lördag 30 januari 2016

En fråga till politiker – varifrån skall vi importera el när kärnkraften läggs ner


De senaste veckornas köldknäpp har visat med all tydlighet den absurda energipolitik som den röd
gröna regeringen för.

Regeringens plan är att ställa om till ännu mer
förnybar energi och sätta landet i en ännu större elförsörjningskris.

Om ansvariga politiker
istället vågar tänka konstruktivt och inte känslomässigt partipolitiskt skulle de finna att den bästa lösningen för den utmaning energipolitiken står för är vattenkraft, kärnkraft kompletterat med förnybara energikällor.

Helt krasst, en snabbavveckling av kärnkraften innebär att vi måste importera el - blir det gas från Ryssland eller kol?
Det vore bra att få besked.


Opinionsundersökningar
Någon veckan innan miljömötet i Paris kom en opinionsundersökning i Sverige som visade på en stark opinion för kärnkraften.
Opinionsinstitutet Novus hade frågat 1000 svenskar vad de ansåg om kärnkraften och fick det uppseendeväckande svaret att sju av tio ville att vi ska fortsätta använda den kärnkraft vi har.

Opinionsundersökningen fick inget större massmedialt genomslag. Kärnkraften har länge utnyttjas i rent partitaktiska syften och förvandlat energipolitiken till närmast ett skämt.

Dagens melodi för svenska politikers agenda är kortsiktighet istället för långsiktighet. Strategi för regeringen är att avveckla kärnkraften och de kom en bra bit på väg genom att i vårbudgeten höja den så kallade effektskatten på kärnkraft. En ren straffskatt.


Svenska politiker är inte intresserade av fissionsreaktorer
Det går att bygga extremt mycket effektivare - 200 gånger - och helt säkra fissionsreaktorer.
De saknar bränslestavar och vatten i härden. Den stora dyra reaktor trycktanken behövs inte heller
och de gamla lättvattenreaktorn laddas med stor bränslemängd och får gå till neutronflödet avtar genom neutronätarna.

Fissionsreaktorer har flytande härd som kräver endast 1/10 fissilt material och har litet eller inget långlivat avfall.
Neutronätare avskiljs kontinuerligt=> god utbränning(98%). De skulle kunnat driva 100 reaktorer med flytande härd i 20 år utan nämnvärt långlivat avfal
l. All vindkraften kan då skrotas!

Men i ”
miljömupparnas” och politikernas värld finns endast lättvattenreaktorn och sådant skall läggas ned.
De styr debatten och de har bestämt att kärnkraften skall läggas ner. Det är en lek som kommer att kosta enorma summor.
Det är inte Monopolpengar som vi kan bränna hur som helst.
Jag anser att vi har oansvariga politiker som inte ser till landet bästa.
Miljömupparna” tycker att när bränslet blivit bemängt med neutronätare tycker de att det skall grävas ned och istället skall det diskuteras inkapslingen.

Den enorma fördelen med dessa fissionsreaktorer är att de kan framställas industriellt, för att sedan monteras på plats på kort tid.
Det så kallade avfallet innehåller mer än 100 gånger energi än som tagits ut.


Okunniga politiker
Våra politiker vill inte inse att Sverige är ett av de länder som har kommit längst när det gäller fossilfri elproduktion.
Förutom vår stora tillgång till vattenkraften, så är det kärnkraften som bidragit till vår låga användning av fossila bränslen.
I dag står tre kärnkraftverk med total tio reaktorer för 41 procent av vår elproduktion och vattenkraften för 42 procent.
Den så kallade ”hyllade” förnybara elen såsom vindkraft producerar 8 procent och resten är biobaserad kraftvärme (9%).

Det förnybara är ”Messias”
Regering och riksdag har bestämt att vindkraften är den nya ”Messias” och den subventioneras hårt på elkunders bekostnad och tillåts exploatera stora områden i landet och allt görs för att underlätta exploateringen.
Ambitionen finns också att avskaffa det kommunala vetot när det gäller vindkraftsetableringar.

Propaganda i bästa Goebbels stil
För att stärka den förda politiken satsas stora pengar på forskning som slår fast att vindkraften kan ersätta kärnkraften.
Många forskare är eniga om att rent tekniskt inte är några problem att ersätta kärnkraften. Det kan även jag förstå, men vad jag däremot inte begriper är allt det andra som inte handlar om teknik. Till exempel vem som ska betala elräkningarna när vindkraften bygger på höga elpriser. Framtiden handlar också om vilket sorts samhälle vi vill ha. Om vi skall vrida tillbaka klockan flera hundra år?


Hur tänker våra politiker – befinner de sig i ”Fablernas värld
Tycker att våra politiker skall ställa sig frågan
hur välfärden ska kunna behållas och till med öka, inte minst i Sverige, om elen blir en dyr bristvara?

Om näringslivet skall utvecklas krävs också mycket el.
Beräkningar visar på att världens elproduktion kommer att trefaldigas till sekelskiftet.
Bara i Sverige har vi tunga elintensiva industrier som trä och ståltillverkning som står för en stor del av landets exportinkomster.
Hur tänker våra politikerna? Vad har de för strategi att lösa ekvationen?

Sveriges framtid står på spel

Utifrån den politik som förs idag kommer Sverige att avindustrialiseras, välfärdsstaten kommer att få stora problem samt att utfasningen av kärnkraften måste innebära ökad fossilbaserad energi.

Den rödgröna regeringen säger NEJ till ny reaktorteknik
Det är svårt att förstå att regeringen också säger nej till den forskning som pågår när det gäller den fjärde generationens kärnkraftverk där grundtanken är att det farliga radioaktiva avfallet återvinns och där även vårt utbrända kärnavfall kan återanvändas. Att kunna återanvända avfallet skulle vara mer praktiskt än som regeringen gör nu när den låter SKB försöka klura ut hur vi ska kunna varna människor om 1000 år för det avfall vi murat in i berggrunden.

Baylans uttalade
Ibrahim Baylan
uttalade i somras om han tyckte det var rent ut sagt korkat att satsa på forskningen av den fjärde generationens kärnkraft. Vi har många internationellt erkända forskare i Sverige.
Övriga världen satsar stort på forskningen för att utveckla den fjärde generationens kärnkraft. Ryssland har nyligen startat ytterligare ett elproducerande verk med den fjärde generationens teknik. Men Ibrahim Baylan är inte intresserad.

Omvärlden skakar på huvudet
Sveriges koldioxid/co2-utsläpp idag är på 1950 års nivå samtidigt som industrins förädlingsvärde ökat med en faktor sex.
Detta är helt unikt. Vill man bli av med ytterligare utsläpp är det transportsektorn som ska om ställas, inte en närmast perfekt elproduktion.
Regeringen har dessutom lagt ytterligare skatter på koldioxidutsläppen från halvårsskiftet! Man häpnar!

Det är nog som Aristoteles sa :
"De kloka och begåvade engagerar sig inte i politiken, men straffas genom att styras av dom som är dummare"
Det stämmer in på den rödgröna regeringen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar