söndag 31 december 2017

Mässlingen på gång igen!

I Sverige har alla vaccinerats mot mässling sedan 1972. I Göteborg har flera personer(11 igår) fått mässling och man kan läsa mellan raderna, att dessa vuxna smittbärare knappast kan komma från Sverige. Om man antyder att det kan vara migranter och tiggare som kommit med mässlingen, är det både "främlingsfientlighet" och "okunskap" att anta detta.

Många sjukdomar som i princip varit utrotade i Sverige sedan länge, är nu tillbaka och det är uppenbart ett importerat problem. Mängden ej vaccinerade ökar stadigt med invandringen. Det är ett dubbelt problem, man för med sig sjukdomar och de utgör en grupp som senare kan sprida sjukdomar, för att de inte är vaccinerade. Ingen borde ges asyl, om de inte först läkarundersökts och vaccinerats. Det finns också svenskar som vägrar vaccinera sina barn och detta p.g.a. olika anledningar.

De senaste åren har vi i Sverige noterat, att vi fått ökade fall av hiv, tbc, gonorré och resistenta bakterier. Vi kan också
lägga till, att vi fått en explosionsartad ökning av våldtäkter, mord, åldringsbrott och bostadsinbrott. Till detta kan vi nu, återinföra ännu en tidigare nästan utdöd sjukdom i Sverige – mässlingen! Mässling är farligt och kan ge svåra följdsjukdomar livet ut. Ibland slår den hårdast emot barn, men kan vara farligare hos vuxna som saknar motståndskraft.

Vi kan konstatera att på tio år har tbc-fallen fördubblats enligt Folkhälsomyndighetens(FMH) siffror och ökningen beror hållet på den kraftigt ökad invandring. FMH vill att alla asylsökande som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning, där tuberkulosprov ingår för att kunna erbjuda behandling och förhindra smittspridning Två läkare anser att det är grundlöst och oansvarigt att insinuera att flyktingar orsakar smittspridning.

Trots ihärdiga försök att bibehålla den politiska korrektheten sipprar ibland sanningen igenom dimridåerna. På nätet hittades denna intressanta uppgift inifrån Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg: ” Det finns ingen beredskap. Ingen planering. Två av de farligaste är mässling och tuberkulos. Det farliga och mest anmärkningsvärda är att sjukhus och landsting vill tysta ner allt. Det får inte komma ut. Det här är så illa!! Vi sitter här med legitimationsyrke och känner oss helt överkörda av den politik som styr Sverige.”

Redan 2015 togs detta med smittsamma sjukdomar upp inom Region Skåne, men tystades snabbt ner. Först var det planer på masstestningar, sk screeningar sen rann det bara ut i sanden. vem som stoppade det vet vi inte.

GP: ”Alla de sex personerna som smittats av mässling i Göteborg har en koppling till det första fallet tidigare i december. Vissa av dem kan ha blivit smittade på akuten. Nu pågår smittspårningen för fullt på Sahlgrenska sjukhuset för att hindra att fler insjuknar i sjukdomen.”

Mässlingen är en extrem smittsam sjukdom (orsakas av ett paramyxovirus. Viruset utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar), bland de mest smittsamma som är känt och runtom i Europa så blir det små epidemier mellan 10 000 - 20 000 insjuknade med några fåtal dödsfall. Ca 30% behöver sjukvård. För att mässlingsutbrott ska undvikas krävs enligt WHO att minst 95 % av befolkningen är vaccinerad med två doser. Epidemierna beror nästan alltid på att densiteten av vaccinerade blir för låg.

I Läkartidningen hittar vi följande;
Antalet mässlingsfall är mellan 1-51 under åren 2007-2016. Av de som rapporterats smittade utomlands har det varit 2 fall (2010), 17 fall (2011), 9 fall (2012), 16 fall (2013), 7 fall (2014), 8 fall (2015), 3 fall (2016) och 10 fall (2017). Hur tycker du det stämmer med invandringssiffrorna/asylsökande de senaste 7 åren?
Till och med mitten av augusti hade Rumänien haft 6 834 fall av mässling och Italien 4 220. I Italien var 88 procent ovaccinerade och 7 procent hade endast fått en dos av de två som krävs för ett fullgott skydd, enligt Ecdc.

Antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är också rekordstort. Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer
året innan. Och om man nu vill verka för folkhälsan kan man undra varför inte just denna smittas ursprung anges. Var det en turist som varit i Rumänien tro, under hela förra året? De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike.
Tidigare i år insjuknade i Stockholm ett drygt tiotal personer i mässling. Utbrottet skedde i Järvaområdet i nordöstra Stockholm. Området har en låg vaccinationstäckning för mässling, påssjuka och röda hund, runt 70 procent för tvååringar, jämfört med cirka 95 procent i övriga landet, enligt den svenska Folkhälsomyndigheten.

Det framgår också i GP:s artikel att mässling är vanligt i "Sydeuropa." Närmare verkligheten än så vågade dom inte ringa in. Men varför inte skriva rakt ut? Åtminstone om det var en svensk medborgare. P1-morgon meddelade igår, att just bland " utsatta grupper" i Rumänien var spridningen av mässling som värst i Europa. Det pekar mot EU-migranter. Fler fall och det blir svårt att ljuga för folket.

Enligt
en ledare i SvD: "De relativt få fall av mässling vi har sett i Sverige under de senaste åren har alla kunnat kopplas till smittotillfällen utanför Sveriges gränser."
Sedan 2016 pågår ett utbrott av mässling i Rumänien med drygt 10 000 sjukdomsfall. I Rumänien har fler än 30 människor(dom flesta barn) dött av mässlingen 2017, detta trots att 80 procent av spädbarnen den första sprutan och 50 procent tar den andra(det krävs att man tar båda för att få ett fullgott skydd). Rumänien försöker just nu driva igenom en lag som kräver vaccinering för att barnen skall tillåtas gå i skola.
Vaccinationsskyddet bland barn i Rumänien ligger med andra ord inte långt ifrån den procentsats som finns i Järva, vid ett större utbrott i Järva så finns det risk att vi kan få flera dödsfall där.

WHO beräknar att nästan 90 000 personer dog år 2016 till följd av mässling runt om i världen, de flesta var barn under fem år.  2016 vaccinerades drygt 80-85 procent av alla barn i världen mot mässling. Mellan 2000 och 2015 förhindrades enligt WHOs beräkningar över 20 miljoner dödsfall tack vare vaccination mot sjukdomen.

Enligt ”Nyheter Idag", har denna variant i Göteborg, även smittat personer med full vaccinering, oron är inget att håna.
Intressant att DN nu kommit på, att det är inte antroposofernas fel. De har tydligen kollat Järva-utbrottet och skriver nu att somalier vaccinerar sig. Övriga vill DN ska vaccinera sig av solidariska skäl.

Foliehatten tittade på SVT och Rapport och det var intellektuell lyteskomik, när de pratade om mässlingsutbrottet. Man såg hur alla inblandade krystat bet sig i tungan, för att inte behöva säga, hur det ligger till. Ett klassiskt retoriskt knep är, när de tog upp denna historia, utan att det tillför ämnet något eller pekar ut självklara smittoorsaker.

Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är offentlig eller privat. För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. För enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen, PSL. I PSL finns också bestämmelser i 6 kap. 15 § som gäller för all vård, både allmän och enskild. Även om reglerna ser olika ut för allmän och enskild verksamhet ska det i princip inte vara någon skillnad på integritetsskyddet.
 
Foliehatten har en känsla av att detta bara är en försmak av vad som kan ske. Svensk sjukvård av idag, är inte kapabel att hantera ett större antal av den här typen av sjukdomar. Inget som är unikt för Sverige heller, utan moderna sjukvård i västvärlden är inte anpassade för stora epidemier. Kapaciteten som behövs för stora epidemier, fungerar endast i krislägen.
Nästa gång kan det vara en sjukdom som är betydligt allvarligare än mässlingen. Och med en sjukvård som redan går på knäna lär det verkligen inte bli roligt.

Det kanske bli
r som för 100 år sedan, när spanska sjukan hade sitt utbrott när människor låg i stora gymnastiksalar som hade gjorts om till sjuksalar.

lördag 30 december 2017

Miljöorganisation ser till att folk svälter!

Miljöorganisationerna är idag de goda i Sverige. De står över varje misstanke som ingen journalist med den minsta gnutta självbevarelsedrift, skulle komma på idén att ifrågasätta? Det handlar om miljöorganisationerna, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace och många statliga myndigheter och de har samma tro som de religiösa samfunden.
De anser sig inte bara vara bättre än andra – de har t.o.m. blivit så rättfärdiga, att de vill påtvinga andra sin vilja. Om så behövs genom att avskaffa demokratin och utnämna en världsregering. De rättfärdiga är de som gör det rätta och är rättvisa och fria från synd. Klart de vet hur du ska leva och vad du ska tro på. De rättfärdiga är oftast hycklare, eftersom de inte lever som de tycker vi andra ska leva. Häromdagen kunde vi läsa att påve Franciskus uppmanade till ökad asylinvandring, men vad Foliehatten förstår, vill inte Vatikanen ta emot 1000 asylsökande, utan tycker att det ska andra göra.

Miljöorganisationerna skrämmer vettet ur folk, framförallt barn, genom ett icke bevis hot
i klimatet och vilken mat som förstör klimatet. Vilket också leder till att politiker satsar enorma resurser, för att bekämpa detta icke bevisade klimathot, åtgärder som man vet, dessutom inte kommer att göra nytta och därigenom drar undan resurser som skulle ha behövts till verkliga miljöhot.

Greenpeace är en av de merrabiata” organisationer som någonsin har funnits. Deras aktivister arbetar intensivt för att folk ska bli fattigare och svälta och frysa ihjäl i en värld med kronisk energibrist. Greenpeace propagerar för snabbavveckling av de fossila bränslen, mot kärnkraft och för de intermittenta, dyra och icke-fungerande energislag som kallas förnybara, men inte är det. Mer fakta härGreenpeace har redan sett till att ett stort antal människor helt i onödan har dött eller blivit handikappade för livet. Deras aktivister är fanatiska motståndare till gyllene riset och all genmodifiering. Gyllene riset kan försörja alla som har ris som stapelföda. Genmodifiering består i att man tillfört vitamin A. Ändå är Greenpeace emot detta, i sedvanligt ordning baserat på en rad lögner. Hur kan en organisation som så uppenbart är en av mänsklighetens fiender och dessutom ständigt ljuger, betraktas som god av så många?

Ta detta med föroreningar i Stockholms innerstad. Vi får allt renare luft! Stockholms stad skriver i sin egen miljöbarometer:
”Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend. Sedan 2014 klaras miljökvalitetsnormerna i Stockholms innerstad.”

Vägtrafiken står för 90 procent av utsläppen. Med PM10-halten avses massan av partiklar med diameter mindre än 10 µm (inandningsbara partiklar) per kubikmeter luft. Partiklar bildas vid slitage av däck, bromsar och körbanor. De största partikelmängderna i Stockholm genereras av tung vägtrafik. Fordon med dubbdäck är den dominerande källan. Sverige sätter målen högt om det finns alarm som kräver mer åtgärder. Det är här som miljöorganisationerna driver på och irriterar. Vi måste införa miljözoner för att uppnå miljömålen sägs det.
Den rödgröna regeringen tar inga som helst hänsyn till att Sverige, har de minsta utsläppen i världen och att reningstekniken för dieselbilar från 2018 kommer att medföra, att utsläppen blir mindre, än för en elbil. Elbilens produktions medföra så stora utsläpp att de behöver 10 år för att komma i nivå med de nya dieselbilarna. Dessutom behöver stamnätet byggas ut och om, för att få fram el till alla laddstolpar. Kostnad 200 miljarder!

Givetvis driver den rödgröna regeringen på denna utveckling
och man strutar fullständigt i att göra konsekvensanalyser och man bryter därmed mot Regeringsformen.
R
egeringen har också fått skarpt kritik från Riksrevisionen, RiR, för att den inte följt grundlagens beredningskrav, Regeringsformens 7 kap 2 §. Dessa förutsätter ordentliga konsekvensanalyser. Då måste givetvis flera sidors synpunkter tas med och ställas mot varandra. RiR påpekade hur detta nonchalerats för invandringspolitiken, men RiR räknar upp andra exempel: friskolereformen och avregleringen av elmarknaden.
 
De rödgröna bryr sig inte över huvud taget om att tala om ”ekonomi” för energislag och fortskaffningsmedel som inte klarar sig utan subventioner och sådana behöver de alla, om de skall säljas. Vi har kunnat notera att gång på gång begär vindkrafts-industrin ökade subventioner, eftersom flera företag, ofta offentligt ägda, gör stora förluster. Det gäller bl.a. kommunerna i Växjö, Karlstad och Kalmar, samt landstinget i Gävleborg.

Idag kan vi se att vindkraften inte behövs och det kostar svenska skattebetalare stora pengar att subventionera. Idag är Sveriges export av el, 12% av produktionen och det motsvarar i stort sett, vad vindkraften producerar.
Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 28 öre/kWh, en ökning med 3 öre jämfört med 2016.
Enligt Elforsks siffror kostade elen från vindkraft på land under denna period i genomsnitt 50 öre per producerad kWh. Vindkraften till havs kostade betydligt mer och uppgick till 79 öre per producerad kWh. Men i dessa kostnader är inte stödet i form av elcertifikaten för förnybar energi inräknat.
Vem som helst som ser dessa siffror och är räknekunnig inser det vansinniga med vindkraften. Förutom att den inte går ihop ekonomiskt förstör den landskapet och är en slaktmaskin av stora mått(fåglar och fladdermöss), är den också hälsofarlig för människor, med sina lågfrekventa ljudvågor.

Även det svenska näringslivet prioriterar klimatfrågan och bidrar positivt till minskade klimatutsläppen i Sverige. Detta genom förs med smarta nya effektivare tillverkningsprocesser som blivit en succé. Stål från svenska SSAB, är det redan idag det mest klimateffektiva stålet i världen mätt per ton stål och det faktum att det är höghållfast gör också att vikten i de produkter där stål används kan minska – vilket i sin tur minskar bränsleanvändningen i exempelvis en lastbil.

Trots alla dessa positiva tecken på att luften i Sverige blivit renare i Sverige fortsätter den rödgröna regeringen med sin totalt vansinniga och helt skruvade klimatpolitik, där notan går till svenska skattebetalare!

Vad som pågår i vår omvärld talar man tyst om. Efter Trumps avhopp från FN:s klimathysteri är Parisavtalets målsättning en ren fantasi. Kina bygger ut sin kolkraft både i Kina(700 nya) och i andra länder (100 i Afrika). Indien planerar att bygga 100 nya kolkraftverk. Världens förbrukning av kol väntas stiga med 43 %.
I Sverige kunde vi i Expressen läsa att Fridolin oroar sig för skogsbränder i Kalifornien som ett bevis för extrem väder. Det Fridolin inte begriper, är att skogsbränder alltid har inträffat i alla tider, där till exempel blixten antänder torrt gräs eller skog och då uppstår det bränder? Man kan fundera över varför Fridolin inte oroar sig för alla tiotusentals bilbränder som härjar i Sverige - där är MP konstant tysta. Bilränder är verklig en miljöförstöring som åsamkar naturen stora skador. Varför Fridolin håller tyst om detta, är inte svårt att gissa!

fredag 29 december 2017

Fusk avslöjat av CSN!

I stort sett alla bidragssystem har de senaste åren drabbats av fusk. Läser man mellan raderna inser man, vilka som fuskar! Man kan inte bli annat än imponerad av fuskarnas uppfinningsrikedom!
Regeringen vill ändra systemet för studielån för ”svenskar” som studerar utomlands. Bakgrunden är att de generösa reglerna, visat sig öka skuldsättningen och bidragsfusket. En ny rapport från CSN visar att brottsligheten med studiemedel för utlandsstudier ökat kraftigt sedan 2015. Brotten har också enligt CSN blivit mer organiserade. Inte bara det. Är du ny i Sverige kan du ta ett lån på 35000, för att utrusta din lägenhet. Förra året kom man på 225 fall, där personen hade återvänt till hemlandet.

374 bidragsbrott har upptäckts, motsvarande 36 miljoner i felaktiga utbetalningar.
Dessutom vill man stoppa lån för studier vid lärosäten som bryter mot svensk värdegrund. En rapport beställd av Finansinspektionen har visat, att studielån förekommit bland personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak. DN har också uppmärksammat, att studenter beviljats studiemedel för att studera vid islamiska universitetet i Medina i Saudiarabien, endast öppet för män.
Promemorian innehåller också förslag om att kunna vägra studiemedel för utlandsstudier för svenska studenter som studerar på religiösa universitet där till exempel kvinnor inte är tillåtna. Det handlar om att studiemedel inte bör lämnas för utbildningar som är oförenliga med den svenska regleringen på området som exempelvis regeringsformens bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter.

Nyligen lade regeringen fram ett nytt förslag som ska begränsa uttaget av studiemedel för utlandsstudier. Bakgrunden är att man 2015 införde generösare bestämmelser som bland annat gjorde det möjligt med ett högre uttag av så kallade merkostnadslån för undervisningsavgifter. Det där är ju bara ett värdegrundssäkrat sätt att slippa säga ”Islam” eller att misstänkliggöra länder som Pakistan, för att inte vara lika bra som något annat land. Skulle man säga rakt ut vad man menar så kommer aktivisterna ilande, säkert som myggor, halv tio en sommarkväll.

Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister till SVT Nyheter: ”Vi ska verkligen se till att studiemedel inte går till bidragsbrott och inte går till utbildningar som inte är okej.”

En följdfråga på detta är, hur ska man utforma reglerna för vilken utbildning som är "okej?" Egentligen är det en fråga man kan tycka, att SVT:s reporter borde ha gått till botten med. Men som vanligt är det mer av en pressrelease än ett journalistiskt verk.
Departementet har känt till om fusket i nästan ett år,  efter skriverierna i våras om utbetalningar till islamska hokus pokus-skolor i Saudi. Det här är den mest inkompetenta regeringen Sverige haft någonsin, så en sån enkel sak som att inse att staten inte ska stå för studier utomlands, kan ta tid innan det går in. Nu prioriterar man, att gå före övriga världen genom att kriminalisera CIS-männens betalsex-eskapader utomlands.

En annan följd av reformen efter 2015, blev att skuldsättningen för studerande på gymnasiala språkkurser har ökat kraftigt, enligt uppgifter från CSN. Genom att minska utbetalningar av stora merkostnadslån tror man, att detta problemet kommer att minska, eftersom det blir svårare att snabbt få ut stora summor genom att till exempel förfalska studieintyg och betyg. Dessutom studerar allt färre personer vid de utländska prestigeuniversiteten, samtidigt som utlandsstuderande på eftergymnasial nivå lånar mer än tidigare.
För att bromsa utvecklingen mot högre skuldsättning föreslår alltså regeringen att bestämmelserna om merkostnadslån för undervisningsavgifter ska ändras. Bland annat ska det inte gå att få en mycket stor lånesumma utbetald vid ett och samma tillfälle.

Regeringen lyfter också fram att CSN har blivit bättre på att undersöka, följa upp och polisanmäla misstänkt bidragsfusk.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i maj nästa år men ska tillämpas från halvårsskiftet. Men först ska remissinstanserna säga sitt.
Man blir imponerad av den svenska regeringens hanterade av svenska skattemedel!

torsdag 28 december 2017

Galna invandrarsjukan går inte att bota hos svenska politiker!

Hyckleriet hos svenska politiker har inga gränser. Man ljuger för väljarna helt ogenerat och rakt av utan skrupler. God hjälp har man av MSM som publicerar fejkade undersökningar, för att legalisera den galna invandrarsjukan! Politikerna påstår att man stramat åt invandringen. Tvärtom har asylinvandringen ökat med 50 % under det tredje kvartalet i år (SvD 18/12). Som om detta inte räcker flyger man dessutom in 5000 kvotflyktingar!
Att det saknas pengar, att man fördärvar välfärden för svenska folket spelar ingen roll. Massinvandringen ska till varje pris fortsätta.

Den liberala skribenten i Kristianstadsbladet Carolin Dahlman sätter tummen rakt i ögat på alla politiker med symptom på den galna invandrarsjukan, när hon skriver:
”Att generöst bjuda in fler till det välfärdssystem som vi svenskar har betalat in till och förlitar oss på för vår trygghet är inte godhet i mina ögon. Det är att minska individens – skattebetalarnas – frihet. Att med tvång ta från en och ge till en annan är inte godhet. Det är som att sjunga karaoke och skrävla om att man själv skrivit låten.”
Det är de anhöriga till de som anlände under året 2015 som nu börjar droppa in. Muhammed, Ahmed, Ali och Khaled har nyss köpt flygbiljetter(eller på bekostnad av staten) åt sina fruar, barn och kusiner. Och dom har ofta många fruar, barn och kusiner. Och de senare har.... ja ingen närmare prognos behövs, vi förstår ju alla hur det blir under kommande år. Sverige tar nästan uteslutande emot muslimer, säkert är 99% asylanter muslimer, å då företrädesvis män med en horribel kvinnosyn. Dessa ”icke feministiska” värderingarna masker dom så länge dessa män är i minoritet, men titta bara på alla islamistiska länder! Där alla kvinnorna diskrimineras våldsamt. Nu överbefolkar man Sverige med en mindre stads befolkning (50.000) per år.
 
Den svenska regeringen har fått i sig någon slags medicin mot den galna invandrarsjukan, för nu kommer det ena efter det andra märkliga uttalande från sosseministrar. Först gick Ylva Johansson överraskande ut i en debattartikel i Sydsvenskan, att nyanlända ska lära sig svenska värderingar. Ylvas utspel är troligen, att S förstår, att det finns ett problem, dels en anpassning mot SD, men ”lösningen” är befängd. Inte ändrar man på folks fundamentala värdegrund med en ytlig kort ”utbildning”. Alltså mer dimridåer, frågan är om sossarna ens förstår detta. 

Ann Heberlein är lite mer fyndig:
”Och det hände sig vid den tiden att det från Statsminister Stefan Löfven utgick ett påbud att hela Sverige skulle värdegrundas. Detta ska bli den första utbildningen i svenska värderingar, ity makten såg att svenska värderingar finns och makten såg att dessa svenska värderingar äro goda, detta hände sig i nådens år 2017 och bringerskan av det glada budskapet var Ylva Johansson.”

Ylva åtföljdes av Magdalena Andersson precis innan jul, när hon förvånade alla, med att i DN säga: ”att Sverige inte ska ta emot fler flyktingar, än vi klarar av att integrera. Asylsökande uppmanades att söka sig till andra länder.” Bara några dagar senare efter besk kritik för uttalandet, hoppar Magdalena på SD och säger att de har en slutlig lösning. Nazisterna hade också en slutgiltig lösning!

När man ser dessa bägge uttalanden från henne funderar man på om detta är på riktigt eller ser hon i sin ekonomiska spåkula, att Sverige är på väg utför stupet?
Magdalena hade kanske tagit intryck från media, där hon kunde läsa om riksdagens utredningstjänsts publikation från 2016 om asylinvandrares deltagande på arbetsmarknaden eller Joakim P Jonassons rapport om etnisk profil på de som dömts för våldtäkter 2012-2016 eller skolverkets rapport där etnisk profil, på de som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Som om hon verkligen förstått vilka konsekvenser asylinvandringen får för vårt land.

Det som nu både Ylva och Magdalena tar upp har varit tabu att upp av PK-folket. De som gjort detta har fått höra att det är ”farligt lik extremhögerretorik och SD-retorik rakt av” eller ”en flirt med främlingsfientliga krafter.” SSU:s ordförande i Stockholm menade att det var att straffa och diskriminera nyanlända. TV4 visade den 23 december ett inslag, om ett syriskt par som gift sig och skall åka till Syrien på bröllopsresa! Man häpnar – är detta par verkligen flyktingar?
Ironin är skrattretande. Så fort sossarna börjar bekymra sig över volymer då passar det plötsligt för SVT, att rapportera om det. Vi som förstått hur situationen ser ut, har känt till att Sverige sannerligen inte strypt någon invandring, det är rent ut sagt ”bullshit” att Sverige lagt sig på mininivå, när det gäller invandring. Politikerna får helt oemotsagda uttala sig i media om, att vi har ett mottagande på absolut EU:s miniminivå. På absolut lägstanivå delade vi ut 100.000 gånger fler uppehållstillstånd per capita än tex Litauen, Ungern eller Polen. Danmark beviljade mellan 2-3000 PUT!

Den stora skillnaden mellan tidigare invandrare och nutida invandrare är att de tidigare sliter och gör vad de kan, för att komma in i systemet, lära sig språket m.m.
Nya invandrare kommer hit och ställer krav, trots att de ofta inte har laglig rätt att befinna sig i landet! Trots att sossarna vet att asylinvandring är totalt vettlöst, så gör vi inte som Australien, Qatar eller Japan och avskaffar den. Varför? Det finns ingen annan anledning än, utan asylinvandrarnas och de anhörigas röster, så vore socialismen i Sverige död.

Under 2015 kom 163 000 flyktingar till Sverige. Historiskt är det bara 1994 och 2016 som kan mäta sig med denna nivå. I februari annonserade regeringen att ca 50% skulle utvisas. Under 2016 beviljades drygt 60 000 uppehållstillstånd och mellan 55-60000 beviljades uppehållstillstånd 2017 (decembersiffrorna är ännu inte klara). Även om det just nu ser ut som om det kommer att minska något, så kommer tiotusentals nya flyktingar att få uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen har inte minskat och det är just detta som är den största invandringen till Sverige. Så länge vi har subventionerade anställningar i Sverige, kommer anhöriginvandringen inte att minska.

Politiker, media och statligt godkända debattörer är införstådda med att man inte diskuterar statistik kopplat till flyktinginvandringen. Det är snart val. Istället monterar man i tysthet ner välfärden och man hittar på sagor om att pensionssystemet måste göras om för att "vi lever längre", samtidigt som man ignorerar skenande brottslighet och vårdköer där människor får vänta i veckor eller månader för att träffa specialister. Vi ska aldrig glömma vad denna och föregående regering gjort för landet.

När vår finansminister nu, efter flera decennier av misslyckad flyktinginvandring, formellt erkänner att detta inte längre är hållbart och rekommenderar världens flyktingar att ta sig någon annanstans - är det då inte besynnerligt att vi fyller på med en medelstor stad varje år utan en nykter debatt om vad som ska ske, med alla dessa och en diskussion om volymer?

Det svenska politiker inte inser, är att de är satta/valda att styra Sverige och de har på inget sätt ansvar för hela världens flyktingströmmar. Sverige är ett litet land som knappast kan vara den enda "fristaden", om det inte vore för våra generösa bidrag. Dessutom är det inte riktigt så, att Sverige endast tar emot människor som "verkligen behöver fly", vilket inte minst den afghanska strömmen av barn visade.

onsdag 27 december 2017

Magdalena Andersson vill ta revansch för sitt rasistiska uttalande och pratar nu om systematiskt folkmord!

Magdalena har fått besk kritik för sitt uttalande om att Sverige inte ska ta emot fler flyktingar, än vi klarar av att integrera.” Nu vill hon revanschera sig, efter sitt uttalande nyligen om integrationen som i somligas ögon hamnade för nära SD:s uppfattning.

I en intervju i SvD säger Magdalena Andersson att SD:s slutliga mål är inte bara att stoppa invandringen. Hon menar på, att SD har en ”slutlig lösning” som de inte talar så högt om för väljarkåren. Hon målar upp en bild av en ganska mörk slutlig lösning för människor som bor i Sverige, men som har en bakgrund utanför Sveriges gränser.

Magdalena borde inte vara så här vårdslös med uttryck, när hon attackerar SD. Begreppet "slutgiltig lösning" är rakt av från nazisterna retorik! Har hon läst för mycket om nazisterna och blivit hjärntvättad? Nu talar Magdalena om den slutliga lösningen och har någon någonsin hört någon från SD eller riksdagsmän i riksdagen, talat om ett systematisk folkmord? Uttalandet är desperat och tyder på kris inom S, precis som tillståndet i landet, vad gäller de hundratusentals invandrare som vi ska försörja.
Magdalena får införskaffa ett lexikon, så att hon bl. a. lär sig innebörden av ordet repatriering. Förstår inte heller varför det ska vara så kontroversiellt att ge invandrare möjligheten att återvända till sina ursprungsländer. Så fort många får PUT, åker de på semesterresor till det land de flytt ifrån!

Kan verkligen en politiker uttala sig som Magdalena gör? Detta är smutskastning, förtal och allmänt oacceptabelt beteende av en människa i maktposition. Det är snudd på kriminellt att uttala sig så! Magdalena verkar vara en lömsk och ondskefull person eller ….. som många antyder! Konspirationsteorier från ”Rödvinsmaggan.” Nyligen sa S i en artikel, att de vill se en god ton under valrörelsen och där kritiserades främst M som låter Hanif Bali hållas.

Magdalena erkänner först det totala misslyckandet med invandring och integration (röstfiske och spel för gallerierna) och sprider nu rena lögner och påhitt, för att minska antalet röster SD får och misskreditera dom.
Precis som Löfven i Skavlan. Säga vad man vill om Löfvén, men finns det någon man kan anklaga för demagogi, så är det väl denna person? Titta från 1:43. riktigt äckligt att föra politik på detta sätt. Jimmie får sedan inte en chans att komma till tals, då han sedan besöker Skavlan som också gått på Löfvens lögner 

En vanlig föreställning, kanske inte bland politiker, men i alla fall bland vanligt folk, är att SD har en dold endlösung agenda och kommer gå full nazi, så fort de får möjlighet. Detta är en helt orimlig tanke som faller på flera avgörande plan:
den svenska parlamentariska modellens konstruktion gör detta omöjligt helt enkelt, det skulle inte gå att åstadkomma något liknande under nuvarande förutsättningar. Men visst, ge förfallet som pågår i Sverige, några år till och försätt Sverige i ett läge liknande det som rådde i Tyskland under mellankrigstiden, så får vi se vad som kan hända. Vid ett sammanbrott av av den magnituden skulle även andra partier sluta upp bakom väldigt drastiska metoder. Avgörande är att inte låta det gå så långt, vilket S, MP och V, tycks helt obekymrade inför.

Vidare var
nazisterna helt öppna med vad de avsåg genomföra. Möjligen fanns där en och annan obildad tysk som blev överraskad av det brutala genomförandet av pogromerna, men allt stod att läsa i Mein Kampf och partimanifestet.

Det finns inga sådana tendenser skönjbara hos SD, det är hjärnspöken
hos Magdalena. Så urbota korkat! Börjar Magdalena på allvar tro att SD kan få 51% av rösterna? Stackars kvinna!

Sedan måste man vara medveten om, att sossarna har som strategi, att stämpla sina motståndare, så mycket som möjligt. Tidigare var det mot M och sossarna menade att M:s mål, var att suga ut folket och ge företagarna, så mycket makt som möjligt. Att säga så idag, vore enbart töntigt. Men S märker inte, att brunstämplingen av SD, också uppfattas som larvigt av allt fler.
Man blir blir så schizo av deras politik och så har S jobbat länge. Vi pratar om att partiet som kampanjade, både för och emot EU. Ingvar Carlsson ledde kampen för ja, Ulvskog ledde nejsidan. 10 år senare var det dags igen. Ja till Emu tyckte Anna Lindh, nej tyckte Pagrotsky. Nu kör Maggan restriktiv invandringspolitik och så kan Bjereld och Palm lalla om öppna gränser samtidigt.
Socialdemokraterna har
också ett stort inbördes problem. Inriktningar som SSU, S-kvinnor, Brödraskapet, rasifieringsgrupper, antirasistprojekt, hbt-q-rörlsen med flera hade man tidigare koll på. Utan partiet vore dessa betydelselösa. Men idag präglar de partiet som helhet. Det är inte SD:s immigrationspolitik som är extrem, det är de andra partiernas politik som är extrem jämfört med andra länder i norra Europa.

Om Magdalena säger att SD "egentligen" vill kasta ut alla invandrare, så kan väl SD kontra med säga att sossarna "egentligen" vill ha in en massa underbetalda invandrare, så att S i framtiden kan få fler röster. Bägge har lite sanning i sig, men är kanske inte respektive partis huvudmål precis.

Börjar låta som finansministern är orolig för Sveriges ekonomi nästa år, först erkänner hon att regeringens invandring är helt misslyckad, att invandrare ska söka sig till andra länder, sen har SD, en hemlig agenda. Vore det inte bättre om finansministern ägnar sig åt det hon ska göra, se till att Sveriges ekonomi växer, istället för komma med konstiga uttalanden?

tisdag 26 december 2017

Koldioxidutsläppen är för politiker en religion – dieselbilar straffas!
Kväveoxidutsläppen i Sverige har minskat radikalt och kommer att fortsätta att minska med de nya avgaskraven från EU 2018. Svaveldioxidhalterna i luften, de har minskat i hela västvärlden. Miljözonerna som föreslås i Stockholm är ett uttryckt hat mot dieselbilar, från vissa inkompetenta politiker. Bevis för detta, kan du se i Bil Swedens diesel faktablad. http://www.bilsweden.se/i-debatten/bilsweden_tycker/dieselpersonbilar-behovs-de.

Hade vi haft politiker med förstånd och inte som nu galningar som är så fanatiska i sin tro på koldioxidutsläppen! All
feak forskning som inte stöder koldioxidhypotesen kommer inte i närtid att påverka den klimathotstroende politiska adeln, lobbyisterna och massmedia. Det behövs nog ett 30-årigt krig för att vinna.
Tänk alla hundratals miljarder som Sverige slänger ut på, att minska koldioxidutsläppen som inte är till ingen som helst nytta. Utan slöseriet på att ”ställa om” till ingen nytta skulle vi ha råd med anständiga pensioner, fungerande sjukvård, fungerande polis och ett försvar värt namnet!

Se
dan har vi förstås det, att detta kan förkasta koldioxidhypotesen och IPCC:s klimatmodeller. CO2 hypotesen av IPPC är en religion
som är baserat på datamodeller, än en trovärdig vetenskaplig forskning. Det kvittar hur mycket vi talar om klimatet, ett faktum är att det finns ingen fungerande klimatmodell som verkligen kan simulera Jordens klimat i detalj. De som säger, att de vet hur Jordens klimat fungerar ljuger. Det är verkligheten.

Nu visar ny forskning, att solens påverkan är större än vad IPCC:s klimatmodeller påstår. Att det är solen bestämmer temperaturen, borde vara en uppenbar sanning för alla. Det som är intressant och mätbart är Globalstrålningen som uttrycks som summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln. Globalstrålningen mäts på en horisontell yta och det är den strålningen som i huvudsak värmer Jorden. Minskar globalstrålningen minskar jordens temperatur, ökar globalstrålningen ökar jordens temperatur. Den ökning som vi haft i globalstrålningen i Europa sedan 1983 är 10% vilket ger en ökning av jordens temperatur på 0,4 -0,5 grader Celsius. Globalstrålningens ökning i Sverige är väl dokumenterad av SMHI sedan 1983. En ökning av globalstrålningen (solinstrålningen som träffar jordytan) på 10%, vilket är uppmätt av SMHI, borde väl innebära en ökning av temperaturen. Hur mycket kan vara svårt att beräkna, men om Globalstrålningen minskar med 10% och globala temperaturen då minskar med 0 .5 grader Celsius, så kan man sannolikt påstå att ökning av globalstrålningen med 10% ger en ökning av globaltemperaturen med 0,5 grader Celsius.
1991 hade vi ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo, en vulkan på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk under ca ett år med ca 10 %. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader. Under den här perioden var koldioxidhalten något ökande, beroende på att vulkanen släppte ut ca 20 miljoner ton koldioxid . Nu får alla klimatförespråkare svårt att hävda att utsläppen av koldioxid är problemet! Det innebär att gammelmedia i Sverige lär tysta ner detta. Att erkänna att de ha fel, finns inte på deras karta!

Det är mycket bra att bilindustrin via Bil Sweden informerar om dieselbilarnas utsläpp. I informationen framgår det tydligt hur miljömaffian verkar. Alla bör läsa detta utdrag med stor omsorg och inse hur våra politiker fungerar, för att få fram, så ofördelaktiga fakta som möjligt!

”Skärpningarna av avgaskraven har hittills varit framgångsrika och bidragit till förbättrad luftkvalitet, framförallt i städerna. Här är det dock viktigt att känna till att Sverige har infört egna luftkvalitetsnormer, som är betydligt tuffare än motsvarande EU-direktiv. Det europeiska luftkvalitetsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket betyder att länderna får sätta strängare värden på nationell nivå, vilket Sverige alltså gjort. Dessutom har man i Sverige en mät metodik som skiljer sig från andra länder i Europa, vilket innebär att man främst mäter där halterna är som allra högsta (i gatunivå), det vill säga i mer belastade miljöer än vid bakgrundsmätning (i taknivå”
).
Det man fundera över är varför Sverige har infört höga krav parat med mätningar som inte är direkt i nivå med bilarna. Visst är det ambitiöst, men det gör det svårt att utvärdera data, jämfört med andra länder. Vem har beordrat detta?

Varför gnälla på luftkvalitén nu och samtidigt stå vid grillen, elda stearinljus inne och i kakelugnar, för att det är mysigt verkar vara gnäll för gnällandets egen skull.
Att luftkvalitén är betydligt bättre nu, än på 40-50 talet, trots flerdubbelt antal bilar kommer man inte ifrån. Allting luktade då, varenda bageri och sockerbruket i Örtofta spred sin betdoft, pappersindustri och all annan industri luktade. För att inte tala om Londontrafiken på 70-talet. Det stack rejält i halsen, att gå omkring där på den tiden.
Man kan undra över regeringens politik i frågan dieselavgaser, men man får ju också ha i åtanke, att vi har att göra med personer i total avsaknad av kompetens i frågan.
I andra länder(Tyskland) ser man en framtid i dieselbilar och inte i elbilar!

SR ger sig på jultomten!

Alla svenska traditioner inför årets största helg har börjat ifrågasättas och många har säkert irriterats över den debatt som rasat om Lucias kön och hudfärg. På nätet ifrågasätts hon och hat om Lucia har dykt upp i seriösa kulturtexter om kulturarv, integration och i feminism kretsar. Lucia i Sverige som det ser ut är en skönhetstävling uppfunnen på 1800-talet, r man oblygt kopierade ett passande helgon från Sicilien. Kulturmarxisterna på SVT vill aldrig tala om, att hennes röda sidenband och ljusen i håret, visar hur romarna försökte och till slut lyckades mörda henne, för att hon inte ville avsäga sig sin kristna tro.
Nu är det självaste ”jultomten” som man ger sig på via SR, Godmorgon världens reporter Moa Larsson och hon undrar, varför inte han väcker någon normkritisk diskussion
Att jultomten nu börjar ifrågasättas av SR och SVT har kanske med att göra, att han är fet vit medelåldersman som konsumerar mycket kött och är dessutom en patriark. Jultomten passar därför bra in som hatobjekt för SR och SVT, eftersom klimatfrågan är på tapeten nästan dagligen i bägge dessa medier!

Jul firar vi till minne av Jesus födelse och det gör vi kristna över hela världen i massor av olika klimat och tidszoner och med olika förkristna kulturarv. Vi ger varandra presenter inspirerade av biskopen St Nicolas
som gav presenter till fattiga.
Sedan att han blandats med upp med nordiska tomtar och moderna reklam kampanjer för läsk ändrar ingenting. Stjärnorna vi hänger i fönstret kommer alltid vara Betlehems stjärna. Den verkligt sanna kulturmarxisten var Adolf Hitler som försökte få bort Jesus ur bilden och lanserade Yule tids firande med hakkors i granen och utan stjärna.

På SVT och SR sitter en massa socialister och socialisternas mål med "normkritiken" är att förstöra kulturen och traditionerna. Alla socialistiska ideologier sprungna ur kulturmarxismen, så som feminismen och mångkulturen, går ut på att förstöra den gamla kulturen och traditionerna för att kunna forma det socialistiska samhället, utan att göra fysisk väpnad revolution. Man häpnar över dumheterna de kläcker ur sig på SR och SVT.

De flesta svenskar tänker aldrig på tomten som någon turkisk förlaga. För alla är nog tomten hur svensk som helst, alltså tomten som vi känner honom i vår egen tradition. En jovialisk äldre man med röd luva och stort vitt skägg som kommer med julklappar och som de små barnen älskar med skräckblandad fascination. Foliehatten gömde sig själv bakom en hörnsoffa, när han var 3-4 år och tomten kom. Vad har SR egentligen för problem, med att ”jultomten” är en vitt skäggig gubbe och inte någon som speglar verkligheten! Kan man inte bara insupa det komiska och fina med jultomten? Måste man göra precis allt politiskt? Feministernas mål är att framställa ”jultomten” som en slags rasistisk symbol och även kvinnohatare.

Lucia är också för
nästan alla en svensk tradition som alla är uppväxta med. Foliehatten tror inte att särskilt många tänker på helgonet från Syrakusa på 300-talet, när man ser en fin svensk Lucia med vit klänning och ljus i håret. Enligt traditionen i Sverige är Lucia blond. Det är svensk kultur att ha en blond Lucia, sedan spelar det ingen roll om hon var blond eller mörk i Italien. Frågan är i stället varför vänstermänniskor vill förstöra den svenska kulturen?

Ge fan i våra svenska traditioner. Allt behöver inte analyseras och problematiseras och anpassas till folk från andra kulturer. Svensken borde räta på ryggen och stå upp för svenska traditioner, oavsett var traditionerna en gång kom ifrån, för flera hundra år sedan.
Det finns ingen "lösning" på detta, det går inte att reformera bort detta. Vår public service och massmedia med presstöd går i främsta ledet för det framgångsrika arbetet. Och här är den ungefärliga förklaringen på vad ordet kulturmarxism är tänkt att uppnå. Det SVT/SR sysslar med är ett kulturkrig mot västvärldens traditionella värderingar. Den enda lösningen är att lägga ner Public Service & avskeda alla anställda.
 
Dikt från nätet på Rydbergs, Tomten:
Regnet smattrar hårt mot taken
Endast journalisten är vaken

Journalisten sliter sitt hår
Vet ej vad man skall sända till jul i år
Kommer inte på någon vacker lyrik
Endast usel normkritik

Hur kunde det få hända
Att man sådan smörja sända
Kanske SR inte minns
Att tomten inte finns