onsdag 5 juli 2017

Vindkraften är absolut ingen förnybar eller miljövänlig energi!

Den rödgröna regeringen och alla miljöflummare propagerar för ännu mer vindkraft och det kommer att ske en utbyggnad av vindkraften de kommande åren med 4000-4500 nya verk enligt regeringensproposition 2016/17:179.

Argumenten som de troende för fram, är att den är förnybar, miljövänlig och minskar klimatpåverkan. Vindkraften beskrevs som den miljövänligaste energikällan.


I Miljöbalkens 9:e kap. 1 § 3p betraktas vindkraft ändå som en miljöfarlig verksamhet.

Att vindkraft är en miljöfarlig verksamhet har ifrågasatts av bland annat Energimyndigheten och företrädare inom näringslivet(vindkraft) som har föreslagit att vindkraften tas bort ur förordningen om miljöfarlig verksamhet eftersom vindkraften enligt förespråkarna, är en ”ren” energikälla.
 

Det är fake news av första graden! I själva verket är ett verk en katastrof för miljön!Det är välkänt att infraljud och pulserande ljus stör människor i närheten av vindkraftverk och är ett stort hälsoproblem. Tyvärr blundar myndigheterna och tar inte dessa problem på seriöst allvar. De flesta som bor nära stora verk klagar på huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, depression, etc.

Människan uppfattar inte ljud med frekvenser lägre än 20 Hz, Hertz = antalet svängningar per sekund. Vindkraftverkens buller har ofta frekvenser omkring 1 Hz, infraljud. Bl.a. komprimeras luften, då en vinge passerar tornet. Vingen kan vara 80 meter lång och 4 meter bred, vilket blir 300 kvadratmeter, som alltså fungerar som ett högtalarmembran. En riktigt stor högtalare kan ha ett membran med diametern 14 tum, 35 cm. Ytan är en tiondels kvadratmeter.

Vingens buller blir flera hundra gånger starkare än från högtalaren, men branschens bullermätningar har satt infraljudets styrka till noll, “buller från vindkraftverk“.

Infraljudets egenskaper skiljer sig markant från vanligt buller. De låga frekvenserna dämpas mindre av växtlighet och bebyggelse samt går runt byggnader och kullar. Därmed når det längre än vanligt buller. Infraljudet går genom fönster och väggar samt kan förstärkas genom resonans i rum med vissa mått. Så har man mätt tiofaldig bullernivå inomhus jämfört med den utanför huset.Myndigheterna som skall kontrollera och bevilja nya verk måste skaffa instrument, som mäter bullrets absoluta styrka för frekvenser lägre än 20 Hz. Då kommer också antalet platser med goda vindlägen, som kan bebyggas, att bli väsentligt färre.

Alla fågel- och fladdermöss vänner anser att vindkraften är rena rama slaktmaskiner
och var finns de kraftiga protesterna från Naturskyddsföreningen och ornitologerna?Fågel- och habitatdirektivet utgör kärnan i EU:s regelverk för bevarandet av biologisk mångfald. Direktiven utgår i sin tur från internationella förpliktelser som EU åtagit sig för medlemsstaternas räkning. Direktivet har två syften:

att skydda specifika arter inom unionen, 
att bevara livsmiljöer för vissa sällsynta och hotade arter.

Fågeldirektivet och habitatdirektivet kräver också att medlemsstaterna skyddar arter av gemenskapsintresse i hela sitt naturliga utbredningsområde inom EU - se artikel 5 i Fågeldirektivet och artikel 12 i Habitatdirektivet.

Vid en vindkraftetablering måste således de potentiella effekterna på arter av gemenskapsintresse beaktas även utanför Natura 2000 områden.Fladdermöss

Vindkraftverken i Europa beräknas döda upp till en halv miljon fladdermöss per år, uppger vetenskapsradion. Det kan leda till att sällsynta arter utrotas.

Fladdermöss är den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden med mer än 1000 arter.
Hittills
har 17 arter, bortsett från ett unikt fynd i Skåne av den ovanliga arten Myotis myotis, påträffats i Sverige. Det innebär att ca 25 % av Sveriges landlevande däggdjursarter är fladdermöss.

Fladdermössen är chanslösa när vindkraftverkets vingar kommer farande med en hastighet på 300 kilometer i timmen. Bland fladdermössen är det arter som är anpassade för jakt på insekter på relativt hög höjd som hamnar i riskzonen.

Naturvårdsverkets rapport om effekter på fladdermöss och rovfåglar:
”Det finns inte i hjärnan på en fladdermus eller en kungsörn att något kommer med den farten”.


Forskare vill att vindkraftverken stoppas när fladdermössen är som mest aktiva, till exempel under varma nätter med svag vind och mycket insekter i luften. Sådana försök har gjorts i Tyskland och USA, och då har dödligheten minskat med 80-90 procent.Det har länge varit känt, men också ignorerats av makthavare, att vindkraftverk värmer jordytan när de är igång.
En kinesisk undersökningen under åren 2003-2014 under sommarmånaderna som är baserad på satellit övervakning med spektroradiometri (MODIS), som registrerat vegetationsindex och andra fjärranalysdata gav skrämmande resultat.
Den visar med all tydligheten att ett vindkraftverk förstör miljön
och det finns inget förnybart med stål, betong, glasfiber, koppar och andra material som behövs i vindkraftverk!


1. vindkraftsparkerna hade en signifikant hämmande effekt på vegetationstillväxten, demonstrerat av minskningar av Bladyte-index (14,5 %), som utgör mått på total bladarea per mark yteenhet, samt två viktiga vegetationsindex (14,8 % resp. 8,9 %).Vindkraftverken hade också en negativ effekt på primärproduktionen sommartid (8,9 %) och den årliga nettoproduktion (4,0 %).
2. de viktigaste faktorerna kan vara förändringar i temperatur och jordfuktighet. Höjd nattemperatur medför utebliven kondens och kan hämma tillväxten och produktiviteten hos underliggande vegetation.

Förutom minskad vegetationstillväxt och produktivitet konstateras att vegetationen inte kan återställas efter byggnadsfasen, vilket indikerar att vindkraftverken ändrar tillväxtmiljön. Studien omfattade verk inom 9 km från vindkraftverken. Effekten var störst i den förhärskande vindriktningen. Studien omfattade ett stort område med ca 1700 verk. Verken var relativt låga med höjder mellan 77 och 93 m. Högre verk borde få ännu större effekt.

Detta eftersom de saktar ned den konvektion som är den viktigaste metoden för jordytan att kylas. Först flera kilometer upp i atmosfären blir värmestrålningen den viktigaste metoden för att transportera bort värme.Det går att konstatera att vindkraftens effekter påverkar fåglar, fladdermöss och vegetation negativt. För skogsägare med skog nära vindkraftssamlingar kan de vara fråga om sämre och långsammare tillväxt av skog och därmed sämre avkastning.

Riskerna varierar i hög grad från fall till fall och det är svårt att enbart utifrån dagens forskningsläge se vilka effekter en etablering kommer att få på berörda fåglar, fladdermöss och vegetation.

Därför är det rimligt att varje ansökan innehåller en inventering och en beskrivning av vilka potentiella effekter en etablering kan få på områdets fåglar,fladdermöss och vegetation.
 

Att fåglar,fladdermöss och vegetation riskerar att påverkas negativt av en etablering är vetenskapligt bevisat, men vilka konsekvenser det kan få i framtiden är fortfarande på många sätt oklart. Även om frågan skulle utredas väl i en ansökan är det således inte möjligt att göra en bra bedömning av riskerna, eftersom ingen med full säkerhet kan förutse vilka effekter en vindkraftetablering kan få i framtiden.

I ett sådant läge är det rimligt att i högre grad inte tillåta projekt när de potentiella riskerna för fåglar,fladdermöss
och vegetation är oklara, med stöd av försiktighetsprincipen.


P.J.O. Rourke citat stämmer bra på dagens rödgröna regering och klimatflummare!
”Att ge pengar och makt till politiker är som att ge whisky och bilnycklar till tonårsgrabbar!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar