lördag 10 mars 2018

De rödgröna vill införa förbud för arbetsgivare att få utdrag från brottsregistret!

Antalet utdrag ur belastningsregistret som tas ut på egen begäran, har ökat kraftigt på senare år, från 40 000 år 2003 till över 286 000 förra året(2017). Allt fler arbetsgivare vill se utdrag ur brotts-registret, innan de anställer någon. Regeringen planerar nu att införa ett förbud för arbetsgivare att kräva detta, av en person som söker jobb.
Idag är det bara person själv som kan begära få ett utdrag ur registret. Arbetsgivaren har ingen möjlighet till detta enligt polismyndigheten.
"Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare."
Det huvudsakliga syftet med att arbetsgivaren begär att få se ett utdrag ur belastningsregistret bedöms vara, att individen "tvingas" visa upp det för en arbetsgivare som en förutsättning för att anställas. Enligt de rödgröna är detta en konsekvens av arbetsgivares "långtgående möjligheter, att få tillgång till känsliga uppgifter i belastningsregistret på ett sätt som aldrig var avsett."
Regeringen anser att till exempel en person som har begått brott, men sedan fått rätsida på sin tillvaro inte ska behöva hindras från att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet. Mot bakgrund av den lavinartade ökningen av registerutdrag har regeringen därför påbörjat beredningen av ett nytt lagförslag.

Förslaget innebär att man ska försöka hitta en lösning, där en arbetsgivare endast får begära, att den arbetssökande uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om det finns ett uttryckligt stöd för det i lag. Det skulle gälla yrken, där det är befogat.
De lagliga möjligheter som finns i dag och som bland annat ger arbetsgivare möjlighet att genomföra registerkontroll av personer som ska jobba med barn påverkas alltså inte, utan det kommer att fortsätta att gälla. Samma sak gäller personer som ska tillträda till exempel säkerhetsklassade tjänster.
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att kartlägga frågan om när det kan finnas behov av ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019
.
De rödgrönas ställningstagande väcker flera frågor! Varför ska inte arbetsgivaren få begära att få se, ett utdrag ur brottsregistret? Oavsett vad det är för yrke, så kanske arbetsgivaren, inte vill anställa en dömd kriminell.

Detta förslag kommer, om det blir verklighet, att minska chanserna för vissa grupper av personer, att få en anställning. Företagen kommer att tillämpa försiktighetsprincipen, om man inte får svar på frågan om någon har ett brottsregister. Förslaget motverkar sitt syfte.
Man kan också konstatera, att utvecklingen i samhället medfört större risk för brott som sker från insidan. För de företag som har möjlighet att få registerkontroller utförda på sin personal spelar detta kanske ingen roll, men Foliehatten tror inte, att ett litet eller medelstort företag med nya krävande kunder skulle vara intresserade av, att anställa en person som de senaste tre åren dömts för exempelvis våldsbrott eller förskingring. Detta trots att personen avtjänat sitt straff. Man skulle som komplement i förändringen infoga en möjlighet, att kunna söka dispens att få rätten att begära in dessa utdrag. Något sådant förslag finns inte idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar