onsdag 27 mars 2019

Invandrare och kvinna utan fullgod brandutbildning fick anställning före utbildade brandmän!

Att Sverige står i brand vet vi sedan länge, det har dessutom brunnit i huvudet på våra politiker och myndighetsutövare.
AA och BB hade under ett och ett halvt års tid haft olika tidsbegränsade anställningar vid Södertörns brandförsvarsförbund, när de under hösten 2014 i ett öppet brev och en debattartikel förde fram kritik mot anställningsförhållandena. De hade inte fått tillsvidareanställning vid Södertörns brandförsvarsförbund, trots mycket goda vitsord och förtroende som timanställda under långa perioder. När de sökte vikariat sommaren 2015 fick de beskedet, att de inte var aktuella för en framtida anställning vid förbundet, på grund av bristande samsyn med förbundets värderingar och inriktning. Beslutet fattades av förbundets brandchef.
Brandchefen ansåg att de inte delade företagets värderingar, sedan de dels skrivit ett öppet brev till de förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund och dels en debattartikel som publicerades på en nyhetssajt.

Det de kritiserade var att Södertörns brandförsvar anställde personer som efter nio veckors utbildning skulle tjänstgöra vid utryckning. Den officiella utbildningen till brandman är en tvåårig eftergymnasial utbildning, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är huvudman. Detta för att öka mångfalden vid brandförsvaret, som vill ha in fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund bland personalen. 

Södertörns brandförsvarsförbund ansåg att 2 fullt utbildade brandmän, med goda vitsord inte skulle anställas,  valde  de istället, att ta in en kvinna och invandrare med mycket kort utbildning. 
Brandman AA: ”Jo, men mångfald är inte viktigare än kompetens, att ha brandmän som kan lösa uppgiften. Vår mening är inte att kritisera någon enskild, utan det är ett systemfel. Men man ska också vara tydlig med att de som går ”snabbspåret” blir ofta duktiga brandmän efter några år.”
 
Hur kommer Sverige se ut, när regeringen ska tvinga in kvinnor och invandrare i dessa yrken, givetvis ska meriter och kompetens gälla när man anställer någon.
Politikernas favorittryck är, att alla invandrare snabbt skall komma till jobb. Man måste vara idiot, om man inte förstår, att det är svårt, att få ett jobb,  om man inte har en fullgod utbildning för det man skall jobba med. Dessutom säger alla politiker, att lönerna måste sänkas, för annars kan invandrarna inte få arbeten. Då kan man tolka det som att regeringen bedriver invandringen, för att utnyttja invandrarna som billig arbetskraft.

De båda utbildade brandmännen JO-anmälde ledningen för Södertörns brandförsvarsförbund och fick rätt.
JOCecilia Renfors skriver i beslutet: ”Att en myndighets anställda utanför tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av det aktuella slaget utgör enligt min mening ett gott exempel på vad yttrande- och meddelarfriheten syftar till” . Hon menar att brandchefen är dåligt insatt i repressalieförbudet och att hon är ”mycket kritisk till förbundets och brandchefen Lars-Göran Uddholms agerande”.

En förlikning har i dagarna nu uppnåtts med Södertörns brandförsvarsförbund, där de båda brandmännen fick ett kraftigt skadestånd.

Lag & Avtal har tittat pådenna historia och de noterar, att de bägge brandmännen träffade brandchefen och diskuterade bland annat debattartikeln och de spelade in samtalet. Där säger chefen att ”ska man jobba i en organisation så bör man ju dela dess värderingar”.

Därmed hade Södertörns Brandförsvarsförbund och dess chef brutit mot det så kallade repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.
Anna Rogalska Hedlund
(Lag &Avtal) tror att förlikningen kan få betydelse för anställda i den offentliga sektorn framöver.
Hedlund: ”Man kan inte påtvinga personal vilka värderingar som helst. Det är stor skillnad på vad arbetsgivaren får kräva i den privata sektorn jämfört med den offentliga. Och det tycks finnas en stor okunskap om den skillnaden.”
H
edlund menar att den värdegrund som statliga och kommunala arbetsgivare bör rätta sig efter återfinns i våra grundlagar.
Hedlund: ”Och i det här fallet har arbetsgivaren brutit mot grundlagen. Det visar att de behöver större kunskaper om grundlagarna.”

Historien i Södertörn upprepar sig(finns flera liknande fall i brandförsvaret) och frågan är om Södertörns brandförsvarsförbund, har insett sitt misstag? Det var inte länge sedan som brandmännen i Malmö funderade på att strejka. De hävdade att det är farligt med brandkvinnor som inte klarar jobbet fysiskt, de kunde inte släpa en 75 kg docka, den sträcka som krävdes.

Har feminismen gått för långt i Sverige med inkvotering i vissa yrken? Ibland noterar man mycket märkliga uttalanden. En överste i försvarsmakten har gått ut och sagt att värdegrund är viktigare än fysisk prestationsförmåga vid rekryteringen till GMU. Underförstått att invandrare och kvinnor har förtur.

Vad skall feministerna säga när:
När ingen kvinna på Södertörn klarar av att lyfta stegen, är det stegen det är fel på?
När kvinnan inte kan släpa ut en fet man ur ett brinnande hus, är det mannen det är fel på?
När kvinnan inte klarar av att snabbt bryta upp en totalkvaddad bil, för att i tid få ut ett inklämt spädbarn, så är det bilen det är fel på, chauffören, gatan/vägverket, vägunderlaget, omgivningen... och så vidare.

Att det skall behöva ta runt 3 år att utreda och komma fram till ett beslut av JO, verkar vara helt absurt!
Dessutom verkar det som om Lars-Göran Uddholm, brandchef, och andra vid Södertörns brandförsvarsförbund gjort två fel, men bara ett belyses. Dels har de straffat yttrandefriheten, men även valt icke utbildad personal före utbildad och erfaren.

Förhoppningsvis kan denna historia leda till en minskning av brunsmetning och att man i första hand går på kvalifikationer vid anställning och inte kvotering av dåligt utbildade personer(kvinna och invandrare). Är det nya vindar som blåser, med denna uppgörelse?

1 kommentar:

  1. Var det inte en kvoterad Quinna som skadades vid militärövningen i Norrland nyss?
    Hon dog visst ävenledes.
    Men förhoppningsvis hade hon rätt värdegrund.

    SvaraRadera