måndag 14 juli 2014

Vattenkraften i focus!


Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Under Almedalsveckan presenterades utredningen.

Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

Arbetet med rapporten har pågått sedan september 2013 och har bland annat handlat om att ta fram metoder och indikatorer för att beskriva miljömålet:

 ”Levande sjöar och vattendrag”

samt för energisystemvärdena i olika avrinningsområden i Sverige. Därefter har en avvägning mellan dessa intressen gjorts.
 
Rapporten och strategin är tänkt som ett stöd för alla berörda vid prioriteringar av åtgärder i vattenkraften. Den ska inte ses som en vägledning om exakt vad som ska eller bör göras i varje enskilt vattenkraftverk, utan det är en övergripande, nationell vägledning, säger Johan Kling på Havs- och vattenmyndigheten.


När man läser rapporten blir man genast nyfikna på vad denna utredning egentligen menar när den nämner en ”ökad produktion”.

Två saker har blivit tydliga i och med denna rapport:

att vattenkraften är ett ämne som väcker känslor och heta debatter och att miljörörelsen tycks få allt svårare att få ihop sin energiekvation.

att politikerna söker ett dokument för att öka möjligheten att använda vattenkraften för att reglera den intermittenta vindkraften.

Trycket på att använda vattenkraften för att reglera en allt större andel vindkraft i elsystemet har ökat och är en flaskhals för en vidare utbyggnad.
I rapporten nämns:  
att klara framtida behov i energisystemet”.

För den mäktiga Luleälven skriver författarna att :
”Älvens reglering kan komma att behöva ökas i framtiden för att klara mer oreglerbar förnybar energi från andra energikällor”.

Man behöver inte vara Einstein för att se sambandet mellan mer vindkraft och mer reglerkraft från vattenkraften även om det inte uttrycks med fetstil i rapporten.
 
Tanken verkar vara att försöka restaurera vattenflödena kring de älvar som inte har någon reglerkapacitet för att kunna öka densamma i de som har en sådan. Ett större utnyttjande av reglerkapacitet innebär dock försämringar av den akvatiska miljön kring dessa verk.
Snabba förändringar i vattenstånden i magasinen och avflödena är knappast till gagn för den biologiska mångfalden. Man ser också att den nya Havs- och Vattenmyndigheten  har ett tryck på sig att leva upp till de förordningar som EU bestämt om samt diverse vattendirektiv och våra egna miljömål.

I rapporten framgår att kraftverkens miljötillstånd skall omprövas enligt EUs nya direktiv och Sveriges miljömål och dessutom omprövas med viss regelbundenhet.
För den som vill läsa rapporten med sina positiva glasögon på skall de mest värdefulla miljöerna delvis återskapas utan att alltför stor kapacitet går förlorad. Det sägs att:

”Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt bemyndigande sträva efter att den samlade effekten av planerade miljöförbättrande åtgärder inte överstiger 2,3 % av produktionen eller 1,5 TWh”.

Tanken är att kraftföretagen skall investera i ny effektiv teknik och höja kapaciteten samtidigt som man tillåter mer vatten att rinna ut via laxtrappor, så att det finns ett kontinuerligt vattenflöde.
 
Miljöanpassningar i linje med utredningens förslag skulle dock
enligt kritikerna minska elproduktionen från vattenkraften med 20-50%, vilket naturligtvis skulle drabba det svenska elsystemet hårt.

Det som skrämmer mig är att företrädare för klimathottsidan plötsligt börjar värna om naturliga vattenflöden.
Deras kampanjer för förnyelsebar el har under de senaste decennierna ökat trycket på oreglerade vattendrag, liksom naturliga gräsmarker och andra naturliga biotoper för bioenergi.

Under om dessa miljöaktivister är medvetna om att de sitter på två stolar.
Dels att lobba för mer vindkraft, som kräver mer reglerkraft.
Dels verka för åtgärder som minskar vattenkraften.

Ekvationen – ingen kärnkraft, mindre vattenkraft, en fossiloberoende bilflotta och en kraftig utbyggd vindkraft – kan onekligen bli svårlöst för miljöorganisationerna.
 
Jag skulle inte ha något emot om vi bygger nya kärnkraftverk och använder kapacitetsökningen till att återskapa naturliga vattenflöden.
Jag känner stark olust med att läsa rapporten som har som ett av två syften att öka reglerkraften för att underlätta för vindkraften, med miljöåtgärder som alibi.

Jag anser att rapporten är ett beställningsverk av vindkraftsförespråkarna och jag saknar en konsekvensbeskrivning!

Vad jag förstår kommer många ägare av mindre kraftverk och kvarndammar att bli oroade av dessa nya bud. Bara att ta sig fram till en ny vattendom kostar hundratusentals kronor, helt oräknat kostnaderna för nya miljöåtgärder.
 
Troligen kommer i många fall ägarna helt enkelt att låta småkraftverken gå i konkurs varefter staten får ta över. Förmodligen kommer vi att få se åtskilliga vattenkraftverk som blir varsina bolag i en nära framtid, precis som många vindkraftverk.

Sanningen kring energi- och klimatfrågan finner man inte hos de som är valda och tillsatta för att ta väl hand om landet nej även här härskar ”The power grab”.

Sedan så glömmer många förespråkare för ” fritt flöde ” i våra vattendrag bort att dammarnas andra syfte efter elproduktion är att minska översvämningsrisken nedströms !
Därför är bl.a. Klarälven/Vänern/Göta Älv reglerade.

https://karlstadhistoria.wordpress.com/2009/02/12/oversvamningen-ar-1916/

Men de ”gröna” lobbygrupperna verkar inte bekymra sig över att deras visioner har ohållbara baksidor som kommer att driva upp andra kostnader.

”Gör svensk energipolitik verkligt miljövänlig, lägg ner vindkraften”.

Något Miljöpartiet borde inse:

Du kan lura alla människor ibland
du kan tom lura vissa människor hela tiden
men du kan inte lura alla människor hela tiden
Abraham Lincoln (1809-1865)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar