fredag 25 september 2015

Brunkolet och det politiska speletBrunkolet i Tyskland en fars eller....

Efter Vattenfalls investering och försäljning av brunkolet i Tyskland blåser det nu orkanvindar i det politiska spelet.

Det vi nu ser är ett mycket sorgligt exempel på en stor inkompetens hos dagens svenska politiker när det gäller att förvalta statens tillgångar. Sedan länge är de duktiga politiker borta, som med framgång skapade Vattenfall. Skapelsen var en ryggrad i en säker svensk energiförsörjning.
Men inte minst var Vattenfall en riktig vinstmaskin åt det svenska folket.

Miljöpartiets trovärdighet har starkt ifrågasatts och det med all rätt.
Gustaf Fridolin har i debatt efter debatt tagit med en kolbit och sagt med emfas att brunkolen inte skulle brytas. Den skulle ligga kvar i marken.
Att det handlar om ett kraftigt löftesbrott eller ett fullständigt politiskt haveri är det ingen tvekan om.
Miljöpartiet kan därmed gå till historien som sålde sin själ för att för få en plats i regeringen. Risken är också står att de åker ut ur riksdagen valet 2018! Inte saknat av någon!
   
Med beslutet från Vattenfall att sälja den tyska brunkolsverksamheten, ger oss skattebetalare anledningen att ställa 2 viktiga frågor.

1. Varför förvärvade Vattenfall de tyska brunkolskraftverken i början av 2000-talet. Redan då stämplades brunkolet som den energiråvara som genererade mest växthusgaser per kWh.
En förklaring hittade jag på nätet från en högt anställd på Vattenfall.

”Man köpte för att man trodde på tekniken att kondensera utsläpp av CO2 och pumpa tillbaka detta i marken. Det fanns tom färdig demonstrationsanläggning för detta. Dessutom så trodde man på en gemensam EU-marknad för elenergi med priser generellt upp emot 3,5 kr/kWh på spotmarknaden (i skrivandets stund så ligger rörliga elpriset på ca 15 öre/kWh på den Nordiska spotmarknaden) vilket skulle göra tekniken lönsam samtidigt som man släppte ut CO2 till mark istället för till luft. Sannolikt är det hela nu nedlagt.
Jag jobbade på Vattenfall när Josefsson tog över. Vi var en hel del civilingenjörer som inte trodde på hybrisen, som vid tiden var ivrigt påhejade av de då styrande sossarna understödda av Mp och miljörörelsen, och därför slutade.
Så rätt vi fick”!

2. Varför sälja och kasta bort 30 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar i sjön genom att lägga ner eller sälja verksamheten i Tyskland.
Man kliar sig lite i huvudet, är detta verklighet eller är det från den riktigt urspårade satirens värld.
Räcker det inte för Vattenfall med Nuon-affären som är Sveriges sämsta någonsin med minus 90 miljarder. Alliansen men främst Maud Olofsson kom väldigt billigt undan med denna affär. Dessa förlustaffärer kan innebära att Vattenfall tappat otroliga 120 miljarder! Helt otroligt egentligen!

Brunkol
Brunkolet är en bergart som till största delen består av omvandlade växtdelar. Brunkolet är mjukt i konsistensen och kan innehålla upp till 60% vatten.  Ju högre kolhalt, högre energivärde, mindre vatten och andra ämnen.
Man delar in kolet i olika grupper beroende på i hur hög grad växtdelarna omvandlats. I denna inkolningsserie ingår också torv. Torv år ett förstadium till brunkol och kan innehålla upp till 65-84% kol. Stenkol har en högre kolhalt, 84-91%.
Brunkolet ligger väldigt ytligt och bryts i jättestora dagbrott.   Nackdelen med brunkolet är att det har ett lågt energivärde. Det blir inte lönsamt att transportera kolet långa sträckor. Därför ligger också kraftverk vid brunkolsfyndigheterna.
Brunkolet används främst som bränsle i kraftverk för elproduktion.

Nackdelar med brunkol
Vid förbränningen av brunkol är utsläppen av koldioxid stort.
Men även svaveldioxid och kväveoxider, kvicksilver och kadmium.
Kolkraften i vår omvärld.
Tyskland svarar för större del av världens utvinning och användning av brunkol. Länder som USA, Kina, Indien, Ryssland,
Polen och Australien har stora tillgångar, men betydligt mindre produktion.
Man skulle kunna tro att det inte byggs några brunkolverk överhuvudtaget. Alldeles fel!

Bloggen Vox.com on coal renaissance gav nyligen ett budskap om raka motsatsen. Det finns en artikel om den ökning av antalet kolkraftverk som planeras i världen.
Man planerar en stor mängd nya kolkraftverk i världen, f n 2 177 stycken. Det är ett häpnadsväckande högt antal. Författaren är noga med påpeka att statistiken innefattar hela skalan från planerade och projekterade och till inledda byggprojekt.
Han betonar också att det är troligt att ett visst antal kommer att stoppas av lokala miljöopinioner.
Det är i första hand i länder som Kina, Indien, Vietnam och Indonesien. I flera av dessa länder ersätts gamla brunkolsverk med mer moderna som betydligt effektivare rening av utsläppen.

Utbyggnaden av över 2100 nya brunkolsverk blir en svår nöt att
knäcka i de kommande klimatförhandlingarna i Paris!

Annika Jacobson, Greenpeace i Sverige:
”Vattenfall är en av Europas främsta miljöskurkar med utsläpp på 88,6 miljoner ton koldioxid förra året, nästan dubbelt så stora utsläpp som hela Sverige. Större delen av dessa utsläpp kommer från de omtalade kolkraftverken i östra Tyskland”.

Greenpeace säger nej till kol, nej till ved, nej till kärnkraft och nej till olja och gas.
Återstår endast extremt dyra och ineffektiva energislag. Dessa hyllas upp till skyarna av våra makthavare.

Det är skrämmande med politiker som inte leder oss utan förleder oss och att inför omvärlden, att dessa politiker är så fullständigt inkompetenta på alla områden. Det är en omöjlig tanke att vi som en spillra i världen, skall på fullt allvar stänga ner fungerande kärnkraft och samtidigt låta världens folkrikaste länder, obehindrat använda kol.
Hela klimatpolitiken bygger på att minska emission av CO2, men svensk energipolitik leder istället till det motsatta genom att stänga kärnkraften och därmed bli beroende av CO2-emitterande el-generering. Dessutom tillåter man att världens folkrikaste länder som Kina och Indien mångdubblar sin CO2-emission genom en ofantlig expansion av kolkraftverk.

Visste du att Karin Svensson Smith, numera riksdagsledamot för MP, var en av miljöaktivisterna bakom de första Barsebäcks-marschen? Hon satt i Miljöförbundets styrelse och var också med i ledningen för Kommunistisk Ungdom. Hon valdes in i Folkkampanjens styrelse och var sammankallade i dess arbetsplatsutskott

Birger Schlaug:
”Vattenfallförsäljning av tyskt brunkol lär förfölja Gustav Fridolin hela hans karriär och äventyra hela Miljöpartiet trovärdighet och kanske kasta ut Miljöpartiet ur riksdagen”.

In George Orwell’s epic book, ”1984,” a nightmarish future is depicted in which government, largely through what’s known as ”Big Brother,” engages in ”doublespeak” to manipulate and deceive citizens. ”Lies are Truth,” and, ”War is Peace.” The government even manufactures an imaginary war as propaganda to justify misery inflicted upon citizens…..”

tisdag 22 september 2015

E85 och när Etanol-Jesus kom till staden 


Vad är etanol
?
Etanol är en alkohol och den etanol som används som drivmedel är bioetanol. Den framställs genom jäsning av biomassa från vete, avfall från skogs- och massaindustri, rester från vintillverkning, sockerrör, majs och sockerbetor.
I Sverige är spannmål alldeles för dyrt att användas som råvara för framställning av etanol. Den etanol som framställs i Sverige tillverkas från cellulosahaltiga råvaror.
Etanol innehåller inte svavel eller cykliska kolväten.


Pumplagen.
De rödgröna men främst Miljöpartiet med stöd av Centerpartiet drev igenom pumplagen 2005. Anledningen var att man ville styra över till etanol.
Lagen innebar att bensinstationerna från den 1 april 2006 blev skyldiga att tillhandahålla förnybara drivmedel som till exempel etanol eller biogas. Syftet med beslutet var enligt Miljöpartiet att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgången på förnybara drivmedel.  

Pumplagen är ett bra exempel på att politikerna och miljökämparna, ibland inte ser längre än näsan räcker!
Lagen bygger på en god tanke. Men de negativa biverkningarna har visat sig vara avsevärt större än den klena nyttan.
Miljöpartiet ansåg att etanol var framtidens motorbränsle.
Nu har det inte blivit så. När de första etanolbilarna kom väckte de visst intresse, men det upphörde ganska snabbt. I dag säljs mycket få eller inga etanolbilar i Sverige och inga nya modeller lanseras längre i Sverige.
När lagen 2006 infördes var det inga ekonomiska problem för mackarna i storstäderna och andra större tätorter att installera E85 pumpar.
Kostnaden för pump och tank är närmare 500.000 kronor!
 
För många mackar på småorterna och på landsbygden, blev det problem! Mackarna hade helt enkelt inte råd med att installera dyra etanolpumpar. De hittade ingen annan utväg än att mackarna fick stängas. Man beräknar att minst 1000 mackor försvann från landsbygden. Kvar finns idag 2716 mackar,
I och med att mackorna försvann från landsbygden, fick landsbygdsbefolkningen som vill köpa bränsle - ibland köra flera mil - till andra orter för att tanka. Det är definitivt inte miljövänligt! Det blev också ett dråpslag mot många småorter. Servicen urholkades ännu mer, eftersom många mackar hade ett litet sortiment av andra varor som var gångbara på landsbygden.
 
Långt om länge insåg den rödgröna regeringen 2014 att ”pumplagen” slog hårt mot landsbygden. Man ville mildra gränsen för hur mycket drivmedel en mack får sälja för att slipa investera i dyra pumpanläggningar för alternativa bränslen.
Om detta förslag hade funnits med när pumplagen började gälla hade hälften av landets mackar, främst på landsbygden inte behövt investera i dyra E85–pumpar.
Tyvärr kom denna ändring alldeles för sent. Många mackar på landsbygden hann lägga ner innan ändringen av säljvolymerna!
Givetvis är denna ändring ett klokt förslag som kan stoppa mack nedläggningarna och kanske dämpa flykten från landsbygden.
Det måste kännas oerhört bittert för de mackägare som investerat mycket pengar på etanol-pumpar när man idag säljer minimalt av etanol.

Reaktioner har redan kommit från olika miljöorganisationer.
Främst från Miljöpartiet och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.
Svane säger till TT att politikerna "inte verkar vilja ha etanol i Sverige".
Det är ett kuriöst påstående: för politikerna har gett etanolen flera år, men konsumenterna vill inte ha den.
Miljöorganisationerna har också svårt att ta till sig den verklighet
som gäller.

E85 som bränsle!
Redan efter några år kunde
bilisterna notera att etanol är ett uselt alternativ till bensin och diesel. Motorerna går dåligt, krånglar och rasar i värsta fall.  Bilarna måste in på service dubbelt så ofta som vanliga bilmotorer. Det har gått så långt att en del tillverkare, som Ford, uppmanat ägarna att köra på bensin. Andra tillverkare rekommenderar en tank ren bensin för att tvätta ur motorn efter två eller tre tankar E85. Vintern 2009/10 kom det stora bakslaget för etanolen. Bensinbolagen hade blandat in sulfat. Genast blev det problem för bilisterna.
Motorerna gick ryckigt och var mycket svårstartade speciellt vintertid.
I vissa fall hjälpte det att tanka bensin ett par gånger att få motorerna att gå rent. Många fick byta spridare och bränslepumpar.
Bensinbolagen tog inget ansvar för inblandning av sulfat i etanolen utan skylde på tillverkaren av sulfatet.
Notan för servicen fick bilägarna själva stå för. När Etanol-Jesus kom till Norrland!
Etanol skulle bli Norrlands nya guld och räddning. Norrland har
gruvnäring, vattenkraft och träindustri men de stora skogarna i
norr skulle utgöra basen i tillverkningen av etanol!
Det är nu bilhandlaren Per Carstedt från Örnsköldsvik äntrar scenen.
Per med att ta hem ett hundratal amerikanska Ford Taurus V6, konverterade till etanol. Per blev helt betagen av etanol.
Likt en väckelsepredikant började Per predika om förträffligheten
med etanol. Han talar som en predikant och Messias. Ni vet som en riktigt skicklig amerikansk predikant. En sådan som predikar i amerikansk tv på söndagsmorgnarna så att hela församlingen hänrycks och skriker:
halleluja – etanol är vår sak!

Han kallades kort och gott för Etanol-Jesus!

Pers övertalningsförmåga var stor. Han lurade sin barndomsvän Maud Olofsson, som snart körde en Ford Focus med etanolmotor.
Han fick Saab släppa en 9-5 med etanolmotor.
Göran Persson förblindades av Pers prat. Per lovade att etanolen skulle skapa tusentals nya arbeten i Norrland och höja värdet på den svenska skogen. Bara Göran Persson subventionerade inköp av etanolbilar via bidrag skulle snart hela den svenska bilparken gå över till att köra etanol.

Per övertalade de tre kommunerna Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik att satsa på framställning av etanol. Det skulle bli en dyr historia. 1,4 miljarder satsades utan att man fick igen 1 krona! Fortfarande får innevånarna betala av denna investering som mera var en dröm!

Med Mauds hjälp gick bonderörelsen ”all in” och byggde en fabrik i Norrköping med hjälp av statliga medel. Lantmännen har producerat en hel del etanol av spannmål som bönderna inte behövde.
När man skulle framställa andra generationens etanol av skogsavfall blev det genast problem.  Det gick bara att utvinna i en liten skala i labbmiljö.
I en TV-debatt fick Per Carstedt erkänna detta faktum.
Nu funderar Lantmännen i Norrköping på att lägga ner fabriken
eftersom efterfrågan på etanol är obefintlig.
Som kuriosa kan nämnas att Näringsministern Maud Olofsson gav sitt helhjärtade stöd till detta projekt.
Med Pers övertalnings förmåga fick han också med Miljöpartiet i detta projekt. Miljöpartiet tvingade fram pumplagen.

Naturskyddsföreningen svalde också hans resonemang och de gav ut en dekal att klistra på etanolbilar: ”Bra miljöval”.

När Vi bilägare började granska utsläpp och förbrukning,
försvann dekalen!
Medaljens baksida är flera hundra tusen etanolbilar som har sålts till privatpersoner och som tjänstebilar till företag med ”miljöpolicy”,
till kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Frågan man kan ställa sig är: Vem tar ansvaret när spritångorna skingras och bluffen uppenbaras?

E85 och miljön.
När etanolen introducerades påstod miljöaktivisterna att den var koldioxidneutral.
I en rapport från Expertgruppen för Miljöstudier som presenteras görs kalkylen att det svenska etanolprogrammet ökat utsläppen av koldioxid med ca 20 miljoner ton sedan millennieskiftet jämfört med om motsvarande transportarbete utförts med bensin.
Nästan hela den svenska etanol-produktion byggde på att vi skulle avverka skogen.  Därmed minskar vi naturens förmåga att ta upp och binda koldioxid!
I övriga världen skulle man använda jordbruksmark för att odla etanolgrödor.  Detta minskar utbudet av livsmedel eller djurfoder på världsmarknaden. Detta höjer priserna, vilket i sin tur leder till uppodling av ny mark någon annanstans i världen. Denna nyodling frigör stora mängder kol.


Bilden visar att etanolen leder till ökade utsläpp - jämfört med bensin - åtminstone de närmaste 50–60 åren. Först därefter kan etanolsatsningarna möjligen leda till utsläppsminskningar. Dessutom leder etanolen till ökade livsmedelspriser, något som direkt drabbar världens fattiga.
Slutligen visar samtliga samhällsekonomiska studier på stora förluster. EU:s expertgrupp konstaterade att EU:s etanolprogram 2007–2020 leder till samhällsekonomiska förluster i storleksordningen 400 miljarder kronor.  Då har man även tagit hänsyn till sådana poster som värdet av ökad sysselsättning och ökad energisäkerhet.
”Klimatnyttan med biodrivmedel bygger på felaktiga beräkningar. För att få lägre utsläpp av koldioxid krävs biorester eller nya växter och träd odlade i övergivna jordar som inte används till något annat


Bilisterna blev försökskaniner i ett projekt som aldrig borde ha ägt rum.

Skulden får Miljöpartiet som är landets mest hycklande parti alla kategorier. Inte nog med att få eller inga av deras förslag är särskilt realistiska så är partiet också så tvetungade att man börjar undra om inte hyckleri bör mätas i enheten ”mp”.

Miljöpartiets politik bygger på att all energiframställning av rang ska läggas ner för att ersättas med leksaksvarianterna.

Nästa leksak är biogas!