lördag 13 februari 2016

Förvaltningsrätten stoppar jakt på varg i Värmland och Örebro län

Enligt Förvaltningsrätten i Karlstad är det inte förenligt med EU-direktivet och svensk lagstiftning att tillåta licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län.

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen:
Det här är goda nyheter för Sveriges sårbara vargstam. Nu kan vi andas ut, vargstammen är för tillfället räddad undan vidare licensjakt. Rovdjur behövs i naturen, de har en ekologisk roll vi människor inte kan fylla.

Vi hoppas nu på att regeringen lyssnar på de krav som vi har ställt tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund om förbättrad ersättning till lantbruket. Rovdjursstängsel är ett beprövat medel som kan minska konflikterna. Vi vill se nya och bättre bidrag till förebyggande åtgärder”.


Vargen är fridlyst enligt det strikta skydd den svenska vargpopulationen men även i EU:s art- och habitatdirektiv och som är bindande för Sverige.

Det råder enligt direktivet förbud mot att döda varg.
Enligt direktivet kan:
jakt tillåtas i vissa fall om den är ”ändamålsenlig och proportionerlig i förhållande till syftet med jakten”.
Det måste presenteras starka skäl för att inte ändamålet kan uppnås på andra sätt än med jakt.


Förvaltningsrätten anser förvisso att länsstyrelserna i Örebros och Värmlands syften – att begränsa socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning – kan vara acceptabelt, men länsstyrelsernas anser att beslutsunderlaget saknar ”tillräckligt stöd för att licensjaktens syften kan komma att uppnås genom jakten”.

Dessutom anser förvaltningsrätten att jakten är alltför omfattande – ”ca 11 procent av den svenska vargstammen”.


Svensk Jakt tolkar beslutet som att ”vargstammen i Sverige ska vara i ständig tillväxt”:
”Förvaltningsrätternas tolkning av EU:s Art- och habitatdirektiv är att vargstammen ska tillåtas växa i all framtid. Detta eftersom den nu beslutade jakten på varg – som av domstolarna i Karlstad och Uppsala bedöms var i för stor omfattning – inte ens motsvarar tillväxten i vargstammen. I praktiken innebär alltså förvaltningsrätternas tolkning av direktivet att vargstammen alltid ska vara i tillväxt”.

Naturskyddsföreningen uppmanar nu regeringen att sluta med licensjakt:
”Regeringen måste nu förstå att den inte kan framhärda med den här formen av licensjakt. Förutom att den bryter mot EU-reglerna, så är licensjakt ett dåligt verktyg mot de ändå begränsade problem som rovdjuren innebär”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar