lördag 16 januari 2016

Ökad brottslighet i Sverige enligt Brå – men siffrorna stämmer inte!

Ökad brottslighet i Sverige!

För ca ett halvår sedan gick DN och andra tidningar ut med att brottsligheten i Sverige hade minskat.
Jag och många med mig var mycket kritiska till detta påstående.

Det är viktigt att den rapporterade brottsligheten stämmer så väl in med den faktiska brottsligheten. Då kan riksdag och regering fatta ännu mer underbyggda beslut. När man inte vet om statistiken stämmer är det inte heller lätt att utgå ifrån den, det är ju då alla börjar spekulera.

Försäkringsbolaget IF har gjort en egen undersökning och kommit fram
till att fyra av tio brott inte anmäls.
Det skulle betyda att den statistik som kommer från Brå är helt felaktig!
Brottsstatisk för 2015 från Brå
Brottsförebyggande rådet – Brå - har
nu kommit med sin preliminära statistik över anmälda brott för år 2015. Precis som jag förutspådde har brotten ökat i Sverige.
Totalt anmäldes cirka 60 000 fler brott än året innan och de största ökningarna gällde skadegörelse och bedrägeri.
 Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.
De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.

Ökning med fyra procent
Under 2015 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott - vilket är en ökning med 60 100 brott eller fyra procent jämfört med året innan.

De kategorier som ökade mest i antal var skadegörelsebrott och bedrägeribrott.
De
enskilda brottstyper som ökade mest var datorbedrägeri, klotter mot kollektivtrafiken och "övrigt klotter".
De kategorier som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott, sexualbrott och trafikbrott. De enskilda brottstyper som minskade mest var cykelstöld, "övrig stöld", stöld "av andra drivmedel" och försvårande av skattekontroll.
När det gäller kategorin "brott mot person" visar statistiken följande:
Under 2015 anmäldes totalt 257 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är oförändrat jämfört med 2014.

Misshandelsbrotten ökade dock med 2 procent till 84 600 brott. Ökningarna återfanns för misshandel mot barn 15–17 år (+19 procent) och barn 0–14 år (+6 procent) samt för misshandel mot kvinna över 18 år (+2 procent). Medan anmälda misshandelsbrott mot man över 18 år minskade med en procent jämfört med 2014.

Antalet anmälda olaga hot ökade med två procent till 51 800, medan anmälda ofredanden minskade med en procent till 56 800 brott.

Både anmälda brott om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning minskade i jämförelse med föregående år, till 1 520 anmälda brott, 12 procent. respektive 1 830 anmälda brott, - 8 procent.

Antalet anmälda våldtäkter minskade 2015 med tolv procent till 5 830 brott. Minskningen förklaras delvis av att statistiken för 2014 innehöll ett stort ärende med många våldtäktsbrott. 

När det gäller kategorin "stöld och tillgreppsbrott" visar statistiken följande:

Under 2015 anmäldes totalt 529 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket innebär en minskning med två procent jämfört med föregående år.

Bostadsinbrotten ökade 2015 med 2 procent till 22 700 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 14 700 brott (± 0 procent) och lägenhetsinbrotten 8 040 brott (+ 4 procent).

Bilbrotten (biltillgrepp samt stöld ur och från motorfordon) ökade med en procent till 67 400 anmälda brott år 2015.
Personrånen minskade under det gångna året med 1 procent till 5 970 anmälda brott.

Antalet anmälda butiksrån ökade med sex procent till 816 brott, och antalet anmälda bankrån var oförändrat med 23 brott.


Fyra av tio vardagsbrott anmäls aldrig till polisen. Det framgår av en undersökning som Försäkringsbolaget If gjort bland drygt 3 600 personer.

I en undersökning från försäkringsbolaget If visar det sig att fyra av tio vardagsbrott aldrig polisanmäls. Det handlar om brott som cykelstölder, bostadsinbrott och skadegörelse.
Göran Kellner,IF:
”Det är viktigt att alltid polisanmäla om man har blivit utsatt för ett brott. Utan anmälan kan gärningsmannen aldrig gripas. Polisen får inte heller möjlighet att lägga resurser utifrån hur brottsligheten faktiskt ser ut”.

Varje år inträffar omkring 700 000 vardagsbrott i Sverige, enligt den officiella statistiken från Brå. Om man räknar med mörkertalet i undersökningen är det i verkligheten uppemot en miljon brott, konstaterar If.
Anledningarna till att människor inte anmäler brott som de drabbats av kan vara flera. Det kan handla om allt ifrån att det glöms bort, till misstro mot polisen eller att man inte tror att det är någon idé att göra en anmälan”, skriver If i ett pressmeddelande.

Göran Kellner, IF:

Oavsett anledning till att man inte vill anmäla brott till polisen är det en allvarlig signal. Undersökningen tyder på ett mörkertal som man inte kan blunda för. Människor måste alltid kunna lita på att en polisanmälan leder till att något händer”. s
Resultat från undersökningen: 
Brottskategori  mörkertal 
Smitning vid parkeringsskada eller trafikolycka 54 %
Skadegörelse, någon har förstört på tomten eller fastigheten 50 %
Cykelstöld 44 %
Bedrägeri, ex internetbedrägeri, identitetsstöld eller kortbedrägeri 40 %
Misshandel 40 %
Bostadsinbrott, även källare/vind 33 %
Stöld av motorfordon, ex moped, bil 25 %
Snitt, vardagsbrott  41 % 

Om undersökningen
I undersökningen har de svarande uppgett om de råkat ut för något av de kategoriserade vardagsbrotten under de senaste tre åren, samt om de i så fall anmälde brottet till polisen.

Här är ett exempel:
Oviljan att följa lagen har sin grund i flera orsaker, bland annat det faktum att en vaneförbrytare kan dömas för samma trafikbrott 17 gånger och den 18:e gången få dagsböter om totalt 1500:-

Tycker att ledande politiker borde ta till sig den kritik som försäkringsbolagen
framför att det svenska folket har ett bristande tilltro till Polisen
och framför allt deras chef som aldrig borde blivit utnämnd.
Enligt en SIFO undersökning så ökar förtroendet för Polisen. Ifs undersökning anse
jag vara mer trovärdig. Den visar på motsatsen.


Det är mycket allvarliga signaler som komm
it fram i IFs undersökning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar