söndag 12 oktober 2014

Är förnybar el - framtidens exportvara?


Är förnybar el – framtidens exportvara?

På Stockholm Waterfront Congress Center arrangeras den 22 – 23 oktober årets vindkonferens under temat Förnybar el – framtidens exportvara?

Jag ser inte en enda punkt där de tar upp frågor som handlar om hur verken förstör natur- och kulturlandskapet eller hur många sällsynta rovfåglar och fladdermöss som riskerar att dödas.
Av någon anledning verkar varken WWF och Naturskyddsföreningen inte bry sig om detta.
Det kommande ”gröna paradiset” får väl kräva några offer.
Jag ser inte heller punkter där de tar upp de rent tekniska problem som industrin har när verk går sönder och man monterar ner verk för att de inte är lönsamma att reparera.

Huvudsyftet för organisationen Svensk Vindenergi är att främja utvecklingen av vindkraft i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Lite som att skriva ”vi gör det här för att rädda världen”.
Nej, ni gör inte den här utbyggnaden för att rädda världen, ni gör det för att tjäna pengar precis som vilken industri som helst

Någon diskussion där man diskuterar om vindkraft verkligen är långsiktigt hållbar finns inte på programmet. Kanske skulle deltagarna läsa på lite om varför vindkraften i Sverige istället inte är långsiktigt hållbar som i debattartikeln Vindkraft är ingen frälsare.

Följande fakta finns om vindkraft:
Vindkraft är inte ekonomiskt hållbar, står inte på egna ben och låser kapital som skulle kunna användas på ett bättre sätt.Vindkraft är inte miljömässigt hållbar då nyetablering innebär stora ingrepp i naturmiljön och slukar stora materialresurser.Vindkraft är inte socialt hållbart eftersom den inte fungerar för de människor som bor i dess närhet. Den skapar mycket stora störningar i människors livsmiljö både i deras hem och friluftsliv.

Vindkraften baseras på statliga subventioner. Elcertifikaten subventionerar sektorn med 132 miljarder kronor fram till 2035, (prop. 2009/10-33). Om livslängden för vindkraftsparkerna är 12–25 år är det svårt att tala om hållbarhet. Lägg där till att energin från egna vindkraftverk som till exempel landsting och bostadsbolag äger är skattebefriad.


Om delar av vår nya regering(MP) får som de vill riskerar vi att få en utbyggnad flera gånger om mot den vi har idag. Kan vindindustrin inte ens bära sina egna kostnader lär denna segelskuta tappa styrförmågan förr eller senare och gå på grund. När vindindustrin går i kvav vill i alla fall inte jag ha några pengar investerade där.
Hur ofta hör vi inte gröna politiker prata om alla nya jobb som ska skapas i den gröna sektorn.

Tyskland idag: Solkraftenergin har kollapsat och vindkraften har stora problem!
Tyskland skall avveckla all kärnkraft och satsar stort på vind- och solkraft.
Tyskarna har bittert fått erfara att denna satsning totalt har slagit fel!
I praktiken bygger man nu massa nya kolkraftverk då vindkraften är en intermittent kraftkälla som aldrig kan ersätta kärnkraften. Den duger helt enkelt inte som baskraft.
Bosch-Rexroth AG, som tillverkar vindkraftverk, säger upp 210 personer och lägger ner fabriken i Nürnberg. Man har investerat 180 miljoner Euro i fabriken.
Solindustrin har redan kollapsat och
Spiegel skriver att hälften av jobben i solkraftsindustrin har gått förlorade de senaste två åren.
Prokon bygger och driver vindkraftparker. Man hade lockat 75000 investerare med 8 procents avkastning per år. 1.4 miljarder Euro hade investerats i företaget.
Det gröna Prokon hade uppenbarligen misslett investerarna om risker och avkastning.
Det blir ingen avkastning!
Statliga Vattenfall ger sig nu in i vindkraftsindustrin i Tyskland och ska satsa en miljard Euro på en vindkraftspark .
Med tanke på hur Vattenfall har misslyckats med investeringar och företagsköp de senaste åren kan man bara frukta att dessa pengar är bortkastade.

Vattenfalls resultat för 2013 efterskatt var -13543 MSEK (+17047 MSEK 2102).
Även Vattenfall har hoppat på klimatbluffen och säger att de ska
”bli klimatneutrala senast år 2050”.
Vattenfall äger flera vattenkraftverk och kärnkraftverk i Sverige som måste ge en stor positiv avkastning. Detta statliga företag som tidigare lämnat stor vinst har på kort tid förstörts genom dåliga affärer. Köpet av det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy måste vara en av de sämsta affärerna i Sverige på senare år. När man nu satsar på grön energi kan bara frukta att utförsbacken fortsätter.Spiegel rapporterar vidare att investeringar i vindkraft har varit dåliga de senaste tio åren.
170 vindkraftsparker har studerats och i genomsnitt har avkastning varit 2.5% per år.
En femtedel av parkerna har inte ens lyckats nå upp till 2% avkastning.

Triventus är ett vindkraftföretag som består av flera bolag. Under 2013 rasade bolaget ihop och företagen Triventus Wind Power AB, Triventus Power Generation AB och Triventus Consulting AB ansökte om företagsrekonstruktion. Detta istället för konkurs.  Triventus Consulting AB har nu meddelat att bolaget avvecklas i juni 2014. Ytterligare ett offer för den gröna bubblan.
Inte bara staten gör dåliga gröna affärer – även kommunerna spenderar bort skattepengar. Karlstad och Hammarö kommun har satsat massa pengar. 2013 tvingades ägarna skjuta till 140 Mkr för att rädda bolaget från konkurs. Ändå har bolaget fortsatta problem med ett negativt eget kapital. Kontrollbalansräkning är upprättad och 26 november 2014 ska en ny kontrollstämma hållas. Det slutar säkert med att skattebetalarna får skjuta till ytterligare ett antal miljoner kronor. Staten lämnade via Energimyndigheten ett bidrag till kommunen om 40 Mkr vid byggandet av vindparken.Ägare till Vindpark Vänern är Karlstad och Hammerö kommuner via deras energi och bostadsbolag.
2012 gick Vindpark Vänern med hisnande 125 Mkr i förlust och 2013 ”bara” 37 Mkr i förlust.
VD är Mats Enmark, tillika VD för kommunala bostadsbolaget KBAB.
I kommunala bostadsbolaget KBAB:s årsredovisning för
 2013 står
”Utbetalning av aktieägartillskott till Vindpark Vänern Kraft AB” 36 Mkr.

Tilläggas kan också att bolaget WinWind som satte verken på plats har gått i k
onkurs (både svenska och finska bolaget).
Det rätta är naturligtvis att lägga ner hela vindparken. Politiker måste sluta leka med skattebetalarnas pengar. Det är också konstigt att VD Mats Enmark fått sitta kvar efter det urusla resultatet. Men i politikervärlden gör det inte så mycket.
Det är ”andras” pengar som går förlorade.
Så går det igen. Den gröna bubblan håller på att spricka och skattebetalarna får betala en stor del av notan. Timbro gjorde förra året en granskning av kommunernas investeringar i vindkraft.Ur rapporten:
Några nya jobb netto skapas inte utan flera studier visar att gröna satsningar med skattemedel förstör jobb.
Politikerna förstör marknaden för grön energi genom sina subventioner och investeringar.
Istället borde de hålla fingrarna borta och låta sunda marknadsmässiga kalkyler med privata pengar användas. Nu kan vi räkna med fler gröna krascher där skattebetalarna och våra pensioner får betala. Hela satsningen på vindkraft i Sverige är helt felriktat och misslyckat. Vi har ett elöverskott och dessutom en koldioxidfri produktion av el. EU:s tokdirektiv om förnybar energi, som gröna politiker applåderar, kostar Sverige miljarder och åter miljarder kronor. Det är lätt för gröna politiker att slösa bort andras pengar. Vilket grönt slöseri det kommer att bli efter en rödgrön valseger kan man bara spekulera i men jag fruktar att det blir mycket värre.Politikerna tar inget ansvar för varken svenska folkets utgifter eller för miljön när de satsar på ett energislag som bara kommer bli dyrt och dåligt.

Vindkraften som energikälla är betydligt överskattad. Jag är förfärad över att regering och riksdag i ren eufori sätter vindkraften främst, för att 2020 nå en andel av 49 procent förnybar energi.

Det är tröttsamt när resultatet blir en ogenomtänkt politik där den partipolitiska trätan i populismens tecken handlar om vem som är bäst på miljö. Istället för att ta fram en energipolitik som gynnar både landet och elkonsumenterna har politikerna nu satt upp fingret för att känna åt vilket håll det blåser.

onsdag 8 oktober 2014

Vem var det som egentligen sköt ner MH-17 planet över Ukraina?


Nya intressanta fakta!

Direkt efter nedskjutning gjorde Carl Bildt följande uttalande:

”Det här är ett gangsterbeteende som är fullständigt oacceptabelt i varje tänkbar del. Allting tyder på nu, även om vi inte har alla fakta att det är de här proryska rebellerna som har skjutit ned det här flygplanet”.


Denna vecka har ännu en ny pusselbit lagts till som klarlägger nedskjutningen av malaysiska planet MH17 ovanför Ukraina vid Donetskområdet i östra delen av landet.
Lägger man pussel med informationen ser man att nedskjutningen av planet pekar mot en helt annan riktning än vad Carl Bildt hävdar!

Första pusselbiten:
Nästan direkt efter nedskjutningen i realtid ”twittrade” den spanske flygtrafikledaren "Carlos"  -  som tjänstgjorde i flygledningstornet i Kiev om nedskjutningen. 
Uppgifterna som Carlos twittrade om är mycket intressanta som senare visat sig passa väl in i den helhetsbild som vuxit fram.
Carlos berättade förutom nedskjutningen om att ukrainska säkerhetsstyrkor stormade in i kontrolltornet och beslagtog alla radar- och ljudinspelningar mellan flyg och flygledare.

Andra pusselbiten:
En av de viktigaste bitarna kommer från oväntat men desto starkare håll!
Det amerikanska underrättelseväsendet - CIA.
Ingen kan avfärda CIA-folk och kollegor till dessa som ”Putin –kramare”.
Redan den 29 juli skickade gruppen "Veteran Intelligence Professionals for Sanity",
ett öppet brev till president Obama.  I detta brev uppmanade de presidenten att
lägga alla korten på bordet om nedskjutningen.

Veteranerna som hade bevarat sina kontakter till aktiva inom underrättelseverksamheten hade fått klar information om att den version som Vita Huset serverat allmänheten snarast var att jämföra med Colin Powells illusionsnummer inför FN:s säkerhetsråd före angreppet mot Irak.

Vid det tillfället hade CIA:s experter klart avvisat de "bevis" som lades fram som krigsskäl, bara för att se sig förrådda av sina högsta överordnade.
För att förebygga en liknande katastrof att underrättelseinformation missbrukas har man bestämt sig för att gå ut med en tidig varning. Samma sak skedde när hela sexton underrättelseorgan riktade en skrivelse till president George Bush jr. där de fastslog att Iran saknade ett aktivt kärnvapenprogram.
George Bush jr. fick ett raseriutbrott när han insåg att hans händer effektivt hade bakbundits och att en attack mot Iran inte kunde komma ifråga.

I brevet till presidenten används formuleringen:

"several dogs that have not barked"

vilket kan tolkas som att övervakningssystemen inte infångat sådan information som skulle stödja den officiella versionen.
En av de tio undertecknarna - Ray McGovern sade i en intervju att det inte finns en chans att USA inte skulle känna till hur nedskjutningen gått till.
Inte oväntat har veteranerna bemötts med kompakt tystnad från Washington.


Tredje pusselbiten:
I två separata bedömningar av planets skador dels från den tyske piloten Peter Haisenko och den andra från den kanadensiske katastrofinspektören som hade tillfället att flera dagar före sina kollegor fått komma fram till vraket.
Båda har kommit fram till att den skakande slutsatsen att vraket bär spår av attack från vapen som ingår i ett jaktplans utrustning, men definitivt inga spår av skador från markavfyrad missil.

Fjärde pusselbiten:
Därefter håller det ryska försvaret en pressinformation där de bl.a. informerar om radarbild på jaktplan som befunnit sig i omedelbar närhet till det nedskjutna MH17. Vidare får vi veta att flera ukrainska sk. Buk-enheter med påkopplad radar observerats i området.

Sedan kommer ett klarläggande som inte är något, nämligen den officiella utredningsrapporten från de holländska myndigheterna.
Peter Haisenko kommenterar denna med att den inte är värd papperet den är skriven på.
Utredningskommissionen har ett mycket snävt mandat, där man sannolikt avsiktligt opererar från utgångspunkter som gäller för "normala" flygkatastrofer, där inga utomstående är inblandade och där felsökningen helt inriktas på faktorerna mekaniskt fel, dåligt väder och felbedömning från piloternas sida.
Detta redan snäva mandat som deklarerar att skuldfrågan inte skall prövas har ytterligare snävats till genom att berörda länder har vetorätt till det som publiceras och endast formuleringar som omfattas av konsensus läggs fram.


Peter Haisenko drar slutsatsen att formuleringen "high energy objects" härrör ur konsensuskravet, för att man på så sätt kringgår frågan om närmare bestämning av vilka projektiler det rör sig om. Peter Haisenko anser vidare att ljudinspelningen från planets cockpit är starkt censurerad. Han anser att det är fullständigt otänkbart att så långa perioder av fullkomlig tystnad från piloternas sida skulle kunna råda i cockpit.

Denna vecka har det ryska ingenjörsförbundet presenterat en rapport som förbundets experter tagit fram. Rapporten finns översatt till engelska hos den amerikanske bloggaren "The Saker". 
Förbundets experter kommer fram till samma slutsats som de två tidigare nämnda, nämligen att MH17 sköts ned av ett eller två jaktplan.

Studier av vraket!
Det nya som tillförs är detaljarbetet. Experterna har haft mer tid på sig att studera skadorna på vraket och vilka typer av projektiler som förorsakat dessa skador. Det är mycket omfattande skador som kunnat observeras på planets cockpit och det stämmer väl överens med skadebilden från projektiler som aktuella jaktplan utrustats med. Skadorna på planet är sådana att man helt kan utesluta att en markavfyrad missil orsakat dessa.


Engelskspråkiga debattörer insisterar på att den korrekta termen för jaktplanens vapen är "cannon" och ingenting annat, därtill är planen, Su-25 eller MIG-29, utrustade med missiler.
Dessa "cannons" kan alternerande avfyra olika typer av ammunition av vilka en typ förorsakar de runda hålen som konstaterats, andra kan ge splitterskador.

Det sannolika händelseförloppet enligt rapporten är att planets cockpit beskjutits först för att hindra att något nödanrop hinner utgå från piloterna. Därefter har en värmesökande missil avfyrats mot planets motor.

I rapporten nämns vidare att en markbaserad missil inte i dagsljus kan undgå att observeras från marken. Den efterlämnar förutom ljud en klart synlig svans av avgaser som förblir hängande kvar tio minuter i luften. Hade en missil avfyrats skulle sociala medier ha förmedlat bildupptagning på denna avfyrning. Däremot har bl.a. BBC intervjuat ögonvittnen som rapporterat om observerade jaktplan vid samma tidpunkt som störtningen skedde.

Det ryska försvaret hade som nämnts registrerat aktiva Buk-radarenheter. Dessa kan ha haft som funktion att stödja jaktflyget men sedan kan man spekulera i om syftet även varit en avledningsmanöver. All uppmärksamhet skulle ju riktas mot markavfyrning som separatisterna åtminstone teoretiskt kunde ha haft tillgång till. De obekräftade rykten som spriddes underlät att Veteran Intelligence Professionals for Sanitynämna att en Buk -missil kräver, förutom den transportenhet som påstods hade stulits, flera stödenheter som just radar, vilket inte ens ryktena hävdat att separatisterna varit i besittning av.

Det mesta tyder således på en falsk flagg -operation vars syfte varit att få krisen att eskalera och dra in nya aktörer på krigsarenan.
Inte ens separatisternas motståndare har dristat sig till att hävda annat än grov vårdslöshet från separatisternas sida.

Brottsrubriceringen hamnar däremot i en helt annan kategori om nedskjutningen visar sig vara avsiktlig. Flygledaren "Carlos" spontana slutsats var att det ukrainska inrikesministeriet låg bakom operationen medan militären inte var inkopplad.


torsdag 2 oktober 2014

Vänsterpartiets cirkusföreställning!
Val av 2:a vice talman!


Vänsterpartiet visar varför de aldrig har släppts in i en regering och aldrig kommer att gör
det heller.

Cirkusen eller sandlåda när man skulle utse 2:a vice talman visar det tydligt! Cirkusföreställningen initierades av Vänsterpartiets Hans Linde.

Linde började ”gagga” om en sluten omröstning.
En sluten omröstning som är helt poänglös eftersom det bara fanns ett namn att rösta på.
Man kan rösta för förslaget eller rösta blankt!

Det fanns bara ett enda resultat som röstningen kan leda till och det är att Björn Söder från Sverigedemokraterna får den 2:a vice talmansposten.
Det fanns bara ett enda förslag.

Det enda Vänsterpartiets tramsande ledde fram till var att tre timmar av riksdagsledamöternas tid kastades bort och en ovärdig cirkusföreställning.

I den första omröstningen krävdes att en majoritet stödde Söders kandidatur.
De borgerliga partierna – som alltså var av åsikten att praxis skulle följas, och således också att posten skulle gå till Björn Söder – röstade dock med några få undantag blankt i den slutna omröstningen, varför Söder inte kunde tillsättas.
Därefter hölls ytterligare en omröstning som var en ren repris på den första, förutom att det denna gång var två icke-sverigedemokrater färre som i hemlighet röstade ja till Söders kandidatur.

Till sist hölls en tredje omröstning, i vilken en riksdagsmajoritet för Söders kandidatur INTE krävdes. Söders kandidatur blev därmed godkänd, efter att Riksdagen ägnat tre timmar åt vad som borde varit en ren rutinfråga.

Hans Lindes och V:s omogna trams kostade oss skattebetalare ca 400 000 kr i bara bortkastad tid idag.
Plus att allt arbete som de kunde göra på den tiden blir ogjort.
Om Vänsterpartiet själva föreslagit ett namn som de ville rösta på!
Lämpligtvis Pol Pot eller Stalin, så hade jag inte brytt mig så mycket.

Men nu var syftet ENBART att obstruera!

Men eftersom Linde såg till att skattebetalarna förlorade ca 400 000 kr idag så kan han avstå 6,5 månadslöner, eller så kan V-gruppen solidariskt avstå från en månadslön så vi får tillbaka pengarna. Då kan de visa att de åtminstone har en gnutta hederlighet i sina arma kroppar för det är så respektlöst hanterande av skattepengar av V att man bara häpnar!

Det roligaste i det hela är ju att om inte V hållit på med sitt ”trams” idag så hade ingen vetat vem som är 2: vise talman.
Hur många kunde direkt säga vem som var det förra mandatperioden?
Nu vet ALLA vem som är det…
Vänsterpartiet visade bara återigen varför de ALDRIG släppts in i någon regering.
De kan inte hantera den makt det innebär och de har inte den respekt som det kräver.

Inte nog med Lindes och V:s tramsande med sluten omröstning!

Rossana Dinamarca visade med all tydlighet att hon är en mental fjortis!


Jag är inte mycket för strikt klädsel.  Jag har inget emot att man har en t-shirt på sig i riksdagen.
Men det finns något som heter ”sunt förnuft” och respekt för Sveriges högsta beslutande församling. Rossana Dinamarca har visat att hon saknar båda totalt.
Det verkar som om
Veronica Palm från S tyckte det var jättebra av Dinamarca

”Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, stöttar Rossana Dinamarca.

– Ja, det är ju sant, säger hon först om budskapet på Dinamarcas t-shirt.
Och fortsätter:

– Jag tror inte hon bryter mot några regler med t-shirten. Vi har allihop politiska symboler på oss. Jag har ett fredsmärke. Vi är ju politiska varelser, säger hon.”

Och på tal om rasister så vet vi ju redan vad Palm är för något

Jag vill därför ge Riksdagens ledamöter en stor eloge för deras enträgna arbete för minskat politikerförakt.

Deras insats idag bådar mycket gott inför de kommande fyra åren.
Har en känsla av att vi kommer att få se fler cirkusföreställningar?