tisdag 8 mars 2016

Vilka skatter och subventioner har vi vid elproduktion?

Våra politiker har infört ett antal skatter och avgifter som direkt är kopplade till elproduktion. Politikerna har också infört ett antal subventioner och undantag riktade mot elsektorn för att främja förnybar energi.

I en i rapport från IVA ger de en översikt av hur skatter och avgifter påverkar dagens
elproduktionssystem.

I översikten ser man tydligt den rödgröna regeringens ställningstagande. Den visar med all tydlighet hur missgynnad kärnkraft och vattenkraft är. Samtidigt ser man också vilka enorma subventioner som går till vindkraft och solkraft.

Rapportens uppseendeväckande resultat har av av media möts med total tystnad.

Fakta är alltför explosivt för alarmisterna på redaktionerna.


I rapporten har man studerat skatter, avgifter och subventioner för:

Fastighetsskatt för elproduktionsanläggningar

Effektskatten på kärnkraft

Utsläppsrätter

Skatter och avgifter på bränslen och utsläpp

Investeringsstöd

Elcertifikat

Undantag från konsumtionsskatt – för egenproduktion

Reducerad inmatningsavgift för småskaliga elproducenterBilden ger en ganska klar bild över vilka subventioner och undantag som påverkar olika former av kraftproduktion. Det finns betydande skillnader i nettopåverkan på kraftproduktionsslagen från de skatter, avgifter, stöd och undantag som diskuteras i denna studie.

Förnybar produktion och torv eldad kraftvärme och då särskilt småskalig sådan – har en positiv nettopåverkan medan vattenkraft, kärnkraft och avfalls- och fossileldad kraftvärme har negativ nettopåverkan.
Bilden visar skatter, avgifterna, stöd och undantag men kan komma att ändras över tid. Det är väl ingen djärv gissning att regeringen kommer backa ganska snart när det gäller effektskatten på kärnkraften. Frågan är om Miljöpartiet kommer sitta kvar i regeringen efter ett sådant beslut!

Solcellsstödet erhålls som en klumpsumma och det har det slagits ut över 20 år och diskonterats till ett nuvärde.

Översikten ger en bra indikation om omfattningen och inriktningen av styrmedel riktade mot elproduktion.

Fastighetsskatt
Elproduktionsanläggningar betalar en industriell fastighetsskatt på 0,5% av taxeringsvärdet. Vattenkraften betalar 2,8%.
Fastighetstaxering sker vart sjätte år och värdet beräknas på olika sätt beroende på typ av elproduktionsenhet.
Elpriser från Nord Pool Spot ingår som en del i värderingen, dock med tidsförskjutning eftersom fastighetstaxering enbart sker vart sjätte år.


Solanläggningar har beskattats med den generella fastighetsskatten på 0,5 procent av taxeringsvärdet.Fastighetsskatten på vindkraftverk sänktes från 0,5 procent till 0,2 procent från och med den 1 januari 2007.
Det faktum att skattesatsen för vindkraft är lägre än den generella skattesatsen kan betraktas som en subvention. Skillnaden mellan vindkraft och vattenkraft är 2,6%.

Fastighetsskatten per kWh motsvarar:
Vattenkraft 8.9 öre
Solceller 0,5 öre
Kärnkraft 0,8 öre
Vindkraft 0,4 öreEn ny utredning har tillsats 2014 för att se över om elproduktionsenheter bör taxeras med tätare intervall. De skall föreslå hur anläggningar med energislag som inte kan indelas som någon av de befintliga kraftverkstyperna kan fastighets taxeras och fastighetsbeskattas som elproduktionsenheter.

Utredningen ska vara klar den 15 april 2016.
Den rödgröna regeringen letar ständigt nya skatter!


Investeringsbeteende hos aktörer och viljan att investera i vattenkraft

påverkas - både nybyggnation och kapacitetshöjningar, vilket på längre sikt kan påverka elpriset.Effektskatt på kärnkraft
Kärnkraftsproducenter i Sverige betalar en effektskatt som baseras på den termiska kapaciteten i varje reaktor. Skatten beror således inte på den faktiska mängden el

som produceras, utan av produktionskapacitet i reaktorn.
Effektskatten motsvarar 8 öre för producerad kWh.Utsläppsrätter
EU:s har ett system för handel med utsläppsrätter . EU ETS. Detta system infördes i syfte att minska utsläpp av växthusgaser eller andra växthusgaser som räknas om till CO2.

Under den första tiden av handelsperioden låg priset på utsläppsrätter på 20–30 euro per ton. Priset på utsläppsrätter kollapsade dock ganska snabbt.

Det stod klart att marknaden gick mot ett överskott i den första handelsperioden och att utsläppsrätterna inte kunde sparas till senare perioder.

När fas 2 (2008–2012) drog igång steg priserna igen, men efter finanskrisen 2008/2009 sjönk aktiviteten i industrin och därmed CO2-utsläppen fortare än vad man hade räknat med.

Resultatet av detta var att utfärdandet av utsläppsrätter vida översteg efterfrågan och ett stort överskott av utsläppsrätter successivt byggdes upp, något som pressat ned priset på utsläppsrätter de senaste åren.

Idag är överskottet på utsläppsrätter cirka 2 miljarder ton, eller motsvarande ett års efterfrågan.

När man hör partiledare och andra politiker tala om klimatproblemet tar man sig för huvudet för deras okunskap.
De inser inte att utsläppen av CO2 i Sverige ligger på 1950-tals nivå och i övriga EU har det sjunkit.
Ekonomifakta har i en rapport visat att hälften av elproduktionen inom EU sker genom förbränning av fossila bränslen.
Naturgas och kol är de energislagen som används flitigast i produktionen.
Sverige och Frankrike är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen av samtliga EU-länder.

Endast några procent av elproduktionen i Sverige kommer från förbränning av fossila bränslen. År 2012 rörde det sig om strax under 2 procent.

Vem som helst förstår att den energipolitik som bedrivs av de rödgröna regeringen är katastrofal för Sverige.
Det finns knappast något annat land som har så låg användning av fossila bränslen som Sverige.
Utsläppen av CO2 ligger på 1950-talsnivå.

Detta förhållande är inget nytt och den utbyggda vindkraften har inte påverkat detta. Effekten är väl snarare att framförallt vattenkraft fått fungera som reglerkraft med följden att den inte kan utnyttjas helt och hållet. Med andra ord användningen av fossila bränslen för elproduktion i Sverige är marginell.

Varför vill inte den rödgröna regeringen värna om vårt land och dess medborgare? Utan snarare rasera det med mängder av skatter på lönsamma energislag som slitsamma svenskar i tidigare generationer skapat! Jag är helt förbluffad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar