onsdag 30 maj 2018

Fridolins avskedspresent till skolan!

Sällan har ett virus åsamkat så stor skada som det virus som drabbade sälarna i Kattegatt 1988. Om man ska tro opinionsundersökningarna, så verkar dock både sälar och väljare ha repat sig. Det är självfallet att MP gör allt de kan ,för att förstöra så mycket som möjligt, innan de åker ut!

Läroplanen för bland annat grundskolan ändras redan i sommar för att bli mer könsneutral och motverka uppdelning av flickor och pojkar. Samtidigt tillsätts en utredning om skolans diskriminering av kön och könsöverskridande identiteter. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att föreslå liknande förändringar för gymnasieskolan.
Gustav Fridolin: ”Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor.”

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna.
Flickor och pojkar blir barn och elever. Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som "barn" och "elever" ska användas, istället för "flickor" och "pojkar", om det inte är "motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män.
Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Nu drabbas skolan av den feministiska regeringens genusideologi och svenska barn skall användas som experiment och det är rent ut sagt vedervärdigt. Detta ständiga förskjutande mot mer och mer feministiskt vanvett, sker mycket diskret, ingen kan påstå, att detta skulle ha något som helst stöd hos befolkningen, mer än för de redan frälsta!
Att hålla på att implementera denna typ av social
a teorier är rent ut sagt - vansinne och kommer leda till mycket förvirring, personliga problem och lidande för barnen. Vi vet att de allra flesta barns könsidentitet ligger i linje med sitt biologiska kön och att detta är genetiskt betingat. Tror man, att det skulle vara bra för pojkar eller flickor, att inte få leva ut sina naturliga drifter och beteenden?

De allra flesta är verkligen äcklade av denna stegvisa förskjutning av mer och mer feministisk genusteori i utbildningsväsendet, för att indoktrinera svenska barn. Det finns inga ursäkter för det. Och det är beklämmande att nästan inga politiker pratar ett ord om det, trots att det är så uppenbart. Det börjar bli dags att något parti tar upp detta betydligt oftare. Pojkar och flickor är olika, och det måste man respektera, vi ska inte ha något flum i den svenska skolan. Man tar sig för pannan, tänker att det kanske ändå inte är sant. Men man tror nog innerst inne, det här är på riktigt, tankarna springer lätt iväg och har man inte ego nog, så kan man lätt tro man blivit psykiskt sjuk.

Regeringens beslut haltar lite grann, när man inte har insett problemet med logiken. Ena stunden skall man inte få göra skillnad på pojkar och flickor och i andra stunden ändå ska existera i en verklighet, där de faktiskt är olika. Många kommer att få svårt att framhålla tankefiguren, att alla kön har samma värde, rättigheter och skyldigheter genom att påstå att det inte finns några kön.
Man måste ju ljuga om allt, om man ska börja ljuga om något. Hur kan man annars kunna motivera att göra någon skillnad alls? Antingen erkänner man att vi är olika och då är det berättigat, att göra skillnad eller så erkänner man det inte och då finns det ingen skäl, att göra någon slags skillnad. Det råder fortfarande oklarheten om pojkar och flickor ska delas upp när det kommer till sexualundervisning, omklädningsrum, hälsoundersökningar och hur man ska lära ut biologi och evolution, utan att prata om män och kvinnor.

Det tas även upp att "könsöverskridande identiteter" ska beaktas och man kan fråga sig vad lämpligheten är i, att en liten pojke på 6 år blir undervisad i sådana märkliga feministiskt konstruerade politiska begrepp. Om man ska acceptera, att man inte behöver vara en pojke för att ha en snopp, hur kan man någonsin veta om någon är en pojke? Med sådana postmoderna och avskyvärda teorier så ser
man inte hur man kan lära ut annat än, att alla är lika och således behandla alla på det sättet. Varför skulle man annars inte kunna dela omklädningsrum?

Det råder också
väldiga oklarheter i varför det anses OK, att prata om det, när det handlar om att misstänkliggöra mannen och skapa sprickor i samhället. Då är det OK, men inte annars. Ändringen är inget annat än, att det är galenskaper rakt igenom? Den rödgröna regeringen har inga goda intentioner med det. Inga riktiga i alla fall.
Och så undrar många varför den psykiska ohälsan bara ökar och ökar.
Svaret är enkelt. Den rotlöshet som många känner, framförallt i unga år, beror till stor del på att alla dom basparametrar man har som människa att i grunden identifiera sig med kön, ålder och härkomst, allt mer håller på att suddas ut. Uppenbarligen i yngre och yngre årskullar.

Man kan inte längre få va
ra en vit 15-årig kille längre och hur ska våra unga kunna orientera och hitta sig själva, när vi vuxna eldad upp kartan, slängt kompassen och tagit bort egot? Det är inte på något vis oproblematiskt eller enkelt för 15-årigingar, hur de ska förhålla sig till kön, könsroller och könsidentitet? Det är inte lätt att ha könsöverskridande identiteter och de inte är helt lättnavigerat. Bara för att någon identifierar som flicka, betyder det att vederbörande ska ha tillträde till flickornas omklädningsrum, utan vidare diskussion?
Detta med att kön är en social konstruktion och är något stora delar av den tredje vågens feminism vill, skall vara sant. Detta motsägs av all vedertagen forskning.

Denna åsikt härrör från den postmarxistiska tankegångarna som utvecklades under det sena 60-talet. Då marxismen motbevisats i alla dess delar valde några, att frångå de vedertagna vetenskaperna och istället hävda, att något var sant om man kände så.
Det är samma argument som kyrkan en gång i tid använde mot upplysningsfilosoferna. Även Karl Marx tyckte var ett nonsensargument. Men som förvisso var viktigt i utvecklandet av romantiken.

Kortfattat kan man säga att läroplanens förändring syftar till att från barnsben lära barnen, att kön är en social konstruktion. De som företräder denna åsikt är även tydliga med att kvinnliga beteenden är bra och manliga dåliga och önskar med alla medel göra de kvinnliga bete
enden till norm, även för männen genom skuldbeläggande av det manliga.

Man får hoppas att naturens utveckling är lite starkare än de genuspredikanter som alltför länge,
har haft alltför stort inflytande i samhället. Ty dessa personer har ingen som helst verklighetsförankring, miljöpartister, feminister och vad de nu kallar sig, virrpannor som med en vänlig men bestämd manlig hand skulle, inte tystas, men undervisas i historia och evolution, ty ingen av dem skulle kunnat framföra sin idioti, om det inte vore för den avskyvärde vita heterosexuella mannen.

De flesta är det en självklarhet, att eleverna som går ut skolan, har goda ämneskunskaper och god förmåga att inhämta ny kunskap. Att se till att det blir så, måste vara skolans kärnverksamhet. Att pådyvla dem Miljöpartiets värderingar hör inte dit, hur knasiga, och feministiska, de än må vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar