onsdag 8 oktober 2014

Vem var det som egentligen sköt ner MH-17 planet över Ukraina?


Nya intressanta fakta!

Direkt efter nedskjutning gjorde Carl Bildt följande uttalande:

”Det här är ett gangsterbeteende som är fullständigt oacceptabelt i varje tänkbar del. Allting tyder på nu, även om vi inte har alla fakta att det är de här proryska rebellerna som har skjutit ned det här flygplanet”.


Denna vecka har ännu en ny pusselbit lagts till som klarlägger nedskjutningen av malaysiska planet MH17 ovanför Ukraina vid Donetskområdet i östra delen av landet.
Lägger man pussel med informationen ser man att nedskjutningen av planet pekar mot en helt annan riktning än vad Carl Bildt hävdar!

Första pusselbiten:
Nästan direkt efter nedskjutningen i realtid ”twittrade” den spanske flygtrafikledaren "Carlos"  -  som tjänstgjorde i flygledningstornet i Kiev om nedskjutningen. 
Uppgifterna som Carlos twittrade om är mycket intressanta som senare visat sig passa väl in i den helhetsbild som vuxit fram.
Carlos berättade förutom nedskjutningen om att ukrainska säkerhetsstyrkor stormade in i kontrolltornet och beslagtog alla radar- och ljudinspelningar mellan flyg och flygledare.

Andra pusselbiten:
En av de viktigaste bitarna kommer från oväntat men desto starkare håll!
Det amerikanska underrättelseväsendet - CIA.
Ingen kan avfärda CIA-folk och kollegor till dessa som ”Putin –kramare”.
Redan den 29 juli skickade gruppen "Veteran Intelligence Professionals for Sanity",
ett öppet brev till president Obama.  I detta brev uppmanade de presidenten att
lägga alla korten på bordet om nedskjutningen.

Veteranerna som hade bevarat sina kontakter till aktiva inom underrättelseverksamheten hade fått klar information om att den version som Vita Huset serverat allmänheten snarast var att jämföra med Colin Powells illusionsnummer inför FN:s säkerhetsråd före angreppet mot Irak.

Vid det tillfället hade CIA:s experter klart avvisat de "bevis" som lades fram som krigsskäl, bara för att se sig förrådda av sina högsta överordnade.
För att förebygga en liknande katastrof att underrättelseinformation missbrukas har man bestämt sig för att gå ut med en tidig varning. Samma sak skedde när hela sexton underrättelseorgan riktade en skrivelse till president George Bush jr. där de fastslog att Iran saknade ett aktivt kärnvapenprogram.
George Bush jr. fick ett raseriutbrott när han insåg att hans händer effektivt hade bakbundits och att en attack mot Iran inte kunde komma ifråga.

I brevet till presidenten används formuleringen:

"several dogs that have not barked"

vilket kan tolkas som att övervakningssystemen inte infångat sådan information som skulle stödja den officiella versionen.
En av de tio undertecknarna - Ray McGovern sade i en intervju att det inte finns en chans att USA inte skulle känna till hur nedskjutningen gått till.
Inte oväntat har veteranerna bemötts med kompakt tystnad från Washington.


Tredje pusselbiten:
I två separata bedömningar av planets skador dels från den tyske piloten Peter Haisenko och den andra från den kanadensiske katastrofinspektören som hade tillfället att flera dagar före sina kollegor fått komma fram till vraket.
Båda har kommit fram till att den skakande slutsatsen att vraket bär spår av attack från vapen som ingår i ett jaktplans utrustning, men definitivt inga spår av skador från markavfyrad missil.

Fjärde pusselbiten:
Därefter håller det ryska försvaret en pressinformation där de bl.a. informerar om radarbild på jaktplan som befunnit sig i omedelbar närhet till det nedskjutna MH17. Vidare får vi veta att flera ukrainska sk. Buk-enheter med påkopplad radar observerats i området.

Sedan kommer ett klarläggande som inte är något, nämligen den officiella utredningsrapporten från de holländska myndigheterna.
Peter Haisenko kommenterar denna med att den inte är värd papperet den är skriven på.
Utredningskommissionen har ett mycket snävt mandat, där man sannolikt avsiktligt opererar från utgångspunkter som gäller för "normala" flygkatastrofer, där inga utomstående är inblandade och där felsökningen helt inriktas på faktorerna mekaniskt fel, dåligt väder och felbedömning från piloternas sida.
Detta redan snäva mandat som deklarerar att skuldfrågan inte skall prövas har ytterligare snävats till genom att berörda länder har vetorätt till det som publiceras och endast formuleringar som omfattas av konsensus läggs fram.


Peter Haisenko drar slutsatsen att formuleringen "high energy objects" härrör ur konsensuskravet, för att man på så sätt kringgår frågan om närmare bestämning av vilka projektiler det rör sig om. Peter Haisenko anser vidare att ljudinspelningen från planets cockpit är starkt censurerad. Han anser att det är fullständigt otänkbart att så långa perioder av fullkomlig tystnad från piloternas sida skulle kunna råda i cockpit.

Denna vecka har det ryska ingenjörsförbundet presenterat en rapport som förbundets experter tagit fram. Rapporten finns översatt till engelska hos den amerikanske bloggaren "The Saker". 
Förbundets experter kommer fram till samma slutsats som de två tidigare nämnda, nämligen att MH17 sköts ned av ett eller två jaktplan.

Studier av vraket!
Det nya som tillförs är detaljarbetet. Experterna har haft mer tid på sig att studera skadorna på vraket och vilka typer av projektiler som förorsakat dessa skador. Det är mycket omfattande skador som kunnat observeras på planets cockpit och det stämmer väl överens med skadebilden från projektiler som aktuella jaktplan utrustats med. Skadorna på planet är sådana att man helt kan utesluta att en markavfyrad missil orsakat dessa.


Engelskspråkiga debattörer insisterar på att den korrekta termen för jaktplanens vapen är "cannon" och ingenting annat, därtill är planen, Su-25 eller MIG-29, utrustade med missiler.
Dessa "cannons" kan alternerande avfyra olika typer av ammunition av vilka en typ förorsakar de runda hålen som konstaterats, andra kan ge splitterskador.

Det sannolika händelseförloppet enligt rapporten är att planets cockpit beskjutits först för att hindra att något nödanrop hinner utgå från piloterna. Därefter har en värmesökande missil avfyrats mot planets motor.

I rapporten nämns vidare att en markbaserad missil inte i dagsljus kan undgå att observeras från marken. Den efterlämnar förutom ljud en klart synlig svans av avgaser som förblir hängande kvar tio minuter i luften. Hade en missil avfyrats skulle sociala medier ha förmedlat bildupptagning på denna avfyrning. Däremot har bl.a. BBC intervjuat ögonvittnen som rapporterat om observerade jaktplan vid samma tidpunkt som störtningen skedde.

Det ryska försvaret hade som nämnts registrerat aktiva Buk-radarenheter. Dessa kan ha haft som funktion att stödja jaktflyget men sedan kan man spekulera i om syftet även varit en avledningsmanöver. All uppmärksamhet skulle ju riktas mot markavfyrning som separatisterna åtminstone teoretiskt kunde ha haft tillgång till. De obekräftade rykten som spriddes underlät att Veteran Intelligence Professionals for Sanitynämna att en Buk -missil kräver, förutom den transportenhet som påstods hade stulits, flera stödenheter som just radar, vilket inte ens ryktena hävdat att separatisterna varit i besittning av.

Det mesta tyder således på en falsk flagg -operation vars syfte varit att få krisen att eskalera och dra in nya aktörer på krigsarenan.
Inte ens separatisternas motståndare har dristat sig till att hävda annat än grov vårdslöshet från separatisternas sida.

Brottsrubriceringen hamnar däremot i en helt annan kategori om nedskjutningen visar sig vara avsiktlig. Flygledaren "Carlos" spontana slutsats var att det ukrainska inrikesministeriet låg bakom operationen medan militären inte var inkopplad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar