torsdag 19 mars 2020

Nu drabbas byggbranschen av klimatregeringens hysteriska pålagor!

Den totalt hysteriska klimatregeringen har som sport, att byråkratisera och fördyra för allmänheten och företag.
 
Från den 1:a januari 2022 ska man lämna in en klimatdeklaration för en byggnad. Boverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till klimatdeklaration av byggnader där livscykelperspektiv skall räknas in. Foliehatten tror, att här kommer man att gissa hejvilt. Vem kan idag säga med 90% säkerhet säga, hur länge en byggnad kommer att stå, innan den rivs. Det innebär att man skall visa, hur står klimatpåverkan blir på material och produktionsmetod.

I januari 2018 kom delrapporten "Klimatdeklaration av byggnader, förslag på metod och regler". I rapporten föreslår man att en klimatdeklaration bli ett krav vid nybyggnation för i första hand flerbostadshus och lokaler, senare även för småhus.


Miljöcertifieringen Miljöbyggnad som förvaltas av den ideella organisationen Sweden Green Building Council, uppdaterades under 2017 till version 3.0. Det är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.
 
Miljöbyggnad 3.0 innebär bland annat att dataunderlag för certifierade byggnader ska rapporteras in vart femte år för att miljöprestandan ska säkerställas. I Miljöbyggnad 3.0 skärps kraven på byggprodukter. Bland annat finns en ny indikator för materialval i byggnadsstommen utifrån en livscykelanalys, baserad på etablerade produktdata. Fler byggvaror omfattas av certifieringen och måste dokumenteras. Antalet farliga ämnen som inte får användas eller måste minska i omfattning har blivit fler och gränser har införts för emissionsvärden på byggvaror som användare exponeras för.

EPD, Environmental Product Declaration, är en miljövarudeklaration som innehåller verifierad information. Med hjälp av EPD:er kompletterade - med en kvalitetsdokumentation - går det att jämföra varors och tjänsters miljöpåverkan.
EPD för byggprodukter följer europeisk standard (EN 15804). Första kvartalet 2018 fanns strax under 4000 miljödeklarerade byggprodukter enligt denna metodanvisning.

Det innebär att en byggherren blir tvungen att upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad. Enligt den klimathysteriska regeringen befinner sig Sverige i ett skarpt läge och måste verka för att rädda miljön! Så skriver man faktiskt på regeringens hemsida!
Under 2017 stod Bygg- och fastighetssektorn för ca 19 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Vilket motsvarar cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter, sett ur ett livscykelperspektiv!

Klimatdeklarationen kommer att använda LCA-metoden för att identifiera och kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan. LCA-metoden mäter den totala miljöpåverkan under en bostads livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Klimatdeklarationen är enligt Boverket ett viktigt steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan. Boverket kommer i samverkan med Naturvårdsverket och Trafikverket att utveckla en öppen databas. Som kommer att innehålla miljödata på alla bostäder. Bra underlag för att kunna införa en miljöskatt på bostäder i framtiden...

Byggbranschen brotass i dag med höga kostnader och hårda regler. Denna miljödeklaration är regeringens svar till ett bättre och mer hållbart samhälle
och det kommer också att innebära en massa pappersarbete för att leva upp till denna lag.

Regeringens och riksdagens lösning är byråkratisering av byggprocesser, övervakning och till sist ökande skatter och avgifter på boende. Det är givetvis ett bedrägeriupplägg på gammalt känt maner. Om det föreslås ökade skatter för att lösa ett påhittat problem, så handlar det alltid om bedrägeri, med klimatet som täckmantel.

Att den svenska vänsterregeringen ljuger utan att skämmas, kan vi notera. När Sverige lämnade in sina data för Sveriges utsläpp till EU, glömde man ( med vilje?) ta med den koldioxid som den svenska skogen tar upp. Räknar man med detta, är idag Sveriges utsläpp klimatneutrala.
Alla nya lagar och skatter finns det med andra ord ingen som helst anledning att göra! Det kan istället leda till att vi får mindre koldioxid, vilket framför allt hämmar, den goda tillväxten i skog och annan växtlighet.
 
Om gemene man dessutom tror att detta är bra för honom eller "för miljön" på något sätt, så är det ett bevis för att propaganda och långvarig hjärntvätt faktiskt funkar på breda befolkningsgrupper.
Sverige i praktiken en enpartistat. så är röstningen i riksdagen en formsak och spel för gallerierna.

Avgörande frågor ligger fast och Sverige har under decennier av parlamentarisk enighet fört landet i en alltmer marxistisk, planekonomisk och totalitär riktning. Miljöpolitiken är helt i linje med detta och handlar om att överföra mer makt och resurser under centralstyrd politisk kontroll.

Den s.k. "oppositionen" i riksdagen är en sken oppos
ition som i praktiken aldrig påverkat Sveriges politiska inriktning i avgörande frågor.

1 kommentar:

  1. Det är ju ett oomkullrunkeligt faktum att den borgerliga oppositionen har påverkat Svensk politik på ett ytterst marginellt sätt. Och detta konsterande gäller inklusive de få, relativt sett, perioder som man haft regeringsmakten.

    SvaraRadera