onsdag 3 januari 2018

Att lägga ner kärnkraften är inte genomtänkt!

Vatten- och kärnkraften står för 87% av Sveriges energibehov, resterande 13% produceras av den svajiga intermittent produktion från vind. Vår elproduktion är ur klimatsynpunkt nästan oöverträffad. Sammansättningen med stora delar av vatten- och kärnkraft gör att produktionen blir så koldioxidfri den kan bli. Bara i samband med störningar körs äldre oljeeldade anläggningar kortvarigt och dessa går inte att avvara, då snabb starttillgänglighet är det viktigaste villkoret.

Förvisso sänkte man skatterna för vatten- och kärnkraften i början av förra året, men kan också se hur dessa straffbeskattas, medan vindkraft och solceller subventioneras.
Energiskatter och koldioxidskatt justeras varje år med index, uppräkning eller nedräkning, beroende på inflation eller deflation. Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2016.
Till detta kommer de energi- och klimatpolitiska styrmedlen med utsläppsrätter och elcertifikat, som också är en del av elpriset.
Skatteuttag från elsektorn 2016 uppgick till 31 500 miljoner kronor (exklusive moms), fördelat på följande poster:
  • Fastighetsskatt vattenkraft, 5 700
  • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
  • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
  • Kärnkraftsskatt och Studsviksavgift, 4 700
  • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter, 300
  • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 300
  • Skatt på fossila bränslen, 50
  • Energiskatt på el, 20 000
Med dagens höga skatter i produktionsledet ser vi hur de missgynnas av de rödgröna. Hade de istället sänkt skatten väsentligt eller t.o.m. ta bort skatten på kärn- och vattenkraft, då kunde vattenkraften rustas upp (Harsprånget är75 år gammalt) och kärnkraften behållas och byggas ut med den nya generationen. Vindkraften hade då kunnat skrotats. Idag har vi en regeringen som inte tar något som helst ansvar för Sveriges ekonomi och den energipolitik man nu ”kör”, så ser man till att det är konsumenten som får ta notan. Inkompetens kallas visst detta för!
Utbyggnad av s. k. förnybar produktion har stoppats upp generellt i Europa under senare år, när subventionerna skurits ner. I Sverige däremot ökar vi subventionerna!
De senaste åren har Sverige exporterat allt mer el(ibland med negativa priser) och det motsvarar det vindkraften producerar. Vi kan med andra ord lägga ner alla vindkraft och även alla solceller, utan att det kommer att märkas och den enskilde svensken skulle få en lägre elfaktura. Istället för att ge subventioner kunde regeringen sänka skatterna på el och ta tag i nätägarna och deras ockerliknade priser! Den kompetensen finns inte i den rödgröna regeringen!
Vi har en regeringen som inte har genomfört en konsekvensutredning om elförsörjningen i Sverige och därmed bryter man mot Regeringsformen.
För många är det självklart att vi skall värna om vatten- och kärnkraften, vars kapacitet är tillräcklig för att driva Sveriges behov av elkraft.

Solceller kan bara ge ett marginellt el tillskott i nätet. Solcellernas produktionen är som störst sommartid, när elbehov och elpris är som lägst. Idag är elbehovet som störst, när det är under -20 C . Vattenfall försöker ”lura” svenskar att satsa på solceller via annonser och framställer det som en bra investering!
Vattenfall i sina annonser:
”Det blir en bra start på 2018! Solcellsstödet höjs från 20 till 30 procent för alla. Vattenfalls klimatcoach Lasse Ejeklint berättar varför det är väl investerade pengar att satsa på solenergi.”
Några kommentarer från Facebook på deras annons: "Solceller är en garanterad samhällsekonomisk förlust och en trolig privatekonomisk förlust. Räkna på det med solförlustkalkylatorn
Varför ska staten ha in skatt på solenergi ? Ingen äger solen hur kan man då ta ut skatt på solenergi? SVAR PÅ DET VATTENFALL ??
Om det nu är så lönsamt varför bidrag?”

Vattenkraften producerar drygt 40% av Sveriges behov. Det som inte framkommit är att den rödgröna regeringen ”bokstavligt” tagit ett strupgrepp på vattenkraften.
Under Almedalsveckan 2014 presenterades ”Levande sjöar och vattendrag.” Den som läser utredningen inser att det är ett beställningsverk av vindkraftsförespråkarna och mycket märkligt är att det saknas en konsekvensbeskrivning! Utredningen är också ett dokument som politikerna söker för att öka möjligheten att använda vattenkraften, för att reglera den intermittenta vindkraften. Tanken verkar vara att försöka restaurera vattenflödena kring de älvar som inte har någon reglerkapacitet för att kunna öka densamma i de som har en sådan. Ett större utnyttjande av reglerkapacitet innebär dock försämringar av den akvatiska miljön kring dessa verk. Snabba förändringar i vattenstånden i magasinen och avflödena är knappast till gagn för den biologiska mångfalden. Man ser också att den nya Havs- och Vattenmyndigheten har ett tryck på sig att leva upp till de förordningar som EU bestämt om samt diverse vattendirektiv och våra egna miljömål.
Både Svensk Energi och IVA skrev i sina remissvar att utredningens huvudförslag innebär, att det kan behövas en ny prövning av tillstånd och villkor för alla vattenkraftverk som tillkommit före miljöbalken. Det skulle innebära att nya tillstånd behövs för merparten av alla Sveriges vattenkraftverk.
Vi ser redan konsekvenserna. I en dom har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att även gamla kraftverk som varit i drift i hundratals år ska miljöprövas och anpassas så att vattenlevande djur och fiskar ska kunna passera. Med dessa krav ser vi redan att många små vattenkraftverk har lagts ner och man räknar med att mellan 15-20% vattenkrafts el försvinner.
I utredningen framgår att kraftverkens miljötillstånd skall omprövas enligt EU:s nya direktiv och Sveriges miljömål och dessutom omprövas med viss regelbundenhet.
Man förespråkar ”fritt flöde” i våra vattendrag och älvar och då inser man på en gång, att de som skrivit rapporten har haft huvudet under armen. De förstår inte att dammar i våra vattendrag också har andra syften, än att producera el. De finns för att minska översvämningsrisken nedströms ! Därför är bl.a. Klarälven/Vänern/Göta Älv reglerade.

Kärnkraftens livslängd är helt styrd av bra underhåll och fortlöpande moderniseringar. Till detta kan även räknas nya säkerhetshöjande åtgärder. Nu aviseras avveckling av flera aggregat. Ringhals 1 och 2 står nu på tur att läggas ner. Man har politiskt sett till att det blir dyrt att producera kärnkraftsel via höga skatter.
Miljömotståndarna till kärnkraft har tre huvudargument mot den:
Brytningen av uran är miljöskadlig.
Avfallet måste hanteras säkert i 100 000 år.
Risken för spridning av plutonium som kan användas till kärnvapen.

Med den nya generations kärnkraftreaktorer som kan använda vårt atomavfall som fortfarande innehåller så mycket energi, att de är rena guldgruvan. Vi skulle kunna använda ”avfallet” som bränsle i den nya generationens kärnkraft. Det som sedan är kvar som avfall är en bråkdel av mängden och med kortare krav på säker förvaring. Som extra bonus kommer behovet av uranbrytning att vara minimalt. Med den nya kärnkraften tar man bort, allt det som alla miljövänner och klimathatare, har som argument. Sverige skulle bli världsledande på koldioxidutsläpp och vi skulle återigen få se naturen utan massa möllor som är riktiga miljöbovar.
De reaktorer som är gång idag, kan av naturlagsskäl inte drabbas av härdsmälta. Varför ska det vara så svårt att få gehör för den uppenbara vägen framåt.

Vi behöver fler nya kärnreaktorer (4:e generation) som utgör en tillräcklig bas, där vattenkraften kan fungera reglerande efter dygnsbehovet av effekt. Mer behövs inte. Det politiker som inte ens ser sanden som de har stuckit ner huvudet i, försöker att ändra på denna ordning, nämligen att göra denna jojoliknande vind- och solkraft till baskraft och låta vatten- och den kvarvarande kärnkraften utgöra reglerkraft. Sådana politiker är en stor skam och fara för vår teknologiska och sociala framtid. De bäddar för en energikatastrof, med en social utarmning som följd. Vi behöver åtminstone politiker som ser sanden som de sticker ner huvudena i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar