måndag 23 maj 2016

Sharia i svensk domstol kan bli verklighet!

Efter sju års processer har Högsta domstolen beslutat att pröva om svensk eller iransk lag ska gälla vid så kallad Mahr – ett islamiskt äktenskapskontrakt.

HD vill med detta prövningstillstånd få svar på följande frågor:
Vad innebär andra kulturers influenser för svensk rättstillämpning?
Vilka krav ställer det på advokater och domare?
Var går gränsen för när ett främmande lands lagar kan, får och ska tillämpas i Sverige?

Detta är naturligtvis ett oerhört intressant område för rättskipning och självklart är det inte helt enkelt.
Anmärkningsvärt
är en domarens yttrande, om att det inte alls är självklart att svensk lag är att föredra, utan att det enbart är ett moraliskt ställningstagande.
Domarens resonemang är skrämmande eftersom i en förlängning kan man se oerhört allvarliga konsekvenser av detta resonemang.

Om man utgår ifrån perspektivet Sharia, finns då inte risken att detta resonemang på sikt även kommer att tillämpas på arv?! Kvinnan erhåller enligt Sharia, enbart hälften av vad mannen får. För de flesta känns detta som ett hot mot demokratin, men kanske framförallt ett hot mot jämlikheten.

En del hoppas att detta går igenom i HD. Då kan också krav resas på spöstraff och tom ev. stening av otrogna kvinnor skall införas.
Kanske inte i Sverige men genom utlämning till exempelvis Iran och Saudiarabien.

Bara att skicka uppmaning till länder som tillämpar sharia att ta bort dubbel straffbarhet. Även om Sverige kanske inte skulle lämna ut brottslingar till sådana länder, så kommer kvinnorna aldrig mer kunna sätta sina fötter i något av de länder som har utlämningsavtal.

En av anledningarna till prövningstillståndet kan vara, att många fall av islamiskt äktenskapskontrakt har kommit upp i svenska domstolar.

Fall 1
Ett persiskt par boende i Sverige skulle skilja sig. Mannen åkte till Iran för att hälsa på släkten och då begärde frun ut sin brudpeng i Iran. Mannen fick utreseförbud från Iran i avvaktan på att han skulle betala. Eftersom frun och hennes familj vägrade att ta emot pengarna, så tog det nästan ett och ett halvt år innan han lyckades deponera pengar och få tillbaka sitt pass.
Under tiden fick hon ensam vårdnad om barnen.

Fall 2
En man från Iran och vid hembesök sattes han i ett slags arrest för att han inte betalat sin ersättning till ex-fru vid skilsmässa. Hans bror pantsatte sin fastighet och han kunde åka hem.
Väl tillbaka i Sverige hjälptes mannen att vinna en not fordran som var större i svensk tingsrätt och därefter har denna lagakraftvunna dom gått till Iran för att brodern skall få tillbaka sin fastighet.

Svenska domstolar, i synnerhet Stockholms tingsrätt, avgör ofta civilrättsliga tvister med tillämpning av utländsk rätt.

Detta är inget konstigt utan förekommer i alla europeiska länder.
I vissa fall bygger det på att parterna har gjort ett lagval som pekar ut viss utländsk rätt och i andra fall på att konventioner eller andra folkrättsliga bestämmelser som Sverige tillträtt förpliktar svensk domstol att tillämpa utländsk rätt.


Många är kritiska till att HD beviljat prövningstillstånd för detta. Man undrar var går gränsen, när ett främmande lands lagar kan, får och ska tillämpas i Sverige?
Vilka gränser! Det är svensk lag som gäller i Sverige och Iransk lag gäller i Iran. Visste inte att Iran är med i EU.

I Sverige anser de flesta att alla människor, oavsett kön eller sexuell tillhörighet, har lika värde ... Nej, nej ... inte nu längre ... nu ska vi ha in Sharia i Sverige!

Vad blir nästa steg? Godkänna kvinnlig könsstympning som ett led i att stryka islam och Koranen medhårs?

De flesta anser att i Sverige skall domstolarna endast följa Sverige lagar, EU konventioner och FN konventioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar