torsdag 3 juli 2014

Miljöpartiet inpå bara kroppen - Del 1.

 

I slutet av mars  2014 höll Åsa Romson en presskonferens om Miljöpartiets skatteförslag
på 19 miljarder.

MP föreslår miljöskatter
på höjd bensinskatt, kärnkraftsskatt, flygskatt och lastbilsskatt och med en radikal omställning av energipolitiken.

Industrivärdens ordförande Sverker Martin-Löf har i Di beskrivit förslagen som:

 ”ett dråpslag för industrin”

Politiker pratar gärna miljöpolitik och klimat men det företagen inrättar sina kalkyler efter är det politikerna gör säger Åsa Romson.
Åsa Romson:
”Det lönar sig för dåligt att vara miljösmart i dag. Vi förespråkar en politik där man upprätthåller ett starkt miljökrav men inte en politik som från en dag till en annan slår ut hela näringar”, säger hon och pekar på att politikens roll är att driva fram innovationer i företagssektorn.

Är det någon som tror henne?

Åsa Romson:
En energiomställning skulle
resultera i en välbehövlig strukturomvandling!

Miljöpartiet vill att näringsstrukturenskall förändras. Åsa är inte jätteglad för att den svenska värdefulla träråvaran går till tillverkning av näsdukar och blöjor och att Sverige exporterar pappersmassa.

Åsa vill förändra förädlingskedjan för skogsbruket!
”MP ser en efterfrågan på skogsråvara för att göra mer transportbränsle. Det skulle kunna bli en ny industrigren! 
I en artikel i SvD den 16 dec 2013 av Per Bolund(MP) och Max Jönsson

vill de införa en prisgaranti på förnybara bränslen. Enligt förslagsställarna vill de få i gång en produktion som gör oss oberoende av bensin och diesel på några årtionden.
Samtidigt säkrar det jobb som hotas på grund av nedgången i pappers- och massaindustrin.
Men att starta produktion i stor skala kräver investeringar på flera miljarder och tar lång tid att räkna hem. Investerare måste handskas med osäkerhet om priset på fossila drivmedel, som ju är den konkurrerande produkten.

Råvaran är den svenska skogen. Vad förslagsställarna har glömt bort att berätta är att den svenska skogsråvaran räcker i ett år. Sedan är det import som gäller.
 
I en uppsats hittade jag följande intressanta uppgifter:

”För att försörja hela Sverige med drivmedel skulle 80 % av den avverkade svenska skogen behövas ta i anspråk enligt nuvarande skogsbruksmetoder (som förutsätter ett stort inslag av fossil energi). Om däremot hela oljeberoendet ska ersättas och driften helt ska ske utan fossila bränslen behöver skogsarealen utökas trefalt. Men detta skulle inte ge någon skogsråvara över till papper och virke.


De jordbruksarealer som skulle behövas för att säkerställa det svenska drivmedelsbehovet uppgår även den till tre gånger den nuvarande. 40 % av den nuvarande arealen skulle åtgå till enbart livsmedelsindustrins eget transportbehov. Med ekologisk drift ser siffrorna ännu sämre ut.

Energin för att tillverka biogas skulle överstiga den som kommer ut i slutändan.
Sverige kan långt ifrån ersätta oljan med biobränslen. En kraftig satsning på biogrödor skulle dessutom konkurrera om mark för livsmedelsproduktion. Sverige skulle tvingas till en omfattande import. Med en omvärld som står inför samma bekymmer är det svårt att se varifrån denna import ska komma.
Till det kan läggas att ett ekologiskt jordbruk ger cirka 60 % så av ett konventionellt. Om oljeberoendet inom jord- och skogsbruk helt ska brytas krävs därutöver att maskiner, infrastruktur, byggnader, etcetera byggs och drivs helt utan insatser av fossil energi".

Problemet är gigantiskt och ger enligt min uppfattning slutsatsen att vi kommer tvingas till en omfattande livsstilsförändring.

I Domedagsklockan finns Marian Radetzkis artikel:

"Biobränslen"
Kostsam politisk hysteri utan verkan”. Där finns alla fakta. ”För att fylla en bränsletank med 50 liter biogas krävs 120 kilo vete, tillräckligt för att baka 240 limpor.

Sista kapitlet i hans avsnitt lyder:
 
"Hur kunde det bli så tokigt"!

Men det verkar inte finnas någon begränsning i tokerierna. Och det värsta med subventioner är att då räknas inte dessa med som någon slags kostnad.

Miljöpartiets politik är precis som sagan om ”Kejsarens nya kläder”
   
http://www.svd.se/naringsliv/innovation/etanol-jesus-kom-till-byn_7001505.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar