onsdag 30 oktober 2019

Enligt Hovrätten är inte ”Muslimer är ett djävla pack!” Hets mot folkgrupp!

I en dom i Tingsrätten blev en dansk medborgare bosatt i Sydsverige fälld för HMF i Tingsrätten(TR) den 30 april. Åklagarens ansvarsyrkande var följande:
”NN har den 28 april 2017 på YY, Sverige eller annan okänd plats i riket, publicerat en kommentar till ett inlägg i FB-gruppen "Stå upp för Sverige" och på så vis spridit ett meddelande vari han uttryckt missaktning mot muslimer med anspelning på deras trosbekännelse genom att skriva "Muslimerna är ett jäkla pack. Dom gapa och skrika om att vi inte respektera deras religion men svinen vägra respektera kristendomen. Jävla vilka dubbelmoral."

Intressant var att rättens ordförande i TR var skiljaktig i skuldfrågan, medan samtliga nämndemän avgjorde målet. Chefsrådmannen menade att inlägget ansågs överskrida gränsen för saklighet, men sett i sitt sammanhang utgjorde inlägget, inte ett så grovt kränkande uttalande, att det utgjorde missaktning i den mening som avses i 16 kap. 8 § BrB. Mannen dömdes för HMF och 800 kr i avgift till brottsofferfonden."

Det intressante är att NN är dansk och invandrare. Det skulle kunna leda till obekväma rubriker i Danmark om han dömdes, eftersom danskarna inte har samma syn på muslimer som svenskarna!
Domen i TR överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge, där yrkade NN att Hovrätten skulle ogilla åtalet, medan åklagaren yrkade att hovrätten skärper påföljden.

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut och ogillade åtalet samt upphäver åläggandet att betala avgift till brottsofferfonden.
Mål nr: B 1635-19. HR domskäl:
”Som tingsrätten funnit är det klarlagt att NN har publicerat det aktuella meddelandet på FB och att meddelandet har spritts på sådant sätt att det kan utgöra hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § brottsbalken. Frågan är om NN genom meddelandet har uttryckt missaktning på det sätt som krävs för att hans agerande ska vara straffbart enligt bestämmelsen. Det straffbara området omfattar inte alla meddelanden av nedsättande eller förnedrandenatur. För att ett meddelande ska vara straffbart krävs enligt lagförarbetena att det är fullt klart att det överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga.
NN har uppgett att hans syfte med att skriva kommentaren var att ge uttryck för en frustration som han kände över att muslimer enligt hans uppfattning särbehandlas samt att förmedla sin åsikt att alla bör följa samma regler. NNs ordval är nedsättande för muslimer. Hans kommentar överskred gränsen för saklighet. Även om NN tveklöst hade kunnat förmedla sitt budskap på ett mindre kränkande sätt, relaterar hans inlägg till innehållet i artikeln och ger uttryck för hans uppfattning i en fråga som var föremål för debatt. Vid en helhetsbedömning av meddelandet och det sammanhang som meddelandet lämnats i anser hovrätten att det varken kan anses vara nödvändigt eller proportionerligt att inskränka NNs yttrandefrihet i detta fall. NNs agerande är därför inte straffbart såsom hets mot folkgrupp. Åtalet ska således ogillas.”

Sista åren har hundratals polisanmälningar skett, baserat på liknande internetinlägg och ökning har varit markant. Många av anmälningarna har ”Näthatsgranskaren” stått för. Han uppger på sin hemsida, att under 2017, anmälde han 776 st och att 17% gått till åtal och ungefär sju% till fällande dom. Detta tyder på, att han har väldigt dålig koll och anmäler till höger och vänster, bara för sakens skull. Vad säger han till dom övriga 83% som inte ens åklagaren är intresserade av? Summan blir att 93% inte har blivit fällda.

Det som är mycket intressant, skrämmande och sjukt, att Tomas Åberg som är ”Näthatsgranskaren” får beviljat pengar av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), en halv miljon kronor i bidrag för 2019, för att fortsätta med sin verksamhet! Han har tidigare varit djurägare som han lät svälta ihjäl, men höll sig undan rättvisan tills preskriptionstiden gick ut. Han drygar ut sin kassa med, att stämma gamla damer som upprörs över hans djurmisshandel. De stäms för förtal, lagen medger numera att man dömas förtal om man berättar sanningen om en person. Domstolarna dömer vanligen till ”Näthatsgranskarens” fördel.
 
Foliehatten funderar över om lagen om ”hets mot folkgrupp (HMF)” är politisk eller inte! 1965 antogs FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Sverige anser att konventionens förpliktelser är uppfyllda, eftersom lagstiftningen om HMF tvingar organisationerna till passivitet, genom att förbjuda rasistiska yttranden. En begränsning av politisk åskådning skulle strida mot Regeringsformens skydd för yttrandefrihet och föreningsfrihet. Kriminaliseringen är inriktad på de gärningar som begås, men syftet med den svenska lagstiftningen är att sådana organisationers verksamhet ska förhindras. Syftet är alltså att invandringskritiska organisationers opinionsbildning ska motverkas.

Ilan Sadé, jurist och partiordförande i Medborgerlig samling, skriver i ett debattinlägg i Sydsvenskan: ”Förbudet mot så kallad hets mot folkgrupp utvidgas alltså ständigt och gränserna blir alltmer oklara.”

Med Sadés tolkning är Foliehatten benägen att säga, att HMF är politisk och ä
r rättsvidrig. Den syftar till att tysta, snarare än att skydda människor. HMF lagstadgar de facto diskriminering mot svenskar som tar tillvara sina etniska intressen. HMF missbrukas av politiska aktivister(vänstern), för att jaga meningsmotståndare och det gör det inte bara till en dålig lag som den är i sin egen rätt, utan direkt farlig. HMF bör därför avskaffas omgående! Gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp är uppenbarligen flytande.

Åsiktsfriheten begränsas av åsiktskorridoren. Du får gärna tycka vad du vill, så länge du tycker rätt. Åsiktsfriheten begränsas också av den gemensamma "värdegrunden", denna "värdegrund" som varken du eller Foliehatten eller någon annan vi känner till, har varit med om att utforma.

"
Den av allas vår osynlige storebror har sett till detta, med den obligatoriska tvångsvärdegrunden." Det framgår ganska klart, när man ser vem som beviljas pengar för sin verksamhet via MUCF! Den som tror att det råder åsiktsfrihet i Sverige, är väldigt naiv.
Sverige är en värdegrundsdiktatur,
Islam får inte kritiseras. Man får heller inte smutskasta Talibaner enligt åsiktslagen, även om de knappast är en folkgrupp. De ska förmodligen äras.
 
Om dansken hade varit lite försiktigare, kunde han istället ha skrivit och då hade han inte blivit åtalad:  ”Andra hävdar att om jag inte visste bättre skulle jag tro, att muslimerna är ett jäkla pack. Andra hävdar att de anses gapa och skrika, om att vi inte respekterar deras religion, men de vägrar respektera kristendomen och det anses av vissa vara svinigt, har jag hört. Jävla vilka dubbelmoral kan många tycka, säger vissa, har jag hört.”

Kommer
detta mål att hamna hos HD? HD undviker yttrandefrihetsmål, så det är föga troligt att de tar upp fallet. Att definiera gränser för en fri debatt om invandring och religion kontra ”hets” vad gäller åsikter i en debatt är en omöjlighet, så det är inte omöjligt, att de låter bli, att avhandla frågan.
Om HD inte tar upp fallet blir domen i HR prejudicerande som kommer få stor betydelse för var, gränsdragningen ska gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar