tisdag 29 november 2016

Det blir problem i elnätet med ”förnybar el” anser Riksrevisionsverket!

En viktig sak glömde eller snarare var det djup okunskap hos den rödgröna regeringen, när de bestämde att vi skulle få mer av förnybar el. De glömde helt enkelt bort elnätet och dess kapacitet. RR skriver i en rapport att vi kan komma att få kortare eller längre stopp i elförsörjning och mycket höga nätavgifter.

Våra barnbarn kommer bara se stora vindkraftverk, solcellsparker och på byggnader och mobila enheter solceller. När de går ut i naturen får de se enorma kraftledningsgator som skär i naturen som stora långa avenyer!

Anledningen är att man måste
i stort sett bygga om hela elnätet. Dagens elnät är inte dimensionerat för de stora svängningarna i elproduktionen som de stora vindparkerna levererar när det blåser som mest.

Inte heller är elnätet utbyggt till avsides platser i norra Sverige där många nya vindparker är/kommer att placeras.

Inte heller är elnätet utbyggt från norra Sverige söderut,
där flertalet konsumenterna finns som använder el.
Den stora frågan är: VEM betalar kalaset?

En bra och trolig gissning är, att det är elkonsumenterna som ser detta på sin elräkning.
Tyvärr har några små partier lyckats med utpressning, och fått igenom en ”målsättning”, att svensk elproduktion ska vara ”100% förnybar till 2040”.
Det man inte berättat för svenska folket är eller så förstår de inte, att uppfyllandet av den målsättningen kommer att kosta minst 200 miljarder, och att det också innebär ökade negativa konsekvenser för miljön.

Enligt en rapport från Riksrevisionen:
”Sverige kommer att använda mer förnybar, väderberoende energi, och det ställer nya krav på elsystemet. Därför bör regeringen utveckla Svenska kraftnäts uppdrag och finansiering.”
Regeringen bör utveckla finansieringsmodellen för Svenska kraftnät och styra elproduktionen mot efterfrågan. Framöver finns det risk för längre och fler elavbrott då förnyelsebar och väderberoende el är svår att planera."

Undrar om de menar att man skall arbeta om dimensioneringen av elledningar? Dimensionering och leveranssäkerhet går hand i hand. Om man skall ha ner kostnader så är det ju detta som får stryka på foten.

Enligt rapporten är indelningen av den svenska elmarknaden i fyra elområden ger inte tillräckligt starka incitament för att lokalisera ny elproduktion, just dit efterfrågan från kunderna är som störst.
Riksrevisionen vill också se ett mål för leveranssäkerhet för att fastställa samhällets toleransnivå för elavbrott. Det skulle underlätta planeringen av nya investeringar.
I nuläget finns inget underlag som visar om de investeringar som görs i stamnätet är samhällsekonomiskt motiverade, därför bör regeringen fastställa en vägledning för analyser inför nätinvesteringar. Debattörerna vill att samhällets vinster och kostnader ska göras med hjälp av en tredje aktör, innan investeringsbeslut fattas.
Sammantaget anser Riksrevisionen att stamnätet riskerar att byggas ut för lite, för mycket eller på fel plats, med följden att elnätskunderna får betala för mycket för stamnätet och ökad risk för fler och längre elavbrott.
Den avgående generaldirektören för Svenska kraftnät, Mikael Odenberg, tycker att rapporten bjuder på vissa insiktsfulla förslag, men anser att Riksrevisionen använder sig av för enkla förklaringsmodeller. Många av de frågor som Riksrevisionen tycker sig ha svar på har länge funnits på expertmyndigheternas dagordning.
Odenberg:
”Svenska kraftnäts investeringar görs inte på måfå utan föregås av noggranna samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar där alla större nyttovärden och kostnader beaktas.”
Man kan kort konstatera att inkompetensen hos den rödgröna regeringen är total. Man har drabbats av ”grön hybris”. När man nu inför förnybar el inser man inte vilka konsekvenser eller kostnader det medför som nu med en till/ombyggnad av det svenska elnätet på minst 200 miljarder.

I Australien slängde man ut ”de gröna” och all förnybart. Den nya regeringen ansåg att förnybart = är lika med ekonomiska katastrof.
Tyskarna har också insett det samma efter att ha fått den fantastisk "gigantisk" nota
efter det förnybara. För att rädda situationen satsar tyskarna  nu stort på kolkraftverk. Bra och nyttigt för miljön!

Undrar när den rödgröna regeringen skall vakna ur sin ”Törnrosasömn?” I alla fall till valet 2018 och det skulle förvåna om MP klarar 4% spärren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar