söndag 12 oktober 2014

Är förnybar el - framtidens exportvara?


Är förnybar el – framtidens exportvara?

På Stockholm Waterfront Congress Center arrangeras den 22 – 23 oktober årets vindkonferens under temat Förnybar el – framtidens exportvara?

Jag ser inte en enda punkt där de tar upp frågor som handlar om hur verken förstör natur- och kulturlandskapet eller hur många sällsynta rovfåglar och fladdermöss som riskerar att dödas.
Av någon anledning verkar varken WWF och Naturskyddsföreningen inte bry sig om detta.
Det kommande ”gröna paradiset” får väl kräva några offer.
Jag ser inte heller punkter där de tar upp de rent tekniska problem som industrin har när verk går sönder och man monterar ner verk för att de inte är lönsamma att reparera.

Huvudsyftet för organisationen Svensk Vindenergi är att främja utvecklingen av vindkraft i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Lite som att skriva ”vi gör det här för att rädda världen”.
Nej, ni gör inte den här utbyggnaden för att rädda världen, ni gör det för att tjäna pengar precis som vilken industri som helst

Någon diskussion där man diskuterar om vindkraft verkligen är långsiktigt hållbar finns inte på programmet. Kanske skulle deltagarna läsa på lite om varför vindkraften i Sverige istället inte är långsiktigt hållbar som i debattartikeln Vindkraft är ingen frälsare.

Följande fakta finns om vindkraft:
Vindkraft är inte ekonomiskt hållbar, står inte på egna ben och låser kapital som skulle kunna användas på ett bättre sätt.Vindkraft är inte miljömässigt hållbar då nyetablering innebär stora ingrepp i naturmiljön och slukar stora materialresurser.Vindkraft är inte socialt hållbart eftersom den inte fungerar för de människor som bor i dess närhet. Den skapar mycket stora störningar i människors livsmiljö både i deras hem och friluftsliv.

Vindkraften baseras på statliga subventioner. Elcertifikaten subventionerar sektorn med 132 miljarder kronor fram till 2035, (prop. 2009/10-33). Om livslängden för vindkraftsparkerna är 12–25 år är det svårt att tala om hållbarhet. Lägg där till att energin från egna vindkraftverk som till exempel landsting och bostadsbolag äger är skattebefriad.


Om delar av vår nya regering(MP) får som de vill riskerar vi att få en utbyggnad flera gånger om mot den vi har idag. Kan vindindustrin inte ens bära sina egna kostnader lär denna segelskuta tappa styrförmågan förr eller senare och gå på grund. När vindindustrin går i kvav vill i alla fall inte jag ha några pengar investerade där.
Hur ofta hör vi inte gröna politiker prata om alla nya jobb som ska skapas i den gröna sektorn.

Tyskland idag: Solkraftenergin har kollapsat och vindkraften har stora problem!
Tyskland skall avveckla all kärnkraft och satsar stort på vind- och solkraft.
Tyskarna har bittert fått erfara att denna satsning totalt har slagit fel!
I praktiken bygger man nu massa nya kolkraftverk då vindkraften är en intermittent kraftkälla som aldrig kan ersätta kärnkraften. Den duger helt enkelt inte som baskraft.
Bosch-Rexroth AG, som tillverkar vindkraftverk, säger upp 210 personer och lägger ner fabriken i Nürnberg. Man har investerat 180 miljoner Euro i fabriken.
Solindustrin har redan kollapsat och
Spiegel skriver att hälften av jobben i solkraftsindustrin har gått förlorade de senaste två åren.
Prokon bygger och driver vindkraftparker. Man hade lockat 75000 investerare med 8 procents avkastning per år. 1.4 miljarder Euro hade investerats i företaget.
Det gröna Prokon hade uppenbarligen misslett investerarna om risker och avkastning.
Det blir ingen avkastning!
Statliga Vattenfall ger sig nu in i vindkraftsindustrin i Tyskland och ska satsa en miljard Euro på en vindkraftspark .
Med tanke på hur Vattenfall har misslyckats med investeringar och företagsköp de senaste åren kan man bara frukta att dessa pengar är bortkastade.

Vattenfalls resultat för 2013 efterskatt var -13543 MSEK (+17047 MSEK 2102).
Även Vattenfall har hoppat på klimatbluffen och säger att de ska
”bli klimatneutrala senast år 2050”.
Vattenfall äger flera vattenkraftverk och kärnkraftverk i Sverige som måste ge en stor positiv avkastning. Detta statliga företag som tidigare lämnat stor vinst har på kort tid förstörts genom dåliga affärer. Köpet av det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy måste vara en av de sämsta affärerna i Sverige på senare år. När man nu satsar på grön energi kan bara frukta att utförsbacken fortsätter.Spiegel rapporterar vidare att investeringar i vindkraft har varit dåliga de senaste tio åren.
170 vindkraftsparker har studerats och i genomsnitt har avkastning varit 2.5% per år.
En femtedel av parkerna har inte ens lyckats nå upp till 2% avkastning.

Triventus är ett vindkraftföretag som består av flera bolag. Under 2013 rasade bolaget ihop och företagen Triventus Wind Power AB, Triventus Power Generation AB och Triventus Consulting AB ansökte om företagsrekonstruktion. Detta istället för konkurs.  Triventus Consulting AB har nu meddelat att bolaget avvecklas i juni 2014. Ytterligare ett offer för den gröna bubblan.
Inte bara staten gör dåliga gröna affärer – även kommunerna spenderar bort skattepengar. Karlstad och Hammarö kommun har satsat massa pengar. 2013 tvingades ägarna skjuta till 140 Mkr för att rädda bolaget från konkurs. Ändå har bolaget fortsatta problem med ett negativt eget kapital. Kontrollbalansräkning är upprättad och 26 november 2014 ska en ny kontrollstämma hållas. Det slutar säkert med att skattebetalarna får skjuta till ytterligare ett antal miljoner kronor. Staten lämnade via Energimyndigheten ett bidrag till kommunen om 40 Mkr vid byggandet av vindparken.Ägare till Vindpark Vänern är Karlstad och Hammerö kommuner via deras energi och bostadsbolag.
2012 gick Vindpark Vänern med hisnande 125 Mkr i förlust och 2013 ”bara” 37 Mkr i förlust.
VD är Mats Enmark, tillika VD för kommunala bostadsbolaget KBAB.
I kommunala bostadsbolaget KBAB:s årsredovisning för
 2013 står
”Utbetalning av aktieägartillskott till Vindpark Vänern Kraft AB” 36 Mkr.

Tilläggas kan också att bolaget WinWind som satte verken på plats har gått i k
onkurs (både svenska och finska bolaget).
Det rätta är naturligtvis att lägga ner hela vindparken. Politiker måste sluta leka med skattebetalarnas pengar. Det är också konstigt att VD Mats Enmark fått sitta kvar efter det urusla resultatet. Men i politikervärlden gör det inte så mycket.
Det är ”andras” pengar som går förlorade.
Så går det igen. Den gröna bubblan håller på att spricka och skattebetalarna får betala en stor del av notan. Timbro gjorde förra året en granskning av kommunernas investeringar i vindkraft.Ur rapporten:
Några nya jobb netto skapas inte utan flera studier visar att gröna satsningar med skattemedel förstör jobb.
Politikerna förstör marknaden för grön energi genom sina subventioner och investeringar.
Istället borde de hålla fingrarna borta och låta sunda marknadsmässiga kalkyler med privata pengar användas. Nu kan vi räkna med fler gröna krascher där skattebetalarna och våra pensioner får betala. Hela satsningen på vindkraft i Sverige är helt felriktat och misslyckat. Vi har ett elöverskott och dessutom en koldioxidfri produktion av el. EU:s tokdirektiv om förnybar energi, som gröna politiker applåderar, kostar Sverige miljarder och åter miljarder kronor. Det är lätt för gröna politiker att slösa bort andras pengar. Vilket grönt slöseri det kommer att bli efter en rödgrön valseger kan man bara spekulera i men jag fruktar att det blir mycket värre.Politikerna tar inget ansvar för varken svenska folkets utgifter eller för miljön när de satsar på ett energislag som bara kommer bli dyrt och dåligt.

Vindkraften som energikälla är betydligt överskattad. Jag är förfärad över att regering och riksdag i ren eufori sätter vindkraften främst, för att 2020 nå en andel av 49 procent förnybar energi.

Det är tröttsamt när resultatet blir en ogenomtänkt politik där den partipolitiska trätan i populismens tecken handlar om vem som är bäst på miljö. Istället för att ta fram en energipolitik som gynnar både landet och elkonsumenterna har politikerna nu satt upp fingret för att känna åt vilket håll det blåser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar