lördag 18 april 2020

Invandrarnotan upp på bordet efter Corona!

För några dagar sedan publicerades en första rapport av Entreprenörskapsforums projekt ”Integration Sverige” som bygger på statistik från SCB.

Nyckelordet
i rapporten är självförsörjande och det innebär att invandraren själv ska ta ansvar för sin egen situation. Rapportens resultatet var redan känd innan den ens påbörjades. Den som har följt utvecklingen i kommunerna och sett UGs program om Filipstad, får bara en bekräftelse på, vilken ekonomisk börda invandringen är. Det handlar nog mer om att successivt droppa besvärande fakta.

Förskjutningen från sysselsättning till självförsörjande går hand i hand med att man upplyser om, att resurserna är ändliga.
Om man nu ska satsa på självförsörjande så betyder det också att själv finna sådana jobb och kvalificera sig för dem. Det kan ingen handläggare i världen göra åt den arbetssökande. Hur man än gör, hamnar vi som alltid i, vilken mentalitet man har. Bättre kommer det heller inte bli, när Corona-pandemin övergår till efterföljande Corona-pandemonium med definitivt slut på andras pengar. Alla tidigare ekonomiska kriser visar tyvärr entydigt, att de hopplösa grupperna hamnar i än mer hopplösa positioner, än de befann sig i innan krisklubban slog ner på dem.

För Stefan Löfven är rapporten en katastrof och trots Löfvens bedyranden om, att tiden för nyanlända att komma i arbete är nere på fem år. Enligt rapporten tar det 13-14 år innan ens hälften av dem lyckats uppnå den blygsamma inkomsten 12 600 kronor per månad. De flesta hinner inte ens nå dit under den tid i arbetsför ålder de tillbringar i vårt land och då belastar de ett annat system: Pensionsfonderna och ÄFS.

”Fem år efter ankomsten till Sverige är sysselsättningsgraden runt 55 procent mot under 30 procent för självförsörjningsgraden.”

Intressant är att notera jämfört med rikssnittet, att det relativt sett går bättre för Stockholmsinvandraren än för Malmöinvandraren. Inte heller är utbildning någon självklar framgångsfaktor, sambandet mellan utbildning och självförsörjningsgrad är svagt bland våra ”nya svenskar” från Afrika och MENA. Kompetensregnet verkar behäftat med samma typ av missvisande äkthetsbevis som skyddsmasker från skumma kinesiska företag.

”Möjligen sammanfaller det med en diskrepans mellan rapporterade utbildningsnivåer och faktiska kunskaper och färdigheter.”

För att belysa den ”offerkofta invandraren bär” har media den senaste veckan skrivit många artiklar och givetvis tar även SVT upp detta. I SVTs morgonstudio tog man upp invandrarnas representation bland drabbade av Covid-19. Morgonstudion visade statistik av olika grupper och var de bor i Stockholm. Egentligen rätt så förutsägbar information. Sedan gav man det svenska samhället skulden för allt. En företrädare för The Global Village som ordnar Järvaveckan, sa att Sverige är ett mångfaldsland och de utsatta grupperna måste få tillträde till bättre bostäder i andra attraktivare områden och att vissa jobb ska vara ämnade enbart till dessa grupper.

Samhället ska som vanligt öppna upp plånboken igen. Inte en enda jävla ansats för att själv försöka göra något. De är som viljelösa barn. Öppna käften och gapa och kräva, kräva och åter kräva. D
et har visat sig, att de allra flesta som drabbats egentligen är pensionärer. Hälften av de insjuknade är döda, så kommer sådana här utspel, inte att fungera obemärkt i längden.

SD och M har inte tagit i någon mångkulturdebatt och den är egentligen död i pressen annat än enskilda utspel av representanter från de goda änglarna(C och V om ensamkommande). Men till hösten när utvärderingar görs och effekterna på ekonomin kickar in på ett smärtsamt sätt, lär offermentaliteten inte få samma genomslag. Redan nu kan vi se att samtalet går från sysselsättning till självförsörjande, där ordet själv har en särskild betydelse. Arbetsförmedlingen har mer eller mindre lagts ned, annat än att vara ett forum för att anmäla sin arbetslöshet. Skattefinansierade jobb minskar väsentligt och i media florerar det en massa inslag var man kan få så kallade riktiga jobb. Media sänder allt mer motsägelsefulla signaler. Å ena sidan mångkultur med allt åt alla och å andra sidan att resurserna är ändliga där nu var och en måste klara sig själv allt mer.

För Sverige finns inte många alternativ, än återvandring och det kommer att visa sig ganska snart. För att bryta detta oövervinnerliga utanförskap och bryta det ekonomiska utanförskapet och lyfta den hopplöse invandraren ur förorten till en värdigare tillvaro i sitt naturliga habitatet. Den lyckligen återvandrade kan i det kära hemlandet pråla med det erövrade välstånd svenska allmosor försett den med. För att inte tala om det anseende som erövrade insikter i genusvetenskap och annat matnyttigt kommer att skänka vår återbördade bidragsgäst inför landsmännens ohöljda beundran.
"Integration Sverige" avslöjar att en majoritet av utlandsfödda aldrig blir självförsörjande i Sverige och att det varit så alla år från 1990 till idag. Det visar också, att den svenska vänsterns ideologi, är byggd på ett gigantiskt luftslott. De menar att vi ska bygga upp den svenska välfärden, men hur ska detta någonsin vara möjligt, när en allt större del av den svenska befolkningen är av utländsk bakgrund och att en majoritet icke är självförsörjande?

En välfärdsstat bygger på, att en rätt stor majoritet av befolkningen är självförsörjande, betalar höga skatter och finansierar en stor välfärd. Vänstern för en generös och kraftig massinvandring av
personer som till majoritet inte varit eller kommer bli självförsörjande under decennier. Så länge denna grupp var en rätt liten del av befolkningen var det naturligtvis möjligt för oss att finansiera denna grupp i en oändlighet. Problemet idag är, att denna icke produktiva grupp, nu är en stor del av Sveriges befolkning och deras andel av befolkningen ökar med minst 1 % varje år.

Hur kan vänstern inbilla sig, att det på något sätt är ekonomiskt möjligt för en rätt tynande svensk befolkning att ta det ansvaret? Enda sättet att göra det möjligt på långsikt är att höja skatterna så mycket det bra går. Idag har Sverige kanske världens högsta skattetryck och att höja skatterna efter Corona, kommer bli omöjligt.

För JÖKen kom Corona i absolut olämpligaste tidpunkt. Kostnaderna för invandringen kommer upp på bordet
efter Corona, eftersom många företag och svenskar kommer att behöva få hjälp. Skulle vi dessutom få en kris på bostadsmarknaden, då kommer hela korthuset att rasa. Glöm inte att svenskarna, är världens högst skuldsatta personer.

Vänsterns hela ideologi är helt omöjlig i längden, d
e kan inte föra en enorm välfärdsstat med stora försörjningsstöd och samtidigt se till att massinvandringen av lågproduktiva invandrare fortsätter. I längden kan inte en allt mindre del etniska svenskar finansiera uppehället för en ständigt stigande del icke produktiva invandrare. Om vänstern inte kan få invandrarna produktiva, så kommer det svenska välfärdssamhället kollapsa helt och hållet. Vänstern enda recept är att skapa finansierade låtsasjobb till dessa för arbetsmarknaden inte kompatibla invandrare som bara handlar om att förfina statistiken och inte på något sätt leder till att invandrare bidrar produktivt till svensk ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar