fredag 3 mars 2017

Tar SVT ställning för Muslimska Brödraskapet?

Statsvetaren och terrorismexperten Magnus Norell mfl. har på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skrivit en rapport om Muslimska Brödraskapets (MB)verksamhet i Sverige. MSB förstudie är inget annat än en sammanställning av redan kända förhållanden. 
Faran, om det nu är en fara, för Muslimska Brödraskapet i Sverige är att dessa kända förhållanden nu finns återgivna i ett och samma dokument.
Under årens lopp har MB genom en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del. Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till MB.

Många av dessa organisationer erhåller statsbidrag genom t.ex. SST, MUCF och Allmänna Arvsfonden. Utöver statliga myndigheter delar också regionala och kommunala myndigheter ut stöd och bidrag i form av olika projektbidrag.
Detta fenomen, att MB befinner sig som spindeln i nätet bland muslimska organisationer, förekommer även i olika grad i andra europeiska länder,
men i Sverige har denna utveckling gått som allra längst.

En av slutsatserna rapporten drar handlar just om att det behövs en "fördjupad kartläggning över de ekonomiska medel - statliga, regionala och kommunala som ställts till MB-relaterade organisationer. På vilka grunder de givits och vilka konsekvenser detta fått"
 
Den här integrationsmodellen verkar vara allmänt spridd i MB:s ideologiska nätverk. Sveriges muslimska förbund - SMF anser till exempel att:
”det ideala för samhället är ett system med kulturell pluralism, där varje minoritetsgrupp står på samma nivå som majoritetsgruppen. Det är möjligt att utarbeta ett pluralistiskt system i stället för att tvinga egna värderingar på varandra.”

Citatet är intressant för att det tydliggör hur samhället bör vara organiserat som ”små öar utan kontakt med varandra”. Det ideala är alltså att Sverige organiseras i olika ”grupper” där varje grupp ska ha rätt att praktisera sina speciella värderingar utan att någon i de andra grupperna ska kunna ha några synpunkter på dessa. Den svenska befolkningen bör, trots att de är i majoritet, vara en grupp bland andra grupper: alla grupper ska ha samma status. En stark mångkulturalism av det här slaget bygger sålunda på ”anarkistiska” ideal och skulle, om den infördes, innebära slutet för Sverige som demokratisk nationel- och välfärdsstat."
Som klaner med andra ord. MB vill förvandla Sverige till kopior av stater som bevisligen inte fungerar. Med andra ord; kan de lika gärna sitta i muslimska länder och utöva sin religion, om Sverige ska bestå av små, kulturella öar.

Svenska staten har länge finansierat muslimsk terrorism och annan muslimsk verksamhet. Andra länder borde se på Sverige som en terrorsympatisör eftersom staten har väldigt liten och dålig koll på var alla skattepengar de slänger omkring sig faktiskt hamnar
Det har visat sig att Sverige gång på gång har islamistiska krafter djupt inbäddat i regeringsmakten i framför MP och S. Det skulle inte alls bli förvånad den dag ett annat land börjar kräva visum för alla svenskar eftersom Sverige har producerat ett antal jihadister.

En åtgärd som skulle ge effekt vore ett omedelbart förbud mot religiösa friskolor av vad slag det vara månde. Kombinerat med indragning av alla transfereringar av skattepengar till religiösa rörelser så slås en stor del av basen för den subversiva islamistiska påverkansapparaten sönder. Då blir Muslimska Brödraskapet hänvisade till pengar som transfereras från sunnimuslimska bidragsgivare utomlands.
I vart fall får man hoppas att rapporten läses noga inom de politiska partierna.

Kritik

Rapporten får hård kritik av ett 20-tal av Sveriges främsta forskare på islam som menar att Norell saknar belägg.
Norell är en erkänd expert på just samtida terrorism har av M
SB givits uppdraget att genomföra en förstudie kring hur den mäktigaste islamistiska organisationens - Muslimska Brödraskapet - inverkan i Sverige ser ut. Terrorexperten levererar så, för islamister obekväma fakta.
 
De religionsvetenskapliga kritikerna skriver ett öppet inlägg på en blogg där de riktar stark kritik mot rapporten. Kända namn bland forskarna är Mattias Gardell, Jan Hjärpe och Eli Göndör. Emin Poljarevic, religionsforskare vid Uppsala universitet, är en av initiativtagarna till kritiken. Alla med mer eller mindre kopplingar till MB.

"De tycker att det är allvarligt att Muslimska brödraskapet framställs ”som en i grunden anti-demokratisk, våldsbejakande och samhällsomstörtande organisation” – och att personer och muslimska organisationer i Sverige namnges och därmed också misstänkliggörs."
 
Emin Poljarevic säger:
Rapporten kan inte anses vara trovärdig på något sätt. Det är ett undermåligt arbete, de saknar källor för det som påstås och man har inte tagit hänsyn till den omfattande forskning som finns om islam och muslimer i Sverige.”

I Gomorron Sverige kommenterade Magnus Norells kritiken som kan bli årets citat:
”Har de rökt på när de läst rapporten? Att det saknas källor! Det är ju bara att läsa rapporten.” Helt obetalbart.
 
Enligt SVT  är det viktigare att lyfta fram vilka som dementerar forskningen än själva problemet i sig? Helt otroligt!
 
Det som är känt om forskaren som kritiserade rapporten i Rapport i morse är att Emin Poljarevic är universitetslektor vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.
Googlar man lite snabbt finner man att han är PDRA Research Fellow vid Qatar University. Qatar som påstås ha varit finansiär för Muslimska Brödraskapet!!!!!!!!!!

I en rapport från CIA kan man läsa om hur MB finansierar sin verksamhet.

SVT:s ställningstagande är minst sagt mycket märkligt. Presentationen av upprörda forskare samt Sveriges Unga Muslimer, sker på ett minst sagt magstarkt sätt av SVT. Reportern känner sig anklagad och verkar störd över de "felaktiga" fakta som Norell lägger fram. Exakt vad som är felaktigt sägs inte, däremot tar SVT tydligt parti för de kritiska forskarna och SUM. Norell sägs inte lägga fram, mena eller presentera, däremot påstår han, inte mindre än sju gånger i artikeln. Kritik är också ett välanvänt ord, och det strösslas friskt med negativa utsagor som: saknar belägg, undermålig, inte trovärdig, saknar källor, beklagligt, rasistiska konspirationsteorier, absurd samt brister. Dessutom är det oklart vad som är skribentens egna åsikter och vad som är citat.


Som grädde på moset får Norell några rader för att bemöta de upprörda åsikterna och SVT gör sitt bästa för att misskreditera honom, bland annat genom att sätta citationstecken kring "välkända fakta" - klockrent exempel på ett "fake-news"-epitet.
 
Ska muslimerna åtminstone försöka rättfärdiga sin existens i Sverige borde de börja rapportera kontinuerligt till myndigheterna om vad som pågår inom moskéerna/muslimska intresseorganisationer.

Men det gör de inte. För lojaliteten ligger inte hos Sverige. Hela tiden får man höra om "de radikala är få till antalet". Om fallet vore så skulle de så kallade moderata muslimerna kunna slå ner på de radiala elelementen ganska så effektivt, och tvinga bort dem från den muslimska miljön där muslimerna praktiskt utövar sin tro.

Hela Sverige förväntas unisont ställa upp på "flyktingkrisen", utan att ens ha blivit tillfrågade. Men muslimerna förväntas inte göra ett ”dugg” åt problemen som finns inom deras egen religion. Muslimerna måste förväntas ta ansvar för sin religion och alla problem som hittas inom den. Det borde vara ett slags grundkrav för att få utöva religionen i Sverige. Idag ser vi utvecklingen av parallella samhällen där mer eller mindre extremistisk islamism utgör en reell risk för den samhällsordning som bygger på värden som jämställdhet och sekulär rättsordning, vilka alla säger sig vilja värna och stå upp för, och där risken för islamistiskt motiverade terrordåd anses, av bl a Säkerhetspolisen, vara det största hotet mot vårt sam

Med muslimer följer alltid ett visst tanke/beteendemönster i form av medeltida värderingar och handlingar. Det är oundvikligt. Att det är problem med muslimsk invandring är klarlagt i rapporten eftersom den inte är kompatibel med ett sekulärt och demokratiskt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar