torsdag 24 november 2016

Blir det stopp för skatteplanering vid fastighetsköp?

Nu kan det vara vara slut med att "paketera" fastighetsförsäljningar och därmed undgå reavinstbeskattning. Regeringen vill ändra på skattningsreglerna - och dessutom göra de nya reglerna retroaktiva. En promemoria med förslaget är nu ute på remiss.

Men detta vill regeringen sätta stopp för. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om kommande förslag på ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer.

Fastighetens skattemässiga värde
Enligt förslaget ska en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde motsvarar fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp, om den är en privatbostadsfastighet.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017, men de ska gälla redan från och med den 28 oktober 2016.

Vanligt med skatteplanering
Förslaget har sin grund i att man vill förhindra en typ av oönskad skatteplanering som är vanligt förekommande i dag där överlåtelser görs genom att fastigheten genom gåva överlåts till en juridisk person och där andelarna i den juridiska personen sedan säljs. Istället för att man överlåter fastigheten direkt till köparen.

Betydande skattebortfall
Regeringen pekar på att dessa överlåtelser "medför ett betydande skattebortfall" och att det finns en stor risk att det fortsätter om man inte gör något åt det.
Regeringen vill i det här fallet också använda sig av undantagsbestämmelsen i regeringsformen för att de ändrade reglerna ska gälla retroaktivt och redan från och med dagen efter det att denna skrivelse överlämnats till riksdagen - det vill säga från och med den 28 oktober 2016.


Förslaget som vi nu ser från den rödgröna regeringen är ytterligare ett steg mot socialism i Sverige. Det är helt enkelt den moderna formen av de konfiskeringar av tillgångar som kommunisterna i Sovjet och Kina genomförde. Staten bestämmer sig för vad dom vill ha, och sedan tar det.
 
"Retroaktiv" brott mot regeringsformen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna = EKMR. Sistnämnda medger inga undantag. Domar tyder ej heller på att det accepteras. Förslaget blir omöjligt att ro i hamn.
Frågan är vem i regeringskansliet som kommit på en sådan dum idé. Förslaget ger inga stora pengar till statskassan eftersom det varit så få fall – inte mer än ca 20 gånger de senaste
10-15 åren.
Men det verkar som om regeringen ”jagar” alla pengar de kan få tag i,
med införandet av nya skatter.
Om man nu vill stoppa, kan regeringen istället besluta om en "tillfällig lag" som sätter stopp, men troligen går den aldrig genom riksdagen.

Den rödgröna regeringen vill också genomföra detta retroaktivt. Det måste finns särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter det att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, det vill säga från och med den 28 oktober 2016.

Problemet för regeringen blir, att de måste ”visa” vad är särskilda skäl?
Ett annat problem är att regeringen måste få igenom förslaget i Riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar