torsdag 15 mars 2018

De rödgröna kör över kommunernas omplaceringar av ensamkommande!

Regeringen vill sätta stopp för kommunernas möjlighet att placera ensamkommande barn i andra kommuner, någonting som har skett i upp till en tredjedel av fallen.
Migrationsminister Heléne Fritzon: "Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande."
 
Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen med lagförslag om att begränsa möjligheterna för en så kallad anvisningskommun, att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun.
Sedan den 1 april 2016 tillämpar Migrationsverket, enligt direktiv från regeringen, en anvisningsmodell som har som huvudsyfte att mottagandet av ensamkommande barn ska bli jämnare fördelat mellan landets kommuner. Om anvisningskommuner får fortsätta att placera barn i andra kommuner orsakar det, enligt regeringen, en ojämn fördelning av ansvaret. Regeringen skriver i sin proposition:
"Sverige är det land i Europa som under de senaste tio åren har tagit emot flest asylsökande ensamkommande barn i förhållande till sin befolkning. Migrationsverket anvisar kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn.

Under 2015 och 2016 placerades, så mycket som 34 respektive 25 procent av de anvisade barnen i boenden i andra kommuner än anvisningskommunen."
Enligt regeringen finns det risk för att de kommuner där det finns etablerade särskilda boenden för ensamkommande barn och unga får bära "ett oproportionerligt stort ansvar" för ensamkommande barn till följd av att andra kommuner väljer att placera ett stort antal barn på dessa boenden.

Den ny aktuella lagändringen syftar till att skapa en ”jämnare fördelning” av ensamkommande barn och innebär att en anvisningskommun endast får placera barnet i ett boende i en annan kommun under vissa förutsättningar.

Dessa förutsättningar kan vara att kommunen har ingått en överenskommelse om placeringen eller placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Även vissa vårdbehov hos barnet kan aktualisera en placering i annan kommun.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.
 
Ännu en gång kör regeringen över det kommunala självstyret. I flera artiklar om dessa ensamkommande framkommer det, att merparten föredrar, att bli placerade i närheten av våra fem storstadsregioner. Norrut är det för dystert, kallt och " långt till stan". Detsamma gäller mindre orter söderut med undantag för kylan. Frågan är väl om inte våra politiker skulle tillfrågat kommunerna varför de omplacerar? En orsak kan vara bristen på boende, skollokaler och personal! Eller är en jämnare fördelning " ett självändamål?”
 Detsamma gäller kravet att anvisningsländerna ska ta emot flyktingar. Ingen frågar " flyktingarna " om de vill låta sig "omfördelas" till Polen, Tjeckien, Estland m.fl. länder. Trots allt är det ju inte varor det rör sig om. ”Man kan inte ställa grupper mot varandra”...
 
En del av de ensamkommande flyktingbarn torde numera vara illegala invandrare med utvisningsbeslut alternativt asylsökande vuxna eller ensamkommande flyktingbarn med utvisningsbeslut, men med verkställighetshinder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar