onsdag 25 november 2015

Vänsterpartiets rapport om miljöpolitik!Miljöpolitik och rättvisa måste gå hand i hand

I en debatt artikel i Svenska Dagbladet skriver Ulla Andersson, Anna Hövenmark och Jens Holm frän Vänsterpartiet följande:

Det handlar om att ställa om energisystemet till hundra procent förnybart, inklusive Vattenfalls fossilverksamhet utomlands, fullt ut anamma förslagen om en fossilfri fordonsflotta, storskalig satsning på billig och välfungerande kollektivtrafik, minska konsumtionens utsläpp och på allvar underställa ekonomin hållbarhetens principer.

I tider av ökade orättvisor är det viktigare än någonsin med en politik för hållbarhet som inkluderar alla och som är rättvis. Det är så vi kan ställa om hela samhället och det är så miljöpolitiken kan uppfattas som rättvis och få det breda stöd den förtjänar”.

och så fortsätter det med…….
”Vi behöver få in mer av de röda perspektiven i miljödebatten. Att tro att marknaden kommer att lösa klimat- och miljöproblemen utan att folkrörelser mobiliserar, erövrar politisk makt, och använder staten för att reglera är olovligt naivt. Lika naivt är att tro att en sådan styrning kan komma till stånd utan en hård dust med de krafter som har mest att förlora på en omställning. De bolag som tjänar på vårt oljeberoende kommer inte att passivt acceptera den nödvändiga omställningen utan göra allt för att påverka politiken”.
http://jensholm.se/2015/09/02/eko-ekorapporten/

Jag är förundrad över att en borgerlig tidning som SvD, som säger sig verka för liberala frihetsvärden, marknadsekonomi och demokratisk frihet, bereder plats för rent kommunistisk argumentation!

Arbetsgruppens rapport Ekoeko är mer baserad på ideologi än faktauppgifter. Gruppen har missat att balansera ekonomiska och ekologiska mål mot varandra. Hela rapporten är baserad på felaktiga förutsättningar. Missen de har gjort är att inte granska realismen i de uppgifter de använder.

Historien har tidigare visat att all planekonomiska försök har inneburit ofattbara orättvisor och fattigare medborgare.
En sak kan jag de i tre vänsterpartisterna rätt i, att visst handlar klimatfrågan om “civilisationens överlevnad”.
Detta är inget nytt utan så har våra miljöministrar hävdat i många år.

Men inte för att människan våldför sig på klimatet, utan därför att frågan hålls som anledning till att införa en “New World Order”. FN vill införa en global överstat, med planekonomi, styrd av FN med dess genomkorrumperade byråkrati.
Införandet av ”New World Order” skulle bli slutet för vår nuvarande civilisation.
Denna planekonomi har praktiserats i Sovjet, Zimbabwe och Kuba.
Notera att dessa länder kunnat kopiera vad som utvecklats i den fria världen utanför. Men en global planekonomi elimineras den konkurrensen.Vänsterpartiets aningslöshet rörande IPCC kan förklaras av politiska ideal.
The Intergovernmental Panel on Climate Change” är en mellanstatlig, det vill säga politisk organisation. Den styrs av FN:s 193 medlemsnationer, varav en majoritet är U-länder utan klimatforskning.
Många är korrupta diktaturer. Med klimat hotet ser de en möjlighet att utverka ett ständigt miljardflöde av pengar från I-länderna.

IPCC hänvisar till stöd för sin hypotes av 97 procents majoritet bland ”klimatforskarna” enligt en studie vid Illinois University.
Denna omfattade 10.257 tillfrågade. Man valde ut 77 ut som nyligen fått flest artiklar om mänsklig klimatpåverkan publicerade.
Via Google hittar du närmare 5000 artiklar om ”fusk i klimatdebatten”.
Här är en: http://fof.se/tidning/2010/5/rensade-luften-i-klimatdebatten 


IPCC:s ansvariga ledning visar öppet sina avsikter. En av dess ordföranden är Ottmar Edenhofer, som förklarat: ”Klimatpolitiken skall fördela världens resurser på nytt sätt”
 googla ”nzz ottmar ipcc”.
FN:s högsta klimatansvariga, Christiana Figueres, sade i februari: ”Detta är första gången i historien mänskligheten föresätter sig att ändra världens ekonomiska system”,
 googla ”Figueres intentionally”.


IPCC driver en politisk kampanj.
Klimatkonferensen i Paris i december skall nå ett ”bindande klimatavtal” mellan alla nationer. Någon betydelse för klimatet kan det inte få, eftersom ingen märkbar verkan av koldioxid kunnat finnas.

Men klimatet blir motivet för de första stegen mot en global fördelningspolitik, som blir svår att skilja från planekonomi. Det må ligga i linje med gruppens förslag med ”omfördelning till offentlig konsumtion”, men någon väg till global rättvisa är det inte.


Invändningar mot gruppens arbete
Om klimatomställningen:
Rapport efter rapport pekar entydigt på att världen nu går mot en global uppvärmning som kan bli okontrollerbar och farlig.

Det är inte sant. Åtskilliga seriösa rapporter refererar till Solens uppträdande och förutser några kalla decennier framöver.
Gruppen utgår från den hypotes som FN:s klimatpanel IPCC lanserade för 25 år sedan. De har inte granskat den tillräckligt.
Enligt denna hypotes värmer mer koldioxid atmosfären marginellt. Så litet att det inte oroar, men IPCC antar att det får mer vattenånga att avdunsta från haven med mångfalt större effekt. Det skulle öka uppvärmningen och därmed avdunstningen igen, så att vattenånga genom så kallad återkoppling skulle förstärka uppvärmningen. Det skulle kunna leda till en okontrollerad, katastrofal uppvärmning.
Notera att katastrofen vilar på en osäker hypotes, ett antagande och tre spekulativa ”skulle” ovanpå varandra, det vill säga osäkerhet i femte potens.
Under sina 25 år har IPCC noterat ständigt ökande utsläpp av koldioxid och gång på gång larmat om katastrofer som inte inträffat. 

Polarhavens isar smälter inte bort
Isbjörnarna mår bra och förökar sig. Orkaner, tyfoner och tromber är färre än på 90-talet. Extrema oväder kan inte knytas till halten koldioxid. Haven stiger inte oroande, fler söderhavsöar växer än krymper. I Sverige kompenserar landhöjning havens marginella stigning.

Utifrån sin hypotes har IPCC gjort ett hundratal datorsimuleringar, som visat ständigt ökande global temperatur. Men nu har det inte blivit varmare på snart 19 år. Simuleringarna har slagit allt mer fel – konstaterat av samtliga fem institut som följer utvecklingen, bland annat med satelliter över land och hav.

Resultatet man får baseras på de data man lägger in och man kan manipulera så, att man få de resultat man önskar.
Att basera globalt väder på datorsimuleringar är mer än oseriöst.
Det är frågan om fiffel och båg och detta utförs av ett FN organ!

IPCC anger trekvarts grads ökning för tiden 1880 – 1997. Den processen kan delvis ses som en naturlig återhämtning efter Lilla Istiden dessförinnan. Temperaturen både steg och sjönk, medan halten koldioxid oavbrutet steg. Det visar klart att koldioxid inte kan vara klimatets dominerande drivkraft.

Koldioxiden har varit välgörande
Koldioxid är växternas viktigaste näring. Något högre temperatur och mer koldioxid i luften gynnar växterna, som behöver ”andas” mindre luft och därmed förlorar mindre vatten. De klarar torka bättre och vandrar in i öknarna. Dessa har minskat, inte vuxit som IPCC sagt.

FAO noterar 20 procent ökade skördar av spannmål det senaste decenniet, googla ”välgörande FAO”. Det har betytt billigare mat, som räddat hundratals miljoner människor från fattigdom och svält.

Uppvärmningen och utsläppen har varit nyttiga för hela mänskligheten.
Det finns ingen ”klimatskuld” till U-länderna – vilket naturligtvis inte betyder att vi skall sluta hjälpa dem.

FN:s klimatpanel IPCC har totalt negligerat sol forskningen.
Redan 1801 rapporterade astronomen William Hershel, ett samband mellan klimatet och växlande solfläckscykler.

Många solforskare har sett regelbundna mönster i solmagnetismens ca 11-åriga solfläckscykler, googla ”solen jorden kallare”. I flera rapporter år 2013 analyserade 18 svenska, norska och andra forskare Solens variationer och dess interaktion med Jorden och de övriga planeterna. Deras samfällda slutsats var att vi går mot en kall period, googla ”prp morner”.
De ”senaste forskarrönen” visar alltså att det inte är värt några subventioner att minska utsläppen.

Västerpartiets grupp föreslår en politik som förutsätter större subventioner, pengar som måste tas från verklig miljövård. Precis som alla andra politiska förslag från detta parti är de inte realistiska att genomföra i en demokrati.

Jag anser att gruppens arbete borde kastas på ”gödselstacken”, där hör den
hemma.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar