söndag 24 januari 2016

Nya vapen-direktiv från EU


EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapen-direktiv för att motverka terrorism och andra grova brott. Justitieutskottet tycker dock att förslaget går för långt. Utskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.


Syftet med kommissionens förslag är att förhindra att skjutvapen används vid terroristbrott och annan grov brottslighet.
Förslaget innehåller ett antal skärpningar i förhållande till det nuvarande vapendirektivet.

Enligt förslaget:
helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska vapen förbjuds
tidsbegränsade tillstånd ska införas för vissa vapen
obligatorisk läkarkontroll ska göras i samband med tillståndsprövning privatpersoners handel på internet med vapen ska begränsas.


Kontroll av vapen för terrorism
Justitieutskottet är positivt inställt till att kommissionen ser över vapendirektivet och tycker att det är viktigt att EU-ländernas kontroll över farliga vapentyper blir bättre. Kontrollen bör dock främst vara inriktad på de vapen som utgör störst risk för att användas vid terroristbrott eller annan grov brottslighet.

EU-förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen på ett övergripande plan men strider samtidigt i flera delar mot principen, anser utskottet.
Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån - alltså så nära medborgarna som möjligt.
"Det är tveksamt om målet med vapendirektivet kräver regler på den detaljnivå och i alla de frågor som kommissionen föreslår", skriver justitieutskottet.
Utskottet ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår.

Betungande för jägare och sportskyttar
Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning "betungande åtgärder" för både myndigheter och enskilda personen som till exempel en jägare och sportskyttar.

Det är dessutom, enligt utskottet, oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare.
Samma sak gäller förslaget om att museers vapen ska omfattas av reglerna.
Utskottet tycker det är "osannolikt" att sådana vapen används vid terrorbrott eller annan grov brottslighet. De är helt enkelt för gamla.

Även förslaget om att begränsa handeln av vapen mellan privatpersoner går för långt, enligt utskottet.
Justitieutskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande om detta till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar