torsdag 7 juni 2018

Att vara med i EU kostar oss 40 miljarder netto!

Våra "kära" så kallade "politiker" hävdar med emfas att det är viktigt att Sverige är med i EU. Allt fler börjar ställa sig frågan, varför? Börjar inte medlemsavgiften bli alldeles för hög? En fråga som tidigare ställts är: Vad fan får vi för pengarna?

Inte nog med att vi ska få en ökad medlemsavgift till 55 miljarder, dessutom skall EU minska jordbruksstöd för åren 2021-2027. Svenska bönder kommer under dessa sex år att tappa cirka10 miljarder i stöd och 2000 svenska gårdar tappar sitt gårdsstöd. Enligt LRF kommer de stora gårdarna att straffas. De är viktiga, eftersom de står, för en stor del av livsmedelsproduktionen och de bidrar till sysselsättningen. EU skall nu istället satsa på de mindre lantbrukare i Europa som utgör majoriteten av unionens jordbruksföretag.
Man behöver inte vara matematiker för att förstå att Sveriges medlemskap i EU kostar skjortan!
Titta gärna i länken och se hur stora jordbruksbidrag länderna får!

EU ska toppstyra oss och tala om vad vi får och inte får göra.
Alla har fått "krigsbroschyren" hemsänt, då borde kanske svenska folket äntligen fatta, att ett land måste vara självförsörjande på livsmedel! Sverige är idag självförsörjande på tre livsmedel - vete, socker och morötter.
Den svenska landsbygden skall växa igen fullständigt. Vi har inte längre något parti som står upp för jordbruket och landsbygden. Enligt den fysiokratiska läran finns det en naturlig ordning och staten bör låta denna göra sig gällande. Studiet av denna naturliga ordning lär, att jorden (och vattnet) är den enda källan till rikedom och att följaktligen jordbruket med binäringar är den enda näringsgren som i egentlig mening kan frambringa rikedom.
Sverige borde sträva efter att åter bli självförsörjande på jordbruksprodukter och satsa på att nystarta moderna jordbruksföretag. Nederländerna klarar att försörja stora delar av Europa med grönsaker. Det finns inget som hindrar Sverige att göra detsamma. Nederländerna är tättbefolkat till skillnad från oss och markpriserna är mycket lägre i Sverige.

Att lägga sig platt för EU är svenska regeringens specialitet. Många ser ingen större skillnad på EU och gamla Sovjetunionen. Bägge är och var maktelitens paradis.
Har folket röstat fram den högsta ledningen? Svar Nej.
Har folket röstat på presidenten? Svar Nej.
Följer EU folkomröstningarnas utslag? Svar Nej.
Håller EU på och tar in icke Europeiska länder? Svar Ja.
Borde EU läggas ner? Svar Ja.

Enligt regeringsformen kan en tiondel hänvisa frågor till riksdagen för folkomröstning. För beslut härom krävs att en tredjedel av riksdagens ledamöter bifaller detta. Alla folkomröstningar är i Sverige endast rådgivande, om inte annat överenskommits, med ett undantag. Om folkomröstning sker i anslutning till riksdagsval är den per definition beslutande. Grundlagsändringar kan ske genom majoritetsbeslut i riksdagen vid två tillfällen med val till riksdagen däremellan. Med skicklig taktik kan dessa regler användas för att återställa makten till Sveriges medborgare.

Enligt 1974 års regeringsform ändrades den tredelade makten i 1809 års regeringsform och ersattes med portalparagrafen att ”all makt utgår från folket”. Detta är nu överspelat genom:
1. Grundlagsändringarna 2010, där det skrevs in att "Sverige är en del av EU."
2. Ratificeringen av Lissabonfördraget 2011.
Genom 1 och 2 har svenska folket avträtt sin beslutanderätt till EU i följande frågor där EU har ”exklusiv befogenhet”:
Tullar, konkurrensregler för den inre marknaden, monetärpolitik för medlemsländer med Euro. Sverige har enligt sina EU-traktat inget inskrivet undantag för anslutning till Euro(införs om några år), gemensam fiskeri- och handelspolitik.
Genom 1 och 2 har svenska folket också avträtt sin beslutanderätt till EU i följande frågor där EU har "delad befogenhet", dvs. det svenska folket kan besluta härom så länge som EU inte har lagstiftat:
Socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transport, energi, frihet/säkerhet/rättvisa, folkhälsa. Observera formuleringen: så snart EU beslutat politik inom dessa områden gäller EU-reglerna, före svenska beslutade regler.
Dessutom förbehåller sig EU befogenheterna att samordna medlemsstaterna inom asylpolitik, polisiärt straffrättsligt samarbete, Schengensamarbetet samt därtill medlemsstaternas ekonomiska politik, sysselsättningspolitik och socialpolitik.
Detta måste ändras genom grundlagsförändringar och beslutande folkomröstningar. Därför krävs stor nationalistisk uppslutning så att EU kan bli till gagn för medborgarna, att portalparagrafen "all makt utgår från folket" återställes till dess avsedda demokratiska innebörd och att de svenska medborgarna har oinskränkt och exklusiv befogenhet i alla frågor.

Sveriges tillväxt har varit katastrofal och sedan 2007 har svensk BNP/capita minskat, inte ökat. 2007 hade vi en BNP/capita om 53000 dollar och vid utgången av 2017 var den 51000 dollar. Svensk tillväxt var som bäst mellan 1860 och 1950.
Handelsöverskottet var permanent överskott samtliga år mellan ww2 och EU inträdet. Under 2000 talet har vi haft flera år med handelsunderskott.
Sverige
hade i princip i full sysselsättning mellan 1950 och 1991. Sedan EU inträdet har svensk sysselsättning, särskilt räknat i riktiga jobb, fallit som en sten.

Vad EU givit oss, är en enorm byråkrati i Bryssel
och den kommer att utökas och inte minska efter Brexit. Det har även givit oss oräknelig byråkrati som kostar massor att implementera på båda statlig och kommunal nivå.

Slutligen har det givit företagen en oerhörd mängd kostnader för att implementera dessa regler.
Vår export till EU har minskat som en andel av vår handel sedan inträdet. Detta trots en mängd handelshinder mot omvärlden.
Givetvis kan man diskutera om BNP är ett bra mått. Att BNP måste mätas per invånare är dock helt självklart. Kostnaderna är inte mindre för företagen till följd av EU, regelverket har ökat med tio %. Tidigare var det bara stora exportföretag som fick beakta detta och de hade/och har råd. Tack vare EU drabbar dessa regelverk samtliga företag, även enmansbolag. De drabbar även kommuner och landsting.

De som hävdar att vi måste vara med i EU p.g.a. vår export, borde Singapore, Sydkorea, Japan och andra nationalstater drabbas hårt av administrativa kostnader för sin export. De gör de inte. Faktum är, att de har en mer framgångsrik export än de flesta EU länder.
Det enda EU har skapat, är höga avgifter på en marknad, som i princip
var gratis och de länder som inte gick med i EU, dom får inte använda sig av marknaden! Det är en form av utpressning. Om ni inte betalar massa miljarder och tar emot hundratusen tals invandrare, då får ni inte göra affärer på våran marknad! Hur kunde Europas marknad, bli EU:s?
Vi får se om U
SA och Kina går med på EU:s avtal. Vi ser nu hur Trump bryter dom mesta löftena och Kina som är så stora, dom vill nog ha betalt av EU, om dom ska få göra affärer i Kina. Det är inte frihandelsavtal, när man måste bedriva massinvandring och betala en massa miljarder. Norge och Island gillar inte EU, annars skulle dom väl ha gått med i EU? De är dessutom rädda om sina fiskevatten!
Det är mycket intressant att se, varför sossarna är så angelägen om att få till stånd en fördelning av de ekonomiska flyktingarna. Nästa år är det val till EU-parlamentet och detta kan bli det första val, där det verkligen finns en valfråga. Det kan innebära att invandringskritiska partier tar över halva parlamentet. För sossarna i Sverige kan det innebära en total valkatastrof, speciellt som de flyktingvänliga har bättre alternativ i MP och C och flyktingmotståndarna självklart kommer att välja något av SD, AfS, MED eller M.
Om Sverige skulle gå ut EU kommer vi att tjäna enormt mycket på detta även om vi skulle bli tvungna att betala extra tullar till EU. Samtidigt kan också Sverige leta nya marknader för sin export. Swexit betyder att statskassan kommer att tjäna minst 20 miljarder varje år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar