söndag 18 mars 2018

Romer campar centralt i Malmö!

Enligt Malmö kommuns lokala ordningsstadga krävs det tillstånd från polismyndigheten, för att campa inom andra områden än Sibbarps badpark. Polismyndigheten får efter tillsägelse och beslut av polisområdeschef förelägga en campare att vidta åtgärd för rättelse. Grunden är att offentlig plats tas i anspråk på ett sådant sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen upplåtits för eller vad som är allmänt vedertaget. En campare ska efter tillsägelse från polismyndigheten ges den tid det kan åtgå för att själv vidta rättelse.
Att sova i bilar betraktas som camping. Camping är i Malmö bara tillåtet på campingplatsen i Sibbarp. Ändå har romer regelbundet campat inne i centrala stan och polis och kommunala myndigheter tittar på!

Efter år av klagomål gick Malmö kommun in våren 2015 och rev tältlägret med romer i Pildammsparken. De flyttade och ockuperade istället en parkeringsplatsen i korsningen Östra Farmvägen-Industrigatan. Där sover de hitresta romerna från framför allt från Rumänien och Bulgarien i sina bilar. För att hålla värmen uppe, går bilarna på tomgång dygnet runt, med omfattande avgasutsläpp som följd. Det mekas med bilarna och olja hälls ut i dagvattenbrunnarna.
Runt den ockuperade platsen har romerna kastat allt avfall och de bildar nu små soptippar och man uträttar också sina behov i anslutning till parkeringsplatsen, med de sanitära olägenheter det innebär. Boende i närområdet klagar till kommunen och undrar varför polis och väktare inte gör något, trots att de vet om vad som  sker. Det nuvarande lägret växer kontinuerligt och de hitresta tiggarna har nu också börjat annektera en granntomt i kvarteret Smedjan där en bensinmack tidigare låg. Tomten ägs av fastighetsägaren Per Arwidsson, via bolaget Arwidsro som inte är glad åt ockupationen av hans mark och ännu mindre glad åt att staden inte agerar.
Arwidsson: ”Det är en sak för polis och kommunala myndigheter att se till att privat egendom inte kränks. Det är rimligt att kräva i ett rättssamhälle att man får ha sin egendom i fred.”

Redan i höstas fick miljöförvaltningen in rapporter om nedskräpning på den här tomten. Sopsäckar, matavfall och annat låg utslängt vid parkeringsplatsen som finns i hörnet av Industrigatan/Ö Farmvägen. Miljöförvaltningens representanter har besökt platsen och kunnat konstatera att det rör sig om romer som långtidsparkerat sina bilar här för att kunna bo i dem.
Nu har Arwidsro som äger tomten tagit beslutet att snabbt  avveckla och tömma parkeringsplatsen, som är uthyrd till ett parkeringsbolag. Vid månadsskiftet mars/aprilkommer man att spärra av med betongsuggor eller stängsel.

Problemet är att vänstern kommer att göra hus i helvete när avspärrningen kommer att ske. Den extremt icke-karismatiske Bjärby(Nätverket för romers rättigheter) kommer säkert att stå i spetsen och kanske få mer TV-tid! Troligtvis kommer man att dra ut på det i flera månader så som man gjorde med det förra lägret vid Pildammsparken.

De som kontrollerat med Transportstyrelsen och betalningsanmärkningar och ägarna, har hittat att flera bilar ägs av bilmålvakter och har obetalda avgifter. Gränsen är 5000 kr, sedan har Malmö kommun rätt att beslagta bilen. Vid en slagning på en bil, kom det fram att bilen ägdes av en bilmålvakt och var uppe i nästan 9000 kr obetalda avgifter.
Man kan konstatera att romer särbehandlas som vanligt och de får göra lite som dom vill. Polisen upprätthåller inte lagen. Det är tydligen tillåtet att ockupera privat mark och skräpa ner totalt innan något händer!

I Norrköping finns det tydligen rejält mycket skattepengar att plöja ner i dessa olika projekt. Saxat ur sidan:
"Uppskattningsvis bor ca 2000 Romer från forna Jugoslavien i Norrköping. Romerna, som grupp betraktat, är en av de mest marginaliserade grupperna av kommuninvånarna och det visar sig till exempel inom skolan, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. En stor del av gruppen är beroende av försörjningsstöd.
Arbetslösheten bland vuxna romer uppskattas till över 70 %
Projektet syftar till att genom 75 platser i projektet nå 150 individer som efter ca ett års deltagande i projektet kan gå vidare till yrkesinriktad utbildning eller arbete.
Bland de vuxna romerna i Norrköping idag över 20 procent analfabeter, 20 procent med ofullständig grundutbildning, 50 procent med grundutbildning och 10 procent med gymnasieutbildning.
Total projektbudget 11 402 000 kr
Beviljat ESF-stöd 6 229 000 kr
 
Tiggarbaronerna har enligt granskande reportage som gjorts, stora hus i sina hemländer. Gatupratarna som tigger/säljer knark/prostitution är antagligen i huvudsak slavar, som anvisats en plats och en arbetsbeskrivning.
Albanien, Makedonien och Serbien är tre länder som har ansökt om att bli medlemmar i EU. I dessa länder finns många romer. Det kommer kanske bli värre, om dessa tre länder beviljas medlemskap i EU!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar