onsdag 16 november 2016

El kvaliteten är en del av leveranssäkerheten

Det svenska samhället är designat efter att vi har ett starkt elsystem och en stark basindustri som kräver el kvalitet och säkra leveranser. Med den rödgröna regeringens politik kan dessa mål bli mycket svåra att uppnå.

Förändringen med bl a försämrad frekvenskvalitet började smyga sig på redan när de båda blocken i Barsebäck avvecklades.

Orsakerna och skulden till denna självvalda försämring finns i själva elmarknaden samt hos okunniga och populistiska politiker, fega beslutsfattare, media och alla charlataner och falska profeter inom el energiområdet.

I energibranschen pågår nu diskussioner om behovet av leveranssäkerhetsmål. Från flera håll framförs önskemål om detta. Utvecklingen går hand i hand med att sätta fokus på svängmassa och andra systemtjänster. De hänger ihop, el kvaliteten är en del av leveranssäkerheten och att man ska sätta ett leveranssäkerhetsmål.
Då har samhället bestämt vad som krävs.
Efter borttagandet av effektskatten förbättras kärnkraftens möjligheter att fortsätta leverera systemtjänster för bra el kvalitet. Men trots detta kommer det ekonomiska läget var fortsatt pressat för kärnkraften. Elpriset förväntas ligga lågt även fortsättningsvis och branschen fortsätter sitt arbete med att pressa kostnaderna,
inte minst på produktionssidan.
Om den rödgröna regeringen fortsätter införandet av mer vindkraft i kraftsystemet, så att ingen kraftproduktion blir lönsam att driva, är ingen betjänt av det.

Med avvecklad kärnkraft minskar svängmassan och därmed blir det svårare att hålla frekvensen. Här har vi nästa kritiska faktor för omställningen av energisystemet.

För två år sedan var svängmassa ett begrepp som inte letade sig in i diskussionerna om framtidens elsystem särskilt ofta. I dag är det annorlunda.
Svängmassan, det vill säga den systemtjänst som ger tröghet och stabilitet i elnätet, dyker allt oftare upp som en av framtidens kritiska faktorer för att få en stabil frekvenshållning och i förlängningen säkra leveranser. Men kunskapen om svängmassan och frekvenshållningen behöver bli bättre. Det menar Uniper som har tagit fram en rapport som pekar på vilken avgörande roll svängmassan spelar för kraftsystemet.

Under ca 100 år har Sverige byggt ett väldigt starkt el- och energisystem. Vårt samhälle är designat efter att vi har ett starkt elsystem och en stark basindustri som kräver en hög el kvalitet. Hittills har vi pratat mycket om energi och sedan om effektfrågan, och ökat förståelsen för detta.

Men systemet är komplext och då vill vi med det här arbetet som vi har kört igång förstå det ännu bättre och sedan berätta om det. Vi tar det för givet med kraftfulla turbiner och generatorer som ger svängmassa, men vad händer när dessa tas ur drift.
Det är just de kraftfulla generatorerna som är nyckeln. Kärnkraftens och vattenkraftens generatorer är det som i främsta hand bidrar med den nödvändiga svängmassan. Men med avvecklingen av kärnkraften minskar svängmassan i systemet och det innebär ett hot mot frekvenshållningen. Och en sämre frekvenshållning kan få långtgående konsekvenser.
Det som kommer att hända är en större frekvensvariation och det innebär att stora delar av vår basindustri kommer att få problem, processer är designade för hög el kvalitet.

Petrokemi, stål och skogsindustri kommer att få problem i sina processer där frekvenstapp kan leda till stora kostsamma avbrott. Men det innebär också risker för det digitala samhället, som på ett väldigt tydligt sätt är uppbyggt kring en viss el kvalitet. Även den konventionella industrin som är mer automatiserad i dag är beroende av en stabil frekvens.
Om kärnkraften snabbavvecklas till 2021 så klarar systemet inte att hålla frekvensen över 49 hertz, 49,9 – 50,1 hertz som är kravet i dag, under totalt två veckor vid en stor störning i systemet. Det innebär i praktiken gränsförbindelser skulle kopplas bort och i värsta fall leder störningarna till kaskadeffekter och en total mörkläggning av landet. Frågan är hur troligt är det att vi hamnar i det läget.

Den rödgröna regeringens blundar för fakta. Dagens låga elpriser, som bland annat beror på låga kolpriser och subventionerad utbyggnad av väderberoende kraft, medger inga större investeringar i något kraftslag.
 
Om man stänger av fyra reaktorer minskar marginalerna i elsystemet, inte minst av stabiliserande tjänster som svängmassa, reaktiv effekt med flera som är nödvändiga för systemets funktionalitet. Därför är det viktigt att vi får en marknad som betalar för dessa systemtjänster. Regeringen tror att utbyggnad av vindkraft löser alla problem och kan ersätta svängmassan. Det visar bara på hur stor okunskapen är i regeringen.

Regeringen inser inte heller hur bråttom det är att. Man ska ge ett tydligt uppdrag till Svenska kraftnät att utreda frågan för att ta fram förslag på marknadslösningar för de systemtjänster som krävs för el kvalitet. På samma sätt som certifikatsystemet.

Får vi ett läge med fortsatt kraftig utbyggnad av subventionerad vindkraft som pressar priserna kan vi få en akut situation. Problemet är att det här kommer smygande, därför gäller det att ligga steget före för att kunna skapa marknadsplatser.
Regeringen har utlovat att man skall ett stort antal laddstolpar för elbilar.

Problemet är att då måste man bygga ut ledningsnätet och vi har inte den mängd el som behövs till detta.
Men vi har en regering som tror på ”grön omställning” och att vindkraft är framtiden! Det kan bara gå åt skogen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar