tisdag 9 augusti 2016

Datainspektionen överklagar Kammarrättens dom om kameraövervakning av område med hög kriminalitet!

Datainspektionen anser inte att polisen ska ha rätt att kameraövervaka Tensta och Rinkeby dygnet runt med bildinspelning. Datainspektionen överklagar därför kammarrättens dom till Högsta förvaltnings-domstolen.
Tove Fors, jurist hos Datainspektionen:
”Polisens tänkta övervakning innebär en omfattande kameraövervakning av platser där integritetsintresset gör sig mycket starkt gällande. Det saknas idag vägledande avgöranden som anger förutsättningarna för att gator och torg överhuvudtaget ska få övervakas under dagtid”.
Datainspektionen bedömer att ansökningar om att få kameraövervaka sådana platser kommer att öka i antal. Det är därför angeläget att få ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen.
Länsstyrelsen i Stockholms län gav ursprungligen Polismyndigheten tillstånd till kameraövervakning med inspelning dygnet runt i Rinkeby och Tensta.


Överklagande race!
Först överklagade Datainspektionen till förvaltningsrätten som upphävde besluten och gick på Datainspektionens linje.
Polisen överklagade i sin tur förvaltningsrättens domar till kammarrätten som i juni gav polisen rätt att genomföra dygnet-runt-övervakning i två år.
Datainspektionen överklagar nu kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen.
Datainspektionen skriver i sitt överklagande.
"Det torde vara ostridigt att integritetsintresset inom det område som ska övervakas är mycket högt. Det handlar om ett centrumområde med bostäder, affärer och service, torghandel, restauranger med uteserveringar, Folkets hus m.m.
Inom övervakningsområdet ligger även bl.a. vårdinrättningar och religiösa mötesplatser, det vill säga särskilt integritetskänsliga platser som det i praxis ställs mycket höga krav för att få kameraövervaka".
Religionsfriheten är grundlagsstadgad i Sverige, vilket bl.a. innebär att ingen, inklusive staten, har rätt att registrera någons religiösa tillhörighet. Att konstant videoövervaka ingången till en religiös inrättning är mycket tveksamt, om man inte har starka misstankar, om att brott begås i lokalen ifråga.

Video+
Rätt
ssäkert
Minskar risken för övergrepp i rättssak med mera och behov av vittnen
Minskar upptäck
tsrisken för brott = Minskar benägenhet för planerad brottslighet
Kostnadseffektivt
Ger ökad trygghet (objektivt som subjektivt) för de flesta.
Ökar uppklarningen av brott
Trycker undan kriminell verksamhet från torganläggningarna = minskad risk för skjutningar bland vanligt folk = tryggare medborgare


Video -
Ger parnoja för kriminella och ljusskygga
Stör öppen droghandel/egenföretagande och entreprenörskap
Kränker kriminellas lättkränkta integritet
Kan upplevas jobbigt för vissa vanliga att vara filmade. Detta är ett marginellt problem jämfört med de verkliga problem dessa områden dras med dagligen.


Myndigheter i kamp med varandra
Det är patetiskt att
se hur myndigheter och domstolar bekämpar varandra utan att sätta sig in i följderna för de drabbade.
Det är absolut nödvändigt att alla drar åt samma håll speciellt då det gäller de svåra problemen i våra utanförskapsområden. De som beslutar i dessa myndigheter och domstolar lever egna liv som inte berörs alls.

Synpunkter
En av Sveriges mest kriminella områden där polis, brandkår och ambulans inte vågar åka in är väl självklart att det skall kameraövervakas och det ständiga hänvisningen till "personlig integritet" ter sig löjligt.

Huvudfrågan är om bekämpandet av grov kriminalitet ska prioriteras eller om människors absurda rädsla för att bli övervakade ska ges företräde, på platser där risken för överfall eller annan grov brottslighet är stor.

Om kameraövervakningen avslöjar vilka som besöker en viss lokal är väl inte av så stor betydelse. De som tror på Gudar av olika slag, bör väl våga stå för sina åsikter och inte vara rädda för kameror, det handlar ju inte om övervakning i sängkammaren!
För övrigt är det knappast meningen att övervakningsfilmerna ska bli dragplåster på den lokala biografen, om sådana existerar fortfarande.


Starkt vägande skäl i det här fallet är även att platserna brukar inrymma olika folksamlingar som kastar sten och beter sig allmänt odrägligt så fort blåljuspersonal kommer till platsen. Säkerheten för denna personal är starkt vägande skäl.

Kameraövervakning löser naturligtvis inte alla problem, men kan bidra till att stärka bevisningen om misstänkta grips. Kameraövervakningen har löst många fall och vi vanliga människor känner oss inte kränkta, av att vi övervakas, snarare är det en trygghet oavsett vilket land du än kommer ifrån.

Övervakningsfilmer kan ge en realistisk bild av händelseförloppet vid våldsbrott. Detta i kombination med en rad andra bevismöjligheter kan många gånger leda till en fällande dom.
Det måste även kännas tryggt för vår polis/ brandkår, ambulansmän, väktare och boende att det faktiskt finns kameror. Även kvinnor känner sig trygga av att veta att det finns kameror.

Tyvärr finns det en trend att döma de flesta till skyddstillsyn som vanligtvis är lika med noll. Något som de kriminella bara skrattar åt! Enligt min åsikt bör lagstiftningen ändras och kraftigt skärpa möjligheten till mycket långa fängelsestraff vid upprepad brottslighet. Den som sitter i fängelse under mycket lång tid berövas åtminstone möjligheten att själv begå allvarliga våldsbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar