måndag 24 juni 2019

Hemspråksundervisning politiskt slagträ i Hörby!

2018 fick vi ett valresultatet som innebar, att några kommuner i södra Sverige blev SD-styrda. Bara för några veckor sedan fick också Svalöv en SD-styrd ledning! För vänstern och C med svans, är detta det värsta scenario som finns, främlingsfientliga och nazister som styr en kommun. Det kan bara gå åt helvete!

Hörby kommun som efter valet styrs av SD, inför efter ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige, att ett språktest skall genomföras, för de skolelever som vill ha skattefinansierad undervisning i sitt gamla hemlands språk.
Enligt Cecilia Bladh in Zito (SD), som är kommunstyrelsens ordförande i Hörby, kommer kraven för att klara språktestet att sättas lågt. För elever på gymnasiet räcker det med att klara nivån för betyg C och för elever i grundskolan behöver man endast nå den lägsta betygsnivån E.

Skollagen är ganska tydligen, att sådan undervisning endast ska ges till elever som har minst en vårdnadshavare som talar språket. Det innebär, att de unga män(ensamkommande barn) som fått uppehållstillstånd i Sverige, inte är berättigade till undervisning i sitt gamla hemlands språk.

Språktestet har anmälts till Skolinspektionen av Lärarnas riksförbund(LR). De anser att det strider mot skollagen, medan Skolverket, inte anser det! Med LR:s anmälan infinner sig genast några frågor! Vem har rätt enligt skollagen?
Varför går LR i strid mot SD på det här sättet? Vad kommer Skolinspektionen att komma fram till?

Vad som hittills har framgått, så har Hörby kommun, tydligen en del på fötterna. De följer lagen och frågan är, om de inte kommer, att frias helt. Helt plötsligt kan det komma öppna upp för de andra 289 kommunerna, att lagligt spara miljoner i budget varje år. Det lär de behöva. Med LR:s anmälan, kan det visa sig vara dödsstöten, för hemspråksundervisning.

I LR:s korta anmälan står det: ”Om vi kan flera språk främjar det vår export och ger gränsöverskridande kontakter. Exempelvis är arabiskan, nu är ett av de största språken i världen, ett stort affärsspråk som vi har nytta av.”
Helt fantastiskt att ett lärarförbund kan skriva en sådan text! Det är genant att vuxna människor inte kan uttrycka sig korrekt och bilda en fullständig mening.
Enligt Ekonomifakta har Sverige minimal handel med MENA, Afghanistan, Somalia, och Marocko. Trots att det har invandrat ett par miljoner till Sverige senaste 30 åren, hat detta faktum inte förändrats ett ända dugg.
I anmälan hänvisas det till Forskningsprojektet i Stockholm: ”Elever som deltagit i modersmålsundervisning i somaliska presterar bättre på uppgifter av läsförståelse på somaliska än somalisktalande elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Stockholms universitet.”
Om Foliehatten läser japanska i ett år eller om han läser det i sju år, påverkar naturligtvis det hur bra han blir på japanska. Behöver man forska om det?

Skolverket anger i sina regler: ”Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.”

När hemspråk infördes var ledorden jämlikhet, valfrihet och samverkan. I Prop.1975/76:118 om hemspråksundervisning för invandrarbarn  hänvisar man bland annat till att alla har rätt till sitt modersmål och att det är viktigt för individens kulturella identitet.
I prop. 1975:26 om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m.m. står det att "Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten." Hemspråksreformen 1977 är helt i denna anda.
I prop. 1975:26 står det att "Många invandrare kommer att återutvandra. De nya anpassnings-och omställningsproblem som då uppstår för dem kan bli mindre om de under vistelsen i Sverige har haft möjlighet tilll aktiv kontakt med det egna språket, den egna kulturen och ursprungslandet."


Lärarnas riksförbund(LR) som är SACO anslutet, ska nu vara med och bestämma läroplanen? LR är ett fackförbund och en centralorganisation och inte är ett dugg bättre än LO. Sedan när är ett fackförbund en politisk organisation? De säger själva, att de är "ett akademiskt yrkesförbund!" LR är anser många, att de för länge sedan har infiltrerats av vänsterfanatiker. Förr var LR och SACO stabilt borgerliga. Men det var medan det var ordning på både skolan och Sverige! De har sedan länge enbart varit till skada för Sveriges elever. I alla fall för de som faktiskt vill, få en utbildning i något annat än vänsterflum.
 
Naturligtvis är det viktigaste, att alla elever lär sej så bra svenska som möjligt. Att prata dålig svenska är varken bra för vidare studier eller arbete. En hel del anser att hemspråksundervisning är ett vansinnigt slöseri med resurser (i synnerhet i en kommun som kan ha 75 olika hemspråk och däröver!) Det största problemet med hemspråksundervisningen är, att den är skattefinansierad. Låt föräldrarna själva bekosta detta. Så gör man i de flesta andra länder. Det enda vettiga argumentet för hemspråksundervisning skulle vara, att det kan underlätta återvandring, men det har naturligtvis aldrig hörts ett knyst om detta! Foliehatten har aldrig förstått hemspråksundervisning. Kan de inte sitt eget språk? Hemspråksundervisningen har bara ökat segregationen.
 
"Tanken med undervisning i det tidigare hemlandets språk för invandrade skolelever, är att barn ofta snabbt lär sig svenska och då tenderar att glömma det gamla språket."
 
Svenska forskare och lärare som förespråkar modersmålsundervisning anser, att modersmålsundervisning kan öka elevernas möjligheter att uppnå målen i de olika skolämnena genom att eleverna känner att deras kultur respekteras/beaktas som i sin tur kan öka motivationen att lära sig och prestera väl i skolan. Med forskning, kan man bevisa vad som helst.
Det ytterst märkliga är, att i Danmark har sådana påståenden granskats objektivt och där kom man fram till, att inga sådana positiva effekter kunde iakttas. Frågan är vem har rätt danskarna eller de svenska forskarna? Foliehatten anser, utan tvekan, att det är danskarna som har rätt. De har inget rött filter för ögonen!


Forskare missar alltför ofta, att titta på helhetsbilder. När gjordes studierna, på vad, och vilka andra faktorer togs i beaktande? Kan man jämföra med hur andra länder/samhällen gjort? Varför tittade inte svenska forskare på de resultat som danskarna kommit fram till?
En intressant fråga är varför lyckas alltid kinesiska barn bra i skolor, var de än är i världen. Svarta barn lyckas däremot som grupp, sämre (med vissa undantag, såsom Igbo-gruppen). I USA presterar svarta barn ungefär lika dåligt, oavsett hur mycket stödåtgärder de får.
I Sverige idag är arabiska ingen liten obetydlig grupp, utan Sveriges mest talade språk efter svenska. Gå omkring i
ett ghetto och det finns inte många "svenska" butiker där (och inga svenskar heller). Behovet av att känna man har sin kultur bevarad är nog tillgodosett redan.
För att sätta den svenska uppfattningen på sin spets, kan man titta på de svenskar som flyttar utomlands med sina barn, till ett annat EU-land. Vilka länder i EU tillhandahåller hemspråk på svenska? Vill man få sina barn att lära sig mer svenska, får man ordna det själv!

Grundproblemet som är den största faktorn i skolan och den påverkar hur elever presterar i skolan, är motivation och disciplin. Idag har den svenska skolan enormt stora disciplinproblem. Foliehatten anser, att disciplinproblemen måste lösas, innan man börjar använda andra åtgärder (modersmålsundervisning till exempel), för att fler elever ska få godkända betyg. Vad det handlar om är att svenska politiker är ynkliga fega kräk som inte kan slå näven i bordet och sätta svenskt skolsystem i första hand. Sen rationaliserar man detta, genom att säga att "studier visar!"
Många undrar verkligen om detta sker i verkligheten, att barn som får hemspråksundervisning klara av svenskan bättre? I Malmö fanns det skolor där endast drygt 30% av eleverna hade behörighet att söka till gymnasiet och många talar mycket dålig svenska.
Många anser, att det är helt klart, att undervisning på grundskole- och gymnasienivå ska ske på svenska och inget annat, förutom när man lär sig andra språk förstås. Det är en självklarhet.

Hemspråksundervisningen infördes, när det kanske var 10 elever i en skola som behövde hemspråksundervisning. Det handlade om den klassiska ställa grupp mot grupp-retoriken, där sossarna låtsas som att kassakistan är oändlig. Idag när det kan vara hela klasser, blir problemet så enorma, att man måste lösa det på annat sätt.

En kommun har sin budget och måste prioritera. Valet mellan att anställa vårdare inom hemtjänsten eller ge migranters barn undervisning i deras modersmål, är tämligen enkel.
Till saken hör, att lärarförbunden ger sken av att sådana val inte behöver göras, när det i verkligheten är precis så.
Så länge segregationen består, finns ett visst hopp för att Sverige och svenska folket överlever. Det är givetvis skälet till att vänstern vill riva upp den fungerande segregationen.

Hemspråksundervisningen fyller således två goda syften, bibehålla det segregerade Sverige och underlätta en framtida repatriering.
Foliehatten har litet svårt att inse, varför SD agerar mot hemspråksundervisningen, kan det vara så, att de ser att det kostar alldeles för mycket?
 
Föräldrarna ska gå på SFI så de lär sig, vill de att barnen ska behålla sitt språk de talade när de var barn, ja då får de lära dem själva, i hemmet. I skolan lär vi oss svenska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar