torsdag 16 juni 2016

Klimatalarmisterna kan inte se skillnad på klimat och väder!

Den senaste veckan har vi både i SVT och SR matats med att klimatförändringarna är så stora, att en temperaturförhöjning på 2 grader är oundviklig!
Frågan ingen klimatalarmist vill få är: från vilken temperatur skall man börja räkna ifrån och sedan höja med 2 grader.
De kan NÄMLIGEN inte svara på frågan!

Men i klimatreligiösa kretsar saknar uppmätta fakta betydelse. Det är den sanna tron som gäller. Det var brutalt torrt både i slutet av 30-talet och 50-talet, men då var den "globala uppvärmningen" inte ens uppfunnen....

I SVT orerade David Fjäll i början av veckan med hjälp av två experter om klimatförändringarna.
Det som förundrade mig är, varför inte SVT till programmet inbjöd en person, som är kritisk till klimatförändringarna.

Men det är nog att begära för mycket! Det opartiska SVT har bestämt, att det finns klimatförändringar, Tillvägagångssättet påminner en hel del om TV i de forna öststaterna. Det finns bara en åsikt och den skall folk mattas med, tills de har rätt åsikt!

Bägaren som för min del fick den att rinna över var, när en av experterna hävdade att koldioxid hade ökat och att den var ett stort problem för klimatet!

Vad denna person inte förstår är att koldioxid utsläppen har varit till stor gagn för världens ekonomier. De fattiga människorna i tredje världen fått större skördar och att de därmed kunnat äta sig mäta!

Här är korrekta fakta om koldioxidutsläppen:

Under de senaste 60 åren har den globala temperaturen stigit med några tiondels grader och halten koldioxid i atmosfären med 30 procent. Det är ett fullskaleprov.
Under de senaste 60 åren har den globala temperaturen stigit med några tiondels grader och halten koldioxid i atmosfären med 30 procent. Det är ett fullskaleprov.

Jorden har blivit 11 procent grönare på 30 år.
FAO rapporterar 40 procent ökade skördar under 20 år. De fattiga har fått mer och billigare mat.
Världsbanken beräknar att närmare 2 miljarder människor lyfts ur extrem fattigdom från 1990 till 2015.
Efter ett fullskaleprov vet man och behöver inte gissa:
1. Utsläppen har varit BRA !
2. Uppvärmningen har varit BRA !

Dessa fakta förnekas av alla klimatalarmister! Man undrar varför?

I gårdagens P! Nordergren & Epstein kunde man höra Anders Finnson, EU-samordnare på Svenskt Vatten säga följande om torkan i östra Sverige - Öland.
Finnson:
Klimatförändringar gör att där kommer det bli ännu torrare, där kommer bli vanligare att se, samtidigt som västra Sverige och norra Sverige får ännu mer nederbörd.
På en fråga om torkan definitivt beror på klimatförändringar sa Finnson:
Det här är vad vi kommer se när klimatförändringarna fortsätter.


Att en EU-samordnare på Svenskt Vatten inte kan skilja på väder och klimat är mer än alarmerande och visar brist på kompetens. Men han är inte ensam. Den som har studerat statistik över nederbörd vet hur det ligger till.
SMHI har gjort prognoser grundade på klimatmodeller från IPCC och SMHI skriver följande på sin webbsida i den prognos som gäller för Kalmar län.
Årsmedelnederbörden ökar med 15-20 % i jämförelse med referensperioden 1961-1990.
Nederbörden ökar mest vintertid. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 20 % beroende på RCP-scenario.”


Om nu klimatförändringarna startade med industrialiseringen som många menar när det gäller ökningen av den globala temperaturen Då borde också trenden i nederbörd bero på klimatförändringarna.


Hämtar man statistik från SMHI om nederbörden i östra Sverige får man fram följande fakta:
Det framgår klart och tydligt att nederbörden ökar kraftigt både under sommarhalvåret men även under vinterhalvåret.
Påståenden om att nederbörden bara skulle öka under sommaren och att den därmed inte skulle påverka grundvattnet, är felaktigt.
Statistiken visar med all tydlighet att nederbörden under vinterhalvåret ökat från ca 160mm/vintern under 1860-talet till ca 250mm/vintern under 2010-talet.
En ökning med mer än 50 procent. Något som faktiskt ligger helt i linje med vad SMHI och IPCC säger i sina prognoser.


Torkan på Öland och i sydöstra Sverige har inget med klimatförändringarna att göra. Det handlar om enstaka förändringar i vädret under något eller några enstaka år.
Frågan är varför vissa har så svårt att hålla sig till sanningen och den statistik som finns. Är det för att statistiken inte passar den egna agendan hos klimatalarmisterna?


IPCC

FN:s klimatpanel -IPCC - är ett politiskt organ som består av 194 diplomatiska representanter för FN:s medlemsländers regeringar.

IPCC har i sina senaste fyra rapporter hävdat att antropogena utsläpp av växthusgaser leder till en global uppvärmning vars konsekvenser är så hotfulla att de allmänt uppfattas vara av katastrofal art. Gränsen för uppträdandet av oacceptabla konsekvenser anses på förslag av en politiker vara nådd om den globala marknära temperaturen blir två grader högre än de förindustriella nivåerna.

Helst ska vi enligt skrivningarna i fjolårets COP21-överenskommelse i Paris sträva efter att begränsa den befarade temperaturökningen till 1,5 grader.

Här får IPCC problem att förklara – vad är de förindustriella nivåerna?
Då måste man rimligen starta med att fråga sig vilka nivåer den globala marknära temperaturen låg på under förindustriell tid.

Det politikerna glömde i Parisöverenskommelsen var att komma fram till: vilken förindustriell temperatur är det de syftar på i Parisöverenskommelsen?

Det säger inte överenskommelsen något om, och utan denna kritiska uppgift blir naturligtvis det stipulerade tvågradersmålet tämligen intetsägande.
Kan det vara ett rent förbiseende som lett till att man i COP21-överenskommelsen ”glömt” att ta ställning till och ange vilken förindustriell global temperatur som inte får överskridas med mer än två grader?'

I en internationell överenskommelse som förberetts under flera år genom politiska förhandlingar mellan världens regeringar med deras tillgång till kvalificerade jurister och erfarna avtalsskrivare? Det har jag svårt att tro. Jag kan inte se utelämnandet av denna kritiska uppgift som något annat än ett uttryck för att man inte varit ense om vilken temperatur man ska hänföra tvågradersmålet till.
Man har endast kunna komma överens om skrivningar som tillåter världens regeringar att relatera tvågradersmålet till vilken förindustriell temperatur man vill.

Det som inte specificeras i en överenskommelse ger politiker möjlighet att tolka överenskommelsen efter eget skön och egna specifikationer.

Den tolkning som EU och den svenska regeringen lagt fram tycks vara (några årtal eller temperaturer nämns inte) att tvågradersmålet relaterar sig till det senaste förindustriella tillfället, dvs. till temperaturförhållandena vid industrialismens genombrott.

Detta förläggs vanligen till år 1850 i klimatologiska sammanhang, bland annat eftersom direkta skattningar av den globala marknära temperaturen inte sträcker sig längre tillbaka i tiden.
Sedan 1850 har den globala yttemperaturen (enligt HadCru4-serien) redan ökat med 1,1 grader.  EU och svenska regeringen anser alltså att konsekvenserna av en ytterligare ökning av temperaturen blir besvärande om ökningen överstiger 0,4 grader och helt oacceptabla om den överstiger 0,9 grader. 


I avsaknad av validerade prognostiska modeller kan vi endast skapa oss en trovärdig uppfattning om konsekvenserna av en framtida global temperaturökning med en grad genom att utvärdera vad den senast observerade globala temperaturökningen med en grad förde med sig. De utmålade hotbilderna är förvisso skrämmande, men är de realistiska?
 
Al Gore
I sitt Nobel pris tal 2007 varnade Al Gore för att Norra Ishavet under sommartid skulle kunna komma att sakna havsis redan inom 7 år.
Data från den europeiska CryoSat-2 satelliten visar att den sommar tidiga arktiska havsis volymen år 2014 i stället var rekordstor. Den var större än genomsnittet fem år bakåt i tiden.
Al Gore spådde runt millennieskiftet att havsnivån kommer att vara 8 meter högre år 2100, dvs. att genomsnittligt stiga med cirka 0,8 meter per decennium under detta århundrade.
Den spådomen innebär att havsytan nu skulle vara mer än 1 meter högre än den var år 2000. Det är den inte, vilket envar tillräckligt vuxen och minnesgod enkelt kan konstatera genom återbesök av närmsta havsstrand. Al Gore var en politisk domedagsprofet. Hans profetior saknade hållbar grund och har i ovannämnda fall redan falsifierats av verkligheten.
IPCC:s spådomar om konsekvenserna av framtida ökningar av temperaturen baserar sig på utfallen av ovaliderade matematiska modeller och är därmed ur vetenskaplig aspekt lika otillförliga som Al Gores domedagsprofetior.

Att granska Al Gores spådomar och påvisa hur fel han har haft borde vara ”gefundenes fressen” för producenter av Kalla fakta och journalister i allmänhet. Men icke, därtill är åsiktskorridoren i fäderneslandet alldeles för trång.


Så vad fick den globala uppvärminngen efter 1850 fram till nu för konsekvenser? Det vet vi rätt mycket om, tack vare den forskning som klimatalarmisternas larmrapporter initierat. Bland annat vet vi att temperaturökningen inte har kunnat påvisas leda till utrotning av en enda växt- eller djurart, inte ens bland de polära eller fjällnära arter som alarmister framhållit som speciellt utrotningshotade.

Tvärtom har växt- och djurlivet starkt gynnats av värmen i kombination med de ökade lufthalterna av koldioxid.
Vidare vet vi att den globala uppvärmningen efter 1850 inte medfört någon signifikant spridning av tropiska sjukdomar till länder utanför tropikerna. Tvärtom har utbredningen av, och antalet förtida dödsfall på grund av, tropiska och andra infektionssjukdomar generellt sett kraftigt minskat på grund av de medicinska innovationer och den allmänna välfärdsökning som industrialismen fört med sig.

Här är tre frågor som alla klimatalarmister kan fundera över. Hoppas de kan hitta något svar!

1. Två grader över vad? Parisöverenskommelsen specificerar inte målets referenstemperatur.
2. Vilken global yttemperatur ska vår planet helst ha? Anser man sig veta vilken temperatur som är oacceptabel, så måste man rimligen även ha bildat sig en uppfattning om vilken temperatur som är optimal och eftersträvansvärd.
3. Vad är det för något fruktansvärt som kommer att inträffa om temperaturen enligt den europeiska tolkningen av tvågradersmålet blir cirka 1 grad högre än nu? Den senaste engradersuppvärmningen av vår planet gav inga negativa effekter av speciellt oroväckande slag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar