lördag 7 mars 2020

Sveriges befolkningsökning ger ingen BNP-tillväxt!

De som idag agerar inom media är till stor del troende människor. De skapar propaganda för att de tror på en ”Helig Sak”, något större. Dessa människor måste avprogrammeras för att kunna komma till insikt, det är som i vilken sekt som helst. Personliga motgångar kommer ses som prövningar, det gäller fortfarande något högre som pappan, där inte ens mordet på hans dotter ändrade hans tro. Tron på befolkningsökningen.  

Nästan konstant kan vi se hur vänsterpartier och media i Sverige skriker sig hesa om att vi behöver en växande befolkning och att en minskande befolkning skulle vara något dåligt. Det är bara invandringsförespråkare som påstår, att man måste ha en växande befolkning. Klassiska är "det är alltid bättre med en växande befolkning!" Om tillväxten endast består av terrorister, är det fortfarande bättre då?
 
Samtidigt ser vi hela tiden hur mänsklig arbetskraft blir ersatt av maskiner inom praktiskt taget alla områden, från kirurger till metallarbetare. Hur kommer det sig att det är så många som köpt myten om att en befolkningstillväxt skulle leda till ekonomisk tillväxt? Förstår verkligen ingen politiker att robotar och maskiner, inte människor, kommer utföra morgondagens arbete och att en ökande befolkning bara betyder att fler får dela på robotarnas produktion? Är det för att hindra arbetarklassen från att ta tillbaka produktionsmedlen innan robotarna tagit över helt? Är det George Soros propaganda som är otroligt välgjord? Har gemene man för höga tankar om sig själv och avfärdar, att just hans jobb kommer försvinna?
 
De verkar tro att en snabb befolkningsökning är ett måste för ekonomisk tillväxt, men det är fel. Länder som Polen och Ungern har en otroligt snabb BNP ökning årligen, trots en stagnerad befolkning.
Alla som har studerat ekonomi på universitetsnivå, har enligt kurslitteraturen läst, att en ökad befolkning leder per automatik till en ökad BNP (ekonomisk tillväxt) eftersom fler personer är fler konsumenter och i sin tur kräver ökade investeringar i samhället. Sverige bryr mot all kurslitteratur, när BNP de senaste 10 åren inte alls visat den tillväxt som är normal enligt kurslitteraturen, snarare tvärtom. Att BNP står för mängden finansiella transaktioner i ett land och inte har något med välfärd eller befolkningens rikedom är en helt annan sak. Det finns också en BNP-diskussion där utvecklingen per invånare ses som ett mer relevant mått än bara utvecklingen av landets totala BNP. Problemet är politikerna och den svenska befolkningen som inte ens har i närheten av basala kunskaper inom ekonomi. Ett annat problem för Sverige är, att vi inte för en ekonomisk politik för att främja tillväxt, utan vår ekonomi är utformad som fördelningsekonomi, eftersom vår BNP per capita inte växer så har vi en mindre och mindre kaka att fördela. Vilket leder till skattehöjningar samt ökad utflöde av resurser från svenskar till invandrare. Hade Sverige istället fört en ekonomisk politik för att gynna tillväxten hade Sveriges befolkning kunnat minska. medan vår tillväxt ändå ökade enormt jämfört med idag. Foliehatten skulle nog vilja säga, att det är ett problem om befolkningstillväxt drivs politiskt, för det finns ett tak när befolkningen i Sverige inte bör öka ytterligare.
 
Om befolkningsökningen inte är lönsam initialt, så är den inte lönsam. En befolkningsökning behöver inte vara kopplad till invandring och behöver inte heller vara lönsam. Invandring av religiösa analfabeter är och kommer aldrig någonsin bli lönsamt.
Menar man att en befolkningsökning i längden är lönsam är det bättre att satsa alla miljarder på att få svenskar att skaffa fler barn som inte växer upp till personer med annan kulturell syn. Svenska barn kommer när de blivit vuxna, att bidra till ett modernare och mer utvecklat land.

Man måste bestämma sig vad det är som är lönsamt, invandring eller befolkningsökning, man kan inte säga att invandringen är lönsam långsiktigt om man faktiskt menar att det är en befolkningsökning som är lönsam.
 
Med växande befolkning som består av invandrare, kommer vi bara få problem. Ingen pratar om hur mycket invandrare belastar välfärden, färre arbeten framöver kommer leda till ökad arbetslöshet, när maskiner ersätter människan. I det här läget, ska man inte öka sin folkmängd. Regeringens prat om att invandrare ska få lägre löner, leder till att alla löner kommer bli lägre. Vilket kommer innebära att Sveriges befolkning blir fattigare, med lägre konsumtion kommer företagen gå sämre. Den svenska regeringen gör alla fel med sin politik, när arbeten minskar, kommer kommuner tvingas försörja invandrare med bidrag.
 
Island har drygt 300 000 invånare totalt (ungefär som Malmö) och en av världens högsta levnadsstandard. De har egna radio- och TV-kanaler, operahus, universitet, vägar, producerar böcker, film och musik.

Bangladesh har 130 miljoner invånare, om de inte hunnit bli fler sedan Foliehatten kollade senast. Bangladesh är ett av världens fattigaste länder, med en stor andel lågutbildade som i bästa fall har enkla jobb.

Det är naturligtvis inte antalet invånare som avgör levnadsstandarden per individ, utan hur pass produktiva invånarna är. Det är intressant att en regering med MP driver en antimiljöpolitik (som befolkningstillväxt är). Intressant är också att sossarna driver en politik för ökande löneklyftor (som låglönejobben för invandrare är), något de traditionellt brukar bekämpa.

Sverige är ett glesbefolkat land och därför anser en del att man bör öka folkmängden. Men glesheten kan också ses som en fördel!
Vi har stora områden där naturen kan vara orörd och utvecklas i fred. Vi får en stor andel av energin genom vattenkraft, men den har sin gräns och för varje människa som tillkommer måste inslaget av andra energikällor öka.

De klimattroende som också vurmar för större befolkning inser kanske inte, att färre människor per kvadratkilometer, ger mindre miljöproblem i form av utsläpp, övergödning m. m. När Sverige räknar sitt koldioxidutsläpp, har de fuskat något brutalt, skogens 50% upptagning av koldioxid är inte medräknat. En korrekt siffra idag, är att Sveriges utsläpp är neutralt. Desto mera skog, desto mer koldioxidsänkor.

TT skrev en artikel om att befolkningsökningen hotar klimatet. Inte helt politiskt korrekt och ganska förvånande att det publiceras strax innan valet.
”Klimathotet är numera på allas läppar. Men det nämns sällan i samma andetag som befolkningsökningen, trots att de båda hänger intimt samman. Därför har åtgärder för att dämpa folkökningen uteblivit — fastän de skulle leda till kraftiga minskningar av växthusgasutsläppen, skriver forskare i USA i tidskriften Science.
Forskarna, John Bongaarts vid Population Council i New York och Brian O'Neill vid National Center for Atmospheric Research i Boulder, konstaterar att folkökningen var på allas läppar mellan 1950- och 1980-talet, men att den sedan dess mer eller mindre har försvunnit från dagordningen."

Frank Götmark, professor i ekologi vid Göteborgs universitet, till TT: ”Detta märks på flera plan. FN:s klimatpanel (IPCC) nämner att folkökningen är en faktor bakom klimatuppvärmningen, men är tyst om hur problemet ska tacklas och i Parisavtalet om världens klimat saknas i princip befolkningsproblematiken. Det finns många som håller tyst, mot bättre vetande. I FN:s millenniemål är problemet inte ens medtaget.”

Orsaken till tystnaden, enligt studien, är i hög grad politisk. Under många år betonades vikten av familjeplanering, både för att stärka kvinnornas ställning i världen och som ett sätt att få ner födelsetalen.

I samband med befolkningskonferensen i Kairo 1994 tonades detta ner, i hög grad på grund av motstånd från konservativa och religiösa grupper i ett flertal länder, främst muslimska. Ändå är det slående hur klimat- och befolkningsfrågan hänger samman. Kurvorna över folkökningen och ökningen av koldioxidhalterna i atmosfären sedan 1880 följer varandra nästan exakt. Fast detta samband har ofta negligerats. Många tror exempelvis att det inte spelar någon roll om folkmängden ökar i fattiga länder eftersom deras utsläpp per capita är låga.

Sverige behöver inte en ökad befolkning, snarare en avveckling med förnuft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar