söndag 31 januari 2016

Ett liv nästan utan vatten

I en insändare i HelaHälsingland oroar sig Ingela Björck för att den lilla staden Nasca i Peru. I staden får man vatten i kranarna bara en timme om dagen.
Ingela Björck sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningens avdelning i Lund. Hon arbetar deltid på Kommunikationsavdelningen vid universitetet.

Har all respekt att Ingela vill hjälpa behövande, men då måste man också använda sitt sunda förnuft. Hela inlägget andas ”löjets skimmer”!

Ingela skriver:
Regnbristen orsakas främst av väderfenomenet el Niño. Men den är en föraning om vad som kommer när klimatförändringarna dels ändrar regnmönstren, dels får Perus snabbt smältande bergsglaciärer att helt försvinna. Då blir vattenbristen inte övergående, som den förhoppningsvis är nu, utan permanent.
Ett liv nästan utan vatten – hur omöjligt är inte det? För peruanernas skull, och för alla andra som hotas av torka i den globala uppvärmningens spår, måste vi snabbt ställa om till ett energisnålt och klimatsmart samhälle. Vi innebär framför allt vi i den rika världen, där varje person orsakar mycket större utsläpp av växthusgaser än människorna i den fattiga världen”.


Hon skriver att bristen på regn beror på väderfenomenet El Niño. Det Ingela inte förstår att El Nino inträffar med viss regelbundenhet, varför invånarna kan förbereda sig för det.

Att som Björck skylla på klimatförändringarna och att de är orsaken till torkan i Peru. Idag j´kan vi konstatera att klimatförändringarna inte synts till de senaste 19 åren.

Hon tror att vi kan hjälpa Nasca, genom att minska utsläppen av koldioxid här i Sverige. Sveriges utsläpp av koldioxid ligger på samma nivåer som på 50-talet.

Verkligheten är den att gasen är lika viktig för livet som vatten. Under årmiljonerna har växtligheten sugit ur atmosfären så mycket av gasen, att halten nu är besvärande låg.
Med mera koldioxid i luften växer det bättre så skördarna ökar. Växterna behöver inte så mycket vatten, vilket gör att öknarna minskar. Det är bevisat av satellitfoton. Det kan hjälpa Nasca i Peru.

Tyvärr måste jag konstatera att Björck är så vilseledd att hon föreslår minskning av utsläppen, när deras verkan faktiskt är positiv.
När tom Greenpeace inser att fossil koldioxid förbättrar livet på Jorden inser man att Björcks inlägg är mer än förvirrat.

lördag 30 januari 2016

En fråga till politiker – varifrån skall vi importera el när kärnkraften läggs ner


De senaste veckornas köldknäpp har visat med all tydlighet den absurda energipolitik som den röd
gröna regeringen för.

Regeringens plan är att ställa om till ännu mer
förnybar energi och sätta landet i en ännu större elförsörjningskris.

Om ansvariga politiker
istället vågar tänka konstruktivt och inte känslomässigt partipolitiskt skulle de finna att den bästa lösningen för den utmaning energipolitiken står för är vattenkraft, kärnkraft kompletterat med förnybara energikällor.

Helt krasst, en snabbavveckling av kärnkraften innebär att vi måste importera el - blir det gas från Ryssland eller kol?
Det vore bra att få besked.


Opinionsundersökningar
Någon veckan innan miljömötet i Paris kom en opinionsundersökning i Sverige som visade på en stark opinion för kärnkraften.
Opinionsinstitutet Novus hade frågat 1000 svenskar vad de ansåg om kärnkraften och fick det uppseendeväckande svaret att sju av tio ville att vi ska fortsätta använda den kärnkraft vi har.

Opinionsundersökningen fick inget större massmedialt genomslag. Kärnkraften har länge utnyttjas i rent partitaktiska syften och förvandlat energipolitiken till närmast ett skämt.

Dagens melodi för svenska politikers agenda är kortsiktighet istället för långsiktighet. Strategi för regeringen är att avveckla kärnkraften och de kom en bra bit på väg genom att i vårbudgeten höja den så kallade effektskatten på kärnkraft. En ren straffskatt.


Svenska politiker är inte intresserade av fissionsreaktorer
Det går att bygga extremt mycket effektivare - 200 gånger - och helt säkra fissionsreaktorer.
De saknar bränslestavar och vatten i härden. Den stora dyra reaktor trycktanken behövs inte heller
och de gamla lättvattenreaktorn laddas med stor bränslemängd och får gå till neutronflödet avtar genom neutronätarna.

Fissionsreaktorer har flytande härd som kräver endast 1/10 fissilt material och har litet eller inget långlivat avfall.
Neutronätare avskiljs kontinuerligt=> god utbränning(98%). De skulle kunnat driva 100 reaktorer med flytande härd i 20 år utan nämnvärt långlivat avfal
l. All vindkraften kan då skrotas!

Men i ”
miljömupparnas” och politikernas värld finns endast lättvattenreaktorn och sådant skall läggas ned.
De styr debatten och de har bestämt att kärnkraften skall läggas ner. Det är en lek som kommer att kosta enorma summor.
Det är inte Monopolpengar som vi kan bränna hur som helst.
Jag anser att vi har oansvariga politiker som inte ser till landet bästa.
Miljömupparna” tycker att när bränslet blivit bemängt med neutronätare tycker de att det skall grävas ned och istället skall det diskuteras inkapslingen.

Den enorma fördelen med dessa fissionsreaktorer är att de kan framställas industriellt, för att sedan monteras på plats på kort tid.
Det så kallade avfallet innehåller mer än 100 gånger energi än som tagits ut.


Okunniga politiker
Våra politiker vill inte inse att Sverige är ett av de länder som har kommit längst när det gäller fossilfri elproduktion.
Förutom vår stora tillgång till vattenkraften, så är det kärnkraften som bidragit till vår låga användning av fossila bränslen.
I dag står tre kärnkraftverk med total tio reaktorer för 41 procent av vår elproduktion och vattenkraften för 42 procent.
Den så kallade ”hyllade” förnybara elen såsom vindkraft producerar 8 procent och resten är biobaserad kraftvärme (9%).

Det förnybara är ”Messias”
Regering och riksdag har bestämt att vindkraften är den nya ”Messias” och den subventioneras hårt på elkunders bekostnad och tillåts exploatera stora områden i landet och allt görs för att underlätta exploateringen.
Ambitionen finns också att avskaffa det kommunala vetot när det gäller vindkraftsetableringar.

Propaganda i bästa Goebbels stil
För att stärka den förda politiken satsas stora pengar på forskning som slår fast att vindkraften kan ersätta kärnkraften.
Många forskare är eniga om att rent tekniskt inte är några problem att ersätta kärnkraften. Det kan även jag förstå, men vad jag däremot inte begriper är allt det andra som inte handlar om teknik. Till exempel vem som ska betala elräkningarna när vindkraften bygger på höga elpriser. Framtiden handlar också om vilket sorts samhälle vi vill ha. Om vi skall vrida tillbaka klockan flera hundra år?


Hur tänker våra politiker – befinner de sig i ”Fablernas värld
Tycker att våra politiker skall ställa sig frågan
hur välfärden ska kunna behållas och till med öka, inte minst i Sverige, om elen blir en dyr bristvara?

Om näringslivet skall utvecklas krävs också mycket el.
Beräkningar visar på att världens elproduktion kommer att trefaldigas till sekelskiftet.
Bara i Sverige har vi tunga elintensiva industrier som trä och ståltillverkning som står för en stor del av landets exportinkomster.
Hur tänker våra politikerna? Vad har de för strategi att lösa ekvationen?

Sveriges framtid står på spel

Utifrån den politik som förs idag kommer Sverige att avindustrialiseras, välfärdsstaten kommer att få stora problem samt att utfasningen av kärnkraften måste innebära ökad fossilbaserad energi.

Den rödgröna regeringen säger NEJ till ny reaktorteknik
Det är svårt att förstå att regeringen också säger nej till den forskning som pågår när det gäller den fjärde generationens kärnkraftverk där grundtanken är att det farliga radioaktiva avfallet återvinns och där även vårt utbrända kärnavfall kan återanvändas. Att kunna återanvända avfallet skulle vara mer praktiskt än som regeringen gör nu när den låter SKB försöka klura ut hur vi ska kunna varna människor om 1000 år för det avfall vi murat in i berggrunden.

Baylans uttalade
Ibrahim Baylan
uttalade i somras om han tyckte det var rent ut sagt korkat att satsa på forskningen av den fjärde generationens kärnkraft. Vi har många internationellt erkända forskare i Sverige.
Övriga världen satsar stort på forskningen för att utveckla den fjärde generationens kärnkraft. Ryssland har nyligen startat ytterligare ett elproducerande verk med den fjärde generationens teknik. Men Ibrahim Baylan är inte intresserad.

Omvärlden skakar på huvudet
Sveriges koldioxid/co2-utsläpp idag är på 1950 års nivå samtidigt som industrins förädlingsvärde ökat med en faktor sex.
Detta är helt unikt. Vill man bli av med ytterligare utsläpp är det transportsektorn som ska om ställas, inte en närmast perfekt elproduktion.
Regeringen har dessutom lagt ytterligare skatter på koldioxidutsläppen från halvårsskiftet! Man häpnar!

Det är nog som Aristoteles sa :
"De kloka och begåvade engagerar sig inte i politiken, men straffas genom att styras av dom som är dummare"
Det stämmer in på den rödgröna regeringen!

torsdag 28 januari 2016

Mer pengar till ”friskvård"


Regeringen har beslutat om en kraftig ökning av projektbidragen till friluftsorganisationer 2016.
Det innebär att fler organisationer än tidigare får dela på mer pengar för att få fler personer att komma ut i naturen, ägna sig åt fysiska aktiviteter och vara med i sociala sammanhang.

Att vistas i naturen är bra för oss. Det slås fast i rapport efter rapport.

Medicinska belägg finns att:

Naturvistelse är bra mot flera sjukdomar
Barn som vistas i naturen utvecklar större empati
Naturupplevelser kan leda till ökat medkännande

I år ökar chansen att fler personer i Sverige ska få ta del av dessa fördelar.
Det delas nämligen ut mer pengar till fler organisationer. Det är sammanlagt 47,8 miljoner kronor som under 2016 ges i statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer och det är en ökning jämfört med tidigare år.

Svenskt Friluftsliv:
”I år har vi glädjen att kunna bevilja fler ansökningar än tidigare år. Detta beror på anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen. Årets beslut från Svenskt Friluftsliv innebär en kraftig ökning av projektbidragen vilket innebär att 10 000-tals barn och ungdomar får möjlighet att komma ut och pröva på friluftsliv i friluftsorganisationernas regi”.

Vad som krävs av organisationerna för att få bidrag är att de ”värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främja hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten”.
En av organisationerna som fått bidrag i år är Friluftsfrämjandet.
Det utökade anslaget till friluftslivet är en mycket viktig spegling av den nytta som friluftsorganisationerna bidrar med i Sverige. För oss på Friluftsfrämjandet är bidraget en möjliggörare för vårt viktiga arbete för folkhälsa och livsglädje och en hållbar friluftsmiljö. Vi är särskilt stolta över att nu kunna rulla ut vårt projekt Skogshjältarna nationellt. På så vis skapar vi nya möjligheter för fler barn att dela våra kunskaper och vår passion för friluftslivet, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

onsdag 27 januari 2016

Årets bild redan tagen - visar vindkraftverk som avisas


 
Den rödgröna regeringen tror att omställningen till grön energi skall stoppa den globala uppvärmningen.
Idén med den enorma utbyggnaden av vindkraften är att den skall minska mängden
CO2 som går tillbaka till atmosfären frän förbränningen av fossila bränslen!

Hela idén bakom vindkraftverk är att stoppa den globala uppvärmningen genom att minska mängden CO2 som går tillbaka till atmosfären från förbränning av fossila bränslen.


Craig Kelly skriver på Facebook att årets foto är taget i Sverige!
Saturday Silliness – wind turbine photo of the yearBilden som togs den 23 januari visar hur det kalla väder orsakat isbildning på bladen på ett vindkraftverk. Isbildningen har gjort att verket stannat fullständigt.
För att fixa "problemet" använder man en helikopter med fossilt flygbränsle för att spraya varmt vatten som värms på denna iskalla plats med hjälp av en lastbil utrustad med en 260 kW dieselgenerator. Man sprutar det varma vattnet på bladen för att avisa dem. Man kan undra hur många verk man får avisa?

Det inte förespråkarna förstår att det flygbränsle, diesel för lastbilen och oljan för att värma vattnet, skulle kunna producera mer el - i rätt tid för att möta efterfrågan, än det isfria vindkraftverket någonsin skulle kunna producera. Innan det fryser igen.

Den bifogade bilden är en metafor för hela den galna debatten om klimatförändringarna.

Fotot sammanfattar på ett bra sätt den dumhet, idioti, när rationellt tänkande, logik och sunt förnuft övergavs och den enorma resursslöseri som i onödan offras för en fix idé - utbyggnaden av vindkraften.