fredag 29 september 2017

Lånefesten snart slut och snart kommer baksmällan!

Oavsett vem som bilder regering efter valet i september 2018, bör svenska folket redan nu, inrikta sig på sänkta ränteavdrag.
De flesta partier har uttalet sig för sämre avdragsmöjligheter.
Enligt statliga SBAB:s senaste prognos kommer den rörliga räntan ligga på 3 procent i december 2019, vilket kan jämföras med den genomsnittliga räntan på 1,44 procent som bankens kunder betalade i juni 2017.
Ränteavdragen har länge varit lite av "elefanten i rummet",
alla vet att de finns, alla vet att utgör en bomb som riskerar att detonera. Nationalekonomerna har länge varnat för de förmånliga ränteavdragen: trettio procent av lånekostnaden upp till 100 000 kronor får dras av i deklarationen.

De kostar staten 30 miljarder kronor årligen. Svenska hushåll har skulder på 3800 miljarder. Men hushållens nettotillgångar är 14000 miljarder. Vi är världens mest skuldsatta land per capitaVerkligheten är att lågkonjunkturen rycker allt närmare. Regeringen må strö på med valfläsk, någon annan betalar via skatten. Helt klart är att det kommer bli avsevärt kärvare för svensk ekonomi framöver.

Tittar man på tillväxten för helåret, ser den att sluta på omkring 2,4%. 2.0% på helåret anses vara lågkonjunktur. Vi har en finansminister som pratar omurstark svensk ekonomi.” Existerar inte verkligheten för denna minister? Snacka går ju…

Senast vi hade en lågkonjunktur var i början av 90-talet. Med andra ord för över 25 år sedan. Dagens ungdomar tror att allting bara stiger riskfritt i värde "forever"! Sedan dess har Sverige skapat "världens mest skuldsatta hushåll"...akta bobubblan...Inom en nära framtid kommer det att bli betydligt dyrare att ta miljonlån till nya villan. När kreditexpansionen nu börjat nå sin gräns, så är det givetvis så, att det är först f.o.m. nu vi kommer se, hur bra den pyramidspelsliknande tillgångsbubblan till ekonomisk tillväxt kommer att bära upp Sverige. Det få vill inse är att:

Kreditexpansionen har exploderat på budgivning på redan etablerade värden - befintlig bostadsstock. Sverige har flödat över av "bostadskarriärister" som knappt behövt jobba med de nettovärdeökningar de haft och som de kunnat realisera genom ökad pantsättning och försäljning.
Värdeökningarna som spritt sig ut i ekonomin genom både extrema vinster, nya lån samt skatter på dessa har gett oss en "artificiellt" högkonjunktur och odiskutabelt en extrem "tillgångsbubbla"

Detta har dessutom understött företagen som fått exportera mer tack vare sänkt kronkurs med ca -15% under motsvarande period mot etablerade världsvalutor. Allt understött av "minusräntan".
Arbeten i den offentliga sektorn och asylindustrin har också exploderat i samma tidsepok, vilket givetvis har ökad kostnaderna med mer än extrema mått.
Att under motsvarande tid har vi havererat en betydande kaka av hela välfärd med skola, sjukvård, polis, rättsväsende och fått realiserat, att våra pensionärer är 300.000 som får leva under fattiggränsen.
Sist men inte minst har vi skapat en polariserat vänsterfeministiskt PK-diktatur som med all rätt kan jämföras med det Orwellska "1984". Vi har tappat varandra i denna ideologiska härva som kommer ödelägga Sverige totalt. Det är nu bara en "tidsfråga".

Politikerna och konjunkturen kommer se till så räntorna går ned/står stilla. Dock kommer de se till så skuldkvoten brutto räknad inte ökar nämnvärt.. Slösa vann, frågan är mer vad som händer vid kollapsen? Är det
Svarte Petter som bor kvar kanske? Som land kommer vi inte ha råd, med alla dessa konsekvenser.. som slår igenom på allvar när? Många frågor, få svar.

onsdag 27 september 2017

Vi hade otur med vädret hävdar Trafikverket!

I måndagens Aktuellt sändning intervjuades en företrädare för Trafikverket och anledningen var alla tågförseningar.
Vi har haft otur med vädret och många åsknedslag var den stora anledningen till tågförseningarna!
I slutet av inslaget
framgick det klart och tydligt, att det var betydligt fler blixtnedslag 2012 än 2016, enligt SMHI. Trots detta var antalet ställverksfel pga av åskväder högre 2016. Slutsatsen är således att mannen som skyllde de otaliga driftstoppen på vädret pratade just - ”väder.” Det svenska järnvägsnätets underhåll är så eftersatt i många år att det kommer att kosta skjortan och ta lång tid att få det fräscht och modernt igen.

Trafikverket har fått svidande kritik av myndighetens internrevisorer i en rapport om hur myndigheten styr underhållet av de statliga vägarna och järnvägarna.
Underhållet visar stora brister och beskrivningen visar en organisation i kris:
Revisorerna skriver i en sammanfattning att:
Granskningen visar på brister gällande styrning, planering, prioritering och uppföljning av underhållsåtgärder. Fastställda arbetssätt saknas för att identifiera det samlade underhållsbehovet i anläggningsmassan samt att prioritera mellan underhållsåtgärder. Det finns ingen sammanhållen underhållsplan som speglar de prioriterade underhållsåtgärderna för Trafikverket
Underhållsbristerna hänger inte samman med sammanslagningen av Vägverket och Banverket 2010.
Orsaken till problemen stavas inkompetent politisk styrning. Man delade upp ett statligt företag\verk SJ i en hel hög statsägda företag och verk.
SJ
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
Trafikverket

Dessa företag/verk största intresse är numera att käbbla med varandra samt privatisera, som Vectura och Euromaint
I den processen har man förlorat mycket av den kompetens man en gång hade.
Bristerna beror på för lite resurser och på en historiskt ”reaktiv kultur”. Man agerar först efter att något inträffat och att man arbetar för lite med förebyggande åtgärder.

De mest allvarliga är att Trafikverket saknar processer och fastslagna arbetssätt för att identifiera underhållsbehov och för att klara prioriteringar.
Trafikverket uppges inte ha någon sammanhållen underhållsplan som avspeglar vilka prioriteringar man gör. Dessutom har revisorerna inte hittat att myndigheten äger några reservdelsplaner.
Trots att myndigheten ansvarar för både drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. har man, enligt revisorerna, en delvis otydlig drifts- och underhållsstrategi. Hur den följs upp är otydligt.

Trafikverket saknar också mål eller arbetssätt för hur man ska göra livscykelanalyser kring teknikinvesteringar, vilket kan leda till onödigt höga kostnader för underhållsarbetet.
Är tillståndet en katastrof?
Bristerna har funnits sedan Banverkets tid på 1990-talet. Men några förbättringar har Trafikverket inte lyckats åstadkomma.Det saknas uppgifter i systemen kring vilka komponenter som belastas mest och vilka som behöver underhållas.
Vissa växlar passeras av hundratals tåg, andra bara av ett tiotal. Men i dag går detta inte att utläsa ur it-systemen. Ett av systemet man har kallas Bis, Baninformationssystem. Men i det finns inga tidsstämplar för när komponenter har bytts ut. Därför vet man inte hur gamla de är och det går heller inte att
planera för när de behöver underhållas eller bytas.
Kunskapsbristerna gör det svårt att prioritera mellan olika åtgärder. Dessutom finns en otydlighet inom myndigheten vilken standard olika sträckor ska ha.

Idag finns ingen nationell underhållsplan som kan hjälpa till att se var man ska satsa olika medel för att de skall göra störst nytta.
Ett av problem är de upphandlingar som görs i dag är så hårt styrda av regler. Trafikverket går efter lägsta pris så länge alla andra villkor är uppfyllda.Många kritiker anser att Trafikverket bör använda sig av så kallade utförande entreprenader - som exakt talar om vilka spårarbeten som ska göras.
Detta i stället för de "funktionsentreprenader" som används i dag av Trafikverket, och som styr av hur många stopp det får lov att vara på en bana under viss tid.
Dagens underhållsmarknad för järnvägen är väldigt liten och det finns få företag som arbetar med detta.


Sedan har man mage att påstå att man har fått mer järnväg för pengarna?
Intressant vore om någon kunde förklara hur fem företagsledningar blir billigare att ha än en för att utföra samma arbete.
Trafikverkets anslag för drift, underhåll och trafikledning har i löpande priser ökat kraftigt de senaste åren, men ökningen har inte varit tillräcklig för att täcka de underhållsbehov som skapas av ökande trafik och tidigare eftersatt underhåll.

I Kapacitetsutredningen 2016/17 uppskattades det totala uppdämda underhållsbehovet av järnvägen till 8,8 miljarder kronor. Av detta står kontaktledningar för 33 %, spår för 27 %, broar för 22 % och spårväxlar för 17 %. Efter Kapacitetsutredningen har uppdaterade uppskattningarna gjorts för spår, spårväxel och kontaktledning, men signaltekniken saknas helt.
Ett annat stort problem är alla kopparstölder. Är det torrt, lagom varmt och mörkt så är det väder för att begå kopparstölder. I dansk media har man varit tydlig med att det är romerna som ligger bakom kopparstölder och tågförseningar. Märkligt nog förändras förklaringsmodellen till "vädret" när man passerar Öresund.
Även andra länder i Europa är tydlig med vilka som ligger bakom stölderna.Alla som använder spåren betalar spåravgifter. Region Skåne betalar cirka 130 miljoner varje år och lägger man ihop alla spåravgifter i hela Sverige, hamnar siffran mellan 800-1000 miljoner. Vad Foliehatten förstår går dessa pengar direkt in i statskassan. Om man istället hade lagt dessa pengar + de pengar som avsätts i underhållet hade situationen kanske sett helt annorlunda ut, för de svenska järnvägarna!

tisdag 26 september 2017

Har Morgan Johansson komplex eller ...?

Man kan säga att valrörelsen började förra veckan och med den, ”drevet” mot SD och nazister!
Vår ”landsfader" Löfvén startade och följdes sedan upp av hans trogna drabant Morgan Johansson. För några dagar började också TV4 att ”misskreditera” sitt hatobjekt:  SD och nazister.
I söndagens Agenda fick Morgan Johansson verkligen "bre" ut sig och han jämförde SD med den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen(NMR). Morgan: ”SD och NMR är verksamma på samma kant.”
Anledningen till att man ens diskuterar NMR just nu, är väl trots allt att de är våldsbejakande nazister och på den punkten blir jämförelsen med SD helt bisarr.  Det blir lite som att peka på vad den s.k. våldsvänstern ställde till med i Göteborg 2001 som ett argument, till att inte diskutera med sossar.
Ännu gladare är väl NMR som nu normaliseras och bagatelliseras av Morgan. Dom är ju "på samma kant”, bara en lite ljusare nyans av brunt. Om nu 25-35% av svenska folket sympatiserar med SD, så är det väl inte hela världen om man tar steget över till NMR! Vilken hårresande jämförelse! Dagens opinionsläge pekar på att ca 1,3-1,8 miljoner svenska medborgare kommer att rösta på SD vid nästa riksdagsval. Tveksamt om ens en bråkdel av dessa vet vad NMR är och står för.

Visst har SD och NMR vissa saker gemensamt, så som exempelvis nationalism, motstånd till dagens invandringspolitik och en del konservativa idéer. Skillnaden är att NMR är en nazistorganisation med medlemmar som oavsett om det är sanktionerat eller inte, använder sig av våld, medan SD är ett demokratiskt parti som utesluter de eventuella medlemmar som skulle känna sig hemma i just NMR.
Faktum är att SD dragit till sig fler faktiska rasister och nazister än övriga riksdagspartier, eftersom SD är det enda partiet som motsatt stor invandring, mångkultur, osv. På samma sätt har förmodligen S, MP och V dragit till sig fler vänsterextremister än borgarna, av samma förståeliga skäl. Det betyder förstås inte, att man kan jämföra exempelvis sossarna med revolutionära fronten eller någon annan obskyr vänstersekt.

Vi har kunnat notera att Morgan som är den duktige pojken, har haft många twitter, den senaste tiden. Skillnaden är, att han nu får svar på tal, när han twittrar. Ibland blir det lite pinsamt för Morgan som tror att han är smart! Att som minister sänka sig till den nivån i sina twittrar, är anmärkningsvärt
När man ser detta lite från sidan som Foliehatten gör, funderar han på om Morgan har problem eller om han är en lydig slav som följer partilinjen. Tankarna går ostört till en annan liten man på 30-talet i Tyskland som också var propagandaminister! Likheten är slående, samma intensitet i sina uttalanden och bägge log lite, när de tycke, att de sa något bra!
Desperationen inom S bara växer. Det går inte längre att blunda och hoppas på att SD-spöket försvinner. Fler utspel är säkert att vänta.

Sossarna är oförmögna att debattera med SD i sak. Därför lanserar de ett mantra som alla förtroendevalda ska använda i alla lägen, när något diskuteras som gäller SD.

"SD är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter och de har inte samma värde som vi och de övriga riksdagspartierna."
 
Godnatt, socialdemokrati säger Foliehatten om ni fortsätter på den inslagna linjen! Inser inte S i Sverige att valen i Europa, det senaste året, inneburit att S mer eller mindre raderats ut eller gjort brakförluster! Vill de bättre på denna statistik? Det verkar inte bättre!
Formuleringen kan vridas och vändas på många olika sätt. Men för närvarande så säger alla sossar just denna floskel, för att undvika all form av debatt mot någon SD politiker eller att dryfta något förslag som kommit från SD.
Foliehatten gissar redan att svenska folket kommer att bli så enormt trötta på, att höra denna fras från Löfven & Co, dag efter dag, fram till valet nästa höst.
Och SD gör så klart vad de kan, för att visa sig inte vara eller sympatisera med nazism. Det är nog så, att det är helt avgörande för många väljares röster, så det blir en intressant fortsättning att följa.

Morgan Johanssons uttalande är helt horribelt och piskar upp polariseringen ännu mer i landet. "Vi ska sätta oss ned och diskutera med de andra demokratiska partierna..." sa han i Agenda, när han syftar på alla partier minus SD. Undrar om han menar om SD inte är ett demokratiskt parti? I politiken får man tydligen säga vad som helst? Med andra ord så anser han inte att SD är ett demokratiskt parti! Skrämmande! Var finns anständigheten?
Dessutom tycker Foliehatten att det blir lite patetiskt, att sänka nivån på debatten på det sätt som Morgan gör. Rena sandlådenivån!
Det är ganska exakt ett år kvar till valet och det här kan betraktas som inledningen på valrörelsen. Och man kör redan samma retorik som förra gången. SD är nazister. Och om man har fräckheten att rösta på SD, så ska man veta, att man springer bödlarnas ärenden. I själva verket, så är det den nuvarande politiken som leder till att människor drunknar på Medelhavet.

Hela den kraftsamling som nu görs för att förbjuda nazistiska partier är som att lägga allt krut på förskolan samtidigt som ryssarna intar Gotland. Vi har en svår situation med eskalerande kriminalitet. Maffiastyrda samhällen. Gängkrig och död
sskjutningar som inte klaras upp. Terrorism. Överfallsvåldtäkter som inte hinner utredas.

Morgan får ett väldigt intressant flin på läpparna, när han uttalar att Jimmie kanske vill bli av med en konkurrent... Är han så säker på att reportern är i samma åsiktsbubbla, att han förväntar sig skratt och medhåll som han är van med kanske- eller gör han det för att det är en medveten provokation?
Morgan är uppenbarligen inte skärpt nog eller insiktsfull nog, att förstå att det är exakt så sossarna framstår. Som om de försöker svartmåla sin mest fruktade konkurrent. Eller framstår och framstår, det är vad det handlar om helt enkelt. Lär väl falla lika väl ut som de tidigare försöken... Nazismen är ett randfenomen som aldrig har varit något stort problem och aldrig kommer att bli det. Lika lite som militanta veganer, som släpper ut minkar.

Socialdemokraterna har ett mycket nära samarbete med ett parti som är betydligt mer historiskt komprometterat än SD, nämligen Vänsterpartiet.
Om nu Morgan Johansson är så känslig för extremism så borde han naturligtvis aldrig kunna acceptera att
S samarbetar med detta parti som hyllat kommunistiska diktatorer och massmördare och där man så sent som i årets 1:a-tåget kunde se banderoller som uttryckte sympati för de kommunistiska förtryckarna i Venezuela.
Om detta tiger givetvis Morgan! Vänsterpartisterna säkrar hans och sossarnas plats vid köttgrytan. Då kan man inte vara så känslig.
Tänk om
Morgan Johansson la lika mycket energi och krut på att försöka lösa samhällsproblem han har ansvar för, istället för att säga SD=Nazister.
Då hade det funnits färre
problem kvar i Sverige!

måndag 25 september 2017

89% av journalisterna på Aftonbladet är hatade eller hotade!

Utgivare Sofia Olsson Olsén på Aftonbladet:
”89 procent av Aftonbladets ”synliga” journalister har utsatts för hot eller hat, enligt en undersökning som tidningen går ut med. ”För mig är det mycket viktigt att prata om detta, berätta hur våra arbetsförhållanden radikalt förändrats.”
Chefredaktör och ansvarig utgivare Sofia Olsson Olsén skriver i ett mejl till Journalisten att man ofta tidigare valt att inte berätta detaljerat; att undanhålla detaljer för att skydda medarbetare och inte trigga efterföljare.

Hot är givetvis helt oacceptabelt och det skulle ju vara intressant att veta omfattningen av just rena hot. Nu bakar man ihop hot med "hat" och siffran 89% blir helt intetsägande. Aftonbladet har nämligen en mycket generös bedömning av vad som är "hat".
Om man är kritisk så är man enligt AB en "hatare". Förmodligen klassificeras "du är en värdelös journalist" som hat när det egentligen är en åsikt.

Av naturliga skäl har journalist yrket blivit en yrkeskår som föraktas mest av det svenska folket - oavsett om man är PK eller bara en helt vanlig Medelsvensson.
Hela journalistkåren har utvecklat någon slags panisk skräck inför att ställa relevanta frågor och att vara obekväm för makten. Det beror troligtvis på nepotism, inkompetens och egoism, kombinerat med en narcissistisk personlighetsstörning. Bra exempel är Anders Lindberg på Aftonbladet och Alex Schulman på Expressen. Sverige har kanske de sämsta journalisterna i hela västvärlden.
Våra opinionsbildare – journalisterna, lever sällan där problemen finns. Eliten av skribenter och tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat ostört kan värna om sina ideologiska konstruktioner och rynka på näsan åt enklare varelsers intolerans.
Roten till journalisternas åsidosättande av korrekta fakta, är att den inte passar in i den bild som de målat upp. Fakta finns men analys och helhetssyn saknas. I den mån man alls bryr sig om fakta används den fragmenterad och närmast som slagträ i försvaret av egna godtyckliga teser.
Det är intressant hur ord som "kärlek" och "hat" på kort tid kommit att bli modeord i etablerad media.
"kärlek" = att vara regimtrogen.
"
hat" = alla politiskt inkorrekta åsikter.
Klassiskt propagandaknep att utmåla politiska motståndare som onda, klandervärda, omoraliska, samtidigt som man skapar en bild av att den egna kampen är god, rättfärdigad, moraliskt riktig. Det ska vara svart och vitt, inga krångla gråskalor som kan ge utrymma för kritiska frågor och självständigt tänkande hos pöbeln.

För Aftonbladet finns det två lösningar på deras problem:
Byt ut de hatade mot mer accepterade skribenter på Aftonbladet.
Byt ut svenska folket mot folk från MENA-länder som inte hatar Aftonbladets medarbetare.

Janne Josefsson, Sveriges kanske hederligaste journalist:
”Journalistskolan kallades för
kommunistskolan på den tiden, 68-andan var levande och studenterna hade inte sällan politiska bevekelsegrunder för sitt yrkesval. Det fanns något otäckt i det. Jag jobbade på Sveriges Radio från mitten av 70-talet och det var fantastiskt. Men jag var med om att man svartlistade folk. De som ville föra ett resonemang om flyktingmottagning var rasister. Var man emot dagis var man en fascist. Det var skrämmande.”
Janne ser två hot mot den seriösa undersökande journalistiken. Den första är att den politiska makten nu anlitar pr-konsulter för att försvåra den undersökande journalistik de i andra sammanhang hyllar. Den andra är det låga förtroendet journalister har hos allmänheten. Janne menar att det beror på den bristande rapporteringen från baksidan av det mångkulturella samhället.
Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det. Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare.

Det finns ingen som helst yrkesheder i
journalisternas kroppar. Rekryteringen till journalistyrket har helt varit en fråga om rekrytering av politiska aktivister. Det behövs en saklig och opartisk verklighetsbeskrivning som ger en helhetsbild baserad på fakta. Endast då går det att göra meningsfulla analyser och bedömningar som kan ligga till grund för olika lösningsförslag.

Bristen på saklighet och opartiskhet är uppenbar, vilket också bryter mot de regler som gäller för medierna:
Publicservice ska iaktta saklighet och opartiskhet enligt radio- och tv-lagen.
Krav på saklighet och opartiskhet ges implicit av de pressetiska reglerna.
 

Såväl medier som förvaltning sviker sina självklara plikter. Det är förräderi per definition: ”en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter.”
Sveriges ''journalister'' sysslar med opinionsbildning och är ett propagandaorgan åt staten. De granskar inte makten - utan folket - och hatar alla som går emot deras värdegrund.

söndag 24 september 2017

Tyskland går till val idag!


Tyskarna går till val idag och SVT satsar stort på det tyska valet och sänder en valvaka. Det är 9 frågor som engagerar väljarna speciellt mycket:
1. flykting/invandringspolitik
2. säkerhet, brott och straff
3.
arbete och arbetsmarknad
4. dieselavgaser och körförbud
5. miljö och klimat
6. bostadsmarknad och hyror
7. löner, skatter och avgifter
8. räntor
9. digitalisering och lagar och regler på nätet
Man tippar att följande partier klarar 5% spärren:
- CDU/CSU
- SPD
- AfD
- FDP
- Linke
- Grüne

N
ervositeten har varit stor i de stora partierna i Tyskland ju närmare valdagen den 24 september man kommit och idag avgörs det.
Missnöjet med Angela Merkel har manifesterats på valmöten, inte bara i östra delen av landet.
Intressant är att Merkel blivit utbuad vid varje tal samt att folk kastar tomater på henne? Det har spekulerats i, hur mycket hennes parti kommer att tappa. Stödet för det högerpopulistiska partiet Alternativ för Tyskland ökar och antalet osäkra väljare är stort. Merkel regeringen har underskattat oron för invandringen.
När det ser ut så kan man ju tycka att AfD borde gå bättre än vad de gör. Fast de verkar ju samtidigt haft ett uppsving i opinionen nu på slutet.

AfD verkar mest haft problem med sina partiledare, kan tänka mig att det är det som spökar. Men om man tänker på att CDU har svängt mer och mer till vänster under Merkel
kan det finnas en hel del "konservativa" tyskar som skulle kunna lockas av AfD. AfD har främst varit framgångsrika i gamla Östtyskland. Om de på allvar ska kunna växa i framtiden måste de plocka väljare från CSU i Bayern, vilket inte känns så troligt i nuläget. CSU har ju närmast monopol på Bayerns väljare, och verkar vara mer konservativa en CDU. Utan dem hade nog AfD fått fler röster där.
AfD vill omförhandla EU-medlemskapet, de vill se minskad makt i Bryssel, de vill öka medlemsländernas självbestämmande och att Tyskland lämnar Euron.
Skulle dessa krav inte vara möjliga, vill de att Tyskland lämnar EU.
De vill ha en strikt invandringspolitik och stärkt gränsskydd, en arbetskraftsinvandring enligt kanadensisk eller australiensisk modell och en restriktiv flyktingpolitik. Runt 10.000 flyktingar per år anser de vara lagom.
Migrationen har avtagit men det kommer inte kriminalitet att göra vilket kommer spela dom i händerna fortsatt.
En rapport om sexualbrott begångna av utlänningar har blivit en känslig fråga i slutspurten av valrörelsen i Tyskland. I delstaten Bayern har övergrepp och våldtäkter ökat kraftigt, och utlänningar och asylsökande finns i flera fall bland de misstänkta gärningsmännen. Inrikesministeriet i Bayern säger att antalet anmälda sexuella övergrepp och våldtäkter under första halvåret 2017 ökade med nästan 50% jämfört med första halvåret 2016, från drygt 400 till 685. Bland de misstänka gärningsmännen är en ”oproportionerlig andel” utlänningar, alltså många är utlänningar.

I en artikel i tidningen Der Spiegel menar två kvinnliga debattörer att partier som vanligen försvarar kvinnors rättigheter har svikit i dessa frågor. De menar att Kristdemokrater, Socialdemokrater, Gröna och Vänstern för ofta undvikit klarspråk och stöd för utsatta kvinnor. De menar att bland de många asylsökande som kom hösten 2015 fanns en stor grupp unga och ogifta män och de är i alla samhällen en riskgrupp, när det gäller att begå sexuella övergrepp.

Socialdemokratin i Tyskland har länge fört en tynande tillvaro, det var inte så länge sedan de var nere på runt 20% i opinionsmätningarna.
Partiet sågs som hopplöst grått och trist, och med en lika grå och trist partiledare Sigmar Gabriel och dessutom som enda funktion ett stödparti till Merkels CDU..
Men så hände något dramatiskt, helt plötsligt och till de flestas förvåning så överlämnade Sigmar Gabriel stafettpinnen till sin kamrat, den karismatiske socialisten Martin Schulz, och pang så small det till rejält i opinionen, Schulz visade sig vara mycket omtyckt av det tyska folket och inom loppet av ett par dagar såg man en otrolig
Schulz-effekt, partiet ökade i stort sett från dag 1 till dag 2 från 20% till 32% i opinionen. Nu verkar det som att Schulz-effekten håller i sig och partiet ligger stadigt över 30% i alla mätningar hittills, och som sagt, i de senaste mätningarna till och med över Merkels CDU. Om valresultatet går i Schultz favör kan han efterträda Merkel!
Schulz vill sudda ut klasskillnaderna och göra landet mer jämlikt, han vill höja skatten för de rika och stärka skyddet ytterligare för arbetstagare.
Vidare vill han höja och förlänga arbetslöshetsersättningen och göra satsningar för att förstärka det redan ganska stabila sociala skyddsnätet genom att låta socialbidragstagare ha större förmögenhet men ändå kunna få bidrag, han vill också att se att vissa bidrag höjs ännu mer.
Merkels CDU har redan genomfört en höjning av bidragen nu till årsskiftet 2017.

När det gäller migrationspolitiken så är
Schulz minst lika flyktingvänlig som Merkel, han är väldigt engagerad i frågor om jämlikhet, antirasism och rättvisa, enligt honom själv är han nästan lika mycket en aktivist som en politiker, och han är också en mycket stor vän av EU.
Däremot är han öppet mycket kritisk till USA's nye president, han har bla sagt att Trump beter sig som en simpel rasist.

Kortfattat kan man väl säga att Schulz vill föra en klassisk socialistisk politik som verkar efterfrågas av en hel del väljare om man ser till opinionen.

För oss svenskar känns det svårt att förstå att socialdemokratin går som en ångvält i Tyskland när den är på kraftig tillbakagång i övriga Europa. I synnerhet med holländska valet och PvdA:s kollaps i färskt minne.
Det är närmast obegripligt, och känns lite som "Kejsarens nya kläder". Egentligen har Schulz inte mycket nytt att komma med - inget revolutionerande.
Lite förbättrad a-kassa och minimilön etc., men knappast n
ågot som motiverar en sådan popularitet. Karismatisk? En skäggig glasögonorm i övre medelåldern.

Foliehatten gissar, att tyska folket i stort, söker en ny ledare - och i Schulz ser de en kansler. Det som hänt SPD kunde i princip hänt vilket parti som helst, om de växlat ledare. Tyskarna verkar oerhört beroende av en ledare och en enad partiledning - titta på bråket inom AfD, och vad det medfört i form av dalande opinionssiffror.
Det man måste tänka på, är att Tyskland skiljer sig från de flesta andra länder när det gäller stödet för högerpopulism och extremism, den breda massan av folket är extremt misstänksamma och negativt inställda till allt som står till höger om CDU/CSU.
Att vara nationalistisk eller att hylla protektionism är väldigt, väldigt otyskt.
Tyskland är av tradition raka motsatsen, för att förstå helheten i detta måste man se till hela det moderna Tysklands historia, från Konrad Adenauer och grundandet av Förbundsrepubliken 1949 och det efterföljande Wirtschaftswunder och ända fram till Wiedervereinigung/Tysklands återförening 1990.
Fred och frihet, demokrati, rättvisa och öppenhet mot andra kulturer, det är grundbultar och ledord som sitter djupt förankrat i såväl gammal som ung, och värderingar som förs vidare från generation till generation.
Därför har populistiska och extrema partier det så svårt i Tyskland.

Och vi ser dessa tendenser ännu tydligare just nu i dessa tider med
Brexit, Trump och Le Pen. När det blåser oroliga vindar i övriga Europa, så håller tyskarna ännu hårdare fast, i de trygga stora partierna som Merkels CDU och Socialdemokraterna, båda dessa partier är starka som bara den idag.
Foliehatten tippar också att de bildar regering efter valet med Schulz som kansler!

Tillägg 170924 19.20
Tyska Bild Zeitung skriker ut "Wahl-Beben" ungefär Val-jordbävning.Socialdemokraterna gjorde ett katastrof val,
det sämsta valet någonsin, trots höga siffror innan valet(tom högre än CDU). SPD hoppar också av samarbetet med Merkel. CDU backar också och gör det sämsta valet sedan 1949. Valets stora vinnare är AfD och blir tredje största parti

lördag 23 september 2017

Margot Wallström idol i Nordkorea!

Den nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA har hyllat Sveriges utrikesminister Margot Wallström för att hon fördömt Donald Trumps tal i FN och kallat det ett brott mot FN-stadgan. Inget konstigt i det, att en kommuniststat hyllar en annan kommuniststat.

I ett TV-sänt tal av Kim Jong-Un till nationen igår, kallade Nordkoreas ledare Trump för "sinnesrubbad." Det hör till ovanligheterna att Kim håller tal i TV. Man får se det som ett svar på Trumps tal i FN:s generalförsamling tidigare i veckan, där den amerikanske presidenten bland annat kallade Kim för "Rocket man." Trump krigshetsade igen och påpekade att USA kommer utplåna Nordkorea, om så behövs. Kim ville inte vara sämre, utan kallade även Trump för en "rädd hund" och att det är sådana hundar som ”skäller högst."
Det måste vara hedrande för Margot att vara idol i Nordkorea! Det säger en del om Wallström och hennes utrikespolitik, bli hyllad av den mest avskydde och sämste ledaren i hela världen. Att bli hyllad av Kim är nog något som de flesta normala människor skulle uppfatta som nåt riktigt vidrigt och oönskat! Margot gillar kanske berömmet?
Man skäms som svensk! Att Kim hyllar
Margot bekräftar bara det man befarat. Margot lockar bara dårar. Klart att Kim hyllar henne! Glöm inte heller, att Margot är stor idol hos de palestinska terroristerna! För sossarna är detta kanske inte så lyckat, att de förknippas med extremism. Kim har precis som många andra upptäckt att hon är en nolla, naiv och blåst. Vi får be en ”stilla” bön att de två inte inleder ett samarbete, får då kan vad som helst hända. Undrar om Margot upptäcker, att Kim använder henne som redskap, för att få en splittring i säkerhetsrådet, så han kan fortsätta utveckla sina kärnvapen ifred.
Margot Wallström är den sämsta utrikesministern vi nånsin haft och det säger väl en hel del, att en komplett galen diktator i Nordkorea gillar henne och står på samma sida som henne mot Trump. Margot skämmer ut Sverige varje gång hon uttalar sig och att Löfven inte avpolletterar henne är ett mysterium. Fick hon kicken nu, så skulle hon direkt kunna börja jobba för FN, vilket är hennes högsta dröm och lönsamt. Då kan hon på heltid ägna sig att ”gulla” med dysfunktionella diktaturer och fördöma fungerande demokratier som USA och Israel. Dessutom skulle hennes konto fyllas på, med ännu fler, inte skattade miljoner!
Löfven erbjud Trump, att medla i konflikten och det visar enbart vilken skev bild den feministiska regeringen har, när det gäller Sveriges roll i världspolitiken. Visst, vi är med i FN:s säkerhetsråd, men detta beror enbart på att Margot besökte alla småstater med rösträtt och enligt ett rykte, förekom mutor!
Löfvén fick dessutom en rejäl knäpp på näsan i veckan, när Israels Netanyahu vägrade träffa honom. Det är pinsamt att Löfvén inte begriper, att Netanyahu inte vill träffa någon från Sverige, efter allt stöd som ges från Sverige till terroristerna i Palestina. Pengarna som de får, går med största sannolikhet inte till folket, utan rakt ner i fickorna i den innersta kretsen!
I sitt tal i FN tog Trump bladet från munnen och sa saker som ingen annan har sagt i FN på väldigt länge. Andemeningen i hans tal var, att demokrati och frihet inte betyder någonting, om ingen på riktigt vill försvara detta. Och han har rätt. Det vet alla de länder som dagligen står inför de krigshot han pratar om.

Ett av de stora problem som FN har, är att byråkratin har fördubblats i storlek och ändå inte har FN lyckas komma någon vart med länder som Iran, Syrien och Nordkorea är högst anmärkningsvärt. Var finns resultaten? Handlar FN bara om att ge avdankade sossepolitiker, likt Jan Eliasson, seniora tjänster med mycket makt och förmåner? FN är en avfallsstation för avdankade politiker som näringslivet inte har behov av. Att Margot kommer att ta över klubban i FN efter valet 2018 är lika säkert, som amen i kyrkan. Mycket som sker i FN handlar om att är brist på egna pragmatiska förslag och FN tvingar välfungerande stater ta emot massa flyktingar?  I Foliehattens ögon består dagens FN, endast av ett gäng överbetalda pratkvarnar.
Trump tog också upp i sitt tal att USA betalar 22% av budget och USA skulle se över detta och då får FN problem. En annan sak som kom fram väldigt bra i Trumps tal var patriotismen, eftersom det är just denna kraft, oavsett vilket land vi pratar om, som historiskt sett, har spelat en nyckelroll i frigörandet av människor från bojor och förtryck. Han tog bl.a. upp Polens och Frankrikes situation under andra världskriget. Vad är det då som gör patriotismen så speciell? Jo, patriotismens fundament är just pragmatismen. Patriotismen handlar nämligen om att göra bra saker för sitt land och sitt folk. Återigen, var finns pragmatismen? Var finns resultaten?
Organisationen grundades på ärligt uppsåt och nobla principer, men FN har verkligen förvandlats till ett skämt.

Kim hyllar
Margot och han kallar Trump för mentalt störd? Kan det vara så att Kim blandat ihop namnen och det skall vara tvärtom
?

fredag 22 september 2017

Svenska politiker ”hypnotiserade” av nazism!

Vi har sedan lång tid tillbaka kunnat konstatera att svenska politiker är som besatta och hypnotiserade av nazism och nazister. När man inte med argument kommer åt SD, är de precis som ”papegojor” som rapar ”nazister!”
När den lilla rörelsen NMR genomförde en demonstration i Göteborg blev alla återigen som besatta.
Foliehatten ser inte skillnad på om NMR demonstrerar utan tillstånd eller om MP, V, K eller liknande organisation gör det. Har aldrig hört några upprörda ord, när kommunisterna har sina vilda och ofta brutala demonstrationer. Samma lag gäller väl för alla? Men tydligen inte, enligt vår feministiska regering, det är skillnad på åsikt om man får framföra den!

Widar Andersson i Folkbladet träffar mitt i prick:
”Det råder en smått bisarr besatthet av nazism och nazister här i landet. Politiker i ledande ställningar ger sig in i nazistfrågan med en hetta och glöd som om nazism i Sverige vore ett allvarligt politiskt hot. Det finns kort sagt inga realpolitiska orsaker alls att ge en handfull nazister den enorma uppmärksamhet de nu får i och med rikspolitikernas frenetiska intresse för den lilla nazistgruppens sandlåda. ”

Widar har rätt i sak, men det han missar totalt att analysera, är orsaken till varför politikernas ändå väljer, att fokusera på nazister.
De som tjänar mest på att hitta
nazister överallt i samhället, är de agenda sättande inom MSN och politiken som driver frågan. Det är samma krafter som driver mångkulturpolitiken. De lyckas också hyfsat bra, att polarisera frågan om mångkultur rejält. Antingen är det mångkultur som gäller eller också är man rasist eller nazist. För eller emot. Inget sansad linje där inte. Det är därför de så desperat behöver nazister, annars är deras globala mångkulturpolitik hotad.
Nazism anklagelser är den naturliga radikaliseringen av rasism anklagelsen som är deras sista frontlinjer i mediekriget om mångkultur.

Löfvén & co är fullkomlig paranoida, när det gäller SD. De skyller på nazistiska rötter och i Göteborg marscherade KPLM(r) tillsammans med vänstern utan protester från något håll. Foliehatten tror att allt bottnar i en gigantisk rädsla inför valet 2018 som enligt danska bedömare blir ett skrällval. Sossarna håller masken utåt, men i själva verket är de vettskrämda, att valet blir som andra europeiska val det senaste året. S har utraderas mer eller mindre! Att det blir ett förlustval för S är redan klart!
Även om många idag vågar säga, att de röstar på SD, så är det ett enormt mörkertal, eftersom det fortfarande finns människor som blir entledigade och utkastade från fackföreningar, om det kommer till deras kännedom
att medlemmar röstar på SD. Därför kan inget opinionsinstitut idag lägga fram de rätta siffrorna för SD.

Foliehattens gissning är, alltifrån 30% upptill 40% ... och det är denna rädsla från de andra partierna och särskilt S som gör att de stänger ute SD. I hopp och tron att människor ska ta avstånd. S är helt enkelt desperata nu. De är på väg att förlora och då tillgriper de alla tillbuds stående medel. Svenska s.k. journalister och politiker vill flytta fokus från det enligt polisen mer allvarliga hotet: importerade terrorister, som dödat och lemlästat i Islams namn och nu tagits emot, med öppna armar, när de återvänder.
Men för att de skall lyckas, tvingas de ta till det extrema
nazist hotet, tyder på ett stort mått av desperation. Nazister, Trump och Ryssland, är det som gäller just nu. Samt att mångkulturen har misslyckats för att "de rika" smiter undan skatt. Foliehatten har också svårt att se vad nästa syndabock skulle kunna bli.

Stefan Löfvén gör lekstuga av det hela. Förhoppningsvis slår det tillbaka på lekstugan. Vi har aldrig tidigare haft sämre och mer förvirrade politiker än idag. De är fega, osäkra och en totalt maktfullkomliga med den s.k statsminister Löfvén i spetsen. Löfvén får förstås samarbeta med vem han vill, men det hade nog varit lämpligt, att inkludera SD den här gången. SD har ju länge jobbat med att rensa högerextremism ur sin organisation.
Det är ett bedrövligt agerande från Löfvens sida. Men det är taktik inför valet. S vill visa, att de aldrig under några omständigheter förhandlar med SD. Skulle de bjuda in dem nu, så skulle de ligga dem i fatet i valrörelsen. Den politiska ideologin och det politiska spelet lyssnar aldrig till sunt förnuft.
Det är bara att hoppas på att Löfven sitter sitt sista år som sta
tsminister nu och att han aldrig återkommer igen.

Det finns ju vissa samtal där varken V eller SD bjudits in till, är det inte så att inget av partierna bjudits in till pensionsuppgörelsen? V får inte vara med i försvarssamtalen?
Enligt SVT-text så säger Stefan Löfven om SD: - Vi betraktar dem som ett rasistiskt parti med nazistiska rötter. De har inte samma värdegrund.
Landsfader Löfvén: "Jag tycker så genuint illa om detta, vi håller på att passera en anständighetens gräns" angående NMRs demonstration. Och portar riksdagens tredje största parti från samtalen.
Löfven spelar högt spel genom att göra så. Han framstår som en mobbare och svenska folket gillar mobbare mindre än de gillar rasister.
Det ligger inte
bara enbart i Löfvéns intresse utan också hos flera andra partier, att regelbundet uppfostra svenska folket till rätt värderingar. Men så länge dessa partier fortsätter ignorera det faktum att SD är ett missnöjesparti kommer dom fortsätta tappa röster till just SD. Att just sossarna tappat många röster till SD är ganska talande, det ska inte mycket till för att folk ska hoppa över ett steg på partiskalan och ställa sig till höger.

Vad Foliehatten förstår är större delen svenska folket så innerligt trötta på de problem som invandringen skapat och att svenskarna kommer i andra hand.
SD har över 1 miljoner röster, luften har blivit renare på senare år, men fortfarande står det folk kvar i dimman och på allvar tror att den finns ca 1 miljon nazister i detta land. Att politiker inte själva inser, att det i princip är dom själva som skapat och dagligen göder SD är helt fantastiskt, att ignorera vanliga hederliga människor och deras missnöje kan till slut bli ett smärtsamt och brutalt uppvaknande.

Sossarnas beteende visar med all tydlighet att de vill införa ett stalinistiskt samhälle, likt gamla Sovjet och DDR. Noll yttrande frihet och total styrning av medier och nyheter för att manipulera befolkningen med hjärntvättande "sanningar".
Värdegrunda mig hit och värdegrunda mig dit. Sverige håller på att värdegrunda sig till förbannelse.
Egentligen bord SD som motvikt bjuda in
alla partier utom socialdemokraterna och vänstern, för diskussioner om hur man ska komma åt vänsterextremister. De är ett betydligt större hot än den lilla klick nazister.
Det är det sjuklöverns standard, att hålla makten inom det fåtal som är tillräckligt högtstående i värdegrund, globalism och EU-sympatier.
Foliehatten förstår inte varför det ens ska hållas samtal om "högerextremism". Vi har tusentals IS-anhängare i Sverige och fler är på väg tillbaka. Nyligen hade vi ett muslimskt terrorattentat i Stockholm och ute i Europa sker ett nytt spektakulärt attentat varje månad. Men istället för att prata om den konstanta katastrofen och krisen med invandring och invandrare, så ska de alltså ödsla tiden på att prata om några ”ölfeta” och förståndshandikappade nazister, för att de demonstrerade fredligt utan att söka tillstånd?