onsdag 8 mars 2017

Ändringar på gång i Plan- och bygglagen (PBL)!

För några år sedan kom PBL, den trädde i kraft den 2 juli 2014. De nya reglerna innehöll ytterligare bygglovsbefriad åtgärder. Bestämmelserna innebär att följande åtgärder, om de uppfyller vissa kriterier, fick genomföras utan krav på bygglov:
-att uppföra komplementbostadshus och komplementbyggnader på maximalt 25 m² i anslutning till en- och tvåbostadshus,
- att på en- och tvåbostadshus göra en tillbyggnad på högst 15 m2
- att på en- och tvåbostadshus uppföra högst två takkupor, och- att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

För samtliga åtgärder, utom för takkuporna, gäller istället krav på anmälan till
byggnadsnämnden.

Nu vill regeringen ytterligare "effektivisera" plan- och bygglagen, när man föreslår en rad förändringar för att genomföra sin bostadspolitik.

De anser att kommunerna ska syssla med annat än att bevilja bygglov för balkonger. Det anser regeringen vars bostadspolitiska program tar sig allt mer konkreta juridiska former.

 

Foliehatten som sitter i kommunens byggnadsnämnd hälsar dessa förändringar med tillförsikt. Med den ”byggboom” som för närvarande råder är alla förenklingar av bygglovsansökningar ett "måste." För bara 14 dagar sedan erhöll Svalövs kommun 17 bygglovsansökningar på en och samma dag. Kan man förenkla hanteringen är det en vinst för alla inblandade.
De förenklingar som är föreslagna är att kommunerna ska slippa hantera bygglovsärenden om till exempel fasadfärg, fasadbeklädnad eller balkonger och burspråk, som därför helt enkelt görs bygglovsfria.

Innan förslagen kan träda i kraft måste Lagrådet granska förslagen som i flera fall handlar om att ta bort olika krav som regeringen anser binder upp resurser i onödan eller försenar byggprocessen.
Bostadsminister Peter Eriksson:
”Vi ser att planprocessen för bygglov behöver göras enklare och snabbare. Kommuners resurser ska användas till det som är viktigt och prioriterat.”

Minska onödiga planeringsprocesser
Man vill bland annat införa en tidsfrist om två månader när det gäller Länsstyrelsens möjlighet att upphäva kommunbeslut om en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning. 
Kommunerna ska också kunna begära att Länsstyrelsen i ett tidigt skede lämnar besked om statens intressen för att minska risken för onödiga planeringsprocesser.
Fler detaljplaner ska kunna an­tas av kommun­styrelsen eller byggnads­nämnden för att att korta ned handläggningstiderna och därmed minska kostnaderna för kommuner och exploatörer.
Vi får hoppas på en snabbehandling av dessa ändringar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar