söndag 5 januari 2020

Ett ej verifierat klanintyg räcker som bevis i hovrätten för att slippa utvisning!

Foliehatten hade trott att han hade hört och sett alla svenska sjuka dumheter när det gäller invandrare, så kommer denna dom i HR. Man tar sig för pannan!

Är verkligen Seriges rättssystem också fullt av vänsteraktivister? Precis lika korrupt som BRÅ eller...

Irakiern Ali …. dömdes för försök till mordbrand av frisörsalongen Bana på Nygatan, Ronneby till fängelse i 10 månader och utvisning som hovrätten upphäver. A… kunde uppvisa ett klanintyg där han riskerade dödsstraff, om han utvisades till Irak. Hur vanligt är det med klanintyg i Sverige? Foliehatten tror om denna dom vinner laga kraft, kommer det att bli mycket vanligare med klanintyg.
Foliehatten ställer frågan på sin spets - varför skall klanintyg ifrån ett korrupt land tillskrivas ett uns av legitimitet?
Är det legitimt att implementera ett sådant intyg som ett juridiskt dokument, från i ett annat land i världen som inte är verifierat, i svenskt rättsväsende? Finns det redan vedertagen praxis för att kunna skilja på ett äkta intyg skrivet av tidigare nämnda karaktärer eller går det att lura rättsväsendet genom att sonika låta en släkting skriva ett sådant intyg och sedan trycka dit en tumme som äkthetsverifierande klan-sigill?  Hur ska man verifiera ett sådant brev?
 
Frågan är hur många från den klanen som A… tillhör som bor i Sverige och Europa. Vissa klaner har hundratals personer i Sverige och skulle det vara så, är han i lika stor fara här i Sverige som i Irak, om klanen utfärdat en sådan "dödsdom". Då är han inte säkrare här, och kan utvisas.

Läs och begrunda A:s framfart. Fakta hämtade från från domen i TR:
”Straffvärdet för en vuxen person motsvarar – med utgångspunkt i vad som blivit utrett i skuldfrågan och i beaktande av att gärningen framstår närmast som ogenomtänkt och till viss del påtvingad – fängelse ett år och sex månader. Det finns inte anledning att differentiera straffvärdet för de tilltalade, som båda hade aktiva roller i det gemensamma företaget.
I beaktande av att A... var nära 19 år vid tillfället reduceras straffvärdet för hans del till fängelse elva månader. Det finns i övrigt inga förmildrande eller försvårande omständigheter A… var inte lagförd före händelsen. A... lagfördes dock den 10 dec 2017 genom åtalsunderlåtelse avseende ringa narkotikabrott. A... dömdes vidare den 30 maj 2018 till villkorlig dom i förening med 70 dagsböter för stöld. Den villkorliga domen bedöms motsvara fängelse två månader. Den senaste domen mot honom meddelades den 2 augusti 2018, då påföljden bestämdes till dagsböter för rattfylleri, ringa narkotikabrott och olovlig körning. Frivården har bedömt att det saknas förutsättningar för frivårdspåföljd avseende A....
I beaktande av att det är fråga om s.k. nyupptäckt brottslighet i förhållande till den tidigare villkorliga domen, ska straffvärdet reduceras till tio månader. Det nyupptäckta försöket till mordbrand är inte utan nämnvärd betydelse i förhållande till den tidigare lagförda stölden. Tingsrätten delar vidare frivårdens bedömning, att skyddstillsyn inte är en lämplig påföljd.
A... är dessutom, med hänsyn till oordnad situation samt alkohol- och narkotikamissbruk, inte lämplig för samhällstjänst På grund av det anförda och i beaktande av brottets art i förening med straffvärdet, som dock i sig inte talar för fängelse, föreligger särskilda skäl att bestämma påföljden för A…. till fängelse tio månader.

De grundläggande förutsättningarna för utvisning är uppfyllda eftersom A…. döms till svårare påföljd än böter samt då gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana, att det kan antas att A... kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Brottet, som har ett straffvärde uppgående eller allmänna intressen, att A... inte bör få stanna kvar i Sverige.

Av Migrationsverkets yttrande framgår att A... har sin hemort i Bagdad i Irak och att han sökte asyl i Sverige första gången den 8 november 2015, samt att han dessförinnan, den 27 oktober 2015, hade sökt asyl i Tyskland. Asylutredning genomfördes i mars 2017, men ansökan avskrevs i december 2017, efter att det genom österrikiska myndigheter framkom att A... vistades där. A... sökte asyl i Sverige på nytt den 15 januari 2018 och den ansökan avskrevs den 19 oktober 2018, eftersom A... då antogs ha lämnat landet, vilket bekräftades den 26 oktober 2018, då kanadensiska myndigheter meddelade att han försökt ta sig in i Kanada med ett svenskt pass tillhörande en annan person.

Migrationsverket har med hänvisning till myndighetens senaste ställningstagande (SR 02/2018) funnit att situationen i Irak inte är så allvarlig i någon del av landet att alla och envar riskerar att drabbas av våldet och de väpnade konflikterna. Enligt
Migrationsverket måste individuell prövning företas vid åberopande av eventuellt skyddsbehov. Migrationsverket har bedömt att A..., med hänsyn till att han vid två tillfällen avvikit, inte vill göra gällande eventuella skyddsbehov samt funnit att det inte föreligger hinder mot ett eventuellt utvisningsbeslut.
A…. har bekräftat att han kom till Sverige i november 2015, att han åkte till Österrike år 2017, att han återvände till Sverige efter 1 – 1,5 månad samt att han under år 2018 reste till Kanada för att där försörjas av en släkting. Enligt A... bor hans mor och syster i Irak och hans far är avliden. A... har påstått att han allt sedan år 2015 upprätthållit en kärleksrelation med en flickvän i Ronneby. Enlig A... skulle han dödas, om han återvände till Irak, eftersom en klan där förklarat honom fredlös sedan han hade sex med en flicka som tillhörde klanen. A....har också berättat att detta även medförde att hans familj stötte bort honom. Något annat hinder har inte framkommit. Tingsrätten bedömer att A:s blotta påståenden om risken, bestående i vedergällning av annan klan, inte innebär att det föreligger verkställighetshinder. A:s uppgifter framstår inte som trovärdiga eller sannolika. Det framgår t.ex. av frivårdsyttrandet, att A:s inför frivården beskrev att hans flykt från Irak hade samband med att fadern avled år 2014 och att han då drabbades av problem och därför inte kunde vara kvar. A... har vidare hemort i staden Bagdad och flera släktingar där. Mot denna bakgrund och i beaktande av Migrationsverkets yttrande, har det inte kommit fram hinder mot utvisning på grund av human skäl eller att A...är alternativt skyddsbehövande eller på annan grund. A... ska således utvisas och återreseförbudet ska bestämmas till fem år. A... saknar närmare anknytning till Sverige och kan därför inte anses lida något beaktansvärt men genom utvisningen. Det finns alltså inte anledning att reducera straffet på grund av beslutet om utvisning.”

Den svenska staten kan naturligtvis inte ta någon hänsyn till ett dokument som en klan i ett annat MENA-land har utfärdat. Det är skrattretande. Om Foliehatten tolkar detta rätt, så kan man med ett "klanintyg" bete sig hur som helst i Sverige och inte riskera utvisning. Fler invandrare kommer haka på denna trend med "klanintyg" om detta går igenom. Ännu ett sätt att få kringå utvisningar.

Dessa hotbilder är inget annat än uppdiktade. Går givetvis att slippa undan hot på precis samma sätt som man gör i Sverige om man är hotad av folk. Dold identitet, namnbyte.
Det man kan säga är väl att domstolarna har havererat på samma sätt som resten av samhället.

Per Brinkemo: ”Alla islamistiska grupper kommer från klansamhällen. Det är samhällen där befolkningen inte litar på stat och kommun. För människorna blir klanen, släkten, garanten för skydd, säkerhet och identitet. Religionen är viktig, men klan kommer alltid före religion. Vill man förstå Sveriges nya invånare kan man inte stirra sig blind på religionen.”

Klansamhällen i Sverige. Svensk juridik är inget universellt fenomen. Andra samhällen har annan syn på rättvisa. Det är därför vi ser parallella domstolar i förorterna. Journalisten Per Brinkemo beskriver en verklighet som existerar parallellt med den svenska offentligheten.

Sverige är ett extremt korrupt land med köpt PK agenda inkl. fullt med bedrägerier mot folket. Den som tror på något annat är blind. Foliehatten har i.a.f. slutat förvånas hur galet naivt ogenomtänkt korkade lagens beslutsrum är i Sverige. Det är i många fall man tror att det är barn som har skrivit lagarna i Sverige och dömer därefter.


A... kan, byta namn och identitet, skyddad adress mm och bo var han vill i Irak.  Så länge han är kvar här, är han och förblir : "menace to society invander" och en ständig källa till otrygghet för personer och
det spär bara på, med en större opålitlighet till sossarna. Sossestyret är trots allt experter på att skapa elände.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar