fredag 5 februari 2016

Hallå Baylan – vakna och inse att den nya kärnkraften är framtiden och inte vindkraften


Sverige har bra tekniskt utgångsläge för fjärde generationens kärnkraft
eftersom de nya reaktorerna använder dagens avfall som bränsle och förkortar den radioaktiva tiden för avfallet. Så det blir både energi plus att slutförvaringstiden faller markant.

Ett stort plus är att reaktorn har de egenskaper som krävs.
Frågan är om kärnkraften blir en del av framtidens svenska elproduktions mix?

För att den skall bli en del av denna mix måste den rödgröna regeringen ändra ståndpunkt 360 grader om den fjärde generationens kärnkraft ska bli en realitet och måste politikerna säga ja omgående!

Det finns det inga tekniska hinder.

Det handlar inte om ett tekniskt problem. När staten går in och säger att nu satsar vi på det här så kommer genombrottet.

Med andra ord är det ett politiskt genombrott som behövs.
Skulle du i dag installera en lättvattenreaktor skulle det inte vara några problem för allt finns redan på plats.
Men för snabbreaktorer saknas i stora stycken detta system och det är detta som är det största problemet.
Vi måste inse att tidigare beskattade politikerna vad man vill avveckla eller stoppa på marknaden. Nu gör gör man tvärt om man straffbeskattar konkurrenter för att ge subventioner det man vill få mer av eller försvåra för konkurrenterna genom olika direktiv.

Framtidens elsystem
Den framtida produktion av el är de kommande åren är redan bestämd av den rödgrön regeringen. Den förnybara energin -vindkraft och solenergi.
I den svenska diskussionen ses kärnkraften inte som en del av framtidens produktions mix.

Här måste ansvariga politiker tänka om och det snabbt.

Den inslagna vägen med det förnybara kommer att gräva en stor fallgrop för elförsörjningen med el kollaps som följd.

Vinterns köldknäpp visade att Sveriges elförsörjning är sårbar.
Den straffbeskattning av de gamla kärnreaktorerna gör att de inte längre är lönsamma att hålla i drift. Vattenfalls VD har öppet gått ut och sagt att ändrar man inte straffskatten kommer Vattenfall att lägga ner alla sina reaktorer.

Om så sker kommer Sverige att få problem med elförsörjningen. Elransonering måste införas eftersom import av efterfrågad mängd el som Sverige behöver inte finns på marknaden.


Generation fyra
Dessa nya reaktorer har målet att avvärja de problem som dagens kärnkraft har.

Det handlar om att minska problemen med dagens radioaktiva avfall:
att naturtillgången uran är ändlig
och riskerna för spridning av kärnvapen och kärnkraftsolyckorna skall försvinna.

En viktig beståndsdel är
att snabb reaktorer kan använda dagens kärnkraftsavfall som bränsle – de använder inte bara avfallet som ett slags återvinning utan när de väl har använt det minskas den farliga strålningen i betydligt snabbare takt än i dag.

Avfallsprodukterna
Fjärde generationens snabbreaktor är kraftigt radioaktiva i början men på grund av just detta så sönderfaller de mycket snabbare än dagens avfall.
Den stora merparten av radioaktiviteten kan vara borta efter 300 år och ligger då på en nivå som finns i naturen i form av uranmalm.
300 år för av klingning är ett minimum, men i praktiken lär det handla om kanske 500-1000 år beroende på hur effektiva processer man kan få.
Dagens avfall kräver lagring i minst 100 000 år.

En säkerhetsaspekt med snabbreaktorerna är att de har goda möjligheter att designas med passiva säkerhetssystem.

Det innebär att vid ett olycksscenario skall naturlagarna automatiskt stänga av reaktorn och sedan kyla bort resteffekten, utan krav på tillgång till elektricitet.

Kontrasten är stor mellan dagens reaktorer och fjärde generationens reaktorer.

De gamla behöver efter avstängning aktiva kylsystem som är beroende av elektricitet. Det var huvudorsaken till att olyckan i Fukushima blev så allvarlig.
Den efterföljande tsunamin förstörde både elnätet och dieselgeneratorerna som skulle ge reservkraft.

Men fjärde generationens kärnkraft är inte bara snabbreaktorer, utan det handlar om att få till en förändring i hela systemet:
uranbrytning, bränsletillverkning, återvinning, reaktor, slutförvar, transporter och
svenska myndigheter.


Andra länders satsningar
Frankrike håller långsamt på att skapa ett system. Men även Ryssland gör det.
I USA höll man på med detta till mitten av 1990-talet och lade sedan av. Men nu finns det tecken på att USA också vill börja bygga ett system för att testa.


Till skillnad från andra länder har den svenska politiken lagt ett stort hinder att utveckla denna nya teknik.
Vi har tekniken här i Sverige och vi har allt som behövs och har ett bra utgångsläge för fjärde generationens kärnkraft.

Finns det begränsningar i dag
De begränsningar som finns är på det företagsekonomiska planet. Det finns inte ekonomiska incitament för ett företag att satsa på en snabbreaktor.
Uran är fortfarande billigt och ingen resurs man behöver vara återhållsam med och det är oklara regler för slutförvar i världen.
I Sverige är det tydligt, men till exempel i USA så är i dag kraven på slutförvar inte förknippat med stora kostnader.

Generation fyra

Det handlar om att göra kärnkraft långsiktigt hållbart. Men vill vi kunna gå över till generation fyra bör detta planeras ganska omgående och introduceras i liten skala parallellt med dagens kärnkraft.
Det finns goda möjligheter för mycket lönsam kärnenergi i många former.

Små fabriksbyggda slutna reaktorer vidareutvecklade från Secure/Pius-koncept samt modulära reaktorer med få delar, med minimal rör-och kabeldragning levererade från fabrik "just in time" och med passiv säkerhet.

Men frågan är om vi i Sverige inte alltför mycket avlägsnat oss från den rationalitet som byggde upp landet under det sekel som avslutades med socialdemokratins hegemoni med inriktning mot modernitet.

Vår tid präglas istället av 68-generationens romantiskt inriktade världsbild typ "Sturm und Drang". Den tar det nog tid att avveckla.


Fjärde generationens reaktorer är den enda verkligt realistiska och hållbara lösningen för Sveriges energiförsörjning. Det skall dock påpekas att en del arbeten fortfarande behöver göras innan demonstrationsreaktorer är i drift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar