torsdag 29 september 2016

Så gör vi Sverige 100 procent förnybart” - nya dröm scenarier från den rödgröna regeringen.

Sverige kan leda den globala utvecklingen inom smarta energilösningar och hållbar tung industri. Regeringen växlar upp arbetet med sikte på 100 procent förnybar energi, skriver klimatminister Isabella Lövin (MP) och energiminister Ibrahim Baylan (S).

De globala klimatutsläppen består i dag till två tredjedelar av utsläpp från energisektorn. Omställningen till en hållbar energisektor och den energirevolution som nu pågår är därför helt avgörande för att klara klimatmålen som sattes i Paris.
Det är utmanande att ställa om tillräckligt snabbt, men krav på minskad klimatpåverkan är också en möjlighet för alla de svenska företag som redan i dag ofta är världsledande inom produktion av miljö- och klimatsmarta varor och tjänster. Det svenska samhällsbygget ska vara ett grönt samhällsbygge. Sverige ska vara ett land som går före och drar nytta av tekniska landvinningar.


Vi ska exportera morgondagens smarta lösningar, inte utsläppen.
Här har vi ett fantastiskt uttalande från två ministrar som bokstavligen ”svävar” i det blå. De tycks vara totalt okunniga om att Sverige endast släpper ut 1,2 promile av världens utsläpp.

Vad är det vi skall exportera? Floskler? Det är precis vad det är som dessa två ministrar ägnar sig åt! "Förankrat ambitionerna" betyder i praktiken att de inte har gjort ett dugg, mer än att snacka.

Förnybart är inte samma sak som hållbart. Det skiljer extremt mycket mellan olika förnybara energislag, runt hur hållbara de är. Minst miljöpåverkande, och därmed inom överskådlig tid mest hållbara kraftslaget - är kärnkraften.
"De globala klimatutsläppen består i dag till två tredjedelar av utsläpp från energisektorn."
Det gäller inte svensk elproduktion och alla förändringar där är bara kostsamma för ekonomi och miljö.
"När den här regeringen tillträdde hade Sverige ett mål för förnybar el på 25 TWh inom elcertifikatssystemet.

Under våra två år vid makten har vi förankrat i riksdagen att ambitionerna för förnybar el ska höjas med över 90 procent. Vi har satt ett mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040."
Igen, det finns ingen vinst i att göra elsystemet mer förnybart - enbart förluster för miljö och ekonomi.
"Den rödgröna regeringen har på två år levererat en sammanhållen politik att för ett tryggt och hållbart energisystem."
Nej, det har ni inte då ni drivit för mer förnybar elproduktion utan att det ersatt fossil energi. Förnybart är inte detsamma som hållbart, allt har en gräns och vissa förnybara kraftslag har redan passerat gränsen och andra närmar sig gränsen.
För att de rödgröna politikerna skall göra verklig nytta istället och sluta slösa skattepengar och miljö inom elproduktionssektorn. Satsa istället på transportsektorn som kan minska sina utsläpp med rätt satsningar.


Politikerna kan inte inse vilken nytta som mer koldioxid åstadkommer. Det går över deras horisont. Det enda de ser med ökade utsläpp är att de kan beskatta ännu mer.
Redan nu kan satelliter iaktta ca 15 procent ökande växtlighet globalt. Det är oerhört viktigt.
Vindkraft drar mer än 10 gånger mer ändliga resurser än vad kärnkraft gör per kWh räknat. I praktiken borde kärnkraft räknas som förnybar eftersom bränslet räcker i det närmaste oändligt. Den är också det säkraste alternativet. Miljöpåverkan är mycket liten, inte minst utgör själva anläggningen en mycket liten störning.
Vindkraft är ”djävulens” försåtliga gåva till mänskligheten. Titta på nedanstående diagram som visar kraftkällorna. Då inser man lätt konsekvenserna om kärnkraften stängs av. Vad skall den ersättas med? Säg inte bioenergi för det finns inte i tillräcklig mängd.
Kan man anhålla om svar från Lövin och Baylan??


Diagrammet visar ändå hur ekonomin avgör produktionen. Kärnkraften är dyr att reglera, därför är produktionen lika över dygnet, eventuellt överskott exporteras. Oreglerad vattenkraft och miniflöden gör att det inte går att minska vattenkraften mera under natten. När Sverige vaknar och efterfrågan på el ökar lönar det sig producera reglerkraft. Observera den stora reglerkapaciteten. Tack vare vindkraften och kärnkraften finns det mera vatten i magasinen, än om den inte fanns.

Ett annat problem är att med vindkraftens opåverkbara stora variation belastar den vattenkraftens reglerförmåga markant mycket mer för samma energiproduktion.
Vindkraftens opåverkbara stora variation - av dess effekt - är också en stor orsak till behov av reglerkapacitet.
Det finns många begränsningar och för vattenkraften varierar det kraftigt utifrån hur mycket vatten som rinner till (torrår, våtår, etc).
Vindkraften ligger i synk med tillrinningsvariationerna så vindkraften förvärrar problembilden, dvs lite vindkraft torrår och mycket vindkraft våtår.
Att vindkraften kolliderar med vattenkraften inom årets variationer är ett faktum och vindkraften förstärker bristen torrår och förstärker överskottet våtår.
Vindkraften förvärrar säsongsskillnader så att sommartiden får ett större överskott.
Vindkraften förvärrar också variationer mellan år pga korrelation mot vattenkraftens variationer mellan år.
Skulle det vara gynnsamt med mer elproduktion sommartid, t.ex. för att lagra vatten, så skulle kärnkraftens bränslebyten och underhåll schemalagts annorlunda. Kärnkraften är nämligen anpassningsbar på den punkten.

Investeringskostnader – Vindkraft och Kärnkraft
Investeringskostnaden per watt är ungefär hälften för landbaserad vindkraft jämfört med kärnkraft. Men ett vindkraftverk producerar bara en tredjedel så många kWh per år, jämfört med ett kärnkraftverk med samma effekt.

För att få en rättvis jämförelse - samma mängd kWh/år - behöver det byggas tre gånger så hög effekt vindkraft, vilket gör att investeringskostnaden för vindkraft blir 50% högre än för kärnkraft.
Även om man installerar tre gånger högre effekt med vindkraft, så kommer man ändå inte att vara säker på att den faktiskt levererar effekt när den behövs.
Lennart Söder har i en rapport (Studie av sannolikhet…2015-02-02) visat att 4000 MW vindkraft har ett ”effektvärde” på 443 MW, medan 1346 MW kärnkraft som producerar samma mängd energi på ett år som 4000 MW vindkraft, har ett effektvärde på 899 MW.

För att nå samma effektvärde skulle det alltså behövas 8000 MW installerad vindkrafteffekt för att ersätta 1346 MW kärnkraft. Det skulle då innebära att vindkraften skulle behöva regleras ner så den bara producerar hälften av den energi den skulle kunna göra. Det blir dyrt! Mycket dyrt!


Biobränslen
Idag har vi inte en teknik där vi kan omvandla biomassa till fordonsbränsle med acceptabel kostnad på bra sätt. Försöksfabriker byggs och stängs i rasande takt och man kommer ingen vart, försumbara mängder produceras. Att ”frigöra biomassa till bränsleproduktion för båt och flyg” är därför en tanke som idag inte är realistisk.
Den biomassa som finns i Sverige går åt till kraftvärme som producerar fjärrvärme.
Redan idag råder det stor brist på biomassa som måste importeras.
Fakta är att en miljard människor har ej el och använder ved för att laga mat. Där går det att åstadkomma något. Men i folkrika länder finns ingen nämnvärd biomassa att frigöra.

En fråga till dessa förträffliga ministrar:
Elbilar behöver mycket el? Varifrån skall denna el komma ifrån? Tyvärr är det så, att de överhuvudtaget inte har tänkt så långt! Skrämmande!

Enligt en rapport från statligt finansierade Europeiska miljöbyrån, EEA, skulle det kraftigt ökade energibehovet från elbilar leda till stor påfrestningar på elnätet, särskilt i länder med hög andel förnyelsebar energi.


Lövin och Baylan skriver:
Regeringen växlar nu upp arbetet för hållbart energisystem med sikte på 100 procent förnybar energi!

Att snacka är de bra på likaså att leva i förnekelse om de verkliga förhållanden på skattebetalarnas bekostnad – är total okunskap!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar