lördag 27 augusti 2016

Barnombudsmannen vill totalförbjuda barnäktenskap

I en skrivelse till regeringen kräver barnombudsmannen att äktenskap för personer under 18 år skall totalförbjudas och kriminalisera barnäktenskap i brottsbalken.
I april rapporterades att barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd, eftersom handläggarna i många fall, inte vet vad de ska göra och inte följer de rutiner som finns.

132 identifierade barnäktenskap
Rapporten från Migrationsverket hade identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet - 129 flickor och 3 pojkar.
M
örkertalet är stort och det har konstaterats att det förmodligen finns fler asylsökande gifta barn i Sverige, än de som hade identifierats.
Barnäktenskap med personer mellan 15 och 18 år erkännas i Sverige enligt bland annat "lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap".
Barnombudsmannen vill nu bland annat att den lagen ändras så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år överhuvudtaget erkänns i Sverige.
En sådan ändring skulle enligt BO stämma överens med FN:s barnkonvention och kvinnokonvention samt FN:s utvecklingsmål "Agenda 2030".

Barnäktenskapsbrott i brottsbalken
Ett annat av förslagen är att införa ett nytt brott i brottsbalken - barnäktenskapsbrott.
Barnombudsmannen vill också att staten gör en kartläggning för att ta reda på hur många barn som idag verkligen är gifta.

Stora negativa effekter för barn
Barnombudsmannen hänvisar till en gemensam skrivelse från FN:s barnrättskommitté som kvinnokonvention (CEDAW) riskerar barnäktenskap att leda till stora negativa effekter för det enskilda barnet.
BO skriver:
Barnäktenskap är ofta kopplat till tidiga och täta graviditeter och födslar, vilket resulterar i sjuklighet och mödradödlighet som är högre än genomsnittet.”
När det gäller barnäktenskap och/eller tvångsäktenskap, särskilt i de fall då maken är mycket äldre än hustrun och där flickor har begränsad utbildning, har flickorna generellt begränsad beslutsmakt över sina egna liv. Barnäktenskap bidrar också till fler fall av oavslutad skolgång, framför allt bland flickor, att barn inte tillåts gå i skolan, ökad risk för våld i hemmet, och en begränsning av rätten att röra sig fritt.

Äntligen, en klok röst för de utsatta barnen. Var och en har en moralisk skyldighet att skydda dessa barn, oberoende av huruvida de har anknytning till vårt land eller ej. Svenska domstolar borde redan idag, utan lagstiftning, underkänna dessa barnäktenskap med stöd av ordre public. Ordre public är en princip inom internationell privaträtt som ger ett lands domstolar möjlighet att bortse från främmande lag, nämligen genom att konstatera att dessa barnäktenskap står i strid med vår rättsuppfattning.
Det är således hög tid att överge den restriktiva tillämpningen av ordre public. Finns det en möjlighet, vilket det finns, att skydda de utsatta barnen är det bara att infria den moraliska skyldigheten.

Ett problem kan vara feminister som i hemlighet vill annat eftersom ett sådant lagförslag skulle möjligtvis lösgöra en för stor andel konkurrerande tjejer eller kvinnor för att vara acceptabelt.
En av hörnstenarna i nyfeminismens tankegods är nämligen just att med lagstiftning strypa utbudet av sex för män och samtidigt öka efterfrågan. M.a.o. manipulera "värdet" av sig själva.
Detta, låt kalla det sexvapnet, är i princip det enda verktyg som kvinnor har för att utöva påtryckning mot gruppen män. Högt uppsatta feminister med makt är kvinnlighetens skoningslösa fackpampar. Män är givetvis de som betalar. Kvinnokampen på ex. 70-talet som strävade efter jämställdhet var något helt annat än det vi ser idag. Det som gäller nu är just nyfeminism och feministerna gör detta dels rent instinktivt men också medvetet för att hålla män på mattan och av förakt för allt som gör att saker och ting inte gynnar dem själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar