söndag 31 juli 2016

Garantipension är den jämförbar med ÄFS för invandrare?


Debatten om fattigdom har den senaste tiden bara rört barnfattigdom.

Att Sverige idag har över 800.000 tusen fattigpensionär som får vända på varje krona, är en grupp människor som dessa debattörer tycks ha glömt bort eller så existerar de inte för dem.
Flera
pensionärer jag känner, har varken råd med TV-licens eller att betala sina mediciner!
En anledning är att denna grupp
accepterar sin situation och fattigdom, utan att klaga.

De accepterar och inser:
att mjölkkor måste få beta utomhus sex timmar om dagen på sommaren.
att fångar har rätt att komma ut en timme varje dag året runt.
att de tvingas sitta inlåsta inomhus hela sommaren för kommunerna har inte råd att anställa folk så att de får komma ut.


Märkligt är att inget parti i sitt program tar upp att promenader som är en grundläggande rättighet. Det borde vara det för alla – även för alla våra äldre.

Att få känna doften av gräs och blommor, tanka lite D-vitamin i solen och röra på sig det man kan och orkar – det är livskvalitet.
Man blir både friskare och gladare av det.
Om alla äldre fick rätt att komma ut skulle både den fysiska och psykiska sjukligheten, inte minst konsumtionen av lugnande, sömnmedel och antidepressiva, minska.

Socialdemokraternas stora rån/plundring och den fortsätter
Vi hade aldrig behövt
den mängd fattigpensionär om Socialdemokraterna och Göran Persson inte genomfört det stora pensionsrånet 1999-2001, när han lånade pengar av pensionärerna och förde över gigantiska belopp från AP-fonden till statskassan.

258 miljarder, observera miljarder, tog han och som sedan skulle betalas tillbaka till pensionsfonden. Så har naturligtvis inte skett.
Har kan vi verkligen tala om ett jättesvek!
Om dessa pengar inte hade stulits/
rånats hade man idag kunnat höja alla pensioner för fattigpensionärerna, så att de skulle erhålla en pension de kan leva på.

Att få alla pensionärer över fattigdomsgränsen skulle innebära en kostnad på 4,5 miljarder kronor varje år. Utslaget på varje pensionär rör det sig om ungefär 1 700 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Det är
helt obegripligt att fattigpensionärerna röstar på Socialdemokraterna – plundrarpartiet!

Att plundringen gått i arv till Löfven ser vi nu!
”Vad Stefan Löfven sade var att regeringen (enligt en keynesiansk modell vars relevans då det kommer till rådande svenska arbetslöshet är allt annat än självklar) vill genomdriva ett antal
tillfälliga men extremt dyra infrastrukturprojekt för att tillfälligt sänka arbetslösheten. Detta är någonting han hoppas kommer göra regeringen så populär att den blir återvald 2018.

Vad Stefan Löfven därefter sade var att det saknas pengar till detta, varför regeringen med Grekland som förebild nu ämnar att både höja statsskulden och börja plundra pensionsfonderna. Att Löfven närmast nämnde detta i förbigående (och att Mats Knutson begick tjänstefelet att inte pressa Löfven på denna punkt) förmådde inte dölja att detta var politisk dynamit.


Fattigpensionär
Det finns lite olika definitioner på fattigpensionärer men jag tror att man oftast menar de som tjänat in för lite ATP-poäng för att de inte arbetat eller arbetat för lite(deltid).

Dessa
personer har rätt till garantipension och en del andra stöd som 2016 uppgår till max 7014 kronor per månad för den som är gift och 7 863 kronor per månad för den som är ogift. Regeln är att man måste ha bott fyrtio år i Sverige, för att få dessa belopp, annars räknas de ned med 1/40 per år.
Det är lite komplicerat att räkna ut hur många som bara har garantipension men ungefär 800 000 pensionärer har viss garantipension. vilket innebär att de har mycket låga pensioner. Man kan max 5090 i bostadsbidrag.

Merparten av dem med garantipension är kvinnor. Ungefär 80 procent är kvinnor.


Rätten att plocka ut pengar ur de svenska bidragssystemen är en ”helig ko” som inte får ifrågasättas.

På papperet har alla har samma rätt till att plocka ut pengar ur de svenska välfärdssystemen för att täcka kostnader för exempelvis bostad, mat och oförutsedda utgifter.
Ingen vill dock diskutera det rimliga i att en person som aldrig
arbetat i landet och aldrig betalat in en skattekrona i välfärdssystemen, får bidrag.

ÄFS
Äldreförsörjningsstödet beslöts, i partipolitisk enighet av riksdagen år 2001, Socialdemokraterna drev frågan och den trädde i kraft år 2003.
Riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136)

Syftet var att avlasta kommunernas utgifter för äldre invandrare. Genom ÄFS kunde statistiken för socialbidragen hyfsas till, samtidigt som kommuners ovilja att ta emot flyktingar motverkades.


ÄFS kan endast ges till invandrare
och den är skattefri.

Man kan dessutom erhålla någon form av utländsk pension på upptill 3 000 kr/mån, utan det sker något avdrag för denna.

Pengarna till ÄFS kommer från statskassan och utbetalas av Pensionsmyndigheten genom Försäkringskassan.  5 438
per månad och 4 445 kronor per månad för de som är gifta. Ett skattefritt bostadsbidrag på 6200 för ensamstående.

Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet.

Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland
3 månader per år eller i annat land utanför EES-området.
Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera.
Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS,  utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige.
Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS.

Lägg därtill att ÄFS, till skillnad mot pension, inte är avgiftsgrundande inom äldreomsorgen.

Det innebär bl.a gratis hemtjänst, färdtjänst, glasögon,mediciner och tandvård för dem som har ÄFS.

Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc.
Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån
skattefritt inkl. bostadsbidrag.

Kostnaderna för mediciner
för en svensk pensionär kan uppgå till 2200 per år.
Kostnader för tandvård och specialglasögon kan
också bli betungande,för dem som inte har ÄFS.

Försök att
hitta ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare?
Svaret är: Sverige är det enda landet.

Enligt statens budget för i år, kommer statens intäkter att uppgå till drygt 830 miljarder kronor och utgifterna till drygt 837 miljarder kronor.
En bråkdel av anslaget i årets statsbudget spenderas alltså på kostnaden för ÄFS – drygt 613 miljoner kronor och beräknas fram till 2017 öka till drygt 736 miljoner kronor.
Inget parti vill idag diskutera möjligheten att det kan finnas fel i bidragssystemen som leder till orättvisor mellan åldringar.

Svenskar som har bott och betalat skatt under hela sitt liv i Sverige, har idag över 800.000 som är fattigpensionärer med låga pensioner.

Invandrare som har kommit till landet sent i livet och får i vissa fall ut mer pengar ur de gemensamma bidragssystemen. Drygt 80 procent av ÄFS mottagarna är födda i utlandet.

Av förklarliga skäl vill inget parti uttala sig över, vad som händer med förtroendet för den svenska välfärdsstaten när vem som helst kan plocka ut pengar ur bidragssystemen utan att själv ha bidragit med skatteinbetalningar.
Frågan är alldeles för ”tabubelagt” för ett uttalandet!


Ola Grönnesby, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten:
”Det är svårt att generalisera hur mycket som utbetalas i bidrag och hur mycket som finns i systemet. Pensionärers ekonomiska situation och äldreförsörjningsstödet kan diskuteras från olika perspektiv. Det jag anser vara problematiskt är att det är så liten skillnad mellan vad som anses vara skälig levnadsnivå, vilket kan anses vara ett fattigdomsstreck, och vad som är den lägsta pensionen, inklusive bostadstillägg som man får när man bott och arbetat i Sverige”.

Svenska pensioner på jumboplats
Pensionerna i Sverige
är på väg att bli de näst sämsta i EU. Det framgår av en rapport som medlemsstaternas finansministrar ska diskutera på onsdag.

I rapporten från EU-kommissionen har Kommittén för ekonomisk politik och Kommittén för socialt skydd tillsammans gått igenom de 27 medlemsländernas pensionssystem. De har bland annat tittat på hur hållbara systemen är, och hur mycket en genomsnittlig anställd får i pension, i förhållande till arbetsinkomsten.
Genomgången visar att de svenska pensionsnivåerna nu ligger strax under genomsnittet i EU. Men inom 40 år kommer Sverige att ha de näst sämsta pensionerna i hela EU.

År 2008 fick den som pensionerades efter 40 års yrkesliv i Sverige:
65,0 procent av slutlönen i pension.


År 2048 kommer pensionen att vara bara 48,2 procent av inkomsten.
Av alla EU-länder är det bara Estland som beräknas få lägre pensionsnivåer.

En dansk kan exempelvis räkna med att få 69,5 procent av lönen vid pensionering år 2048, och den som pensioneras i Finland får 61,3 procent.

Grekerna har störst anledning att se fram emot pensioneringen. De får år 2048 ut 110 procent av lönen i pension (mot 120 procent år 2008). Också holländarna får mer som nyblivna pensionärer än inkomsttagare: 103,8 procent. Den siffran gäller både 2008 och 2048.

En förklaring till att inkomsten stiger efter pensioneringen i Grekland och Nederländerna är att skatten på pension är lägre än skatten på arbete.
Rapporten visar också att det bara är i Sverige som pensionen som andel av inkomsten år 2008 var lägre efter skatt än före. Det betyder att andra länder, till skillnad mot Sverige, beskattar pensionärer mildare än löntagare.

Exempelvis var pensionen i Danmark år 2008 räknat före skatt 52,5 procent av bruttoinkomsten, men efter skatt 73,7 procent av nettoinkomsten. I Finland var skillnaden något mindre: pensionen före skatt var 61,5 procent av bruttoinkomsten, men efter skatt 69,3 procent av nettoinkomsten.
Se hela listan land för land (pdf)

Kommentar:
Om EU-kommissionen har räknat rätt är det rätt skrämmande.
Hur kan Sverige som har bättre ekonomi än många övriga EU-länder ha de sämsta pensionsvillkoren efter skatt ?
I det konkursmässiga Grekland får pensionärerna 110% av slutlönen 2048, jämfört med 48,2% i Sverige! För EU-bidragen kan grekerna kosta på sig frikostiga pensioner redan från 60-års ålder.
Det är ofattbart. Det är vi som betalar Sydeuropas
frikostiga pensioner via EU ?

Frågan om ÄFS är alldeles känslig för att tas upp av PK-media och politiker.
SPF, Veteranen har valt att inte lägga locket på
med flera artiklar, till skillnad från sossestyrda
PRO som inte med ett ord nämner ÄFS. Risken är att de i så fall, tappar "trogna! väljare!
 Arnold Schwartzenegger:
Det är bättre att vara folkets slav,än partiets slav.”

Med tanke på PRO,vilka inte tillvaratar sina medlemmars intressen utan soss
arnas.
För den som vill läsa mer finns här en sorglig beskrivning över hur vardagen kan se ut för en fattigpensionär!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar