fredag 17 februari 2017

Går islam och europeiska demokratiska värderingar att förena?

Omkring 55 procent av européerna vill införa ett totalförbud för invandring från muslimska länder.
Den brittiska tankesmedjan Chatham House har studerat inställningen till muslimsk invandring i tio europeiska länder. Totalt utfrågades 10 000 människor. Studien gjordes innan USA:s president Donald Trump stoppade alla immigranter från sju länder med övervägande muslimsk befolkning.

I åtta av de tio länderna ansåg en majoritet av de tillfrågade att den muslimska invandringen bör upphöra. I Polen var 71 procent av den här åsikten, i Österrike 65 procent, i Tyskland 53 och i Italien 51 procent. Inga nordiska länder deltog i mätningen.

Motståndet är genomgående större bland äldre medborgare, landsbygdsbor och lågutbildade och endast 20% av européerna var positiva till muslimsk invandring.

Att Europas har sådan negativ inställning till muslimsk invandring och att förena islam med demokrati, talar flera fakta för.

Det
finns inte ett enda land i världen där islam dominerar som kan betraktas som en demokrati med yttrandefrihet och rättssäkerhet. Några hänvisar till Malaysia och Indonesien, men dessa två länder tillämpar piskning och andra straff för kvinnor som visar hår eller hud och för alla som skulle få för sig att kritisera eller skoja med islam.
 
Till bara för något år sedan var Turkiet ett exempel på en "islamisk demokrati", men efter Erdogans ”kupp” och diktatorsfasoner är nu Turkiet ett land som rutinmässigt fängslar journalister, politiska dissidenter och människor som påstås ha "kränkt" president Erdogan, "islam" eller "nationen".

Vad är "muslimsk demokrati?"
Det arabiska ordet "islam" betyder "lydnad"/"underkastelse".
Det finns olika muslimska uppfattningar om demokrati men historiskt har det också på andra håll existerat olika tolkningsmodeller för begreppet demokrati. Demokratibegreppet har fått genomgå en islamisering för att kunna accepteras. Denna bygger på en modern process av omtolkning – ijtihad - av traditionella islamiska uppfattningar om politisk debatt eller konsultation shura, samhällelig konsensus ijma, och personlig tolkning ijtihad eller omtolkning för att stödja föreställningar om parlamentarisk demokrati, representativa val och religiösa reformer. Islamiska rörelser har använt demokrati och mänskliga rättigheter för att kritisera enväldiga härskare som ”icke-islamiska”.
Mellan den västerländska uppfattningen av demokrati och den islamiska traditionen existerar skillnader. Enligt islamisk form av demokrati skall mänsklig makt i teorin underordnas gudomlig överhöghet; Guds eviga lag kan inte ändras av mänsklig vilja eller nyckfullhet. Vad detta innebär i praktiken har varierat avsevärt, somliga kräver ett absolut fullgörande av den klassiska islamiska lagen, vissa menar att den islamiska lagen måste omformuleras, andra hävdar att det räcker med att en lag inte står i motsättning till Koranen.
 
Det svenska etablissemanget har inte förstått att islam är mer än en privat religion och de avfärdar därför alla frågor om islam, med hänvisning till att vi har religionsfrihet i det här landet. Islam betraktas som en religion bland alla andra. Det politiker, myndigheter och journalister blundar för och inte vill känna till, är att islam också är ett politiskt system.

 
Går man in, som nu Foliehatten gör, för att söka förklaringar till islams struktur ser man genast att denna ödesfråga är helt tabubelagd i Sverige. ”Brunstämpeln” hänger som ett hot om man går in och skriver fakta! Foliehatten har blivit uthängd av vänstern för att vara rasist när han tidigare vidrört detta ämne. Yttrandefriheten tycks inte gälla för dessa rä……...!

Islam har ett rättssystem -Sharialagar- och en särskild kultur med regler för allt i en människas liv. Sharia är de religiösa ledares önskan att styra över människors privatliv och det är upp till religiösa människors irrationella vilja om de vill underkasta sig.

Sharia är alltifrån hur man ska klä sig och vilka man får ta som vänner, till vilken fot man först ska stiga in på toaletten med. Att inte alla muslimer följer alla regler, förändrar inte det faktum att islam gör anspråk på att styra allt i människornas liv – själva definitionen av en totalitär ideologi.

Det krävs också att man anser att alla människor är lika mycket värda inför lag och etik. I muslimska länder har muslimer alltid mer rättigheter än andra, och mest rättigheter har alltid muslimska män med stora skägg. Jo så är det. I alla länder där muslimer utgör en majoritet ser de till att skaffa sig en realpolitik som ger dem fördelar gentemot andra grupper.
För att förstå och respektera att allas röst ska vara lika mycket värd krävs att man inte automatiskt tror att bara för att någon är imam och gammal så vet de bäst. I muslimska länder är imamers och skrift lärdes ord alltid tunga – även i de länder som styrs av militärer.


Ska vi utgå från alla Europeiska undersökningar så finns det en signifikant majoritet bland muslimer som öppet uttalar sitt förakt för västerländska demokratiska värderingar. En undersökningen i Norge är "snällast" med bara 17% som vill införa Sharialagar. De som svarar öppet att de är för Sharialagstiftning, har inte ett öppet ställningstagande för västerländsk demokrati.
D
et finns tecken utropande av Shariazoner i många Europeiska städer. Även kuvandet av västerländska yttringar bland muslimerna vilket Nalin Pekgul poängterade i Rinkeby, vilket hon nu försöker ta tillbaka.

Mohamed Omar som själv är muslim skriver i ett inlägg som bör leda till eftertanke:
I en intervju i Upsala Nya Tidning den 6 februari 2017 säger en av Dawa-stiftelsens företrädare Atique Ullah: 
”Vårt mål är att hjälpa unga muslimer att integreras i samhället”.
Men i själva verket är målet segregering, att vända unga muslimer bort från svensk kultur och svenska värderingar, och till en strikt tolkning av sunnitisk islam. Det framgår när man läser TJ:s litteratur och lyssnar på deras förkunnelse. TJ:s budskap är istället att en muslim ska ta avstånd från de otrognas kultur och värderingar och bilda ett parallellt, rent islamiskt samhälle. Man ska strikt hålla sig till Koranen och till Muhammeds lagar och levnadssätt. Inga kompromisser får förekomma. Det är alltså en fundamentalistisk rörelse som förkastar alla moderna idéer om yttrandefrihet, demokrati, jämställdhet och vetenskap. Moskén i Stenhagen kommer att öka unga muslimers utanförskap i samhället, i värsta fall hjärntvätta dem till att förakta och hata den svenska kulturen. Det har hänt att de som dragits in i TJ:s nät sedan har radikaliserats och gått vidare in i jihadistiska grupper".
 
Intressant att studera är de europeiska muslimernas attityder till det västerländska majoritetssamhället respektive Koranen och dess sharialagar. Någon sådan attityd mätning har inte gjorts i Sverige, men en opinionsmätning bland Danmarks muslimer som publicerades i Jyllandsposten 2015 redovisade nedanstående resultat:
  • Drygt 77% anser att man som muslim i Danmark måste leva till hundra procent efter Koranen. Detta är en kraftig ökning sedan 2005 då ”endast” 62% hade denna inställning; det har med andra ord skett en radikalisering de senaste tio åren i Danmark.
  • Drygt 52% avvisar tanken på att islam skulle behöva reformeras för att passa in i ett västerländskt demokratiskt samhälle.
  • Cirka 6% anser att de som ritar Muhammedkarikatyrer ska bestraffas med döden.
  • Cirka 3-4% anser att Danmark förtjänade att utsättas för de terrorattacker som drabbade Köpenhamn 2015.
  • Cirka 1,5% erkänner öppet att de sympatiserar med jihadistiska terrorgrupper som Islamiska Staten och al-Qaida.

De ”icke-troendes” status!
Enligt islamisk lag tillhör icke-muslimer en särskild klass av medborgare, dhimmi =beskyddade. Dessa utgör en egen gemenskap. I utbyte mot deras lojalitet mot staten och mot att de betalar skatt är de fria att utöva sin tro och de har sina egna religiösa ledare i gudstjänstliv, privatliv, utbildning och familj. Detta kan jämföras med hur kristendomen tidigare betraktade 'icke-troende'. Med moderna mått mätt skulle dessa utgöra en andra klassens medborgare.

De flesta moderna muslimska stater har idag genom lagstiftning garanterat jämlikhet för alla oberoende av trosåskådning. Men dagens islamiska väckelse har rest krav på att åter lagfästa den traditionella uppfattningen av icke-muslimer, ett synsätt som omfattas av många muslimer. Ett modernt, liberalt, sekulariserat och pluralistiskt förhållningssätt förkastas idag av många i den muslimska världen. De anser att en islamisk statsideologi kräver anslutning till islam.


Detta utesluter icke-muslimer från att inneha nyckelposter i regeringar, lagstiftande församlingar, domstolar och inom militären, vilka formulerar och verkställer statens ideologi. Trots moderna konstitutionella reformer har islamiska organisationer som Det muslimska brödraskapet och Jamaat-i-Islam samt många religiösa ledare fortsatt att förespråka restriktioner för icke-muslimer.

Bara tiden kan utvisa om man försvarar demokrati och deltagande i allmänna val, som många av dagens islamiska rörelser gör, i syfte att få makt eller om detta är ett mål i sig. Erfarenheterna hittills visar att där islamiska rörelser kommer till makten förorsakar frågor om politisk pluralism och mänskliga rättigheter spänningar och konflikter. Hittills har inte nya politiska traditioner och institutioner kunnat utvecklas.


Det är ingen hemlighet att man kan använda demokratin för att avskaffa demokratin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar