torsdag 6 april 2017

Dömd pedofil vann i hovrätten!

Mannen är utbildad förskolelärare och har i många år arbetat med barn. För två år sedan dömdes han för grovt barnpornografibrott och har nu begärt att få tillbaka vårdnaden om sin son. Tingsrätten gick på mammans linje och sa nej men hovrätten beslutar nu om gemensam vårdnad.
Efter att ha avtjänat sitt straff vände sig den 46-årige mannen till Sundsvalls tingsrätt och begärde att han skulle få gemensam vårdnad om den åttaårige sonen.
Mamman är orolig för att pojken ska utsättas för övergrepp och vill att hon ska ha ensam vårdnad även i fortsättningen. Pappan kan dock få träffa pojken så länge det sker med så kallat umgängesstöd.

Brottet inte riktad mot någon person
Tingsrätten kom fram till att det som talade för gemensam vårdnad var att föräldrarna i och för sig hade ett gott samarbete när det gällde pojkens möten med pappan i närvaro av umgängesstödjare.
Samtidigt ansåg domstolen att pappans brottshistorik talade för att han inte skulle få vårdnaden.
Tingsrätten skrev i sina domskäl:
"Även om brottsligheten inte har varit riktad mot S (sonen) eller i övrigt mot någon person, anser tingsrätten att brottsligheten är av sådan karaktär att det finns anledning att ifrågasätta P:s (pappans) lämplighet som vårdnadshavare."
"Den omständigheten att P dömts för barnpornografibrott är en så pass väsentlig faktor att den inte går att särskilja från föräldraskapet."

Förståelse för mammans oro
Sammantaget kom tingsrätten fram till att pappan inte var lämplig som vårdnadshavare. Pojken skulle dock även i fortsättningen få träffa sin pappa med umgängesstöd.
Pappan överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som nu gör nu en helt annan bedömning och beslutar om gemensam vårdnad.
Hovrätten har visserligen ”förståelse för mammans rädsla att något ska kunna komma att hända sonen,” men gemensam vårdnad bedöms ändå som motiverad.

Allvarliga sexövergrepp
När det gäller domen för grovt barnpornografibrott skriver hovrätten i sina domskäl:
"Brottsligheten innebär att han tagit del av allvarliga sexuella övergrepp mot barn vilket ger skäl för att ifrågasätta hans omvårdnadsförmåga. Brottsligheten har dock inte varit riktad mot S eller M, även om det givetvis fått konsekvenser som drabbat dessa."
Hovrätten väger in att det är tre år sedan brottet begicks och att pappan de facto har genomgått behandling hos Kriminalvården.

Umgängesstöd behövs inte
När det gäller frågan om umgänge anser hovrätten att pojken ska ha ett omfattande umgänge med sin pappa utan umgängesstöd.

Hovrätten skriver:
"Hovrätten har alltså att göra en riskbedömning där risken för övergrepp måste vägas mot S behov av en nära och god kontakt med sin pappa."
"Hovrätten bedömer att det visserligen framstår som mer sannolikt att ett övergrepp kan komma att begås av en umgängesförälder tidigare dömts för grovt barnpornografibrott. Det kan dock inte anses stå klart att risken för övergrepp i varje situation är så hög att brottsligheten helt utesluter umgänge utan närvaro av utomstående."

Inget nattumgänge
Däremot anser hovrätten "att den risk som P:s brottslighet trots allt utgör" innebär att det för närvarande inte är lämpligt med något nattumgänge eller lovumgänge.

Föräldrars rätt till sina barn står över barnets bästa idag. Det är helgalet att någon som gjort sig skyldig till barnpornografibrott kan anses vara en god vårdnadshavare och trygg förälder för barnet. Han inte bara utsätter barnet för övergreppsrisk utan även modern för en oro som kommer att avspegla sig på hennes föräldraskap.

Detta är
inte okej någonstans, men i Sverige är visst allt tillåtet nuförtiden.....
Pedofili har inget med barnets kön att göra...det handlar om övergrepp. Och har man en gång släppt spärren till att titta på övergrepp, så är steget inte så långt till att själv begå dessa. Särskilt om man då får tillgång till barn...
 
Oftast så begår pedofilen övergrepp på barn i sin närhet. En man som söker sig till övergrepp mot barn på nätet ligger absolut i gränslandet till att begå övergrepp mot barn även i det verkliga livet.

Övergrepp kan samma pedofil begå både mot flickor och pojkar.
Barnets trygghet och säkerhet måste gå före förälders rätt när det gäller övergrepp eller våld. Barnet måste sättas i första rummet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar