fredag 2 mars 2018

Kommunerna har svårt med offentlighetsprincipen!

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun beslutade att avslå en mans begäran, om att få ut e-postmeddelanden med bilagor som hade skickats till en tjänsteman hos kommunen från bland annat Trafikverket, Svenska kyrkan och Sweco. Begäran gällde meddelanden om "Avtal för bullervall, Prästviken Botkyrka" och "trafikens förutsättningar" med mera.

Kommunen motiverade sitt avslagsbeslut med att meddelandena hade skickats till kommunen i syfte att bereda ett pågående ärende, inför dess slutliga avgörande och att de därför inte ens utgjorde allmänna handlingar. De hade inte heller arkiverats.
Kommunen hänvisade till bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen där det framgår att utkast under vissa förutsättningar, till exempel handlingar som har skickats "för samråd", inte utgör allmän handling.

Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och pekade på att e-postmeddelandena och dessas bilagor utarbetats av externa företag och att bestämmelsen i tryckfrihetsförordningen därför inte kunde tillämpas.
Kammarrätten konstaterade att samtliga e-postmeddelanden - inklusive bilagor - utgjordes av allmänna handlingar. De hade inte lämnats till kommunen i "samrådssyfte" och omfattades därför inte av den åberopade bestämmelsen. Handlingarna hade inkommit till och förvarades hos kommunen och var därför allmänna handlingar och det upp till kommunen att sekretesspröva dem.

Kommunen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. HFD understryker i sitt beslut att att endast den sökande och alltså inte myndigheten är behörig, att överklaga ett beslut om rätten att ta del av allmän handling.

Det Botkyrka kommun inte hade ”kläm” på var att offentlighetsprincipen inte bara handlar inte om domar. Det handlar om att alla ska ha rätt att ta del av offentliga/allmänna handlingar. Det handlar om maktbalans och att motverka korruption. Det är viktigt att inte bara de redan inflytelserika får ta del av viktig information. Inte bara de som är statligt godkända och betrodda. Med medborgarna avses inte nödvändigtvis enbart journalister. Med medborgarna menas alla medborgare, faktum är att offentlighetsprincipen, även gäller icke-medborgare. Man behöver inte ens vara bosatt i Sverige eller befinna sig inom Sveriges gränser, för att nyttja tryckfrihetsförordningens principer om offentlighet.
 
Det är just därför de rödgröna i Sverige vill begränsa den. För att få mer kontroll och mer makt. Man gillar inte att "alternativmedia och medborgare" visar upp en annan bild, än den de själva så gärna vill måla upp. När problemen ökar i Sverige ökar också behovet av att dölja dessa. Annars har man inga väljare kvar.

Tack vare offentlighetsprincipen har flera oskyldiga kunnat få upprättelse, då journalister och andra kunnat granska domarna. Quick, Linna, m.fl.
Makten ska kunna granskas. All makt utgår från folket, och vi som medborgare ska självklart ha rätt att själva söka information, om hur våra skattepengar används. Utan offentlighetsprincipen hade vi aldrig fått reda på kommunpampar som festar loss på Mallorca, statligt anställda som fifflar med löner m.m. Program som ”Uppdrag granskning och Kalla fakta” hade saknat förutsättningar för att ens bedriva sin grävande journalistik.
 
Utan offentlighetsprincipen hade politiker och tjänstemän inte kunnat granskas. Samma sak med andra myndigheter. Hur vet du att en upphandling gått rätt till? Genom att begära ut information kring hur man gjort, vilka anbud som fanns, vem från kommunen/myndigheten som var ansvarig, samt vem som vann anbudet. Utan offentlighetsprincipen så hade du aldrig kunnat få ut information kring sådana saker.

Hur vet du att polisen inte undanhåller massa information i utredningar? Informationen går att få ut.
Hur får du reda på varför en åklagare lägger ner en utredning eller hur får du reda på varför en dom blev som den blev?
För att vi har offentlighetsprincipen.

Ett mycket intressant fall är en företrädare för Medborgerlig Samling som på Sala Kommuns Facebooksida ställde frågan om kommunens befolkningsökning berodde på mottagande av invandrare.
Kommunens kommunikatör
vägrade svara på frågan med hänvisning till att den var del av ett "invandringsfientligt spår". Utöver det googlade han sannolikt frågeställaren och när han såg att hon var från Medborgerlig Samling meddelade han att "samtliga agitatorer" från partiet skulle komma att blockeras från kommunens hemsida.
En pikant detalj i sammanhanget är att kommunikatören har bakgrund som journalist, han har vunnit det stora journalistpriset och arbetat på medier såsom Expressen
och Sveriges television. Ett högst olämpligt beteende av en offentlig myndighet, att bemöta medborgare på det sätt.

Offentlighetsprincipen är en fundamental grundpelare för att ett samhälle skall kunna fungera
och då för man neka information. Dessutom skall politisk tillhörighet inte ha någon betydelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar