tisdag 2 januari 2018

Varför får illegala personer fortfarande försörjningsstöd?

Att denna fråga överhuvudtaget kommit upp på dagordningen, är att flera kommuner begår lagtrots genom att ge illegala eller som PK har döpt om de till papperslösa - försörjningsstöd.
Det borde vara en grundläggande ordning för all myndighetsutövning att följa lagen.
Lagen är mycket tydlig - det finns inget lagstöd för en kommun att ge ekonomiskt bistånd till en tredjelandsmedborgare som uppehåller sig i landet illegalt, genom att hålla sig undan ett utvisningsbeslut. 
Inte heller någon möjlighet att ge bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Det verkar vara någon form av luddig uppfattning och en moralisk tankegång hos ett högljutt fåtal lågutbildade politiker ”påeldande” av batikhäxorna och andra aktivister som ger myndighetsutövare rätt, att skönsmässigt ta beslut om våra skattepengar. Med deras utövning kan man få den uppfattningen, att Sverige är ett laglöst land, där kommunerna inte bryr sig om vad svensk lag säger.

I en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 5 juni 2017, mål nr 1527-1529-16 har man kommit fram till och funnit att en person som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och hållit sig undan, en verkställighet av utvisningsbeslutet, inte har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.
Domen motiveras i huvudsak med att personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) inte har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. I svensk rätt gäller en uppdelning av rätten till bistånd på så sätt att tredjelandsmedborgare som söker uppehållstillstånd och befinner sig här i landet är hänvisade till de möjligheter till bistånd som står till buds enligt LMA.

Magnus Åhammar, rådman Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm:
I författningskommentaren angavs: ”För att undvika att bidrag betalas ut till någon som håller sig undan delgivning eller verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har i 6 § tagits in en regel som innebär att rätten till bidrag då förfaller.” (prop. 1987/88:80 s. 42).
Man gör sig skyldig till ett felslut om man kastar sig huvudstupa in i socialtjänstlagen och börjar söka stöd för att kommunerna har det yttersta ansvaret även för tredjelandsmedborgare som håller sig undan ett utvisningsbeslut.
Lagtexten ger alltså klart uttryck för att personer som håller sig undan ett utvisningsbeslut och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte heller omfattas av kommunens yttersta ansvar för dem som vistas i kommunen.
Kommunernas uppdrag att säkerställa en skälig levnadsnivå för kommuninvånarna gäller inte för en obegränsad personkrets.
Om en kommun ändå skulle utge bistånd i ett sådant fall kan en kommuninvånare ifrågasätta lagligheten av ett sådant beslut genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). ”


Bakgrund till domen är ett verkligt och upprörande fall där en kvinna i Vännäs kommun som gått under jorden och vistats här illegalt i åratal, krävde socialbidrag. Kommunen nekade henne bidrag. Men Förvaltningsrätten bestående av en enda ledamot, gav henne rätt med hänvisning till att ett frivilligt återvändande till hemlandet kunde leda till, att hon inte skulle kunna leva ett drägligt liv. Beslutet innebar ett medvetet sabotage mot utvisningsbesluten, vilket enligt HFD dessbättre saknade lagstöd. Men vi behöver också få en bredare debatt om socialbidragen. Som det fungerar nu så har det i praktiken kommit att fungera som en medborgarlön där folk kan sitta på ändan och lyfta socialbidrag passivt år efter år, när det istället borde vara så att det krävs en motprestation från dag ett, i form av sysselsättningstvång. Det borde fungera så att personer som kräver att skattebetalarna ska försörja dem, överförs automatiskt till kommunernas Arbetsmarknadsenheter där de sätts i produktiv sysselsättning från dag ett. Kommunerna betalar folk för att inte jobba. Samtidigt finns det bl.a. stora behov inom hemtjänst och personlig assistans att fylla, vilket inte kräver någon särskild utbildning eller tidigare erfarenhet. Det finns också behov inom parkförvaltningar tex. att klippa gräs i stadsparker och andra grönytor samt att plocka skräp. För andra kan lokalvård vara ett bra alternativ. Behoven finns, arbetskraft finns och kostar ingenting extra. Frågan är väl bara om modet att ställa krav finns hos våra kommunpolitiker?

Att inte socialbidrag ska betalas ut till illegala invandrare är ett steg i rätt riktning. Nästa steg vore att dra de mycket generösa välfärdsförmåner, som de illegala invandrarna åtnjuter och som hederliga skattebetalande svenskar bara kan drömma om. Det var Alliansen och MP som beslutade om dessa mycket generösa förmånerna i deras Migrationsöverenskommelse 2011.

Genom överenskommelsen uppmuntrade Alliansen och MP de facto illegala invandrare, efter lagakraftvunnen utvisningsdom, att hålla sig gömda länge i Sverige, genom att bl.a. locka dem med generösa välfärdsförmåner, vars priser ligger långt under vad en svensk medborgare måste betala. Till råga på allt, hade Alliansen och MP lagt munkavle på vårdinrättningar som vårdar illegala invandrare. Vårdinrättningarna får inte tipsa rättsvårdande myndigheter som ska verkställa utvisningsdomen, om att illegala invandrare söker vård. Alliansen och MP försvårade för rättsvårdande myndigheter att verkställa domstolens utvisningsbeslut. Med andra ord sänkte Alliansen och MP rättsstaten. Folk tycks glömma detta enorma svek mot svenska folket som Alliansen genomförde tillsammans med MP. Fisken ruttnar från huvudet, är en adekvat liknelse.

Prislista för illegala invandrare i Sverige som är över 18 år.
För besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor.
För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
Det är kostnadsfritt för den illegale att vårdas på sjukhus.
För medicin på recept betalar man högst 50 kronor.
Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
Behandling hos en tandläkare inom folktandvården kostar 50 kronor. Samma avgift gäller för återbesök
Det är i stort sett bara sossestyrda kommuner som bryter mot lagen. Det kommuninnevånarna missar är att de kan överklaga stödet enligt Kommunallagen.
Foliehatten uppmanar alla som känner till att den kommun du bor i ger försörjningsstöd till illegala – anmäl – hänvisa till Kommunallagen enligt 10 kap. (1991:900).
Socialdemokraterna har byggt en fristad i Stockholm för de som upprätthåller sig illegalt i Sverige. Genom det tagna beslutet att ge bidrag till vuxna med barn utan rätt att vistas i landet, görs barn till familjeförsörjare.

Jan Sjunnesson
har kommenterat detta på Facebook:
Den socialdemokratiska majoriteten i Stadshuset har beslutat att ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ska ges till dem som undanhåller sig utvisning samt även till dem som inte ens sökt asyl. Det är huvudlöst och ansvarslöst. Det eroderar rättsstaten, skapar och förstärker skuggsamhällen och förstör tilliten till rättvisa och förutsägbara system samt sätter redan pressade socialsekreterare i nya pressande situationer.

Ur Stockholmsmoderaterna Anna König Jerlmyr och Andréa Ströms inlägg:
"För oss är det tydligt, Stockholm ska inte, tillsammans med Malmö, vara de två av landets 290 kommuner som skapar frizoner för dem som vistas illegalt i landet genom att erbjuda försörjning."
 
Malmö vill inte vara mycket sämre utan ger illegala barn i Malmö försörjningsstöd och bidrag till boende. Vad kommer det här få för konsekvenser? I vilket annat land som helst så slänger man ut dom som befinner sig illegalt i landet, men inte Sverige. Här har ju dom s.k papperslösa t.o.m. bättre villkor är dom som redan bor här med tand- och sjukvård.

Vänstern tycker det är alldeles självklart att Sverige ska vara hela världens socialbyrå och vårdcentral! Det är bara att höja skatten! Vänsterns tankesätt är att, ingen människa är illegal. Och vill du minska invandringen, så är du faktiskt nazist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar