tisdag 12 april 2016

Polisens ekobrottskansli har ett personregister!

Efter en inspektion konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att Polisens ekobrottskansli måste bli bättre på att precisera ändamålet med sin insamling av person-uppgifter. Annars riskerar det att bli en ”bra att ha” uppgiftssamling!


Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat den underrättelseverksamhet som bedrivs när det gäller bekämpning av EKO-brott.

Det är en verksamhet som leds och styrs av Ekobrottskansliet vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, men som i praktiken är integrerad vid Ekobrottsmyndigheten som är en åklagarmyndighet.

Nämnden har nu granskat den behandling av personuppgifter som görs vid Ekobrottskansliets underrättelseverksamhet.

Uppgiftssamlingen är enligt nämnden alltför "oprecis" när det gäller sitt ändamål. Bland annat saknas uppgifter om varför vissa personer finns i registret.

Nämnden skriver bland annat:
”Det är av stor betydelse för skyddet av den personliga integriteten att det framgår om uppgifter om en person behandlas för att han eller hon är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva brottslig verksamhet, eller om behandlingen sker av någon annan anledning.”

Regler saknas
Enligt nämnden är detta särskilt viktigt eftersom det:
”i stor utsträckning saknas andra begränsande regler av det slag som finns i utredningsverksamheten”.

Varje registrering av en ny personuppgift måste enligt nämnden:
”fylla ett reellt och legitimt behov” för att sätta upp ramar för personuppgiftsbehandling och för att undvika att det personliga integritetsskyddet sätt ur spel.

Nämnden skriver: 
”Att som i förevarande fall ange ett närmare ändamål i SUS-beslutet som i princip sammanfaller med Ekobrottskansliets hela verksamhetsområde är dock inte acceptabelt. Om det närmare ändamålet är alltför vitt formulerat finns en risk att det skapas en 'bra att ha'-uppgiftssamling med personuppgifter som det egentligen inte finns något konkret behov av."

Nämnden uppmanar därför Polismyndigheten att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen vid Ekobrottskansliet sker utifrån "närmare preciserade ändamål.”

Bra med registervård
Övriga brister som nämnden hittat vid sin granskning är:
”framför allt av systematisk karaktär och kopplade till mappstrukturen” i underrättelseregistren.


Nämnden framhåller dock att behandlingen av personuppgifter ”i huvudsak” har skett i enlighet med Polisdatalagens bestämmelser.
 .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar