tisdag 22 september 2015

E85 och när Etanol-Jesus kom till staden 


Vad är etanol
?
Etanol är en alkohol och den etanol som används som drivmedel är bioetanol. Den framställs genom jäsning av biomassa från vete, avfall från skogs- och massaindustri, rester från vintillverkning, sockerrör, majs och sockerbetor.
I Sverige är spannmål alldeles för dyrt att användas som råvara för framställning av etanol. Den etanol som framställs i Sverige tillverkas från cellulosahaltiga råvaror.
Etanol innehåller inte svavel eller cykliska kolväten.


Pumplagen.
De rödgröna men främst Miljöpartiet med stöd av Centerpartiet drev igenom pumplagen 2005. Anledningen var att man ville styra över till etanol.
Lagen innebar att bensinstationerna från den 1 april 2006 blev skyldiga att tillhandahålla förnybara drivmedel som till exempel etanol eller biogas. Syftet med beslutet var enligt Miljöpartiet att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgången på förnybara drivmedel.  

Pumplagen är ett bra exempel på att politikerna och miljökämparna, ibland inte ser längre än näsan räcker!
Lagen bygger på en god tanke. Men de negativa biverkningarna har visat sig vara avsevärt större än den klena nyttan.
Miljöpartiet ansåg att etanol var framtidens motorbränsle.
Nu har det inte blivit så. När de första etanolbilarna kom väckte de visst intresse, men det upphörde ganska snabbt. I dag säljs mycket få eller inga etanolbilar i Sverige och inga nya modeller lanseras längre i Sverige.
När lagen 2006 infördes var det inga ekonomiska problem för mackarna i storstäderna och andra större tätorter att installera E85 pumpar.
Kostnaden för pump och tank är närmare 500.000 kronor!
 
För många mackar på småorterna och på landsbygden, blev det problem! Mackarna hade helt enkelt inte råd med att installera dyra etanolpumpar. De hittade ingen annan utväg än att mackarna fick stängas. Man beräknar att minst 1000 mackor försvann från landsbygden. Kvar finns idag 2716 mackar,
I och med att mackorna försvann från landsbygden, fick landsbygdsbefolkningen som vill köpa bränsle - ibland köra flera mil - till andra orter för att tanka. Det är definitivt inte miljövänligt! Det blev också ett dråpslag mot många småorter. Servicen urholkades ännu mer, eftersom många mackar hade ett litet sortiment av andra varor som var gångbara på landsbygden.
 
Långt om länge insåg den rödgröna regeringen 2014 att ”pumplagen” slog hårt mot landsbygden. Man ville mildra gränsen för hur mycket drivmedel en mack får sälja för att slipa investera i dyra pumpanläggningar för alternativa bränslen.
Om detta förslag hade funnits med när pumplagen började gälla hade hälften av landets mackar, främst på landsbygden inte behövt investera i dyra E85–pumpar.
Tyvärr kom denna ändring alldeles för sent. Många mackar på landsbygden hann lägga ner innan ändringen av säljvolymerna!
Givetvis är denna ändring ett klokt förslag som kan stoppa mack nedläggningarna och kanske dämpa flykten från landsbygden.
Det måste kännas oerhört bittert för de mackägare som investerat mycket pengar på etanol-pumpar när man idag säljer minimalt av etanol.

Reaktioner har redan kommit från olika miljöorganisationer.
Främst från Miljöpartiet och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.
Svane säger till TT att politikerna "inte verkar vilja ha etanol i Sverige".
Det är ett kuriöst påstående: för politikerna har gett etanolen flera år, men konsumenterna vill inte ha den.
Miljöorganisationerna har också svårt att ta till sig den verklighet
som gäller.

E85 som bränsle!
Redan efter några år kunde
bilisterna notera att etanol är ett uselt alternativ till bensin och diesel. Motorerna går dåligt, krånglar och rasar i värsta fall.  Bilarna måste in på service dubbelt så ofta som vanliga bilmotorer. Det har gått så långt att en del tillverkare, som Ford, uppmanat ägarna att köra på bensin. Andra tillverkare rekommenderar en tank ren bensin för att tvätta ur motorn efter två eller tre tankar E85. Vintern 2009/10 kom det stora bakslaget för etanolen. Bensinbolagen hade blandat in sulfat. Genast blev det problem för bilisterna.
Motorerna gick ryckigt och var mycket svårstartade speciellt vintertid.
I vissa fall hjälpte det att tanka bensin ett par gånger att få motorerna att gå rent. Många fick byta spridare och bränslepumpar.
Bensinbolagen tog inget ansvar för inblandning av sulfat i etanolen utan skylde på tillverkaren av sulfatet.
Notan för servicen fick bilägarna själva stå för. När Etanol-Jesus kom till Norrland!
Etanol skulle bli Norrlands nya guld och räddning. Norrland har
gruvnäring, vattenkraft och träindustri men de stora skogarna i
norr skulle utgöra basen i tillverkningen av etanol!
Det är nu bilhandlaren Per Carstedt från Örnsköldsvik äntrar scenen.
Per med att ta hem ett hundratal amerikanska Ford Taurus V6, konverterade till etanol. Per blev helt betagen av etanol.
Likt en väckelsepredikant började Per predika om förträffligheten
med etanol. Han talar som en predikant och Messias. Ni vet som en riktigt skicklig amerikansk predikant. En sådan som predikar i amerikansk tv på söndagsmorgnarna så att hela församlingen hänrycks och skriker:
halleluja – etanol är vår sak!

Han kallades kort och gott för Etanol-Jesus!

Pers övertalningsförmåga var stor. Han lurade sin barndomsvän Maud Olofsson, som snart körde en Ford Focus med etanolmotor.
Han fick Saab släppa en 9-5 med etanolmotor.
Göran Persson förblindades av Pers prat. Per lovade att etanolen skulle skapa tusentals nya arbeten i Norrland och höja värdet på den svenska skogen. Bara Göran Persson subventionerade inköp av etanolbilar via bidrag skulle snart hela den svenska bilparken gå över till att köra etanol.

Per övertalade de tre kommunerna Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik att satsa på framställning av etanol. Det skulle bli en dyr historia. 1,4 miljarder satsades utan att man fick igen 1 krona! Fortfarande får innevånarna betala av denna investering som mera var en dröm!

Med Mauds hjälp gick bonderörelsen ”all in” och byggde en fabrik i Norrköping med hjälp av statliga medel. Lantmännen har producerat en hel del etanol av spannmål som bönderna inte behövde.
När man skulle framställa andra generationens etanol av skogsavfall blev det genast problem.  Det gick bara att utvinna i en liten skala i labbmiljö.
I en TV-debatt fick Per Carstedt erkänna detta faktum.
Nu funderar Lantmännen i Norrköping på att lägga ner fabriken
eftersom efterfrågan på etanol är obefintlig.
Som kuriosa kan nämnas att Näringsministern Maud Olofsson gav sitt helhjärtade stöd till detta projekt.
Med Pers övertalnings förmåga fick han också med Miljöpartiet i detta projekt. Miljöpartiet tvingade fram pumplagen.

Naturskyddsföreningen svalde också hans resonemang och de gav ut en dekal att klistra på etanolbilar: ”Bra miljöval”.

När Vi bilägare började granska utsläpp och förbrukning,
försvann dekalen!
Medaljens baksida är flera hundra tusen etanolbilar som har sålts till privatpersoner och som tjänstebilar till företag med ”miljöpolicy”,
till kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Frågan man kan ställa sig är: Vem tar ansvaret när spritångorna skingras och bluffen uppenbaras?

E85 och miljön.
När etanolen introducerades påstod miljöaktivisterna att den var koldioxidneutral.
I en rapport från Expertgruppen för Miljöstudier som presenteras görs kalkylen att det svenska etanolprogrammet ökat utsläppen av koldioxid med ca 20 miljoner ton sedan millennieskiftet jämfört med om motsvarande transportarbete utförts med bensin.
Nästan hela den svenska etanol-produktion byggde på att vi skulle avverka skogen.  Därmed minskar vi naturens förmåga att ta upp och binda koldioxid!
I övriga världen skulle man använda jordbruksmark för att odla etanolgrödor.  Detta minskar utbudet av livsmedel eller djurfoder på världsmarknaden. Detta höjer priserna, vilket i sin tur leder till uppodling av ny mark någon annanstans i världen. Denna nyodling frigör stora mängder kol.


Bilden visar att etanolen leder till ökade utsläpp - jämfört med bensin - åtminstone de närmaste 50–60 åren. Först därefter kan etanolsatsningarna möjligen leda till utsläppsminskningar. Dessutom leder etanolen till ökade livsmedelspriser, något som direkt drabbar världens fattiga.
Slutligen visar samtliga samhällsekonomiska studier på stora förluster. EU:s expertgrupp konstaterade att EU:s etanolprogram 2007–2020 leder till samhällsekonomiska förluster i storleksordningen 400 miljarder kronor.  Då har man även tagit hänsyn till sådana poster som värdet av ökad sysselsättning och ökad energisäkerhet.
”Klimatnyttan med biodrivmedel bygger på felaktiga beräkningar. För att få lägre utsläpp av koldioxid krävs biorester eller nya växter och träd odlade i övergivna jordar som inte används till något annat


Bilisterna blev försökskaniner i ett projekt som aldrig borde ha ägt rum.

Skulden får Miljöpartiet som är landets mest hycklande parti alla kategorier. Inte nog med att få eller inga av deras förslag är särskilt realistiska så är partiet också så tvetungade att man börjar undra om inte hyckleri bör mätas i enheten ”mp”.

Miljöpartiets politik bygger på att all energiframställning av rang ska läggas ner för att ersättas med leksaksvarianterna.

Nästa leksak är biogas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar