torsdag 11 augusti 2016

Exit Landsbygden!

Den 14 juni höll regeringens Vägslitageskattekommitté en hearing om sina preliminära slutsatser om - slitageavgift (S) - lastbilsskatt (MP) - kilometerskatt(V).

Där framkom det att skatten nu kunde bli upp till hela 24 kronor milen, plus någon krona för administration därutöver.
Från första början talade man om höja skatten för lastbilar, var utgångspunkten att skatten skull höjas med 14 kronor. Bara den höjningen var riktigt rejäl. Att den nu kanske blir 24 kr milen + 1 kr för administrationen är mer eller mindre dödsstöten åt den svenska landsbygden eller "exit" landsbygden!

Vad är kilometerskatt?
Kilometerskatten är ett styrmedel som på allvar började diskuteras runt 2004 i samband med den statliga utredningen ”Skatt på väg”.
Skatten har sedan  dykt upp i nya former efter 2010 under namn som slitageavgift eller lastbilsskatt. Oavsett namn är det en skatt på avstånd som lanseras för att ”lösa” en rad samhällsekonomiska problem av helt skild karaktär.
Kilometerskatt innebär att transporter beskattas utifrån det avstånd de kör. Argumentet för skatten bygger på att transporter orsakar samhällsekonomiska kostnader, så kallade externa effekter i form av t.ex. vägslitage, trängsel, buller och utsläpp. Dessa effekter skulle motverkas, om transporterna får betala för genom en kilometerskatt.
Dessa argument stämmer dock inte. En kilometerskatt skulle istället kraftigt missgynna regioner och branscher, men också konsumenter och faktiskt hela landets konkurrenskraft.
Än mer missvisande blir det om kilometerskatt införs som ett styrmedel för att minska klimatpåverkan – det är inte avståndet för transporterna som påverkar klimatet utan utsläppen. Redan idag är transporter i Sverige dyra och näringslivets transporter är därför redan mycket effektiva och rationella.
De partier som vill införa kilometerskatt är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ingen av partierna har preciserat hur de vill utforma skatten i detalj. Men den nivå som brukar diskuteras, och som kommer från utredningen ”Skatt på väg” är 14 kr/milen. I flera fall har dock kommenterats att skatten kan vara ännu högre. Speciellt företrädare från Miljöpartiet har framfört ha skatten skulle kunna vara högre. Ingen av partierna har angett att de vill skatteväxla, dvs sänka någon annan skatt för lastbilar när de inför en kilometerskatt.

Konsekvenser
Redan innan denna nya skatt är Sverige bara självförsörjande av livsmedel till ca 50%.
Hela kedjan från producent till konsument kommer att drabbas av kraftiga prishöjningar på inhemsk svenskproducerad mat. Ännu fler lantbruk kommer att slås ut.

Lantbruk kommer att få ökade kostnader på spannmål och foder.

Skogsnäring kommer att få dyrare transportkostnader och konsekvenser kan bli att en stor del av skogen inte lönsam att bruka. Sverige kommer att tappa viktiga exportinkomster. Den råvarubaserade träindustrin får högre kostnader.

Åkerinäringen kommer många småföretag i glesbygden att slås ut. Branschen har räknat ut att varje lastbil för långväga transporter får en extra skatt på 210.000 kr.
Cirka 80 procent av allt inrikes gods transporteras helt eller delvis med lastbil, och i en stor del av landet finns inget alternativ. Miljöeffekterna blir således begränsade, såvitt det inte är meningen att företagen i glesbygden helt enkelt ska slås ut.
Det är nu ingen enkel sak att utforma en sådan skatt, med mätare, kontrollapparat och indrivning. Statsminister Stefan Löfven påstod förvisso att ”det är ingen rocket science”, men skatten har ändå försenats. En utredning jobbar med frågan sedan 2014.


Fakta om kilometerskatten:
Kilometerskatten hotar jobben eftersom den gör all svensk industriproduktion dyrare.
Kilometerskatten gör alla varor dyrare, allt från mat till bensin och diesel.
Kilometerskatten gör inte miljön bättre. Skatten uppmuntrar inte till sparsam körning eller byte till mer miljöanpassade lastbilar.
Kilometerskatten stävjar inte eventuellt fusk eller osund konkurrens från utländska åkerier, utan gör lastbilstransporter dyrare för alla.
Kilometerskatten kommer inte att kvittas mot någon annan skatt, dvs skatteväxlas, utan är en skatt som kommer att läggas ovanpå alla andra skatter som lastbilar idag betalar.
Kilometerskatten är dyr på många sätt. T ex att införa själva systemet, i form av installation, teknik och administration, kostar mycket pengar. När systemet väl finns på plats är det dock enkelt att börja ta ut kilometerskatt även på personbilar, bussar eller andra fordon.

Frågan är varför vill S, MP och V införa denna skatt eftersom nackdelarna blir så stora?
Vinsten blir ca 4,5 miljarder. Behövs dessa pengar till annat?
 
Allians och SD har majoritet i Riksdagen. Om de har något ansvar för Sveriges landsbygd så hoppas jag att de röstar ner förslaget.

Utredningen ska vara klar den 9 december. Passa på och njut av landsbygden, medan den finns kvar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar