torsdag 25 oktober 2018

Vindkraften bidrar till den globala uppvärmningen!

I energiöverenskommelsen ingår, att man skall övergå till förnybar produktion 2030.
Kärnkraften skall läggas ner och man skall satsa stort på vindkraft!
Tyvärr har våra totalt inkompetenta politiker som vanligt,
glömt göra en konsekvensbeskrivning.

Ett bra bevis på inkompetens fick vi i veckan, när
centerpartisten Magnus Ek (son till Lena Ek) debatterade om elsystemets instabilitet. Ek säger i riksdagen, att att man måste bygga ett framtida stabilt, robust elkraftsystem med förnybart. Begriper inte karln, att minskad mängd kärnkraft och ökad mängd vindkraft, kommer att göra det svenska elsystemet instabilt. Det kan få allvarliga konsekvenser för industrin. Hur svagbegåvad får man vara som riksdagsman?

Vilken chock det måste vara för dessa politiker, när den ena vetenskapliga rapporten efter den andra, klart och tydligt visar att vindkraften höjer temperaturen, förstör naturen runt om verken och att de är en stor hälsorisk.
 
De
ssa chockerande fakta, har nu med säkerhet kunnat konstateras i flera vetenskapliga studier (Bl.a. FN:s WHO)!
Chefen för WHO Europa, Zsuzsanna Jakab: ”ljudet från vindkraft är mer än bara en irritation, hög ljudnivå är en hälsorisk, utan den bidrar till exempelvis hjärt-kärlsjukdomar.”
Utöver risk med hjärtsjukdomar bidar även vindkraften till: Sömnstörningar, hörselskador och ökat blodtryck. WHO rekommenderar en “reducerad ljudnivå från vindkraften till under 45 decibel, då ljud från vindturbiner över denna nivå kan orsaka allvarliga hälsoeffekter.
 
Kinesiska forskare har i en studie(2017) från 2003 - 2014, studerat större vindkraftsparkers effekt på närområdet. Rapporter visar en stor påverkan av det lokala klimatet, temperatur och nederbörd. Studien visar negativ påverkan på den lokala vegetationstillväxten.
Den kinesiska undersökningen är baserad på satellitövervakning med spektra radiometri (MODIS), som registrerat vegetationsindex och andra fjärranalysdata från 2003 till 2014 under sommartid (Juni-Augusti).
Resultaten visade att:
vindkraftsparkerna hade en signifikant hämmande effekt på vegetationstillväxten, vindkraftverken hade också en negativ effekt på primärproduktionen sommartid (8,9 %) och den årliga nettoproduktion (4,0 %).
vindkraftverken kan bidra till mindre antal insekter i området, minskat antal daggmaskar och mindre djur som rör sig runt dem.
vindkraften slår ihjäl miljontals fåglar och fladdermöss.

Det innebär minskad pollinering och sämre jordar. Förutom minskad vegetationstillväxt och produktivitet konstateras att vegetationen inte kan återställas efter byggnadsfasen, vilket indikerar att vindkraftverken ändrar tillväxtmiljön. Studien omfattade verk inom 9 km från vindkraftverken. Effekten var störst i den förhärskande vindriktningen. Studien omfattade ett stort område med ca 1700 verk. Verken var relativt låga med höjder mellan 77 och 93 m. Högre verk borde få ännu större effekt. Det finns bilder på vindkraftsparker, där all växtlighet mer eller mindre har dött ut. De viktigaste faktorerna kan vara förändringar i temperatur och jordfuktighet. Höjd nattemperatur medför utebliven kondens och kan hämma tillväxten och produktiviteten hos underliggande vegetation.
Studien är mer eller mindre en chock för de som förespråkar en stor utbyggnad av vindkraften. Kineserna har visat att vindkraften, är en stor miljöbov! EN sak som inte kommit upp i debatten ännu, är verkens rotorblad som inte går att återvinnas!

Klimathotet är en bluff. Det används för att uppnå följande enligt FN:s Agenda 21:
Ett slut på nationell suveränitet
Statlig planering och ledning av alla naturresurser, ekosystem, öknar, skogar, berg, hav och sjöar; jordbruk, statsplannering; bioteknologi; och att garantera jämlikhet (likvärdigt slaveri)
Staten definierar rollen som affärsverksamhet och finansiella resurser
Överge allt privat ägande (om det inte är hållbart)
Omdefiniering av familjens roll
Barn ska uppfostras av staten
Folket blir tillsagt vad deras jobb ska vara
Övergripande restriktion på rörelse
Skapande av mänskliga bosättningszoner
Massiv omförflyttning när människor tvingas att lämna land där de lever
Nedgradera utbildning (uppnått)
Massiv global befolkningsminskning för att uppnå allt ovan
Är detta detta våra politiker vill uppnå?

Enligt Vattenfall kommer elförsäljningen i Sverige från:
Kärnkraft, 52%
Vattenkraft 46%
Vind- och solkraft 2%
Betraktar man på utsläpp av koldioxid under hela livscykeln, finner man:
Kärnkraft 4 g/kWh
Vattenkraft 8 g/kWh
Vindkraft 14 g/kWh
Solkraft 28 g/kWh

När skall vi få politiker som förstår och inser att det är direkt omöjligt att ersätta kärnkraft med förnyelsebar energi, om vi skall ha ett elsystem som fungerar?

Dessutom släpper
vindkraft ut 3,5 gånger så mycket CO2 som kärnkraften och solceller 7 gånger!
Våra riksdagsmän hade bara behövt åka till Tyskland som har nästan 30 000 vindkraftverk. I vissa landsdelar står verken så tätt och det är en ingen vidare syn att se. Trots att verken har en kapacitet på 56 000 MW, så fungerar de inte som ersättning. Detta beror på att vindkraft (liksom solceller) är variabel. Den funkar bara när det blåser. Och det gör det som bekant inte jämt.

Återigen säger Foliehatten: Hur svagbegåvad får man vara som riksdagsman?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar