torsdag 11 oktober 2018

Elnätavgifterna är inget annat än ett rån!

De flesta har säkert noterat att elnätsavgifterna de senaste åren har skenat! Foliehatten har precis erhållit nät (795) och elkonsumtions(410) räkningarna för september månad. Efter höjningen av nätavgifterna den 1 juli i år, är nätfakturan nästan dubbelt upp mot elförbrukningens fakturan.  Alla inser att  elnätsavgifterna är mer än orimligt höga. Monopolet i kombination med orimliga lönsamhetskrav är orsaken.
Beror de senaste årens kraftiga kostnadsökningar på nätavgifter på alla nya elledningar som måste dras till vindkraftverken? Finns i så fall dessa kostnader redovisad som en kostnad för vindkraft?
Man är naiv om man tror att det är nätbolagens utgifter som styr prissättningen. Det är bara svepskäl. Det som styr prisnivån är kundernas smärtgräns. Och den är ”mycket” hög när det gäller elleverans. Det bara visar hur absurt hela arrangemanget är!
Om man privatiserar infrastruktur som inte praktiskt kan konkurrensutsättas, då blir det så här.

Foliehatten vågar påstå att vi bara har sett början. Foliehattens nätavgift är för tillfället 50% högre än kostnaden för elförbrukningen.
Det är ju inte bristen på parallella nät som är problemet. Motsvarande problem, som med elnätet finns i många andra sammanhang. Det allmänna vägnätet är ett bra exempel.

Nu är Foliehatten tillräckligt långt från övertygad socialist att han knappast tror att förstatligande löser alla problem. När han ser hur elnätsoperatörernas monopol får den fullständigt barocka konsekvensen att dom höjer priserna bortom all rimlighet, så är ett förstatligande av hela elnätet kanske den lösning som behövs. Om det inte införs en reglering som sänker elnätsavgifterna till en rimlig nivå och tvingar nätoperatörerna att bli kundorienterade.
Kanske tvångsförsäljning vid missbruk av monopolet vore en lösning?

Var finns de beslutsfattande politikerna när dom behövs som bäst?
Har dom inte uppfattat att det är val om drygt ett år?
Så här skriver Svenska kraftnät:
"Drivkrafter bakom utvecklingen av stamnätet.
Vi bygger ut och förstärker det svenska stamnätet av olika anledningar:
Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas.
Vi behöver trygga elförsörjningen och göra det möjligt att bygga ut produktionen av förnybar el.
Det ingår i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en gemensam europeisk elmarknad."

Inte nog med att elkonsumenterna ska kraftigt subventionera vindkraften, utan även nätavgifter skjuter i höjden p.g.a. vindkraftsutbyggnad.
Avgiften som hushållen betalar för att kopplas upp på elnätet har ökat över hela landet och prisskillnaderna är stora. I fjol höjdes avgiften i snitt med 7,5 procent.
Medan nätägaren höjer nätpriset höjer regeringen subventionerna till icke lönsam eller ens behövd vind och solel. Allt betalat av skattebetalare och elkonsumenter.

Återigen höjer EON nätavgifterna från 180701 till 71 öre kWh.
Förra höjningen var för ett år sedan och denna gång skyller på det förnybara.

Mail från Eon:
"Den ökande utbyggnaden av förnybar elproduktion kräver förbättringar av elnätet. För att uppfylla vårt viktigaste löfte till dig – stabila och pålitliga leveranser – fortsätter vi göra stora investeringar och måste därför höja priserna.
Vi arbetar ständigt med förbättringar för att möta de ökade kraven till ett fungerande elnät. Just nu fokuserar vi på att fortsätta vädersäkra landsbygden, tillgodose ett ökat elbehov i städerna och möta klimatomställningen.

Vi höjer priserna från 1 juli"
Lite siffror från den senaste publicerade årsredovisningen från Eon:
EON i korthet
Kort från EON:s årsredovisning från 2015:
Omsättning inklusive energiskatter: 37,1 miljarder
Balanserade vinstmedel: 27,7 miljarder
Årets resultat: 8,2 mijlarder
Utdelning till aktieägare: 6,2 miljarder
Man önskar att våra "kära" nätleverantörer vore lite mer öppna i sin redovisning.
Så att vi fick veta vad "nät-pengarna", som bl.a. ruinerar fattigpensionärer, går till.

Hokus-pokus i årsredovisning
Ett, IMO hokus-pokus i EON:s årsredovisning är att trots att verksamheten går utmärkt och ger ett mycket bra resultat, så är det minus på slutraden. Hur gick det till?
Jo, företagets tillgångar, främst elnät och kraftverk, skrevs ned med 16 miljarder i stället för 4,7 miljarder som det var året innan. Svarar det mot en verklig värdeminskning eller var det ett redovisningsmässigt "knep" för att få en resultat siffra som kan användas som argument för orimliga prishöjningar?
Var och en får dra sin egen slutsats...

317 miljoner, ca 1% av omsättningen, ca 3% av vinsten, räknas som investeringar i förnybart.
Förbättringen av leveranssäkerhet/distribution beskrivs bl.a. så här:
"EON har ett lagstadgat ansvar att hålla elnät och leveranser igång, och sedan stormen Gudrun 2005 har leveranssäkerheten förbättrats rejält. EON har vädersäkrat totalt 34 000 kilometer lokalnät och regionnät i skogsbygd, vilket motsvarar nära ett varv runt jorden."

Vem som helst kan utläsa att man inte behövde höja avgifterna den 1:e juli. Tittar närmare på EON:s
lista ser man att många av punkterna handlar om ett kontinuerligt underhåll vilket inte borde motivera kraftiga prisstegringar. Det enda som motiverar är förstärkning av elnätet och förstärkningen föranleds av utbyggnad av en elproduktion vi inte behöver här i Sverige, för att kunna exportera den elen samt för att klara intermittensen. Alltså, på grund av utbyggnaden av vindkraften.
 
Vindkraft kan aldrig möta energibehovet eftersom vindkraft genererar mest el under natten då det oftast blåser mer och det finns inget sätt att ta tillvara den överskottsenergi som produceras av vindkraft under natten. Att man skulle kunna exportera det överskott som vindkraften producerar under nätterna är en myt som bara politiker och oinformerade gödslar.
Det finns ingen annan anledning för att bygga ut vindkraft kapaciteten?
Sedan borde man räkna in kostnaden för backupkraften eftersom tillgänglighetsfaktorn räknas till låga 6%. Men än så länge hanterar vattenkraften svängningarna i Sverige och vi behöver ju inte vindkraften för vår försörjning egentligen. Vid en kraftig utbyggnad av vindkraft och nedläggning av motsvarande kärnkraft kan ju detta ändras och i Tyskland bygger man kolkraftverk som backup. Då måste man räkna kostnad för vindkraft ihop med motsvarande backupkraft. För kärnkraft är tillgänglighetsfaktorn i Sverige 80%.

Varför stiger avgifterna för elnätet med raketfart?

"Statliga Vattenfall höjde förra året avgiften med 11,2 procent. Ellevio som tidigare hette Fortum ökade sina avgifter med 9,5 procent och EON
slog till med en prishöjning på 9,3 procent."
Notera att under den perioden byggdes vindkraften ut måttligt. Huvuddelen av vindkraftsutbyggnaden har skett tidigare.
Foliehatten är övertygad om att konstruktionen, som i praktiken innebär att Staten gett monopol till enskilda företag, är dödsdömd. Situationen innebär att uttaxeringen kan öka hur mycket som helst, och det gör den. Därför att det ökar nätbolagens vinst.
Det är en politisk fråga som måste lösas av politiker. Hur vet inte Foliehatten, men först måste den upp på bordet.
Det finns det flera faktorer som påverkar nätavgifternas rekordökningar, utöver monopolet?
Här är några tänkbara:
– Nätbolagen försöker ligga så nära smärtgränsen det går för att optimera sin vinst.
– Vattenfall måste kompensera för Nuon-affären på 89 miljarder som orsakade jätteförluster. En affär som verkligen politikerna försökte mörka till varje pris med Maud Olofsson(ansvarig) i spetsen!
– Tillförlitligheten i näten måste ökas.
– Gamla nät måste moderniseras.
– Urbanisering och befolkningsökning i vissa områden förändrar belastningsprofilen.
– Ökad anpassning till transient produktion (t.ex. vind och sol).
– Ökad anpassning till export och import av el.
– Framtidens ökade krav på "smarthet" i näten.

Det är IMO svårt från bolagens årsredovisningar att sätta siffror på hur kostnaderna ska fördelas mellan punkterna ovan. En sak är dock säker. Det går bra för nätägarna! Tacka staten för det! Det är staten/våra folkvalda, som gett dom monopol!

Hoppsan! Det är riktigt lönsamt att distribuera el! Kan det bero på monopolet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar